sjvp-t-riksdagen-2006

5J u
kv# nd s p& rtå*ä
äåEå
rsks#m#*n
eSe
*^ffi*
#ä%
S$mekffir#sp#trffffitrå
å#B€/å,{r, EJ
a€
kvmrdsp
mnå€s å. # F #
t*h
Siukvårdspartiet
5j
ukvårdspartiet
I
ställer upp i riksCäEsvalet
I
f
ajoriteten av landets sjukvårdspartier har bildat ett geSjukvårdsparti som ställer upp i riksdassvalet
IVIm:amt
Dagens blockpolitik med den rödgröna röran till vänster och de
blå till höger är inte tilltalande val. ldeologiska låsningar minskar
möjligheterna till fungerande lösningar. Sjukvårdsparliet som är
tvärpolitiskt - är idag ett attraktivt mittalternativ.
a
a
o
o
Minst 1A%o av BNP skall gå till hälso- och sjukvården.
Sätt stopp för nedläggningar av sjukhus och fungerande verksamheter.
Sätt stopp för centraliseringar och stordrift inom sjukvården.
ÖXa tillgängligheten och bort med vårdköerna.
Vi behöver en fungerande vårdgaranti.
Vi behöver både teknisk utveckling och god omsorg.
Vården av äldre samt multisjuka skall bli bättre.
Hälso- och sjukvård samt tandvård skall omfattas av
samma högkostnadsskydd.
Vården av psykiskt sjuka måste förbättras.
Vården skall vara offentligt finansierad men också inne
hålla en större mångfald av utförare, alltifrån personal
kooperativ ti ll privata entreprenörer.
Jå,.
S
e åå
kvffi r"dså?sg,f isf #*å"
jukvårdspartiet har tagit ställning i en rad andra viktiga
frågor som berör vår välfärd. Landets ledning i form av S, V
och Mp, har inneburit: kraftigt ökade kostnader för svenska
hushåll och vi måste sätta stopp för dagens dubbelbeskattning.
Här kommer några exempel på våra ställningstaganden.
. Fastighetsskaiten
skall enbart tas ut vid försäljning.
. Vi står för sänkta el-, värme- och drivmedelspriser.
r Bort med moms på skatt.
. Aila har rätt till varaktiga jobb.
. fffektivisera samhällsinsatserna,
säkringssystemet.
o Sätt stopp för diskriminering!
:::::,:,::::::::::r:,;
k€
slå ihop socialför-
%j
ukv&r#s#ffitäc*ä-
säm
fiEn:
år:#säm#ffi r:#ffin]
örutom hälso- och sjukvårdsfrågorna, så tillhör arbetsmarknadsfrågorna de allra viktigaste. Tillgången på arbete är en rättighet och
här måste särskilda insatser göras.
Energin, i form av el, värme och drivmedel börjar bli en av de viktigaste
kostnaderna i de svenska hushållen. Vi accepterar inte dagens höga
energikostnader. Dessa måste sänkas. Bort med moms på skatt.
Ett parti som ställer upp i riksdagsvalet måste kunna ta ställning i alla
viktiga frågor och ta ansvar för en stabil regeringsbildning. Sjukvårdspartiet är tvärpolitiskt och kommer att stödja en regeringsbildning som kan
jnf ria partiets målsättningar.
Konta kta I Sju kvårdspa rtiet
i finns i hela landet. Gå in på vår hemsida för adresser och te-
lefonnummer, eller ring 0921-515 40. Du som vill bli medlem i
Sjukvårdspartiet kan göra detta på hemsidan.
Medlemsskapet kostar 200 -lär och sätts in på bankgiro 5917-41 10.
Ange "Svp-riks", ditt namn och din adress i meddelandefältet.