Svenska

Februari 2017
Hjälp oss kartlägga TRYGGHET
och OTRYGGHET där du bor
Hej! För ett par veckor sen hörde vi av oss till dig för att bjuda in dig att delta i
en stor undersökning om trygghet i Sverige. Har du redan svarat? Tack!
Bortse då från det här brevet. Du är en av 200 000 personer i åldern 15–84 år
som slumpmässigt har valts ut från SCB:s befolkningsregister för att svara på
våra frågor i form av en enkät, på webben eller på papper.
Dina svar spelar roll levelse av trygghet med mera som möjligt. Offentlighetsoch sekretesslagen möjliggör dock att information som
Oavsett om du känner dig
trygg
eller
därlämnas
du bor,
går att
koppla
till enotrygg
individ kan
ut tilleller
utom-om du varit utsatt
stående forskare eller andra myndigheter för forskningsför brott eller inte, är dina
viktiga förInformationen
att vi ska får
kunna
beskriva
verkligheten
ellersvar
statistikändamål.
då endast
aninom ramen behövs
för forskningsoch
statistikverksamså bra som möjligt. Dinavändas
erfarenheter
när
riksdag
och
regering
tar beslut
heten och kommer att få samma starka sekretesskydd
som
hos
Brå.
Uppgifterna
får
dessutom
endast
publiceras
om vad som ska göras för att till exempel öka tryggheten, minska brottsligheten
avidentifierade.
eller förbättra polisens ochFördomstolarnas
arbete.
att svaren ska kunna
lämnas ut till forskningsprojekt krävs även att forskningen godkänts av en
Det är frivilligt att svara
på enkäten, men eftersom din medverkan är bety­
etikprövningsnämnd.
Personuppgiftslagen
Brås och
delsefull är vi mycket glada
om du tar dig(1998:204)
tid att gäller
vara för
med!
SCB:s behandling av dina personuppgifter. Lagen har
tillkommit för att skydda dig och din integritet och
ställer bland annat krav på att Brå och SCB vidtar
Välkommen att svara åtgärder
på www.insamling.scb.se
för att göra behandlingen säker.
När du svarar på frågorna i intervjun innebär det att
du samtycker till att dina personuppgifter behandlas
Användarnamn:
inom ramen för undersökningen.
Du har rätt att en gång per år få gratis information
Lösenord: om de uppgifter om dig som hanteras på myndigheten.
Kontakta i så fall Brottsförebyggande rådet, Nationella
trygghetsundersökningen, Box 1386, 111 93 Stockholm.
Telefonnummer:
400. – det går bra att
Du behöver inte svara på
alla frågor 08-527
på en58gång
logga in flera
NärSvara
ringergärna
ni? på enkäten så snart som möjligt!
gånger och spara emellan.
Vi försöker ringa dig inom de närmaste veckorna.
Vill du hellre besvara frågorna
papper?
Fyll
då ifrågorna
pappersenkäten och
Det är bra om på
du har
möjlighet att
besvara
i lugn och ro. Om det behövs, kan intervjuaren och du
skicka in den i det portofria
kuvertet.
komma överens om att genomföra intervjun vid ett
senare tillfälle och om du vill på ett annat telefonnummer. Du kan också själv boka tid genom att
ringa eller skicka sms till oss på 019-764 88 37.
Stort tack på förhand för din medverkan!
Med vänlig hälsning
Brå vill bland annat ta reda på
n hur trygg du känner dig där du bor
n hur stort förtroende du har för polisen
och domstolarna
n om du själv någon gång har varit utsatt
för brott.
Du behöver bara svara på de frågor du vill
svara på.
Jag har drabbats av brott, var kan jag få stöd?
Om du har drabbats av brott och behöver någon att
Vill
du svara på ett annat språk
prata med om dina upplevelser kan du vända dig till
än
svenska?
Kvinnofridslinjen,
tel 020-50 50 50 eller Brottsofferjourernas
telefoncentral,
0200–21på
20svenska
19.
Enkäten
finnstel
förutom
även på
n engelska – webb och papper
n arabiska, persiska, bosnsiska, kroatiska,
serbiska – papper.
KONTAKTUPPGIFTER
Telefon,
BOKA TID:
88 ha
37 en
Ring
eller mejla
SCB 019-764
om du vill
Telefon, FRÅGOR: 019-17 69 48, 019-17 68 22
pappersenkät
på
något
av
dessa
språk.
