här - Informationsteknik på Chalmers

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Organisationsnummer: 857209-9524
Sektionsmöte 2017-02-23, HC4 18:15
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötets ordförande
§3
Val av mötets sekreterare
§4
Val av mötets justerare tillika rösträknare
§5
Närvarande
§6
Mötets behöriga utlysande
§7
Fastställande av mötets dagordning
§8
Adjungeringar
§9
Föregående mötesprotokoll
§ 10
Meddelanden
a) StyrIT
b) P.R.I.T.
§ 11
Val av inspektor
§ 12
Verksamhetsrapporter
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
ArmIT
digIT
FanbärerIT
frITid
NollKIT
P.R.I.T.
sexIT
snIT
StyrIT
Mötets ordförande
Mötets sekreterare
Mötets första justerare
Mötets andra justerare
___________________
___________________
___________________
___________________
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Organisationsnummer: 857209-9524
Sektionsmöte 2017-02-23, HC4 18:15
§ 13
Interpellationer
§ 14
Propositioner
§ 15
Motioner
§ 16
Verksamhetsplaner och budgetar
a) NollKIT 17
b) P.R.I.T. 17
c) sexIT 17
§ 17
Revisionsberättelse
§ 18
Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
a)
b)
c)
d)
e)
f)
§ 19
snIT 15/16
StyrIT 15/16
FanbärerIT 15/16
NollKIT 16
P.R.I.T. 16
sexIT 16
Personval
a)
b)
c)
d)
e)
MRCIT 17
Alumnimiddagsansvariga
digIT 17
ArmIT 17/18
Fyllnadsval NollKIT 17
§ 20
Utlottning av biobiljett
§ 21
Övriga frågor
§ 22
Mötets avslutande
Mötets ordförande
Mötets sekreterare
Mötets första justerare
Mötets andra justerare
___________________
___________________
___________________
___________________