fastighetsägarens medgivande

Sidan 1 av 1
FASTIGHETSÄGARENS MEDGIVANDE
Bostadsanpassningsbidrag
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg
Sökande
Namn
E-post
Utdelningsadress
Postnummer Ort
Telefon bostaden
Telefon mobil Telefon
Telefon arbetet
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
E-post
Utdelningsadress
Postnummer Ort
Telefon arbetet
Telefon mobil
Undertecknad fastighetsägare medger att sökta åtgärder som bekostas med
bostadsanpassningsbidrag får utföras.
Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren får vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag
har sökts.
Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt
skick.
Jag är medveten om att hyran/avgiften inte får höjas på grund av de åtgärder som vidtagits.
Åtgärden består av:
Fastighetsägarens underskrift
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Post- och besöksadress
Telefon / fax
E-post / www
Giro
Organisationsnr
Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg
0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax
[email protected]
http://www.sbbergslagen.se
Bankgiro 821-3134
212000-2015
Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen. www.datainspektionen.se
Blanketten finns på www.sbbergslagen.se