rffsreg_samtl - Lagrummet

Försäkringskassans författningssamling
ISSN 1652-8735
Förteckning över gällande författningar och allmänna
råd som beslutats av Försäkringskassan
Numeriskt register
1977
1 Kungörelse (RFFS 1977:1) om
uppskattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån vid bestämmande
av pensionsgrundande inkomst för
åren 1970–1976
Bemyndigande: 4 § andra stycket
lagen (1959:551) angående beräk­
ning av pensionsgrundande inkomst
enligt lagen om allmän försäkring
10 Kungörelse (RFFS 1977:10) om
kostnadsavdrag vid skogskörs­lor
m.m. vid beräkning av pen­sions­­­
grundande inkomst för år 1976
Bemyndigande: 4 § fjärde stycket
lagen (1959:551) angående beräk­
ning av pensionsgrundande inkomst
enligt lagen om allmän försäkring
13 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1977:13) angående
verkställighet av lagen (1976:380)
om arbetsskadeförsäkring och lagen
(1977:265) om statligt person­
skadeskydd
Bemyndigande: 29 § förordningen
(1977:284) om arbetsskadeförsäk­
ring och statligt personskadeskydd
1989:30 ändr. författningsrubr.,
2 §; nya 4–6 §§
1991:30 ändr. 1 §
2002:27 upph. 5 och 6 §§
2003:17 ändr. 2 §
2004:28 ny rubr.; ändr. 1 och
3 §§
Utkom från trycket
den 13 februari 2017
2009:19 ändr. 1, 3 och 4 §§
2010:24 ändr. 1 och 2 §§
20 Kungörelse (RFFS 1977:20) om
uppskattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån vid bestämmande
av pensionsgrundande inkomst och
avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1977
Bemyndigande: 4 § andra stycket
lagen (1959:551) om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt
lagen om allmän försäkring och 4
§ andra stycket lagen (1959:552)
om uppbörd av vissa avgifter enligt
lagen om allmän försäkring, m.m.
21 Kungörelse (RFFS 1977:21) om
beräkning av arbetstid i vissa fall för
redovisning i arbetsgivaruppgift för
år 1977
22 Kungörelse (RFFS 1977:22) om
kostnadsavdrag vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning
av arbetsgivaravgift för år 1977
Bemyndigande: 4 § tredje stycket
lagen (1959:552) om uppbörd av
vissa avgifter enligt lagen om all­
män försäkring, m.m.
27 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1977:27) om er­
sättning för vissa läkarutlåtanden
m.m.
1
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1975:1157) om ersättning för
vissa läkarutlåtanden m.m. samt
29 § förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd
1978:28 ändr. 1, 3, 4 §§; om
tryck
1979:37 ändr. 1 §
1980:11 ändr. 1 §
1981:8 ändr. 1 §
1982:10 ändr. 1 §
1983:12 ändr. 1 §
1984:14 upph. 3 §; ändr.
författningsrubr., 4 §
1986:12 ändr. 1 §; omtryck
1987:13 ändr. 1 §
1988:12 ändr. författningsrubr.,
1, 2 och 4 §§; ny 5 §;
omtryck
1989:7 ändr. 1 §
1990:8 ändr. 1 §
1994:17 ändr. 1, 2 §§; ny 6 §;
omtryck
2000:19 upph. 5 §; ändr. 1, 2
och 6 §§
2003:13 ändr. 1 §
2004:47 ändr. 6 §
2005:5 ändr. 1 §
2008:2 ändr. 1, 4 och 6 §§
32 Kungörelse (RFFS 1977:32) om
procentsatserna för uttag av vissa
arbetsgivaravgifter för sjömän för
år 1978
Bemyndigande: Förordningen
(1975:954) om rätt för Riksförsäk­
ringsverket att fastställa vissa soci­
alförsäkringsavgifter m.m.
1978:12 ändr.
33 Kungörelse (RFFS 1977:33) om
procentsatser för beräkning av sjuk­
försäkringsavgifter för åren 1977
och 1978
Bemyndigande: 19 kap. 4 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring
och regeringens bemyndigande
1975-07-03
2
1978
17 Kungörelse (RFFS 1978:17) om
procentsatser för beräkning av sjuk­
försäkringsavgifter för åren 1978
och 1979
Bemyndigande: 19 kap. 4 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring
och regeringens bemyndigande
1975-07-03
19 Kungörelse (RFFS 1978:19) om
uppskattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån vid bestämmande
av pensionsgrundande inkomst och
avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1978
Bemyndigande: 4 § andra stycket
lagen (1959:551) om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt
lagen om allmän försäkring och 4
§ andra stycket lagen (1959:552)
om uppbörd av vissa avgifter enligt
lagen om allmän försäkring, m.m.
20 Kungörelse (RFFS 1978:20) om
beräkning av arbetstid i vissa fall för
redovisning i arbetsgivaruppgift för
år 1978
21 Kungörelse (RFFS 1978:21) om
kostnadsavdrag vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning
av arbetsgivaravgift för år 1978
Bemyndigande: 4 § tredje stycket
lagen (1959:552) om uppbörd av
vissa avgifter enligt lagen om all­
män försäkring, m.m.
23 Kungörelse (RFFS 1978:23) om
procentsatserna för uttag av vissa
arbetsgivaravgifter för sjömän för
år 1979
Bemyndigande: Förordningen
(1975:954) om rätt för Riksförsäk­
ringsverket att fastställa vissa soci­
al­försäkringsavgifter m.m.
1979
22 Kungörelse (RFFS 1979:22) om
procentsatser för beräkning av sjuk­
försäkringsavgifter för åren 1979
och 1980
Bemyndigande: 19 kap. 4 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring
och regeringens bemyndigande
1975-07-03
23 Kungörelse (RFFS 1979:23) om
uppskattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån vid bestämmande
av pensionsgrundande inkomst och
avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1979
Bemyndigande: 4 § andra stycket
lagen (1959:551) om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt
lagen om allmän försäkring och 4
§ andra stycket lagen (1959:552)
om uppbörd av vissa avgifter enligt
lagen om allmän försäkring, m.m.
24 Kungörelse (RFFS 1979:24) om
beräkning av arbetstid i vissa fall för
redovisning i arbetsgivaruppgift för
år 1979
25 Kungörelse (RFFS 1979:25) om
kostnadsavdrag vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning
av arbetsgivaravgift för år 1979
Bemyndigande: 4 § tredje stycket
lagen (1959:552) om uppbörd av
vissa avgifter enligt lagen om all­
män försäkring, m.m.
28 Kungörelse (RFFS 1979:28) om
procentsatserna för uttag av vissa
arbetsgivaravgifter för sjömän för
år 1980
Bemyndigande: Förordningen
(1975:954) om rätt för Riksförsäk­
ringsverket att fastställa vissa soci­
alförsäkringsavgifter m.m.
32 Kungörelse (RFFS 1979:32) om
uppskattning av värdet av naturaför­
mån i form av bil vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1980
Bemyndigande: Förordningen
(1979:736) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
regler för värdering av naturaför­
mån i vissa fall
1980
13 Kungörelse (RFFS 1980:13) om
uppskattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
eller bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst och
avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1980
Bemyndigande: Förordningen
(1979:736) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
regler för värdering av naturaför­
mån i vissa fall
14 Kungörelse (RFFS 1980:14) om
beräkning av arbetstid i vissa fall för
redovisning i arbetsgivaruppgift för
år 1980
15 Kungörelse (RFFS 1980:15) om
kostnadsavdrag vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning
av arbetsgivaravgift för år 1980
Bemyndigande: 4 § tredje stycket
lagen (1959:552) om uppbörd av
vissa avgifter enligt lagen om all­
män försäkring, m.m.
17 Kungörelse (RFFS 1980:17) om
procentsatser för beräkning av sjuk­
försäkringsavgifter för åren 1980
och 1981
Bemyndigande: 19 kap. 4 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring
och regeringens bemyndigande
1975-07-03
20 Kungörelse (RFFS 1980:20) om
uppskattning av värdet av naturaför­
mån i form av bil vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1981
Bemyndigande: Förordningen
(1979:736) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
regler för värdering av naturaför­
mån i vissa fall
28 Kungörelse (RFFS 1980:28) om
procentsatserna för uttag av vissa
arbetsgivaravgifter för sjömän för
år 1981
3
Bemyndigande: Förordningen
(1975:954) om rätt för Riksförsäk­
ringsverket att fastställa vissa soci­
alförsäkringsavgifter m.m.
1981
13 Kungörelse (RFFS 1981:13) om
uppskattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost el­
ler bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst och
avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1981
Bemyndigande: Förordningen
(1979:736) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
regler för värdering av naturaför­
mån i vissa fall
14 Kungörelse (RFFS 1981:14) om
beräkning av arbetstid i vissa fall för
redovisning i arbetsgivaruppgift för
år 1981
15 Kungörelse (RFFS 1981:15) om
kostnadsavdrag vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning
av arbetsgivaravgift för år 1981
Bemyndigande: 4 § tredje stycket
lagen (1959:552) om uppbörd av
vissa avgifter enligt lagen om all­
män försäkring, m.m.
18 Kungörelse (RFFS 1981:18) om
procentsatser för beräkning av sjuk­
försäkringsavgifter för åren 1981
och 1982
Bemyndigande: 19 kap. 4 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring
och regeringens bemyndigande
1975-07-03
4
23 Kungörelse (RFFS 1981:23) om
uppskattning av värdet av naturaför­
mån i form av bil vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1982
Bemyndigande: Förordningen
(1979:736) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
regler för värdering av naturaför­
mån i vissa fall
24 Kungörelse (RFFS 1981:24) om
procentsatserna för uttag av vissa
arbetsgivaravgifter för sjömän för
år 1982
Bemyndigande: Förordningen
(1975:954) om rätt för Riksförsäk­
ringsverket att fastställa vissa soci­
alförsäkringsavgifter m.m.
1982
16 Kungörelse (RFFS 1982:16) om
kostnadsavdrag vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning
av arbetsgivaravgift för år 1982
Bemyndigande: 2 kap. 4 § första
stycket 6 lagen (1981:691) om
socialavgifter.
20 Kungörelse (RFFS 1982:20) om
uppskattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost el­
ler bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst och
avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1982
Bemyndigande: Förordningen
(1979:736) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
regler för värdering av naturaför­
mån i vissa fall
22 Kungörelse (RFFS 1982:22) om
procentsatser för beräkning av sjuk­
försäkringsavgifter för år 1982
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
23 Kungörelse (RFFS 1982:23) om
uppskattning av värdet av naturaför­
mån i form av bil vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1983
Bemyndigande: Förordningen
(1979:736) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
regler för värdering av naturaför­
mån i vissa fall
27 Kungörelse (RFFS 1982:27) om
procentsatserna för uttag av vissa
arbetsgivaravgifter för sjömän för
år 1983
Bemyndigande: Förordningen
(1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa
soci­a lförsäkringsavgifter m.m.
samt förordningen (1982:894) med
bemyn­digande för Riksförsäkrings­
verket att fastställa procentsatsen
för allmän löneavgift för sjömän
1983:16 ändr.
29 Kungörelse (RFFS 1982:29) om
procentsatser för beräkning av pre­
liminära egenavgifter till sjuk­för­
säkringen för år 1983
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
1983
17 Kungörelse (RFFS 1983:17) om
uppskattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande av pen­
sionsgrundande inkomst och av­
giftsunderlag för beräkning av ar­
betsgivaravgift för år 1983
Bemyndigande: Förordningen
(1979:736) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
regler för värdering av naturaför­
mån i vissa fall
18 Kungörelse (RFFS 1983:18) om
kostnadsavdrag vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning
av arbetsgivaravgift för år 1983
Bemyndigande: 2 kap. 4 § första
stycket 6 lagen (1981:691) om
socialavgifter
19 Kungörelse (RFFS 1983:19) om
procentsatser för beräkning av
egenavgifter till sjukförsäkringen
för åren 1983 och 1984
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
20 Kungörelse (RFFS 1983:20) om
uppskattning av värdet av naturaför­
mån i form av bil vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för 1984
Bemyndigande: Förordningen
(1979:736) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
regler för värdering av naturaför­
mån i vissa fall
22 Kungörelse (RFFS 1983:22) om
procentsatserna för uttag av vissa
arbetsgivaravgifter för sjömän för
år 1984
Bemyndigande: Förordningen
(1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa
soci­a lförsäkringsavgifter m.m.
samt förordningen (1982:894) med
bemyn­digande för Riksförsäkrings­
verket att fastställa procentsatsen
för allmän löneavgift för sjömän
1984
7 Kungörelse (RFFS 1984:7) om
uppskattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
eller bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst och
avgiftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år 1984
Bemyndigande: Förordningen
(1979:736) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
regler för värdering av naturaför­
mån i vissa fall
8 Kungörelse (RFFS 1984:8) om
kostnadsavdrag vid bestämmande
av avgiftsunderlag för beräkning
av arbetsgivaravgift för år 1984
Bemyndigande: 2 kap. 4 § första
stycket 6 lagen (1981:691) om
socialavgifter
5
12 Kungörelse (RFFS 1984:12)
med föreskrifter om procentsatser
för beräkning av egenavgifter till
sjukförsäkringen för åren 1984 och
1985
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
15 Kungörelse (RFFS 1984:15)
med föreskrifter om procentsat­ser­
na för uttag av vissa arbetsgi­var­
avgifter för sjömän för år 1985
Bemyndigande: Förordningen
(1975:954) om rätt för Riksför­
säkringsverket att fastställa vissa
soci­a lförsäkringsavgifter m.m.
