Seminarium Fororenade omraden

Seminarium: Ansvar för förorenade områden
Instruktioner:
Gruppen har ansvar för analys och redovisning av det rättsfall som anges under respektive grupp.
Läs igenom rättsfallet noga, diskutera det i gruppen och förbered er tillsammans för
redovisningen.
Varje grupp disponerar ca 10 minuter för redovisningen. Utnyttja tiden väl!
Ni hinner inte gå igenom exakt allt på tio minuter: Utgå från att alla har god kännedom om de
centrala bestämmelserna i miljöbalken, och undvik upprepningar! Fokusera främst på de
rättsfrågor som behandlas och de slutsatser ni menar man kan dra av domarna och de argument
som framförs av parterna och av domstolarna. Var tydliga, så att de kurskamrater som lyssnar
kan hänga med i presentationen och förstå era slutsatser!
Alla i gruppen ska gå fram, men alla behöver inte delta i redovisningen. De som inte
redovisar ska vara beredda att svara på frågor om målen och delta i diskussionen.
Grupperna är välkomna att använda Powerpoint om de vill; i sådant fall SKA
presentationen skickas till [email protected] senast kl. 16 dagen före seminariet!
Det är inte möjligt att entydigt sortera målen under rubriker som här gjorts. De flesta målen
berör olika aspekter, och ni kommer säkert att känna igen en del av er grupps frågeställningar
också i de andra gruppernas redovisning. Ta gärna del i diskussionen!
Syfte med seminariet: Fördjupad kunskap inom sakområdet, träning i rättslig analys och
argumentation samt träning i muntlig framställning.
Grupp D:
NJA 2012 s. 125 Verksamhetsutövare eller fastighetsägare?
Vad säger målet om verksamhetsutövarbegreppet?
Varför vill fastighetsbolaget vara verksamhetsutövare?
Vilka överväganden bör en fastighetsägare/exploatör göra, med avseende på 10 kap. MB, innan
hen köper/exploaterar fastigheten?
Grupp E:
MÖD 2010:10 Förvaring eller förorening?
Hur vet vi om något är ett förvaringsfall eller ett föroreningsfall?
Skillnad mellan 9 kap. och 10 kap. MB; Förvaring eller förorening:
- Hur avgränsas kretsen av verksamhetsutövare (adressater för eventuella krav)?
- Vilka typer av krav kan ställas på verksamheten?
- Hur omfattande krav kan ställas – vilka begränsningar finns?
Vad säger oss målet om den geografiska avgränsningen av begreppet verksamhet?
Grupp A:
MÖD 2012:59 Regresstalan. Bevisfrågor. Förhållandet mellan olika rättsområden.
Hur är bevisbördan fördelad mellan parterna i ett regressmål? Vilka krav ställs på bevisningens
styrka?
Vilket värde tillmäts de köprättsliga invändningarna? Varför?
Vilket värde skulle de kunna tänkas ha i en situation där tillsynsmyndigheten överväger vem som
ska bli adressat för ett föreläggande om ansvar för efterbehandling? Varför?
Grupp B:
MÖD 2013:36 Avgränsning av verksamheten. Konkursbos ansvar för efterbehandling.
Vad säger målet om verksamhetsbegreppet?
Vad säger målet om konkursboets ansvar för efterbehandling? Varför har domstolen valt en
sådan lösning?
Vad får det för konsekvenser för borgenärerna respektive konkursboet?
Hur förhåller sig 10 kap. MB till konkursrättens principer och grundläggande syften (översiktlig
reflektion)? Varför har domstolen valt en sådan lösning?
Grupp C:
MÖD 2013:28 Ansvarsgenombrott; Moderbolags ansvar för dotterbolag
På vilka grunder blev moderbolaget ansvarigt för efterbehandlingen?
Vad säger målet om verksamhetsutövarbegreppet?
Varför har domstolen valt en sådan lösning?
Hur förhåller sig 10 kap. MB till bolagsrättens principer och grundläggande syften (översiktlig
reflektion)?