2016/17:869 Nationellt centrum för kvinnofrid

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-17
Besvaras senast
2017-03-01 kl. 12.00
Till statsrådet Åsa Regnér (S)
2016/17:869 Nationellt centrum för kvinnofrid
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på
regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer. I uppdraget ingår även att erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd. NCK
startades 1994 och var Sveriges första specialistklinik för våldsutsatta kvinnor.
År 2007 öppnades den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som årligen
besvarar drygt 31 000 samtal.
Hela verksamheten är i dag samlad i gemensamma lokaler på Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Här arbetar utbildare, informatörer, administratörer,
projektledare, utredare, forskare, experter, läkare, sjuksköterskor och
socionomer.
Det dubbla uppdraget att kombinera forskning och utbildning med daglig
kontakt med våldsutsatta kvinnor har varit en av framgångsfaktorerna för
NCK:s utveckling. Någon motsvarande nationell organisation finns nämligen
inte i något annat land i världen.
Det finns således många skäl till att NCK ska behålla sitt nationella uppdrag
som kunskaps- och resurscentrum. I dag diskuteras dock NCK:s framtida
organisation, och det finns planer på att stycka upp verksamheten och att flytta
delar av verksamheten.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Åsa Regnér:
Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att den
viktiga verksamhet som NCK i dag bedriver värnas och inte slås sönder?
………………………………………
Ewa Thalén Finné (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)