samt förordningen (1982:894) med
bemyn­digande för Riksförsäkrings­
verket att fastställa procentsatsen
för allmän löneavgift för sjömän
1985
12 Kungörelse (RFFS 1985:12)
med föreskrifter om procentsatser
för beräkning av egenavgifter till
sjukförsäkringen för åren 1985 och
1986
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
13 Kungörelse (RFFS 1985:13)
med föreskrifter om uppskattning
i vissa fall av värdet av naturaför­
mån i form av kost eller bostad vid
bestämman­d e av pensionsgrun­
dande inkomst för år 1985
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
18 Kungörelse (RFFS 1985:18)
med föreskrifter om procentsatser­
na för uttag av vissa arbetsgivar­
6
avgifter för sjömän för år 1986
Bemyndigande: Förordningen
(1975:954) om rätt för Riksför­
säkringsverket att fastställa vissa
soci­a lförsäkringsavgifter m.m.
samt förordningen (1982:894) med
bemyn­digande för Riksförsäkrings­
verket att fastställa procentsatsen
för allmän löneavgift för sjömän
1986
16 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1986:16) med före­
skrifter om uppskattning i vissa fall
av värdet av naturaförmån i form av
kost eller bostad vid bestäm­man­de
av pensionsgrundande inkomst för
år 1986
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
18 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1986:18) med före­
skrifter om procentsatser för be­
räkning av egenavgifter till sjukförsäk­ringen för åren 1986 och 1987
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
19 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1986:19) med före­
skrifter om procentsatserna för
uttag av vissa arbetsgivaravgifter
för sjömän för år 1987
Bemyndigande: Förordningen
(1975:954) om rätt för Riksför­
säkringsverket att fastställa vissa
soci­a lförsäkringsavgifter m.m.
samt förordningen (1982:894) med
bemyn­digande för Riksförsäkrings­
verket att fastställa procentsatsen
för allmän löneavgift för sjömän
1987
20 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1987:20) om pro­
centsatser för beräkning av egenav­
gifter till sjukförsäkringen för åren
1987 och 1988
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
21 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1987:21) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
eller bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1987
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
34 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1987:34) om pro­
centsatserna för uttag av vissa
arbetsgivaravgifter för sjömän för
år 1988
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
1988
22 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:22) om pro­
centsatserna för uttag av vissa
ar­betsgivaravgifter för sjömän för
år 1989
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
1989:19 ändr.
23 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:23) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
1989
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
34 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:34) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
eller bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1988
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
1989
28 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1989:28) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
1990
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
29 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1989:29) om pro­
centsatserna för uttag av arbets­
givares avgifter för sjömän för år
1990
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande
för Riksförsäkringsverket att fast­
ställa procentsatser för vissa arbets­
givar­avgifter och allmän löneav­
gift för sjömän och förordningen
(1989:485) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för arbetsmiljöavgift
för sjömän
33 Riksförsäkringsverkets före­
7
skrifter (RFFS 1989:33) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
eller bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1989
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
1990
32 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1990:32) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
1991
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
34 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1990:34) om pro­
centsatserna för uttag av arbets­
givares avgifter för sjömän för år
1991
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
1991:14 ändr. 2 §
35 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1990:35) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
eller bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1990
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
8
1991
40 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1991:40) om pro­
centsatser för beräkning av egenav­
gift till sjukförsäkringen för år 1992
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
42 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1991:42) om pro­
centsatserna för uttag av arbets­
givares avgifter för sjömän för år
1992
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
45 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1991:45) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
eller bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1991
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
1992
19 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (1992:19) om avgifter för
försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 1993
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1047) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
25 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1992:25) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
1993
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
26 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1992:26) om pro­
centsatserna för uttag av arbets­
givaravgifter för sjömän för år
1993
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
27 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1992:27) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
eller bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1992
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
1993
5 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:5) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 1993
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
7 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:7) om bostads­
bidrag
Bemyndigande: 4 § bostadsbi­drags­­
förordningen (1993:739)
1994:29 nya 3 a, 3 b §§
1995:28 ändr. 5 §
1996:6 upph. 3, 8 §§; ändr. 2 §
1996:10 upph. 3 a §; ändr. 6 §;
ny 5 a §
1996:22 upph. 3 b §
1998:37 ändr. punkt 3 över
gångsbest.
2002:13 ändr. 4, 5 och 5 a §§
2004:9 upph. 5 a §; ändr. 4 och
5 §§
2004:16 ändr. 4, 5 och 7 §§
2010:25 ändr. 1 och 2 §§
9 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:9) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 1994
Bemyndigande: Regeringens be­
myndigande den 26 maj 1977,
32 § familjebidragsförordningen
(1991:1492) och 4 § bostadsbi­
dragsförordningen (1993:739)
19 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:19) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 1994
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
20 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:20) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 1994
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
21 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:21) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
1994
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
27 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:27) om pro­
centsatserna för uttag av arbets­
9
givaravgifter för sjömän för år 1994
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
1994
2 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:2) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
eller bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1993
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
23 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:23) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 1995
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
24 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:24) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 1995
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
27 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:27) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
1995
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
1995:31 ny 3 §
10
31 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:31) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 1995
Bemyndigande: Förordningen
(1994:1545) med bemyndigande
att meddela vissa föreskrifter för
verkställighet av lagen (1994:308)
om bostadstillägg till pensionärer,
32 § familjebidragsförordningen
(1991:1492) och 4 § bostadsbi­
dragsförordningen (1993:739)
38 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:38) om pro­
centsatserna för uttag av arbets­
givaravgifter för sjömän för år 1995
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
1995
1 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1995:1) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
eller bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1994
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
10 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1995:10) om famil­
jebidrag
Bemyndigande: 13 kap. 1 § förord­
ningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga
1996:29 ändr. 1 och 5 §§
1997:16 ändr. bil.
1998:27 ändr. 2 §
1998:29 ändr. bil.
1999:11 ändr. bil.
2000:22 ändr. bil.
2001:21 ändr. bil.
2002:18 ändr. 5, 9 och 10 §§
2002:29 upph. bilaga; ändr. 1 §
2004:19 ändr. 1, 10 och 11 §§
2005:7 ändr. 11 §
2008:3 ändr. 12 §
2010:26 ändr. 2 och 5 §§
22 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1995:22) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 1996
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
23 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1995:23) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 1996
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
27 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1995:27) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 1996
Bemyndigande: Förordningen
(1994:1545) med bemyndigande att
meddela vissa föreskrifter för verk­
ställighet av lagen (1994:308) om
bostadstillägg till pensionärer, 13
kap 1 § förordningen (1995:239) om
förmåner till total­försvarspliktiga
och 4 § bostadsbi­dragsförordningen
(1993:739)
32 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1995:32) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
1996
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
övergångsbestämmelserna till lagen
samt regeringens bemyndigande
1975-07-03
1996
2 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:2) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
och bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1995
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
3 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:3) om procent­
satserna för uttag av arbetsgivarav­
gifter för sjömän för år 1996
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
12 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:12) om in­
komstprövning och avstämning vid
beslut om bostadsbidrag
Bemyndigande: 4 § bostadsbi­
dragsförordningen (1993:739)
1998:3 ändr. 7 och 8 §§;
nya 6 a och 12 §§
1999:2 ändr. 5 §
1999:13 ändr. 8 §
2001:1 ny 8 a §
2002:14 ändr. 2, 9 och 11 §§
2004:11 upph. 2 och 4 §§;
ny 13 §
2004:17 ändr. 3 och 9 §§
2007:4 upph. 6 §
2010:38 ändr. 1, 5, 10 och
12 §§
14 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:14) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
11
bostadskostnad för år 1997
Bemyndigande: Förordningen
(1994:1545) med bemyndigande
att meddela vissa föreskrifter för
verkställighet av lagen (1994:308)
om bostadstillägg till pensionärer,
13 kap. 1 § förordningen (1995:239)
om förmåner till totalförsvarsplik­
tiga och 4 § bostadsbidragsförord­
ningen (1993:739)
1996:21 ändr. bil.
18 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:18) om under­
hållsstöd
Bemyndigande: 8 § förordningen
(1996:1036) om underhållsstöd
2001:6 ändr. 2 och 8 §§
2003:1 ändr. 3 §
2004:24 ändr. 2, 5, 8, 9, 11 och
12 §§
2005:15 ändr. 3 och 7 §§
2010:17 ändr. 1, 3-10 §§
2016:2 ändr. 5 § och upph. 9 §
samt rubr. närmast före 9 §
19 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:19) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 1997
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
20 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:20) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 1997
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
12
24 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:24) för till­
lämpningen av förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd
Bemyndigande: 27 § förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd
1997:8 upph. 9–11 §§; rubr.
före 9 § utgår; ändr. 2 §
1998:24 ändr. 3 §
2000:2 upph. 3 och 7 §§, rubr.
före 3 § utgår; ändr. 1, 2,
4–6, 8 §§, rubr. före 7 §;
omtryck
2000:25 ändr. 1 §
2002:37 ändr. 4 §
2003:27 nuv. 8 § betecknas 12 §;
ändr. 1, 4 och 6 §§; nya 7–11 §§
2004:40 upph. 1 och 2 §§;
ändr. 8, 10 och 11 §§
2006:1 ändr. 11 och 12 §§
2007:18 ändr. 7 och 8 §§
2010:2 ändr. 7 §
2011:8 upph. 9 §
2011:16 ändr. 12 §
27 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:27) om pro­
centsatserna för uttag av arbets­
givaravgifter för sjömän för år 1997
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
28 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:28) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
1997
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
regeringens bemyndigande
1975-07-03
1997
2 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1997:2) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
och bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1996
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
12 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1997:12) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 1998
Bemyndigande: Förordningen
(1994:1545) med bemyndigande
att meddela vissa föreskrifter för
verkställighet av lagen (1994:308)
om bostadstillägg till pensionärer,
13 kap. 1 § förordningen (1995:239)
om förmåner till totalförsvarsplik­
tiga och 4 § bostadsbidragsförord­
ningen (1993:739)
1997:27 ändr. bil.
13 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1997:13) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 1998
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
14 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1997:14) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 1998
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
19 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1997:19) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
1998
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
regeringens bemyndigande
1975-07-03
23 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1997:23) om pro­
centsatserna för uttag av arbets­
givaravgifter för sjömän för år
1998
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
1998
1 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:1) om upp­
skattning i vissa fall av värdet
av naturaförmån i form av kost
och bostad vid bestämmande av
pensionsgrundande inkomst för år
1997
Bemyndigande: Förordningen
(1984:900) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av natu­
raförmån i vissa fall
4 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:4) om avgifts­
fria sjukvårdsförmåner m.m. för
vissa hiv-smittade
Bemyndigande: 3 § 4 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter
2004:35 ändr. 1 §
5 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:5) om årsar­
betstid m.m.
Bemyndigande: 5 § förordningen
(1987:361) om schablonberäkning
av arbetstid vid bestämmande av
sjukpenning m.m. och 3 § 1 för­
ordningen (1998:562) med vissa
bemyndigan­d en för Riksförsäk­
ringsverket att meddela föreskrif­
ter
2004:43 ändr. 3 §
2010:18 ändr. 3-5 §§
9 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:9) om beräk­
ning av bostadskostnad
Bemyndigande: 4 § bostadsbidrags­
förordningen (1993:739), 13 kap.
1 § förordningen (1995:239) om
förmåner till totalförsvarspliktiga
och 3 § 5 förordningen (1998:562)
med vissa bemyndigan­d en för
13
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter
1998:30 ändr. bil.
1999:10 ändr. bil.
2000:12 ändr. bil.
2000:13 ändr. 14 §
2001:22 ändr. bil.
2002:15 upph. 23 och 25 §§;
ändr. 4, 7, 9, 10 och
35 §§
2002:30 upph. bil.,; ändr. 1, 9,
14, 19, 27, 30 och
31 §§
2003:4 upph. rubr. före 5 och
7 §§; ändr. 1, 2 och
7 §§; ändr. rubr. efter 4 §
2004:10 ändr. 14, 16 och 30 §§
2004:18 ändr. 3, 9, 11–14,
18–20, 32 och 37 §§
2008:9 ändr. 22 och 33 §§
2008:13 ändr. 4 och 14 §§
2009:20 27, 28, 31 och 32 §§
upph., rubriken när
mast före 31 § utgår,
förf. rubrik samt 1, 2,
9, 14, 24 och 30 §§
ändr
2010:10 ändr. 3 §
2010:19 ändr. 1, 4-7, 22, 24, 26,
29, 30, 35 och 36 §§
2014:5 upph. 22, 26 och 33 §§;
ändr. 9, 11-14, 18 och 37 §
12 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:12) om sjuk­
penninggrundande inkomst
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndi­gan­­­
den för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter
2000:11 upph. 6 §; ändr. 3 §
2002:2 ändr. 3 §
2002:35 ändr. 5 och 8 §§
2004:5 upph. 2 och 7 §§; ändr.