E-post: [email protected]
Post:
trygghetsundersökningen,
Do
youSCB,
needNationella
information
in another
701 than
89 Örebro
language
Swedish? Please visit:
www.scb.se/botrygg
FOR INFORMATION IN OTHER LANGUAGES
‫ةيبرعلا‬
‫یسراف‬
Bosanski/hrvatski/srpski
English
Bosanski/hrvatski/srpski
Please visit: www.scb.se/trygg
English
Jonathan Baquedano
Undersökningsledare
Undrar
du över något?
Statistiska centralbyrån
Ring eller mejla SCB Telefon: 010-479 69 30
E-post: [email protected]
Post: SCB, 701 89 Örebro
www.scb.se/botrygg
Erik Wennerström
Generaldirektör
Brottsförebyggande rådet
Numret på enkätens baksida används.
bara för att SCB ska kunna se vilka som.
har svarat så att vi inte skickar ut.
påminnelser i onödan..
Erik Wennerström
Generaldirektör
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Vem står bakom undersökningen?
Det är Brottsförebyggande rådet (Brå) som
gör undersökningen med hjälp av Statistiska
centralbyrån (SCB). Båda är statliga myndig­
heter som ansvarar för att beskriva Sverige med
statistik. Undersökningen görs på uppdrag av
Polismyndigheten.
Hur använder ni svaren?
Enkätsvaren används för att framställa statistik.
SCB bearbetar och avidentifierar och överläm­
nar dem sen till Brå för fortsatt bearbetning och
analys.
Brå kan också komma att lämna ut under­
sökningens material till andra myndigheter
eller forskare för statistik- och forskningsända­
mål. Sådan forskning och statistikverksamhet
omfattas också av statistiksekretess (se nedan).
Brå är restriktiva med att lämna ut material och
gör det bara efter en särskild prövning.
Vem använder den färdiga statistiken?
Statistiken används bland annat när riksdag
och regering tar beslut om Sveriges framtid,
eller när tidningar och TV rapporterar om
brottslighet och otrygghet.
Andra användare är polisen och de övriga
myndigheterna inom rättsväsendet, politiska
partier, kommunerna, tidningar, TV och radio,
forskare och studenter, samt allmänheten.
Varför ska jag svara på enkäten?
Genom att svara hjälper du till att beskriva hur
det svenska samhället verkligen ser ut. Enkäten
är en del av Nationella trygghetsundersök­
ningen (NTU) med särskilt fokus på lokal nivå.
Hämtar ni några uppgifter
om mig i förväg?
Ja, SCB hämtar uppgifter om kön, ålder, hem­
kommun, bostadsområde, civilstånd, eventuellt
invandringsår, eget och föräldrarnas födelse­
land, utbildning, yrke, inkomst, ekonomiskt
bistånd och introduktionsersättning från SCB:s
register (om uppgifterna finns).
Jag har drabbats av brott,
var kan jag få stöd?
Om du har drabbats av brott och behöver
någon att prata med om dina upplevelser är du
välkommen att vända dig till Kvinnofrids­linjen,
tel 020-50 50 50 eller Brottsofferjourernas
telefoncentral, tel 0200–21 20 19.
Är mina svar verkligen skyddade?
Ja. Svaren som du lämnar i enkäten skyddas av
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Alla på SCB som arbetar med undersök­
ningen omfattas av reglerna om sekretess- och
tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos
Brå. Regler för personuppgiftsbehandling finns
i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen
(2001:99) och förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken.
För att du inte ska bli tillfrågad om att delta
i undersökningen även nästa år sparar SCB ditt
personnummer, men inte kopplat till vad du
eventuellt har svarat.
Hur hanterar ni mina personuppgifter?
SCB är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som SCB utför.
Brå är personuppgiftsansvarig för den behand­
ling av personuppgifter som Brå gör.
Du har rätt att en gång per kalenderår
få gratis information, i form av ett så kallat
registerutdrag, om egna personuppgifter som
hanteras av SCB i egenskap av personuppgifts­
ansvarig. En ansökan om registerutdrag måste
vara skriftlig och undertecknad av den person
som utdraget gäller.
Om du skulle anse att SCB har behandlat
dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot
personuppgiftslagen har du rätt att begära att
få personuppgifterna korrigerade, blockerade
eller raderade. Du har samma rättigheter gent­
emot Brå (kontakt: Brottsförbyggande rådet,
Box 1386, 111 93 Stockholm).
Var publiceras statistiken?
Statistiken presenteras varje år på Brås webb­
plats, www.bra.se. Resultaten brukar också
presenteras i massmedia, i rapporter och i olika
internationella jämförelser.
Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig myndighet. Vår
uppgift är att framställa och sprida statistik till bland andra
beslutsfattare, forskare och allmänhet. All officiell statistik
finns på www.scb.se. Följ oss på: