Populärvetenskaplig sammanfattning

My Olausson
Resistivitets- och IP mätningar på en nedlagd deponi
Den nedlagda deponin på Gustavsfält i Halmstad är belägen på lera. Deponin är
i behov av ett bättre tätskikt eller andra åtgärder för att minska påverkan på
miljön.
De gjorda undersökningarna kunde fastställa var avfallet slutade och vilka naturliga
jordarter som fanns under deponins botten. Det gick också att se ungefär var
grundvattenytan befann sig och var det skulle vara lämpligt att placera grundvattenrör
för vidare provtagning. Under deponin finns med stor sannolikhet lera. Lera är en tät
jordart. Den gör att eventuella föroreningar inifrån deponin inte kan infiltrera djupare
och nå grundvattnet. Resultatet från undersökningen kan användas som en del i
Halmstads kommuns beslutsunderlag för vilka åtgärder som behövs för att säkerställa
att deponin inte bidrar till att göra skada på människors hälsa eller miljön.
Det är ofta dåligt känt vad gamla deponier är uppbyggda av och därför är det inte
klokt att gräva i dem utan att först titta närmare på vad som kan tänkas finnas inuti.
Med fördel väljs resistivitets- och IP (induced polarization) mätningar eftersom
metoden lämnar deponin och marken under i opåverkat skick.
Innan fältarbetet gjordes kontaktades Länsstyrelsen i Halland, Miljö- och
hälsoskyddskontoret, Plan- och byggnadskontoret och Kommunarkivet i Halmstads
kommun för att få fram gamla undersökningar, kartor och annan dokumentation som
gjorts.
Därefter gjordes ett platsbesök och efter det ritades två lämpliga profiler ut på vilka
resistivitets- och IP mätning gjordes. Det är en multielektrodmätning som både ger
sondering och profilering. Det är vanlig metod som gör flera mätningar på skilda djup
med många mätpunkter. Det ger en bra upplösning, vilket underlättar en trovärdig
modellering med ett så tillförlitligt resultat att tolka som möjligt.
Handledare: Håkan Rosqvist
Examensarbete 30 hp 2014
Geologiska institutionen, Lunds universitet
Examensarbete, Naturvetenskap, Lunds universitet