3 och 8 §§
2004:44 ändr. 3 §
2005:4 ändr. 3 §
2007:2 ändr. 5 §
2007:6 ändr. 8 §
14
2010:6 ändr. 5 §
2010:27 upph. 1 och 3 §§; ändr.
4, 5 och 8 §§.
2011:4 ändr. 5 §
2014:15 ändr. 5 §
13 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:13) om kon­
troll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till
och från arbetet, m.m.
Bemyndigande: 3 § förordningen
(1995:1051) om skyldigheten att
lämna läkarintyg m.m. i sjuk­pen­
ningärenden i vissa fall samt 2 § 3
och 3 § 1 förordningen (1998:562)
med vissa bemyndiganden för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter
2002:8 ändr. 4, 7, 12 §§; ny 8 a §
2003:12 upph. 14 §; ändr. 1–5,
7–8 och 16 §§, ändr.
rubr. före 3 §
2004:46 ändr. 5, 9, 10, 12, 13,
15, 16 och 18 §§
2007:13 ändr. 3 §
2008:20 ändr. 3 §; ny 5 a §, ny rubr. före 5 a §
2009:28 ändr. 5 a §
2010:20 upph. 4 §; ändr. 1-3,
5, 6, 8, 9, 11-13 och
17 §§
2011:18 ändr. rubr. närmast
före 3 §. 5 a, 10, 11,
13 och 15 §§
2013:11 upph. 2 § samt rubri
ken närmast före 2 §
2016:3 ändr. 5 a §; ny 8 b §
26 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:26) med sär­
skild beräkningsgrund för viss bostadskostnad under år 1998
Bemyndigande: 4 § bostadsbidrags­
förordningen (1993:739), 13 kap.
1 § förordningen (1995:239) om
förmåner till totalförsvarspliktiga
och 3 § 5 förordningen (1998:562)
med vissa bemyndiganden för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter
28 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:28) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 1999
Bemyndigande: 3 § 5 förordning­
en (1998:562) med vissa bemyn­
diganden för Riksförsäkringsverket
att meddela föreskrifter, 13 kap.
1 § förordningen (1995:239) om
förmåner till totalförsvar­s­pliktiga
och 4 § bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
31 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:31) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 1999
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
32 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:32) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 1999
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
33 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:33) om pro­
centsatserna för uttag av arbets­
givaravgifter för sjömän för år
1999
Bemyndigande: Förordningen
(1987:592) med bemyndigande för
Riksförsäkringsverket att fastställa
procentsatser för vissa arbets­givar­
avgifter och allmän löneavgift för
sjömän
34 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:34) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
1999
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen
(1981:691) om socialavgifter och
re­geringens bemyndigande
1975-07-03
1999
4 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1999:4) om avgif­
ter avseende bostadsbidrag för år
1997
Bemyndigande: 4 § bostadsbi­drags­
f­örordningen (1993:739)
7 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1999:7) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 2000
Bemyndigande: 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyn­di­
ganden för Riksförsäkringsverket
att meddela föreskrifter, 13 kap.
1 § förordningen (1995:239) om
förmåner till totalförsvars­pliktiga
och 4 § bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
8 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1999:8) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 2000
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
9 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1999:9) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­ter­löne­kostnader för år 2000
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
12 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1999:12) om upp­
giftslämnande enligt 7 § 4 lagen
(2001:99) om den officiella statis­
tiken
Bemyndigande: 4 § förordningen
15
(1992:1668) om den officiella
statistiken
2001:12 ändr. författningsrubr.
2002:1 ändr. 1 och 2 §§
2004:50 ändr. 2 §
14 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1999:14) om arvs­
vinstfaktorer för år 1999
Bemyndigande: 6 § förordningen
(1998:1340) om inkomstgrundad
ålderspension
15 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1999:15) om förvalt­
ningskostnadsfaktor för år 1999
Bemyndigande: 7 § förordningen
(1998:1340) om inkomstgrundad
ålderspension
16 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1999:16) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
2000
Bemyndigande: Förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter
17 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1999:17) om pro­
centsatserna för uttag av arbets­
givaravgifter för sjömän för år
2000
Bemyndigande: Förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter
2009:11 ändr. 1–5 §§
16
2000
6 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2000:6) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 2001
Bemyndigande: 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyn­di­
ganden för Riksförsäkringsverket
att meddela föreskrifter, 13 kap.
1 § förordningen (1995:239) om
förmåner till totalförsvars­pliktiga
och 4 § bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
7 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2000:7) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 2001
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
8 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2000:8) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 2001
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
10 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2000:10) om re­
gistrering och avregistrering av
personer i sjukförsäkringsregistret
m.m.
Bemyndigande: 3 § 9 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter
2004:45 upph. 6 §, upph. rubr.
före 6 §; ändr. 1, 3 och
4 §§
2010:14 ändr. 1-5 §§
16 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2000:16) om del­
ningstal för personer födda år
1938-1940
Bemyndigande: 8 § förordningen
(1998:1340) om inkomstgrundad
ålderspension
21 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2000:21) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
2001
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter
2009:12 ändr. 2–5 §§
2001
3 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2001:3) om arvs­
vinstfaktorer för år 2000
Bemyndigande: 6 § förordningen
(1998:1340) om inkomstgrundad
ålderspension
4 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2001:4) om förvalt­
nings­kostnadsfaktor för år 2000
Bemyndigande: 7 § förordningen
(1998:1340) om inkomstgrundad
ålderspension
14 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2001:14) om för­
valtningskostnadsfaktor för år
2001
Bemyndigande: 3 § 6 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter och 7 § för­
ordningen (1998:1340) om in­komst­
grundad ålderspension
15 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2001:15) om del­
ningstal för personer födda år 1941
Bemyndigande: 3 § 6 förordningen
(1998:562) med vissa bemyn­di­
gan­den för Riksförsäkringsverket
att meddela föreskrifter och 8 §
förordningen (1998:1340) om in­
komstgrundad ålderspension
16 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2001:16) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 2002
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
17 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2001:17) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 2002
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
20 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2001:20) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 2002
Bemyndigande: 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndi­gan­
den för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter, 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga och
4 § 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
23 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2001:23) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
2002
Bemyndigande: 2 § andra stycket
förordningen (1998:562) med vissa
bemyndigan­d en för Riksförsäk­
ringsverket att meddela föreskrif­
ter
2002
11 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:11) om del­
ningstal för personer födda år 1938
respektive år 1942
Bemyndigande: 3 § 6 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Riksförsäkringsverket
att meddela föreskrifter och 8 §
förordningen (1998:1340) om in­
komstgrundad ålderspension
17 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:17) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 2003
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
17
§ 4 bos­t ads­b idragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
d­­en för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter
2002:28 ändr. 1 §
2004:6 ändr. 4 §
19 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:19) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 2003
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
la­gen (1991:1047) om sjuklön
20 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:20) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 2003
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
se­mesterlönekostnader
21 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:21) om förvalt­
ningskostnadsfaktor för år 2002
Bemyndigande: 3 § 6 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­den för Riksförsäkringsverket
att meddela föreskrifter och 7 § i
förordningen (1998:1340) om in­
komstgrundad ålderspension
31 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:31) om ge­
nomsnittlig och högsta godtagbara
bostadskostnad för år 2003
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
§ 4 bo­s tads­b idragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter
34 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:34) om vissa
underrättelser med anledning av att
18
tre fjärdedels sjukersättning eller
aktivitetserättning beviljats
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1998:1773) om ersättning vid
särskilda insatser för personer med
tre fjärdedels sjukersättning eller
akti­vitetsersättning
2004:42 upph. 1 §; ändr. 2 §
36 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:36) om sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
Bemyndigande: 2 § 3 och 6 samt
3 § 1 förordningen (1998:562)
med vissa bemyndigan­d en för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter
2004:8 nuv. 5–10 §§ betecknas
6–11 §§; ändr. 4 §, rubr.
före 7 § placeras före
8 §; ny 5 §
2004:21 ändr. 2, 4 och 11 §§;
ny 12 §, ny rubrik före
12 §
2006:11 ny 3 a §
2008:22 ändr. 1 a och 3 a §§
2010:21 ändr. 1 a, 4, 10 och
12 §§
2011:5 ändr. 6 §
2012:4 upph. 1 a §, ändr. 1 §
2013:3 ny 13 §, ny rubr. före 13 §
2013:8 änd. 12 §
2015:4 ändr. 10 §
38 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:38) om pro­
centsatser för beräkningen av egen­
avgift till sjukförsäkringen för år
2003
Bemyndigande: 2 § andra stycket
förordningen (1998:562) med vissa
bemyndigan­d en för Riksförsäk­
ringsverket att meddela föreskrif­
ter
2003
2 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:2) om avgift
för sjuk­ersättning och aktivi­tets­
ersätt­ning avseende år 2003 vid
tillämp­ning av konventionen om
social trygghet mellan Sverige och
Kanada
Bemyndigande: 2 § andra stycket
förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Riksförsäk­
ringsverket att meddela föreskrif­
ter
5 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:5) om till­ämp­
nings­b estämmelser till konven­
tionen den 30 juni 1978 mellan
Sverige och Turkiet rörande social
trygghet
Bemyndigande: Förordningen
(1981:208) om tillämpning av en
konvention den 30 juni 1978 mellan
Sverige och Turkiet rörande social
trygghet
16Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:16) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 2004
Bemyndigande: 13 kap 1 § 1 förord­
ningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostads­
bidragsförordningen (1993:739)
och 3 § 5 förordningen (1998:562)
med vissa bemyndi­g anden för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter
20 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:20) om ge­
nomsnittlig och högsta godtagbara
bostadskostnad för år 2004
Bemyndigande: 13 kap 1 § 1 förord­
ningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostads­
bidragsförordningen (1993:739)
och 3 § 5 förordningen (1998:562)
med vissa bemyndi­g anden för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter
21 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:21) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 2004
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
22Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:22) om avgifter
för försäkringen mot vissa semes­
terlönekostnader för år 2004
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
24Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:24) om särskilt
indexeringstal för livränta
Bemyndigande: 29 § 2 förordningen
(1977:284) om arbetsskadeförsäk­
ring och statligt personskadeskydd
2004:29 ändr. 1 §
2005:21 ändr. 1 §
2006:16 ändr. 1 §
2007:15 ändr. 1 §
2008:17 ändr. 1 §
2009:13 ändr. 1 §
2010:39 ändr. 1 §
2011:15 ändr. 1 §
2012:9 ändr. 1 §
2013:10 ändr. 1 §
2014: ändr. 1 §
2015:5 ändr. 1 §
2016:8 ändr. 1§
2016:15 ändr. 1 §
25 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:25) om avgift
för sjukersättning och aktivitets­
ersättning avseende år 2004 vid
tillämpning av kon­ven­tionen om
social trygghet mellan Sverige och
Kanada
Bemyndigande: 2 § andra stycket
förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Riksförsäk­
ringsverket att meddela föreskrif­
ter
26 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:26) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
19
avgift till sjukförsäkringen för år
2004
Bemyndigande: 2 § andra stycket
förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Riksförsäk­
ringsverket att meddela föreskrif­
ter
2004
1 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:1) om be­
handling av personuppgifter inom
social­försäk­ringens administration
Bemyndigande: 8 § första stycket
1-5 och 9 förordningen (2003:766)
om behandling av personuppgifter
inom socialförsäkringens adminis­
tration
2004:31 upph. 10 §, upph. rubr.
före 10 §; nuv. 13–15
§§ betecknas 14–16 §§;
ändr. 7–9 och 15 §§
och rubr. efter 6 §; rubr.
före 13 § sätts före 14
§; ny 13 §, ny rubr.
före 13 §
2005:6 ändr. 1 och 7 §§
2007:1 ändr. 1 och 2 §§
2009:3 ändr. mellanrubr. före
1 och 7 §, underrubr.
före 7 § samt 1–16 §§
2009:18 ändr. 15 §
2010:28 ändr. 7 och 12 §§, rubr.
före 14 §
3 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:3) om genom­
snittlig sjuklönekostnad
Bemyndigande: 6 § förordningen
(2004:14) om ersättning för kost­
nader för sjuklön
7 Riksförsäkringsverket före­
skrifter (RFFS 2004:7) om bilstöd
Bemyndigande: 6 § förordningen
(2010:1745) om bilstöd till personer
med funktionshinder
2006:14 ändr. 2 §; nya 3–5 §§
2010:40 ändr. 1 och 3-5 §§
2011:7 ändr. 2 §
2016:7 ändr. 1 §
20
13 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:13) om särskild
redovisning av allmän försäkrings­
kassas tillgångar och skulder
Bemyndigande: 2 § förordningen
(2004:694) om särskild redovis­
ning av allmän försäkringskassas
tillgångar och skulder m.m.
14 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:14) om upp­
skattning av kostnader för en bo­
stads uppvärmning, hushållsel
och övrig drift vid beräkning av
bostadskostnad för år 2005
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förord­
ningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostads­
bidragsförordningen (1993:739)
och 3 § 5 förordningen (1998:562)
med vissa bemyn­d iganden för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter
20 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:20) om ge­
nomsnittlig och högsta godtagbara
bostadskostnad för år 2005
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förord­
ningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostads­
bidragsförordningen (1993:739)
och 3 § 5 förordningen (1998:562)
med vissa bemyn­d iganden för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter
22 Förordning (RFFS 2004:22) om
upphävande av vissa av Riksförsäk­
ringsverkets föreskrifter
30 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:30) om genom­
snittlig sjuklönekostnad
Bemyndigande: 6 § förordningen
(2004:14) om ersättning för kost­
nader för sjuklön
37 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:37) om avgifter
för försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 2005
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
38 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:38) om avgifter
för försäkring mot vissa semester­
lönekostnader för år 2005
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
41 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:41) om upp­
hävande av vissa föreskrifter om
allmän försäkring m.m.
Bemyndigande: Förordningen
(1990:208) med bemyndigande att
fastställa förteckning över konva­
lescenthem enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring, 4 § förord­
ningen (1979:849) om ersättning
för sjukhusvård, 2 § 1 och 2 samt
3 § 1 förordningen (1998:562)
med vissa bemyndiganden för
Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter
52 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:52) om avgift
för sjukersättning och aktivitets­
ersättning avseende år 2005 vid
tillämpning av konventionen om
social trygghet mellan Sverige och
Kanada
Bemyndigande: 2 § andra stycket
förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Riksförsäk­
ringsverket att meddela föreskrif­
ter
53 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:53) om pro­
centsatser för beräkning av egen­
avgifter till sjukförsäkringen för år
2005
Bemyndigande: 2 § andra stycket
förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Riksförsäk­
ringsverket att meddela föreskrifter
2005
1 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2005:1) om utbetalningsda­
gar för yrkesskadelivränta
Bemyndigande: Förordningen
(2004:1379) med bemyndigande
för Försäkringskassan att meddela
föreskrifter om tidpunkt för utbetal­
ning av vissa livräntor
16 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2005:16) om uppskattning
av kostnader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och övrig drift
vid beräkning av bostadskostnad för
år 2006
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
18 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2005:18) om avgifter för
försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 2006
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
19 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2005:19) om avgifter för
försäkring mot vissa semesterlöne­
kostnader för år 2006
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
20 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2005:20) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskost­
nad för år 2006
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
21
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2006:8 ändr. 2 §
22 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2005:22) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2006 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
23 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2005:23) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2006
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2006:3 ändr. 1 och 2 §§
2006
2 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2006:2) om levnadsintyg
Bemyndigande: 3 § 9 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2006:4 ändr. 3 §
2008:1 ändr. 3 §
2009:24 ändr. 1–3 §§
2010:29 ändr. 1 §
9 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2006:9) om uppskattning av
kostnader för en bostads uppvärm­
ning, hushållsel och övrig drift vid
beräkning av bostadskostnad för år
2007
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
10 Försäkringskassans föreskrifter
22
(FKFS 2006:10) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskostad för år 2007
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
12 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2006:12) om avgifter för
försäkring mot vissa semesterlöne­
kostnader för år 2007
Bemyndigande: 9 § förordningen
(1993:18) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader
13 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2006:13) om avgifter för
försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 2007
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
15 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2006:15) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2007 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
17 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2006:17) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2007
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2007
5 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2007:5) om utbetalning till
socialnämnden av retroaktivt bevil­
jad periodisk ersättning
Bemyndigande: 3 § 1, 6 och 10
förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkrings­
kassan
2009:25 ändr. 1–3 §§
2010:15 upph. 1 §; ändr.
rubr.
7 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2007:7) om förlängt barnbi­
drag
Bemyndigande: 10 § barnbidrags­
förordningen (1986:386)
2010:22 ändr. 1 §
8 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2007:8) om uppskattning av
kostnader för en bostads uppvärm­
ning, hushållsel och övrig drift vid
beräkning av bostadskostnad för år
2008
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
12 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2007:12) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostads­
kostnad för år 2008
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
14 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2007:14) om avgifter för
försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 2008
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
16 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2007:16) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2008 vid tillämpning
av konventionen om social trygg­
het mellan Sverige och Amerikas
förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
17 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2007:17) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2008 vid tillämpning
av konventionen om social trygg­
het mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
19 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2007:19) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2008
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2008
6 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2008:6) om statligt tand­
vårdsstöd
Bemyndigande: 20 § första stycket
1 och 3-9 förordningen (2008:193)
om statligt tandvårdsstöd
2010:9 upph. rubr. före 6 §;
upph. 6 §; ändr. 5,
12 och 13 §§; ny 14 §;
ny rubr. före 14 §
2012:11 upph. 8 §,
ändr. 11-12 §§
8 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2008:8) om beräkning av
sjukpenning och rehabiliteringspen­
ning för delvis arbetslösa
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2010:33 ändr. 1 §
23
14 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2008:14) om uppskattning
av kostnader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och övrig
drift vid beräkning av bostadskost­
nad för år 2009
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
15 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2008:15) om avgifter för
försäkringen mot kostnader för
sjuklön för år 2009
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
16 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2008:16) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostads­
kostnad för år 2009
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
18 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2008:18) om avgift för
sjukersättning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2009 vid tillämp­
ning av konventionen om social
trygghet mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
19 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2008:19) om avgift för
sjukersättning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2009 vid tillämp­
24
ning av konventionen om social
trygghet mellan Sverige och Ka­
nada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
21 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2008:21) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2009
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndi­
ganden för Försäkringskassan
2009
5 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2009:5) om arvsvinstfakto­
rer för år 2009
Bemyndigande: 3 § 6 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndi­
ganden för Försäkringskassan och
6 § förordningen (1998:1340) om
inkomstgrundad ålderspension
8 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2009:8) om uppskattning av
kostnader för en bostads uppvärm­
ning, hushållsel och övrig drift vid
beräkning av bostadskostnad för år
2010
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
9 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2009:9) om avgifter för för­
säkringen mot kostnader för sjuklön
för år 2010
Bemyndigande: 10 § förordningen
(1991:1395) om försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön
10 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2009:10) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskost­
nad för år 2010
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga, 4
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739) och 3 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
26 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2009:26) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2010 vid tillämpning
av konventionen om social trygg­
het mellan Sverige och Amerikas
förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
27 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2009:27) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2010 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
30 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2009:30) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2010
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2010:5 ändr. 1 och 2 §§
2010
1 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:1) om säkerhets­
skydd
Bemyndigande: 45 § säkerhets­
skyddsförordningen (1996:633)
4 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:4) om sättet och tiden
för utbetalning av vissa socialför­
säkringsförmåner m.m.
Bemyndigande: 5 § kungörelsen
(1967:922) angående utbetalning av
ersättning enligt lagen (1954:243)
om yrkesskadeförsäkring och punkt
1 överg.best. till förordningen
(1977:284) om arbetsskadeförsäk­
ring och statligt personskadeskydd,
29 § 2 förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd, 10 § barnbi­
dragsförordningen (1986:386), 4
§ 7 bostadsbidragsförordningen
(1993:739), 12 § förordningen
(1993:1091) om assistansersätt­
ning, 13 kap. 1 § 1 förordningen
(1995:239) om förmåner till total­
försvarspliktiga, 8 § förordningen
(1996:1036) om underhållsstöd,
27 § förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd samt 3 § 1-3, 8, 11
och 13 förordningen (1998:562)
med vissa bemyndiganden för För­
säkringskassan
2010:12 ändr. 1 §
2010:16 ändr. 1 och 4 §§
11 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:11) om etableringstil­
lägg och bostadsersättning samt
utbetalning av ersättningar till vissa
nyanlända invandrare
Bemyndigande: 3 kap. 26 § förord­
ningen (2010:407) om ersättning till
vissa nyanlända invandrare
13 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:13) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskost­
nad för år 2011
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga och
4 § 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
2011:1 ändr. 1 §
23 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:23) om rehabiliterings­
ersättning
Bemyndigande: 13 och 14 §§ för­
ordningen (1991:1321) om rehabi­
25
literingsersättning
30 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:30) om föräldrapen­
ningsförmåner
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
35 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:35) om avstämnings­
möte
Bemyndigande: 2 § 5 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2011
3 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2011:3) om självbetjänings­
tjänster via Internet
Bemyndigande: 2 § 8 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2013:4 ändr. 1 och 4 §§
2013:9 ändr 1 §
2014:4 ändr.1 och 4 §§
2014:8 ändr. 1 och 4 §§
2015:1 ändr. 1 och 4 §§
2015:6 ändr. 1 och 4 §§
2016:5 ändr. 1-4 §§
10 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2011:10) om särskilt tjäns­
tekort
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1958:272) om tjänstekort
36 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:36) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2011 vid tillämpning
av konventionen om social trygg­
het mellan Sverige och Amerikas
förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
12 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2011:12) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2012 vid tillämpning
av konventionen om social trygg­
het mellan Sverige och Amerikas
förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
31 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:31) om närståendepen­
ning
Bemyndigande: 2 § 1 och 3 § 2
förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkrings­
kassan
32 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:32) om handikap­
persättning och vårdbidrag
Bemyndigande: 3 § 8 förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
37 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:37) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2011 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
26
41 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2010:41) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2011
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
13 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2011:13) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2012 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
14 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2011:14) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskost­
nad för år 2012
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmå­
ner till totalförsvarspliktiga och 4
§ 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
8 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2012:8) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2013 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
17 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2011:17) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2012
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
12 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2012:12) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2013
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2012
1 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2012:1) om upphävande av
Riksförsäkringsverkets föreskrifter
(RFFS 2003:11) om undantag från
åldersgräns för tandläkare och tand­
hygienister
Bemyndigande: 20 § andra stycket
förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd
2013
5 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2013:5) om administrativ
tilläggsöverenskommelse för til�­
lämpningen av tilläggskonventio­
nen till konventionen den 30 juni
1978 mellan Sverige och Turkiet
rörande social trygghet
Bemyndigande: Förordning
(2009:1174) med instruktion för
Försäkringskassan 2 § punkt 15
6 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2012:6) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskost­
nad för år 2013
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga och
4 § 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
7 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2012:7) om om avgift för
sjukersättning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2013 vid til�­
lämpning av konventionen om
social trygghet mellan Sverige och
Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
7 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2013:7) om ersättningar för
vissa kostnader för gränsöverskri­
dande hälso- och sjukvård
Bemyndigande: 14 § förordningen
(2013:711) om ersättningar för
vissa kostnader för gränsöverskri­
dande hälso- och sjukvård
2016:1 ändr. författningens
rubrik samt 1-5 §§
12 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2013:12) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2014 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndi27
ganden för Försäkringskassan
13 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2013:13) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2014 vid tillämpning
av konventionen om social trygg­
het mellan Sverige och Amerikas
förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
14 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2013:14) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskost­
nad för år 2014
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga och
4 § 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
15 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2013:15) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2014
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2014
1 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2014:1) om bidrag till ar­
betsgivare för köp av arbetsplatsnära
stöd för återgång i arbete
Bemyndigande: 21 § förordningen
(2014:67) om bidrag till arbetsgi­
vare för köp av arbetsplatsnära stöd
för återgång i arbete
2014:13 ändr. 3 och 4 §§, rubr.
närmast före 3 §
3 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2014:3) om Administrativt
avtal till Nordisk konvention om
social trygghet
Bemyndigande: Regeringens be­
myndigande i regeringsbeslut den
15 november 2012
28
6 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2014:6) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2014 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen
(2014:528) om tillämpning av
konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien
9 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2014:9) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskost­
nad för år 2015
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga och
4 § 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
10 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2014:10) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2015 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
11 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2014:11) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2015 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen
(2014:528) om tillämpning av
konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien
12 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2014:12) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2015 vid tillämpning
av konventionen om social trygg­
het mellan Sverige och Amerikas
förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
(2015:225) om tillämpning av
konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Sydkorea
14 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2014:14) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2015
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
10 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2015:10) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2016 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2015
3 Försäkringskassans föreskrif­
ter (FKFS 2015:3) om avgift för
sjukersättning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2015 vid tillämp­
ning av konventionen om social
trygghet mellan Sverige och Syd­
korea
Bemyndigande: 2 § förordningen
(2015:225) om tillämpning av
konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Sydkorea
7 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2015:7) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskost­
nad för år 2016
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga och
4 § 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
8 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2015:8) om procentsatser
för beräkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år 2016
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
9 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2015:9) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2016 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Sydkorea
Bemyndigande: 2 § förordningen
11 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2015:11) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2016 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen
(2014:528) om tillämpning av
konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien 12 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2015:12) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2016 vid tillämpning
av konventionen om social trygg­
het mellan Sverige och Amerikas
förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
2016
4 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2016:4) om assistansersätt­
ning
Bemyndigande: 4, 7, 8 och 12 §§
förordningen (1993:1091) om as­
sistansersättning
2016:16 ändr. 5 §
6 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2016:6) om upphävande
av Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2011:6) om ersättning för
kostnader för sjuklön
29
Bemyndigande: 12 § förordningen
(2010:425) om ersättning för kost­
nader för sjuklön
(2015:225) om tillämpning av
konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Sydkorea
9 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2016:9) om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskost­
nad för år 2017
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om för­
måner till totalförsvarspliktiga och
4 § 4 bostadsbidragsförordningen
(1993:739)
14 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2016:14) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2017 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Amerikas
förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
10 Försäkringskassans föreskrifter
(2016:10) om procentsatser för
beräkning av egenavgift till sjuk­
försäkringen för år 2017
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
11 Försäkringskassans föreskrifter
(2016:11) om avgift för sjuker­
sättning och aktivitetsersättning
avseende år 2017 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen
(2014:528) om tillämpning av
konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien
12 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2016:12) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2017 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen
(1998:562) med vissa bemyndigan­
den för Försäkringskassan
13 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2016:13) om avgift för sjuk­
ersättning och aktivitetsersättning
avseende år 2017 vid tillämpning
av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Sydkorea
Bemyndigande: 2 § förordningen
30
Alfabetiskt register
Aktivitetsersättning, se sjuker­
sättning
Aktivitetsstöd
1996:24 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1996:24)
för till­ämpnin­gen av för­
ord­­n ingen (1996:1100)
om aktivitets­stöd
Arbetsgivare
2014:1 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2014:1)
om bidrag till arbetsgivare
för köp av arbetsplatsnära
stöd för återgång i arbeter­
bete
Arbetsgivaravgifter, se kostnads­
avdrag, naturaförmån, sjömän
Arbetsgivaruppgift
1977:21Kungörelse (RFFS 1977:21)
om beräkning av arbetstid
i vissa fall för redovisning
i arbetsgivaruppgift för år
1977
1978:20Kungörelse (RFFS 1978:20)
om beräkning av arbetstid
i vissa fall för redovisning
i arbetsgivaruppgift för år
1978
1979:24Kungörelse (RFFS 1979:24)
om beräkning av arbetstid
i vissa fall för redovisning
i arbetsgivaruppgift för år
1979
1980:14Kungörelse (RFFS 1980:14)
om beräkning av arbetstid
i vissa fall för redovisning
i arbetsgivaruppgift för år
1980
1981:14Kungörelse (RFFS 1981:14)
om beräkning av arbetstid
i vissa fall för redovisning
i arbetsgivaruppgift för år
1981
Arbetslösa, se beräkning av sjuk­
penning
Arbetsskadeförsäkring
1977:13 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1977:13)
angående verkställighet
av lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring och
la­gen (1977:265) om stat­
ligt personskade­skydd
Arvsvinstfaktorer
1999:14 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1999:14)
om arvsvinstfaktorer för
år 1999
2001:3 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2001:3)
om arvsvinstfaktorer för
år 2000
2001:13 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2001:13)
om arvsvinstfaktorer för
år 2001
2002:26 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2002:26)
om arvsvinstfaktorer för
år 2002
2003:18 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:18)
om arvsvinstfaktorer för
år 2003
2004:25 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:25)
om arvsvinstfaktorer för
år 2004
2005:8 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2005:8)
31
om arvsvinstfaktorer för
år 2005
2006:7 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2006:7)
om arvsvinstfaktorer för
år 2006
2007:11Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:11)
om arvsvinstfaktorer för
år 2007
2008:10Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:10)
om arvsvinstfaktorer för
år 2008
2009:5 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:5)
om arvsvinstfaktorer för
år 2009
Assistansersättning
2016:4 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2016:4)
om assistansersättning
Avregistrering, se registrering
Avstämningsmöte
2010:35Försäkringskassans fö­
reskrifter (FKFS 2010:35)
om avstämningsmöte
Beräkning av sjukpenning
2008:7 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:8) om
beräkning av sjukpenning
och rehabiliteringspen­
ning för delvis arbetslösa
Bilstöd
2004:7 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:7)
om bilstöd
Bostadsbidrag
1993:7 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1993:7)
om bostadsbidrag
1996:12 Riksförsäkringsverkets fö­
32
reskrifter (RFFS 1996:12)
om inkomstprövning och
avstämning vid beslut om
bostadsbidrag
1999:4 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1999:4)
om avgifter avseende bo­
stads­bidrag för år 1997
Bostadskostnad
1993:9 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1993:9)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrigt drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
1994
1994:31 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1994:31)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
1995
1995:27 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1995:27)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
1996
1996:14 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1996:14)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
1997
1997:12 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1997:12)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
1998
1998:9 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:9)
om beräkning av bostads­
kost­nad
1998:26 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:26)
med särskild beräknings­
grund för viss bostads­
kostnad under år 1998
1998:28 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:28)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
1999
1999:7 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1999:7)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
2000
2000:6 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2000:6)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
2001
2001:20 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2001:20)
om uppskattning av kost­
nader för en bo­stads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bo­stads­kostnad för år
2002
2002:17 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2002:17)
om uppskattning av kost­
nader för en bo­stads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bo­stads­kostnad för år
2003
2002:31 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2002:31)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostnad för år 2003
2003:16 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:16)
om uppskattning av kost­
nader för en bo­stads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bo­stads­kostnad för år
2004
2003:20 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:20)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostnad för år 2004
2004:14 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:14)
om uppskattning av kost­
nader för en bo­stads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bo­stads­kostnad för år
2005
2004:20 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:20)
om genomsnittlig och
högs­
t a godtagbara bo­
stadskostnad för år 2005
2005:16 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2005:16)
om uppskattning av kost­
nader för en bo­stads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bo­stads­kostnad för år
2006
33
2005:20Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2005:20)
om genomsnittlig och
högs­
t a godtagbara bo­
stadskostnad för år 2006
2006:9 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2006:9)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
2007
2006:10Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2006:10)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostad för år 2007
2007:8 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:8)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
2008
2007:12Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:12)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostad för år 2008
2008:14Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:14)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
2009
34
skrifter (FKFS 2009:8)
om uppskattning av kost­
nader för en bostads upp­
värmning, hushållsel och
övrig drift vid beräkning
av bostadskostnad för år
2010
2009:10Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:10)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostad för år 2010
2009:14Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:14)
om beräkning av bostads­
kostnad i ärenden om bo­
stadstillägg till pensionä­
rer m.fl.
2010:13Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2010:13)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostnad för år 2011
2011:14Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2011:14)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostnad för år 2012
2012:6 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2012:6)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostnad för år 2013
2013:14Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2013:14)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostnad för år 2014
2008:16Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:16)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostnad för år 2009
2014:9 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2014:9)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostnad för år 2015
2009:8 Försäkringskassans före­
2015:7 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2015:7)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostnad för år 2016
om delningstal för personer födda år 1942 respektive personer födda år
1946
2016:9 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2016:9)
om genomsnittlig och
högsta godtagbara bo­
stadskostnad för år 2017
2007:10Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:10)
om delningstal för personer födda år 1943 respektive personer födda år
1947
Delningstal
2000:16 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2000:16)
om delningstal för personer födda åren 1938–
1940
2001:15 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2001:15)
om delningstal för perso­
ner födda år 1941
2002:11 Riksförsäkringsverkets fö­­
reskrifter (RFFS 2002:11)
om delningstal för perso­
ner födda år 1938 respek­
tive år 1942
2003:15 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:15)
om delningstal för perso­
ner födda år 1939 respek­
tive för personer födda år
1943
2004:15 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:15)
om delningstal för perso­
ner födda år 1940 respek­
tive för personer födda år
1944
2005:14Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2005:14)
om delningstal för perso­
ner födda år 1941 respek­
tive för personer födda år
1945
2006:5 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2006:5)
2008:11Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:11)
om delningstal för personer födda år 1944 respektive personer födda år
1948
2009:6 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:6)
om delningstal för personer födda år 1945 respektive personer födda år
1949
Egenavgift
1977:33Kungörelse (RFFS 1977:33)
om procentsatser för be­
räkning av sjukför­säk­rings­
avgifter för åren 1977 och
1978
1978:17Kungörelse (RFFS 1978:17)
om procentsatser för be­
räkning av sjukförsäk­rings­
avgifter för åren 1978 och
1979
1979:22Kungörelse (RFFS 1979:22)
om procentsatser för be­
räkning av sjukförsäk­rings­
avgifter för åren 1979 och
1980
1980:17Kungörelse (RFFS 1980:17)
om procentsatser för be­
räkning av sjukförsäk­rings­
avgifter för åren 1980 och
1981
1981:18Kungörelse (RFFS 1981:18)
35
om procentsatser för be­
räkning av sjukförsäk­rings­
av­gifter för åren 1981 och
1982
1982:22Kungörelse (RFFS 1982:22)
om procentsatser för beräkning av sjukförsäk­rings­avgifter för år 1982
1982:29Kungörelse (RFFS 1982:29)
om procentsatser för be­
räkning av preliminära
egen­avgifter till sjukför­
säk­ringen för år 1983
1983:19Kungörelse (RFFS 1983:19)
om procentsatser för be­
räkning av egen­avgifter
till sjukför­säkringen för
åren 1983 och 1984
1984:12Kungörelse (RFFS 1984:12)
med föreskrifter om pro­
centsatser för beräkning
av egenavgifter till sjukför­
säk­ringen för åren 1984
och 1985
1985:12Kungörelse (RFFS 1985:12)
med föreskrifter om pro­
centsatser för beräkning
av egenavgifter till sjukförsäk­ringen för åren 1985
och 1986
1986:18Riksförsäkringsverkets
kungö­relse (RFFS 1986:18)
med föreskrifter om procentsatser för beräkning av
egenavgifter till sjukförsäk­ringen för åren 1986
och 1987
1987:20 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1987:20)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgifter
till sjukförsäkringen för
åren 1987 och 1988
1988:23 Riksförsäkringsverkets fö­
36
reskrifter (RFFS 1988:23)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1989
1989:28 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1989:28)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1990
1990:32 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1990:32)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1991
1991:40 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1991:40)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1992
1992:25 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1992:25)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1993
1993:21 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1993:21)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1994
1994:27 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1994:27)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1995
1995:32 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1995:32)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1996
1996:28 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1996:28)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1997
1997:19 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1997:19)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1998
1998:34 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:34)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
1999
1999:16 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1999:16)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
2000
2000:21 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2000:21)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
2001
2001:23 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2001:23)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
2002
2002:38 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2002:38)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
2003
2003:26 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:26)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
2004
2004:53 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:53)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
2005
2005:23Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2005:23)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjuk­för­säkringen för år
2006
2006:17Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2006:17)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2007
2007:19Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:19)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2008
2008:21Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:21)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2009
2009:30Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:30)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2010
2010:41Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2010:41)
om procentsatser för be­
37
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2011
2011:17Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2011:17)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2012
2012:12Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2012:12)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2013
2013:15Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2013:15)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2014
2014:14Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2014:14)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2015
2015:8 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2015:8)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2016
2016:10Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2016:10)
om procentsatser för be­
räkning av egenavgift till
sjukförsäkringen för år
2017
Etableringstillägg
2010:11 Försäkringskassans föreskrif­
ter (FKFS 2010:11) om eta­
bleringstillägg och bostads­
ersättning samt utbetalning
av ersättningar till vissa ny­
38
anlända invandrare
Familjebidrag
1995:10 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1995:10)
om familjebidrag
Förlängt barnbidrag
2007:7 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:7)
om förlängt barnbidrag
Förvaltningskostnadsfaktor
1999:15 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1999:15)
om förvaltningskost­nads­
faktor för år 1999
2001:4 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2001:4)
om förvaltnings­kost­nads­
fak­tor för år 2000
2001:14 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2001:14)
om förvaltnings­kost­nads­
faktor för år 2001
2002:21 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2002:21)
om förvaltnings­kost­nads­
faktor för år 2002
2003:19 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:19)
om förvaltnings­kost­nads­
faktor för år 2003
2004:26 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:26)
om förvaltnings­kost­nads­
faktor för år 2004
2005:13Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2005:13)
om förvaltningskostnads­
faktor för år 2005
2006:6 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2006:6)
om förvaltningskostnads­
faktor för år 2006
2007:9 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:9)
om förvaltningskostnads­
faktor för år 2007
2008:12Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:12
om förvaltningskostnads­
faktor för år 2008
2009:7 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:7)
om förvaltningskostnads­
faktor för år 2009
Företagshälsovård
2009:29Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:29)
om bidrag till företagshäl­
sovård
Föräldrapenningförmåner
2010:30Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2010:30)
om föräldrapenningför­
må­ner
Handikappersättning
2010:32Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2010:32)
om han­di­kappersättning
och vårdbidrag
kommuner från staten
Kontroll i sjukpenningärenden
1998:13 Riksförsäkringsverkets fö­
re­skrifter (RFFS 1998:13)
om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för
merutgifter vid resa till
och från arbetet, m.m.
Kostnadsavdrag
1977:10Kungörelse (RFFS 1977:10)
om kostnadsavdrag vid
skogskörslor m.m. vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år
1976
1977:22Kungörelse (RFFS 1977:22)
om kostnadsavdrag vid
bestämmande av avgiftsun­
derlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1977
1978:21Kungörelse (RFFS 1978:21)
om kostnadsavdrag vid
bestämmande av avgiftsun­
derlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1978
Hiv-smittade
1998:4 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:4)
om avgiftsfria sjukvårds­
förmåner m.m. för vissa
hiv-smittade
1979:25Kungörelse (RFFS 1979:25)
om kostnadsavdrag vid
bestämmande av avgiftsun­
derlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1979
Indexeringstal
2003:24 Riksförsäkringsverkets fö­
re­skrifter (RFFS 2003:24)
om särskilt indexeringstal
för livränta
1980:15Kungörelse (RFFS 1980:15)
om kostnadsavdrag vid
bestämmande av avgiftsun­
derlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1980
Internationella förhållanden
2011:9 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2011:9)
om vissa ersättningar i
internationella förhål­
landen till landsting och
1981:15Kungörelse (RFFS 1981:15)
om kostnadsavdrag vid
be­s­­­tämmande av avgiftsun­
derlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1981
39
1982:16Kungörelse (RFFS 1982:16)
om kostnadsavdrag vid
bestämmande av avgiftsun­
derlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1982
1983:18Kungörelse (RFFS 1983:18)
om kostnadsavdrag vid
bestämmande av avgiftsun­
derlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1983
1984:8 Kungörelse (RFFS 1984:8)
om kostnadsavdrag vid
bestämmande av avgiftsun­
derlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1984
Levnadsintyg
2006:2 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2006:2)
om levnadsintyg
Läkarutlåtanden, ersättning för
1977:27 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1977:27)
om ersättning för vissa
läkar­utlåtanden m.m.
