Untitled - Region Halland

Skogshållplatsen
Hanna Wright
SKOGSHÅLLPLATSEN
VARFÖR SKOGSHÅLLPLATSEN?
I staden präglas centrumplatser och kollektivtrafiknoder av handel och folkliv. När detta
koncept appliceras på landsbygden resulterar det ofta i tomma butikslokaler och stora
övergivna hårdgjorda ytor.
Men staden har sin charm och landsbygden har sin. Skogshållplatsen är en tydlig
centrumpunkt och kollektivtrafiknod i en landsbygdsort i Halland. Den är inte ett försök
till avbild av staden, utan är istället en plats för naturupplevelse och
avkoppling. Skogshållplatsen är en plats där det är trivsamt att vänta på bussen på
morgonen och en plats där det är rofyllt att stiga av efter en lång arbetsdag i staden.
Med skogshållplatsen stärks landsbygdens kollektivtrafiknoder och blir inte bara en
plats där arbetspendlare väntar på att ta sig in till staden. Den blir också en trevlig plats
med stark identitet och en central punkt för besökare som stiger av på sin resa ut mot
naturen.
Skogshållplatsen minskar den hårdgjorda ytan kring busshållplatsen för att istället ge
rum åt vegetation och grönska. Vegetationen bidrar både till en vacker hållplats, och
med ekosystemtjänser såsom dagvattenhantering.
DAG
Skogsplanteringen består till största del av träd och fälflora. Endast ett fåtal buskar
finns i planteringen, vilket skapar en fri sikt genom planteringen. Detta för att få en
visuell koppling mellan hållplats och bebyggelse, men också för att fri sikt är viktigt
för den upplevda tryggeheten.
NATT
Förutom belysning på stigar och vägar så är också skogsplanteringarna upplysta.
Detta för att även nattetid ha klar sikt genom vegetationen, vilket ökar den
upplevda tryggheten på platsen.
Konceptbild
skogshållplatsen
SKOGSHÅLLPLATSEN 1
SERVICE FÖR HÅLLBART RESANDE
Nedan presenteras ett utbud av grundläggande service, vars syfte är att gör det enkelt för Hallands befolkning
att pendla hållbart utan bil. Denna service finns alltid på skogshållplatsen.
CYKELSTÄLL OCH PUMP UNDER TAK
På skogshållplatsen finns cykelparkering under tak. Detta så
att det är möjligt att cykla till stationen och ställa sin cykel med
skydd från väder. Detta gör det lättare att pendla utan bil under
hela året. När resenärer kommer åter till hållplatsen är det bara
att fortsätta resan med cykel, utan blöt sadel eller rostig kedja.
Även cykelpump finns på skogshållplatsen eftersom det är en
nödvändighet för att pendlingen ska fungera smidigt.
BILJETTAUTOMAT
På skogshållplatsen finns det en biljettautomat, där resenärer
kan ladda sitt busskort, kolla sitt saldo eller köpa en lösbiljett.
Eftersom resenärer kan göra detta under tiden de väntar på
bussen, istället för ombord hos föraren, så bidrar detta till
smidigare bussresor.
EN KOPPLING TILL NATUREN
BUSSKUR MED SITTPLATSER
På skogshållplatsen finns det busskur med sittplatser så att
pendlare kan vänta på bussen skyddade från väder och vind.
Sittplatser i busskuren är viktig både för komfort och ur
tillgänglighetssynpunkt, om även den som inte kan stå upp och
vänta på bussen ska kunna pendla hållbart.
I Halland finns många olika naturupplevelser, till exempel skogar och stränder. När
skogshållplatsen ligger nära en naturupplevelse har den en speciell funktion med
informationsskyltar i anslutning till busshållplatsen. Vägen från skogshållplatsen
till naturupplevelsen är också tydligt markerad, så att det är lätt att hitta även för
förstagångsbesökare.
Om skogshållplatsen ligger nära ett stor och populär naturupplevelse finns det
dessutom också toalett och låne-/hyrcykel på busstationen. Detta för att stärka det
hållbara resandet i Halland även inom turismen.
Med en tydlig koppling mellan naturupplevelsen och skogshållplatsens kollektivtrafik
stärks ortens identitet. Det främjar hållbar turism. Genom att koppla ihop skogshållplatsen med naturupplevelsen sätts orten på kartan och genom kollektivtrafik
skapas en tydlig koppling mellan stad och natur.
SKOGSHÅLLPLATSEN 2
LOKALT ANPASSAD
Skogshållplatsen anpassas efter lokala föurtsättningar för respektive ort. Den tar dagens
oanvända, hårdgjorda ytor i anspråk och skapar istället en vacker miljö mitt i orten.
Växter, struktur och storlek bestäms utifrån lokala förutsättningar, vilket också gör platsen
mer hållbar.
Med skogshållplatsen skapas en centrumpunkt både för arbetspendlare och naturturister
som lockar fler att resa hållbart med kollektivtrafik. Den är inte en centrumpunkt såsom
vi sett dem förr, utan något helt annat.
SKOGSHÅLLPLATSEN 3