Naturaförmåner
1977:1 Kungörelse (RFFS 1977:1)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån vid bestämmande
av pensionsgrundande
inkomst f­ör åren 1970–
1976
1977:20Kungörelse (RFFS 1977:20)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån vid bestämmande
av pensionsgrundande
inkomst och avgiftsun­
der­lag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1977
1978:19Kungörelse (RFFS 1978:19)
40
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån vid bestämmande
av pensionsgrundande
inkomst och avgiftsun­
der­lag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1978
1979:23Kungörelse (RFFS 1979:23)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån vid bestämmande
av pensionsgrundande
inkomst och avgiftsun-­
der­lag för beräkning av
ar­bets­givaravgift för år
1979
1979:32Kungörelse (RFFS 1979:32)
om uppskattning av värdet
av naturaförmån i form av
bil vid bestämmande av
avgiftsun­der­lag för beräk­
ning av arbetsgivaravgift
för år 1980
1980:13Kungörelse (RFFS 1980:13)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande
inkomst och av­giftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1980
1980:20Kungörelse (RFFS 1980:20)
om uppskattning av värdet
av naturaförmån i form av
bil vid bestämmande av
avgiftsun­der­lag för beräk­
ning av arbetsgivaravgift
för år 1981
1981:13Kungörelse (RFFS 1981:13)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande
inkomst och av­giftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1981
1981:23Kungörelse (RFFS 1981:23)
om uppskattning av värdet
av naturaförmån i form av
bil vid bestämmande av
avgiftsunder­lag för beräk­
ning av arbetsgivaravgift
för år 1982
1982:20Kungörelse (RFFS 1982:20)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande
inkomst och av­giftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1982
1982:23Kungörelse (RFFS 1982:23)
om uppskattning av värdet
av naturaförmån i form av
bil vid bestämmande av
avgiftsunder­lag för beräk­
ning av arbetsgivaravgift
för år 1983
1983:17Kungörelse (RFFS 1983:17)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande
inkomst och av­giftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1983
1983:20Kungörelse (RFFS 1983:20)
om uppskattning av värdet
av naturaförmån i form av
bil vid bestämmande av
avgiftsunder­lag för beräk­
ning av arbetsgivaravgift
för 1984
1984:7 Kungörelse (RFFS 1984:7)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande
inkomst och av­giftsunderlag för beräkning av
arbetsgivaravgift för år
1984
1985:13Kungörelse (RFFS 1985:13)
med föreskrifter om upp­
skattning i vissa fall av
värdet av naturaförmån i
form av kost eller bostad
vid bestämmande av pen­
sions­grundande inkomst
för år 1985
1986:16Riksförsäkringsverkets
kungörelse (RFFS 1986:16)
med föreskrifter om upp­
skattning i vissa fall av
värdet av naturaförmån i
form av kost eller bostad
vid bestämmande av pen­
sionsgrundande inkomst
för år 1986
1987:21 Riksförsäkringsverkets fö­
re­skrifter (RFFS 1987:21)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1987
1988:34 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1988:34)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av naturaför­
mån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1988
1989:33 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1989:33)
om uppskattning i vissa
41
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1989
1990:35 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1990:35)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1990
1991:45 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1991:45)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1991
1992:27 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1992:27)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1992
1994:2 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1994:2)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1993
1995:1 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1995:1)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost eller
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1994
42
1996:2 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1996:2)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost och
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1995
1997:2 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1997:2)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost och
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1996
1998:1 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:1)
om uppskattning i vissa
fall av värdet av natura­
förmån i form av kost och
bostad vid bestämmande
av pensionsgrundande in­
komst för år 1997
Närståendepenning
2010:31Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2010:31)
om när­stå­endepenning
Personuppgifter, behandling av
2004:1 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:1)
om behandlig av person­
uppgifter inom socialför­
säk­r ingens administra­
tion
Registrering
2000:10 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2000:10)
om registrering och avre­
gistrering av personer i
sjukförsäk­r ingsregistret
m.m.
Rehabiliteringsersättning
2010:23Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2010:23)
om rehabiliteringsersätt­
ning
Semesterlönekostnader
1993:5 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1993:5)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­ter­lönekostnader för år 1993
1993:19 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1993:19)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­ter­löne­kostnader för år 1994
1994:24 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1994:24)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­ter­lönekostnader för år 1995
1995:23 Riksförsäkringsverkets fö­­­
reskrifter (RFFS 1995:23)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­ter­lönekostnader för år 1996
1996:20 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1996:20)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­ter­lönekostnader för år 1997
1997:13 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1997:13)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­ter­lönekostnader för år 1998
1998:32 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:32)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­ter­lönekostnader för år 1999
1999:9 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1999:9)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­terlöne­
kostnader för år 2000
2000:7 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2000:7)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­terlöne­
kostnader för år 2001
2001:16 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2001:16)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­ter­lönekostnader för år 2002
2002:20 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2002:20)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­ter­lönekostnader för år 2003
2003:22 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:22)
om avgifter för försäkring­
en mot vissa semes­ter­lönekostnader för år 2004
2004:38 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:38)
om avgifter för försäkring
mot vissa semesterlöne­
kostnader för år 2005
2005:19 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2005:19)
om avgifter för försäkring­
mot vissa semesterlöne­
kostnader för år 2006
2006:12Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2006:12)
om avgifter för försäkring
mot vissa semesterlöne­
kostnader för år 2007
Sjukersättning
2002:34 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2002:34)
om vissa underrättelser
med anledning av att tre
fjärdedels sjukersättning
eller aktivitetsersättning
beviljats
2002:36 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2002:36)
om sjukersättning och ak­
tivitetsersättning
2003:2 Riksförsäkringsverkets fö­
43
reskrifter (RFFS 2003:2)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2003
vid tillämpning av konven­
tio­nen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2003:25 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:25)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2004 vid
tillämpning av kon­ven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2004:52 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:52)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2005
vid tillämpning av konventio­n­en om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2005:22 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2005:22)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2006
vid tillämpning av konventio­n­en om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2006:15 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2006:15)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2007
vid tillämpning av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2007:16 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:16)
44
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2008
vid tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
2007:17 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:17)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2008
vid tillämpning av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2008:18 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:18)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2009
vid tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
2008:19 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:19)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2009
vid tillämpning av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2009:26 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:26)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2010
vid tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
2009:27 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:27)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2010
vid tillämpning av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2010:36 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2010:36)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2011
vid tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
2010:37 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2010:37)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2011
vid tillämpning av konventionen om social trygg­
het mellan Sverige och
Kanada
2011:12Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2011:12)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2012 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
2011:13 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2011:13)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2012 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2012:7Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2012:7)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2013 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
2012:8 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2012:8)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2013 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2013:12 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2013:12)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2014 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2013:13 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2013:13)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2014 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
2014:6Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2014:6)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2014 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien
2014:10 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2014:10)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2015 vid
tillämpning av konven­
45
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2014:11 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2014:11)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2015 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien
2014:12 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2014:12)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2015 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
2015:3 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2015:3)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2015 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Syd­
korea
2015:9 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2015:9)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2016 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Syd­
korea
46
2015:10Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2015:10)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2016 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2015:11Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2015:11)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2016 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Indien
2015:12Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2015:12)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2016 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
2016:11Försäkringskassans före­
skrifter (2016:11) om av­
gift för sjukersättning och
aktivitetsersättning avse­
ende år 2017 vid tillämp­
ning av konventionen om
social trygghet mellan
Sverige och Indien
2016:12Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:12)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2017 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ka­
nada
2016:13 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2016:13)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2017 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Syd­
korea
2016:14 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2016:14)
om avgift för sjukersätt­
ning och aktivitetsersätt­
ning avseende år 2017 vid
tillämpning av konven­
tionen om social trygghet
mellan Sverige och Ame­
rikas förenta stater
Sjukhusvård
2013:7 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2013:7)
om ersättningar för vissa
kostnader för gränsöver­
skridande hälso- och sjuk­
vård
Sjuklön
1992:19 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1992:19)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 1993
1993:20 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1993:20)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuklön för år 1994
1994:23 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1994:23)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 1995
1995:22 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1995:22)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 1996
1996:19 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1996:19)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 1997
1997:14 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1997:14)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 1998
1998:31 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:31)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 1999
1999:8 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1999:8)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 2000
2000:8 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2000:8)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 2001
2001:17 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2001:17)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 2002
2002:19 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2002:19)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 2003
2003:21 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:21)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 2004
2004:37 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:37)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 2005
2005:18 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2005:18)
om avgifter för försäkring­
en mot kostnader för sjuk­
lön för år 2006
2006:13Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2006:13)
om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuk­
47
lön för år 2007
2007:14Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:14)
om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuk­
lön för år 2008
2008:15Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:15)
om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuk­
lön för år 2009
2009:9 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:9)
om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuk­
lön för år 2010
2016:6 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2016:6)
om upphävande av För­
säkringskassans föreskrif­
ter (FKFS 2011:6) om er­
sättning för kostnader för
sjuklön
Sjuklönekostnad, genomsnittlig
2004:3 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:3)
om genomsnittlig sjuk­lö­
ne­kostnad
2004:30 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:30)
om genomsnittlig sjuk­lö­
ne­kostnad
Sjukpenning
2008:8 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:8)
om sjukpenning och re­
habiliteringspenning för
delvis arbetslösa
Sjukpenninggrundande inkomst
1998:12 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:12)
om sjukpenninggrundan­
de inkomst
48
Självbetjäningstjänster
2011:3 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2011:3)
om självbetjäningstjänster
via Internet
Sjömän
1977:32Kungörelse (RFFS 1977:32)
om procentsatserna för
uttag av vissa arbets­gi­var­
avgifter för sjömän för år
1978
1978:23Kungörelse (RFFS 1978:23)
om procentsat­
serna för
uttag av vissa arbets­gi­var­
avgifter för sjömän för år
1979
1979:28Kungörelse (RFFS 1979:28)
om procentsatserna för
uttag av vissa arbets­gi­var­
avgifter för sjömän för år
1980
1980:28Kungörelse (RFFS 1980:28)
om procentsatserna för
uttag av vissa arbets­gi­var­
avgifter för sjömän för år
1981
1981:24Kungörelse (RFFS 1981:24)
om procentsatserna för
uttag av vissa arbets­gi­var­
avgifter för sjömän för år
1982
1982:27Kungörelse (RFFS 1982:27)
om procentsatserna för
uttag av vissa arbets­gi­var­
avgifter för sjömän för år
1983
1983:22Kungörelse (RFFS 1983:22)
om procentsatserna för
uttag av vissa arbets­gi­var­
avgifter för sjömän för år
1984
1984:15Kungörelse (RFFS 1984:15)
med föreskrifter om pro­
centsatserna för uttag av
vissa arbets­givaravgifter
för sjömän för år 1985
1985:18Kungörelse (RFFS 1985:18)
med föreskrifter om pro­
centsatserna för uttag av
vissa arbets­givaravgifter
för sjömän för år 1986
1986:19Riksförsäkringsverkets
kungö­relse (RFFS 1986:19)
med föreskrifter om pro­
centsatserna för uttag av
vissa arbets­givar­avgifter
för sjömän för år 1987
1987:34 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1987:34)
om procentsatserna för ut­
tag av vissa arbets­gi­var­­
av­gifter för sjömän för år
1988
1988:22 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1988:22)
om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgi­var­
avgifter för sjömän för år
1989
1989:29 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1989:29)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgivares av­
gifter för sjömän för år
1990
1990:34 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1990:34)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgivares av­
gifter för sjömän för år
1991
1991:42 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1991:42)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgivares av­
gif­ter för sjömän för år
1992
1992:26 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1992:26)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgi­var­av­
gif­ter för sjömän för år
1993
1993:27 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1993:27)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgivar­
av­
gif­ter för sjömän för år
1994
1994:38 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1994:38)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgivarav­
gif­ter för sjömän för år
1995
1996:3 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1996:3)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgivar­
av­
gif­ter för sjömän för år
1996
1996:27 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1996:27)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgivarav­
gif­ter för sjömän för år
1997
1997:23 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1997:23)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgivarav­
gif­ter för sjömän för år
1998
1998:33 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:33)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgivarav­
gif­ter för sjömän för år
1999
1999:17 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1999:17)
om procentsatserna för
uttag av arbetsgivarav­
gif­ter för sjömän för år
49
2000
Socialförsäkringsförmåner
2010:4 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2010:4)
om sättet och tiden för
utbetalning av vissa so­
cialförsäkringsförmåner
m.m.
Turkiet, se social trygghet
Underhållsstöd
1996:18 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1996:18)
om underhållsstöd
Social trygghet
2003:5 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:5)
om tillämpningsbestäm­
melser till konventionen
den 30 juni 1978 mellan
Sverige och Turkiet rö­
rande social trygghet
Uppgiftslämnande från arbets­
givare
1999:12 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1999:12)
om uppgiftslämnande en­
ligt 7 § 4 första stycket
lagen (2001:99) om den
officiella statistiken
2013:5 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2013:5)
om administrativ til�­
läggsöverenskommelse
för tillämpningen av til�­
läggskonventionen till
konventionen den 30 juni
1978 mellan Sverige och
Turkiet rörande social
trygghet
Upphävande
2004:22 Förordning (RFFS 2004:22)
om upphävande av vissa
av Riksförsäkringsverkets
föreskrifter
Statligt personskadeskydd, se ar­
betsskadeförsäkring
Statligt tandvårdsstöd
2008:6 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:6)
om statligt tandvårdsstöd
Säkerhetssydd
2010:1 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2010:1)
om säkerhetsskydd
Särskild redovisning
2004:13 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:13)
om särskild redovisning
av allmän försäkringskas­
sas tillgångar och skulder
Särskilt tjänstekort
2011:10Försäkringskassans före­
50
skrifter (FKFS 2011:10)
om särskilt tjänstekort
2004:41 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2004:41)
om upphävande av vissa
föreskrifter om allmän
försäkring
2012:1 Försäkringskassans före­
skrifter om upphävande av
Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 2003:11)
om undantag från ålders­
gräns för tandläkare och
tandhygienister
Utbetalning
2008:25Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2008:25)
om sättet för utbetalning
av pension med flera för­
måner
Utbetalning till socialnämnden
2007:5 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2007:5)
om utbetalning till soci­
alnämnden av retroaktivt
beviljad periodisk ersätt­
ning
Utlandsbetalningar
2009:15Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2009:15)
om sättet och tiden för
utbetalning av pension
m.m. till den som vistas
eller bor utomlands
Vårdbidrag, se handikappersätt­
ning
Yrkesskadelivränta
2005:1 Försäkringskassans före­
skrifter (FKFS 2005:1)
om utbetalningsdagar för
yrkesskadelivränta
Årsarbetstid
1998:5 Riksförsäkringsverkets fö­
reskrifter (RFFS 1998:5)
om årsarbetstid m.m.
Notiser
Försäkringskassans före­s krif­
ter om procenttal för ändring av
vissa underhållsbidrag
Föreskrifterna är beslutade den 18
november 2016. De har kungjorts i
Svensk författningssamling under
nummer 2016:1107.
.
Upphävda föreskrifter
Numeriskt register
2011
9 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2011:9) om vissa ersättning­
ar i internationella förhållanden till
landsting och kommuner från staten
6 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2011:6) om ersättning för
kostnader för sjuklön
2009
29 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2009:29) om bidrag till fö­
retagshälsovård
2008
2 Försäkringskassans föreskrif­
ter (FKFS 2008:24) om sättet för
utbetalning av vissa förmåner,
ersättningar och bidrag
2005
3 Försäkringskassans föreskrifter
(FKFS 2005:3) om utbetalning av
adoptionskostnadsbidrag
2004
36 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:36) om föräld­
rapenningförmåner
4 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2004:4) om själv­
be­tjäningstjänster via Internet inom
socialförsäkringens administration
51
2003
14Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:14) om be­
räkning av sjukpenning för delvis
arbetslösa
11Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:11) om undan­
tag från åldersgräns för tandläkare
och tand­hygie­nister
10Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:10) om av­
stäm­ningsmöte enligt 3 kap. 8 a §
lagen om allmän försäkring
9 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2003:9) om kvali­
tetskrav på vissa utredningar som
en allmän försäkringskassa kan
upphandla
2002
12 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:12) om för­
söksverksamhet med 24-timmars­
myndighet
4 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2002:4) om sättet
och tiden för utbetalning av vissa
förmåner, ersättningar och bidrag
till den som vistas eller bor utom­
lands
2001
19 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2001:19) om skyl­
dighet för de allmänna för­säk­rings­
kassorna att rapportera uppgifter om
kvaliteten i beslut och beslutsunder­
lag till Riksförsäkringsverket
52
1 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2000:1) om kvali­
tetskrav i samband med vissa ut­
redningar
1999
1 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1999:1) om vissa
underrättelser med anledning av att
tre fjärdedels förtidspension eller
sjukbidrag beviljats
1998
40 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:40) om utbe­
talning av små pensionsbelopp
39 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:39) om intern
kontroll vid de allmänna försäk­rings­
kassorna
38 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:38) om Statens
pensionsverks och KPA Pension
AB:s användning av och direkta åt­
komst till socialförsäkringsregister
35 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för
verkställigheten av förordningen
(1998:1337) om tandvårdstaxa.
25 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:25) om upp­
hävande av vissa föreskrifter om
allmän försäkring m.m.
23 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:23) om skyl­
dighet för de allmänna försäk­
ringskassorna att biträda verkets
ombudsenheter m.m.
2000
15Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2000:15) om han­
dikappersättning och vårdbidrag
22 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:22) om intern
kontroll vid de allmänna försäk­
ringskassorna
14Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 2000:14) om in­
komstgrundad ålderspension
21 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:21) om avstäm­
ning av utbetald dagersättning från
de allmänna försäk­rings­kassorna
20 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:20) om eko­
nomisk redovisning m.m. vid de
allmänna försäkringskassorna
19 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:19) om an­
mälan till Riksförsäkringsverkets
register över de allmänna för­säk­
rings­kassorna
18 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:18) om in­
komstberäkning enligt lagen
(1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer
skrifter (RFFS 1996:31) om faststäl­­
lande av pris på läkemedel
m.m.
8 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1996:8) om intern
kontroll vid de allmänna försäk­
ringskassorna
1995
19 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1995:19) om kon­
troll i sjukpenningärenden och er­
sättning för merutgifter vid resa till
och från arbetet, m.m.
17Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:17) om handi­
kappersättning
13 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1995:13) om till­
lämpningen av 8 § förordningen
(1995:713) om datortek
16 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:16) om ersätt­
ning till smittbärare
12 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1995:12) om utbild­
ningsbidrag
15 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:15) om ersätt­
ning för närståendevård
1994
35 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:35) om in­
komstberäkning
enligt
lagen
(1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer
14 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:14) om fö­r­
äldra­penningförmåner
11 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:11) om in­
skrivning och avregistrering hos
allmän försäkringskassa
8 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:8) om allmän
pension vid viss anstaltsvård
33 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:33) om vissa
ersättningar i internationella förhål­
landen för landsting och kommun
från sjukförsäkringen enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring
7 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:7) om ansökan
om pension
26Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:26) om per­
so­nalkontroll hos de allmänna för­
säk­ringskassorna och Riksförsäk­
rings­­verket
6 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1998:6) om upp­gifts­
lämnande enligt 12 § andra stycket
lagen (1991:1047) om sjuklön
22 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:22) om sjuk­
försäkringsregister hos de allmän­
na försäkringskassorna
1996
31 Riksförsäkringsverkets före-
21 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:21) till förord­
53
ningen (1999:18) om tillämpningen
av lagen (1994:308) om bostadstill­
lägg till pensionärer
12 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:12) om för­
säkringskassornas tillämpning av
förordningen (1993:1138) om han­
tering av statliga fordringar
6 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:6) om ersätt­
ning till sjukgymnaster i privat
verksamhet i den öppna hälso- och
sjukvården för sjukgymna­s­tisk
be­handling (sjukgymnastikersätt­
ning)
5 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1994:5) om ersätt­
ning till läkare i privat verksamhet
i den öppna hälso- och sjukvården
(läkarvårdsersättning)
1993
26 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:26) om till­
lämpningen av lagen (1992:1776)
om samordning av systemen för
social trygghet när personer flyt­
tar inom Europeiska ekonomiska
sam­ar­betsområdet (EES)
24 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:24) om assis­
tansersättning
22 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:22) om ADBsäkerheten hos Riksförsäkrings­
verket och de allmänna försäk­rings­
kassorna
13 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:13) om er­
sättning till ledamöter i en allmän
för­säkringskassas styrelse och so­ci­
al­­försäkringsnämnd
12 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:12) om utbild­
ningsbidrag
54
11 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:11) om av­
giftsfria sjukvårdsförmåner m.m.
för vissa hivsmittade
8 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:8) om beräk­
ning av bostadskostnad
2 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1993:2) med för­
teckning över vissa sjukvårdsin­
rättningar som skall anses som
sjukhus
1992
20 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1992:20) om fast­
ställande av pris på läkemedel
5 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1992:5) om eko­
nomisk redovisning m.m. vid de
allmänna försäkringskassorna
1991
31 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1991:31) för tillämp­
ningen av 22 kap. 13 § punkt 2 lagen
(1962:381) om allmän för­säk­ring
och förordningen (1991:1321) om
rehabiliteringsersättning
27 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1991:27) om sam­
verkansgrupper för rehabilitering
hos allmän försäkringskassa
26 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1991:26) om upp­
giftslämnande enligt 12 § andra
stycket lagen (1991:1047) om
sjuklön
24 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1991:24) om famil­
jebidrag
20 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1991:20) om cen­
tral bedömningsnämnd i tand­
vårdsfrågor
7 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1991:7) om faststäl­
lande av skälig bostadskostnad vid
beräkning av särskilt kommunalt
bostadstillägg
1990
19 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1990:19) om förenk­
lat ansökningsförfarande i vissa fall
för erhållande av efterlevandepen­
sion
15 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1990:15) om ersätt­
ning till smittbärare
14 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1990:14) om ersätt­
ning för merutgifter vid resa till
och från arbetet
13 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1990:13) om för­
söks­
verksamhet med förenklad
handläggning i ärenden om hust­
rutilllägg och kommunalt bostads­
tillägg
11 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1990:11) för till­
lämpning av 3 § femte stycket
läkar­vårdstaxan (1974:699)
1 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1990:1) om av­
stämning och verifiering av utbe­
tald dagersättning från de allmänna
försäkringskassorna
1989
15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1989:15) för till­
lämpningen av punkt 3 över­gångs­
bes­tämmelserna till förord­ningen
(1989:587) om ändring i tandvårds­
taxan (1973:638)
12 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1989:12) om ersätt­
ning för närståendevård
11 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1989:11) för till­
lämp­ningen av 4 § fjärde stycket
2 förordningen (1976:1018) med
taxa för sjukvårdande behandling
m.m.
1 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1989:1) om beslut i
frågor om rätt till bidrag enligt för­
ordningen (1988:890) om bilstöd
till handikappade
1988
35 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:35) om beräk­
ning av pensionsgrundande inkomst
vid skogskörslor
29 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:29) om upp­
giftsskyldighet vid sjukhusvård
25 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:25) för till­
lämpningen av punkt 2 över­gångs­­
bes­tämmelserna till förord­ningen
(1988:1376) om ändring i tand­
vårdstaxan (1973:638)
18 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:18) om intern
revision vid de allmänna försäk­
ringskassorna
17 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:17) om för­
söksverksamhet med förenklad
handläggning i ärenden om kom­
munala bostadstillägg
10 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:10) om er­
sättning för material som använts
i tandtekniskt arbete
9 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:9) om uppfö­
rande av tandläkare på förteckning
hos allmän försäkringskassa i vissa
fall
55
4 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:4) om behö­
righet att använda bildskärmster­
mi­naler
3Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:3) om föräld­
ra­penningförmåner
2Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1988:2) om kontroll
i sjukpenningärenden m.m.
1987
33 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1987:33) för till­
lämpningen av punkt 2 över­gångs­
bes­tämmelserna till förord­ningen
(1987:1170) om ändring i tand­
vårdstaxan (1973:638)
25 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1987:25) om in­
sjuknandedag
24 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1987:24) om årsar­
betstid m.m.
23 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1987:23) om pro­
centsats för beräkning av försäk­
rings­
ersättning vid arbetsgivar­
inträde
1986
25 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1986:25) om an­
mälan till Riksförsäkringsverkets
register över de allmänna försäk­
rings­kas­sor­na
24 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1986:24) om ar­vo­
de m.m. till revisorer i allmän för­
säkringskassa
15 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1986:15) om social­
försäkringsnämnder i de allmänna
försäkringskassorna
13 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1986:13) med vissa
föreskrifter vid tillämpningen av
tand­vårdstaxan (1973:638)
8 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1986:8) med före­
skrifter om försöksverksamhet
inom sjuk­försäkringsområdet
7 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1986:7) om utbetal­
ning av bidrag till företagshälso­
vård
17 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1987:17) för till­
lämpningen
av
förordningen
(1987:406) om arbetsmarknadsut­
bildning
6 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1986:6) med föreskrif­
ter om personal- och lokalsambruk
mellan allmän försäkringskassa
och vuxenutbildningsnämnd
16 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1987:16) för verk­
ställigheten av lagen (1979:84) om
delpensionsförsäkring
1985
16 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1985:16) om in­
skrivning och avregistrering hos
allmän försäkringskassa
15 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1987:15) om för­
söks­verksamhet inom sjukf­ör­säk­
rings­området
6 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1987:6) om orga­
56
nisationen av de allmänna försäk­
ringskassorna
15 Kungörelse (RFFS 1985:15)
med föreskrifter om avgifter till
den frivilliga sjukpenningförsäk­
ringen
4 Kungörelse
(RFFS
1985:4)
med föreskrifter om samordning
av revisionen hos de allmänna för­
säk­ringskassorna
2 Kungörelse (RFFS 1985:2)
med föreskrifter om förmedling av
underhållsbidrag till barn
1 Kungörelse (RFFS 1985:1)
med föreskrifter för verk­
ställ­
igheten av lagen (1964:143) om
bidragsförskott, lagen (1984:1095)
om förlängt bidragsförskott för
studerande och lagen (1984:1096)
om särskilt bidrag till vissa adop­
tivbarn
1984
18 Kungörelse (RFFS 1984:18)
med föreskrifter om procentsats
för beräkning av försäkringsersätt­
ning vid arbetsgivarinträde
9 Kungörelse (RFFS 1984:9) med
vissa föreskrifter om protokoll från
sammanträde med allmän försäk­
ringskassas styrelse, pen­sions­­de­
legation och försäkringsnämnd
1983
27 Kungörelse (RFFS 1983:27)
med föreskrifter om uppförande av
tandläkare på förteckning hos all­
män försäkringskassa i vissa fall
15 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1983:15) med före­
skrifter om ersättning för kostna­
der för ädla metaller och annat ma­
terial, som använts i tandtekniskt
arbete
7 Kungörelse (RFFS 1983:7) om
försäkringskassornas tillämpning
av bokföringsförordningen (SFS
1979:1212)
4 Kungörelse (RFFS 1983:4)
med generella riktlinjer m.m. för
förhyrning av lokaler för allmän
försäkringskassa
3 Kungörelse (RFFS 1983:3) om
de allmänna försäkringskassornas öppet­
hållande och telefontider för allmänheten
1 Kungörelse (RFFS 1983:1) om arvode
m.m. till ledamöter i för­
säkringsnämnd
och revisorer i allmän försäkringskassa
1982
25 Kungörelse (RFFS 1982:25) om be­
hörighet att använda bildskärmsterminal
inom riksförsäk­
ringsverkets och de all­
männa för­säk­ringskassornas ADB-system
24 Riksförsäkringsverkets före-skrifter
(RFFS 1982:24) om förenklat ansök­
ningsförfarande i vissa fall för erhållande
av förtidspension, sjukbidrag och efterle­
vandepension
15 Kungörelse (RFFS 1982:15) om säker­
hetsskydd hos de allmän­na försäkrings­
kassorna och riks­för­­säk­ringsverket
12 Kungörelse (RFFS 1982:12) om
organisation av de allmänna för­
säk­
ringskassorna m.m.
8Riksförsäkringsverkets
föreskrifter
(RFFS 1982:8) med förteckning över
särskilt krävande undersökningar eller
behandling­
ar enligt 7 § grupperna 4–7
läkar­vårdstaxan (1974:699)
7 Kungörelse (RFFS 1982:7) om de all­
männa försäkringskassornas kontorsnät
6 Kungörelse (RFFS 1982:6) om de all­
männa försäkringskassornas och riksför­
säkringsverkets bered­skapsplanering
5 Kungörelse (RFFS 1982:5) med vissa
föreskrifter vid tillämp­
nin­
gen av med­
bestämmandeavtal för för­
säkringskasse­
områ­det (MBA -FK)
2 Allmänna råd (RFFS 1982:2) om til�­
lämpning av lagen (1964:143) om bi­
dragsförskott
1 Kungörelse (RFFS 1982:1) om åtgär­
der av allmän försäkringskassa vid änd­
ring av styrelses eller pensionsdelegations
sam­man­­­sättning samt vid ändring av rätt­
57
en att teckna kassans firma och vid
byte av revisor m.m.
1981
30 Kungörelse (RFFS 1981:30)
med bestämmelser om sjukpen­
ning för insjuknande och i sam­
band med skiftarbete
22 Kungörelse (RFFS 1981:22)
om datasäkerhetsarbetet vid de all­
män­na försäkringskassorna
5 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFFS 1981:5) om sjuk­
penninggrundande inkomst
4 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFFS 1981:4) med vissa
bestämmelser om sjukpenning vid
utlandsvård
2 Kungörelse (RFFS 1981:2) om
personal- och lokalsambruk mel­
lan allmän försäkringskassa och
kommun (med allmänna råd)
1980
22 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1980:22) för verk­­
stäl­lig­heten av tandvårdstaxan
(1973:638) m.m.
5Kungörelse (RFFS 1980:5)
om uppdrag åt annan försäkrings­
kassa att fatta beslut som avses i
27 a § arbets­­marknadskungö­rel­sen
(1966:368)
1979
41 Kungörelse (RFFS 1979:41)
med föreskrifter för tillämpning­
en av arbetsmarknadskungörelsen
(1966:368)
39 Kungörelse (RFFS 1979:39)
med förteckning enligt 3 § 2 för­
ordningen (1979:849) om ersätt­
ning för sjukhusvård m.m. över
vissa sjukvårdsinrättningar som
skall anses som sjukhus
21 Kungörelse (RFFS 1979:21)
58
med verkställighetsföreskrifter till
lagen (1979:84) om delpensions­
försäkring
2 0 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1979:20) om till­
handahållande av vissa uppgifter i
arbets­skade­ärenden till AMF-trygg­
hetsförsäkring
16 Kungörelse (RFFS 1979:16)
om kontroll i sjukförsäkrings- och
fö­räld­raförsäkringsärenden
14 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1979:14) om förord­
nande av vikarie på tjänst hos all­
män försäkringskassa
13 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1979:13) med före­
skrifter för tillämpningen av för­
ord­ningen (1976:940) om anställ­
ning hos allmän försäkringskassa
12 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1979:12) med före­
skrifter om sammanträdesarvode
m.m. till ledamöter i allmän för­
säk­rings­kassas styrelse och social­
försäk­ringsnämnd
9 Kungörelse (RFFS 1979:9)
med bestämmelse om allmän för­
säk­rings­­kassas anlitande av tolk
5Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1979:5) om in­
komstberäkning m.m.
1Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1979:1) om reha­
biliteringsgrupper hos allmän för­
säkringskassa
1978
32 Kungörelse (RFFS 1978:32)
om sjukpenning vid arbetsvård
30 Kungörelse (RFFS 1978:30)
om avdrag för ej erlagd tilläggs­
pen­sionsavgift
24 Kungörelse (RFFS 1978:24)
om intern revision vid de allmän­na
försäkringskassorna
22 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1978:22) om änd­
ring av allmän försäkringskassas
och skattemyndighetsbeslut i vissa
fall m.m.
13 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1978:13) om handi­
kappersättning
9 Kungörelse (RFFS 1978:9) om
bedömning av rätten till förtids­
pension (sjukbidrag) för försäkrad
som anställts för skyddad syssel­
sättning vid skyddad verkstad
7 Kungörelse (RFFS 1978:7) om
kostnadsavdrag vid skogskörslor
m.m. vid beräkning av pensions­
grundande inkomst
3Kungörelse (RFFS 1978:3)
med förteckning över appa­
rat­
be­
hand­lingar enligt 10 § för­ord­ning­
en (1976:1018) med taxa för sjuk­
vårdande behandling
vård meddelad av privatpraktise­
rande läkare m.m.
15Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1977:15) med för­
teckning över konvalescenthem
6 Riksförsäkringsverkets kungö­
relse (RFFS 1977:6) om beslut­
an­derätten i vissa ärenden vilkas
pröv­­
ning ankommer på försäk­
rings­nämnd
4 Kungörelse (RFFS 1977:4) om
allmän pension vid viss anstalts­
vård
3Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1977:3) om ansö­
kan om pension
2Riksförsäkringsverkets före­
skrif­ter (RFFS 1977:2) om sjuk­
vår­dan­de behandling utförd av pri­
vatpraktiserande sjukgymnast m.fl.
2Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1978:2) med för­
teckning över behandlingar en­
ligt 8 § grupp 3 förordningen
(1976:1018) med taxa för sjukvår­
dande behandling m.m.
1977
31 Kungörelse (RFFS 1977:31)
med föreskrifter om föräldrapenning
28 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1977:28) om beräk­
ning av bostadskostnad
26 Kungörelse (RFFS 1977:26)
med förteckning över kliniska
labo­ratorieundersökningar enligt
9 § läkarvårdstaxan (1974:699)
24 Riksförsäkringsverkets före­
skrifter (RFFS 1977:24) om läkar­
59
Förteckning över gällande allmänna råd
2000
1 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2000:1) om bosätt­
nings- och arbetsbaserad försäk­
ring
ändrad genom FKAR 2010:8
2001
1 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2001:1) om under­
hålls­stöd
ändrad genom RAR 2001:6
ändrad genom RAR 2002:11
ändrad genom FKAR 2007:2
ändrad genom FKAR 2010:9
ändrad genom FKAR 2014:3
2 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2001:2) om arbets­
skadeförsäkring enligt lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäk­
ring
ändrad genom RAR 2002:20
ändrad genom RAR 2003:3
ändrad genom RAR 2004:3
ändrad genom FKAR 2010:10
3 Riksförsäkringsverkets allmän-­
na råd (RAR 2001:3) om akti­
vitetsstöd enligt förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd
ändrad genom RAR 2003:4
ändrad genom RAR 2004:8
ändrad genom FKAR 2010:11
ändrad genom FKAR 2011:6
8 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2001:8) om bostadsbi­
drag till barnfamiljer och ungdomar
ändrad genom RAR 2002:1
ändrad genom RAR 2002:8
ändrad genom RAR 2004:5
ändrad genom FKAR 2010:23
60
2002
2 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:2) om sjukpen­
ninggrundande inkomst och årsar­
betstid
ändrad genom RAR 2004:2
ändrad genom FKAR 2005:1
ändrad genom FKAR 2006:3
ändrad genom FKAR 2006:7
ändrad genom FKAR 2009:1
ändrad genom FKAR 2010:3
ändrad genom FKAR 2010:12
ändrad genom FKAR 2011:3
ändrad genom FKAR 2012:1
4 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:4) om bilstöd till
till personer med funktionshinder
ändrad genom RAR 2002:19
ändrad genom RAR 2004:4
ändrad genom FKAR 2006:6
ändrad genom FKAR 2008:1
ändrad genom FKAR 2010:24
5 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:5) om sjukpen­
ning och reha­biliteringsersättning
ändrad genom FKAR 2008:2
ändrad genom FKAR 2008:4
ändrad genom FKAR 2008:7
ändrad genom FKAR 2008:9
ändrad genom FKAR 2010:13
ändrad genom FKAR 2011:9
6 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:6) om assistans­
ersättning
ändrad genom RAR 2003:7
ändrad genom FKAR 2006:5
ändrad genom FKAR 2008:3
ändrad genom FKAR 2010:2
ändrad genom FKAR 2010:14
ändrad genom FKAR 2011:5
ändrad genom FKAR 2011:8
7 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:7) om barnbi­
drag
ändrad genom FKAR 2010:15
9 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:9) om handi­
kappersättning
ändrad genom RAR 2002:18
ändrad genom FKAR 2006:2
ändrad genom FKAR 2007:4
ändrad genom FKAR 2009:3
ändrad genom FKAR 2010:16
10 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:10) om familje­
bidrag till totalförsvars­pliktiga
ändrad genom RAR 2003:2
ändrad genom FKAR 2006:4
ändrad genom FKAR 2008:8
ändrad genom FKAR 2010:17
14 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:14) om åter­
krav
ändrad genom RAR 2003:5
ändrad genom RAR 2004:7
ändrad genom FKAR 2009:4
ändrad genom FKAR 2010:4
ändrad genom FKAR 2010:18
2010
1 Försäkringskassans allmänna
råd (FKAR 2010:1) om ersättning
i samband med förhandstillstånd för
vård i annat EU-land
6 Försäkringskassans allmänna
råd (FKAR 2010:6) om etable­
ringstillägg och bostadsersättning
till vissa nyanlända invandrare
ändrad genom FKAR 2011:4
7 Försäkringskassans allmänna
råd (FKAR 2010:7) om omprövning
och ändring
22 Försäkringskassans allmänna
råd (FKAR 2010:22) om närståen­
depenning
ändrad genom FKAR 2015:1
15 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:15) om vårdbi­
drag
ändrad genom FKAR 2007:1
ändrad genom FKAR 2010:19
ändrad genom FKAR 2007:3
17 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:17) om sjuker­
sättning och aktivitetsersättning
ändrad genom RAR 2004:6
ändrad genom FKAR 2007:5
ändrad genom FKAR 2008:6
ändrad genom FKAR 2008:10
ändrad genom FKAR 2010:5
ändrad genom FKAR 2010:20
ändrad genom FKAR 2011:7
ändrad genom FKAR 2014:1
2009
2 Försäkringskassans allmänna
råd (FKAR 2009:2) om arbetshjälp­
medel
ändrad genom FKAR 2010:21
61
Upphävda allmänna råd
2003
1 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2003:1) om ersättning
och ledighet för närståendevård
2002
13 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:13) om garanti­
pension
16 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2002:16) om bostads­
tillägg till pensionärer
2001
4 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2001:4) om ompröv­
ning och ändring enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring
5 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2001:5) om tand­vårds­
försäkringen
7 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2001:7) om social­för­
säk­ringsnämnder
2000
2 Riksförsäkringsverkets allmän­
na råd (RAR 2000:2) om in­komst­
grun­dad ålderspension
62