Verksamhets- plan 2017

Verksamhetsplan 2017
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
Tjänsteutlåtande
Sid 2 (81)
Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................................................... 4
1. Ett Stockholm som håller samman ................................................................................................. 9
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor ................................................11
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla ................................................... 16
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar ..................................................... 22
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo ........................................25
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla .........................26
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande ..................................................... 29
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet ............................30
2. Ett klimatsmart Stockholm ........................................................................................................... 34
2.1 Energianvändningen är hållbar.............................................................................................. 34
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade .......................................................................... 35
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning ........................................................ 35
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva ............................................................................... 36
2.5 Stockholms miljö är giftfri .................................................................................................... 37
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund ..................................................................................... 38
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .............................................................................................. 39
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.................................................................... 39
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad ..................................................................................... 39
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva ................................................40
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet .................................................... 42
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar .................................................................. 43
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ............................................................................................ 44
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....................................45
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ...........................................46
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från
diskriminering ............................................................................................................................. 49
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet
med FN:s barnkonvention ........................................................................................................... 51
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld ..................................................51
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla ............................................................................... 53
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande ..........................................56
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 3 (81)
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning .................................................... 58
Uppföljning av ekonomi......................................................................................................... 59
Nämndens ekonomiska förutsättningar ............................................................................................ 59
Investeringar ..................................................................................................................................... 72
Försäljningar av anläggningstillgångar ............................................................................................ 73
Resultatenheter ................................................................................................................................. 73
Betydande projekt som inte är investeringar .................................................................................... 74
Budgetjusteringar ............................................................................................................................. 74
Omslutningsförändringar.................................................................................................................. 74
Medel för lokaländamål.................................................................................................................... 75
Övrigt ............................................................................................................................................... 75
Särskilda redovisningar ......................................................................................................... 76
Kvalitetsarbete ........................................................................................................................ 79
Övriga frågor .......................................................................................................................... 81
Bilagor
Bilaga 1: Blankettset SLK
Bilaga 2: Ansökan om medel för arbete mot hemlöshet.2017
Bilaga 3: Kompletterande ansökan om medel för arbete mot hemlöshet.2017
Bilaga 4: Ansökan om medel till en mötesplats i Vällingby mm 2016
Bilaga 5: Ansökan investeringsmedel klimatåtgärder
Bilaga 6: Ansökan investeringsmedel klimatåtgärder. Ekonomisk beskrivning
Bilaga 7: Ansökan Silvia sjuksköterskor
Bilaga 8: Ansökan Silvia undersköterskor
Bilaga 9: Ansökan Barnskötarutbildning
Bilaga 10: Ansökan Fritidsledarutbildning
Bilaga 11: Ansökan Ledarutveckling enhetschefer
Bilaga 12: Ansökan Motiverande samtal
Bilaga 13: Ansökan om systemteoretisk utbildning 2017
Bilaga 14: Grundläggande USK
Bilaga 15: Kompetensutveckling Kost och måltid
Bilaga 16: Plan för internkontroll. Hässelby-Vällingby SDN
Bilaga 17: Plan för upphandling 2017
Bilagor hittar du på insynsverige.se/stockholm-hasselby, under sammanträde 2016-12-15 § 5.
Du kan också vända dig till förvaltningens registrator på [email protected]
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 4 (81)
Inledning
Hässelby-Vällingby stadsdelsområde omfattar stadsdelarna Grimsta, Hässelby gård, Hässelby
Strand, Hässelby villastad, Kälvesta, Nälsta, Råcksta, Vinsta och Vällingby. HässelbyVällingby utmärks av närheten till grönområden och vatten. I stadsdelsområdet finns Grimsta
naturreservat med Råcksta Träsk som är värdefullt för friluftslivet. Ett populärt
promenadstråk löper längs Mälarens strand och binder samman badplatserna Kanaan och
Maltesholm. Friluftsområdet Kyrkhamn är under ombildning till naturreservat och ansluter till
naturreservatet i Järfälla.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för förskolor, äldreomsorg, stöd och service till personer med
funktionsnedsättning, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, fritids- och
kulturverksamhet, medborgarservice och stadsmiljö. Stadsdelsförvaltningen styrs av en
politisk nämnd.
Hässelby-Vällingby har i jämförelse med genomsnittet i Stockholms stad en lägre andel
invånare med eftergymnasial utbildning, lägre medelinkomst, högre andel utrikes födda,
högre andel invånare med ekonomiskt bistånd, högre ohälsotal och ett lägre valdeltagande.
Statistiken i tabellen nedan visar även att det är stora variationer mellan områdena i HässelbyVällingby. I de områden i Hässelby-Vällingby där utbildningsnivån är lägre, inkomsten lägre
och andelen utrikes födda invånare högre än i hela staden är andelen invånare med
ekonomiskt bistånd högre, ohälsotalen högre och valdeltagandet lägre.
I tabellen ovan har stadsdelen Hässelby villastad delats upp i två områden (Hässelby villastad
exklusive Smedshagen respektive Smedshagen). Smedshagen, Hässelby gård och Grimsta är
tre områden med stora socioekonomiska utmaningar i jämförelse med både HässelbyVällingby och hela staden. Här finns till exempelvis högst andel invånare med ekonomiskt
bistånd inom stadsdelsområdet.
Stadsdelsområdet växer, i december 2015 hade Hässelby-Vällingby drygt 72 500 invånare.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 5 (81)
Befolkningen förväntas fortsätta öka, främst till följd av inflyttning, och uppgå till ungefär
82 500 invånare år 2025. Ökningen förväntas vara relativt jämnt i alla åldersgrupper. I
tabellen nedan redovisas befolkningsprognosen för Hässelby-Vällingby.
Under 2016 beslutade nämnden om ett lokalt utvecklingsprogram (LUP) för HässelbyVällingby stadsdelsområde. Det lokala utvecklingsprogrammet syftar till att utjämna
skillnader mellan områden och grupper av invånare samt till att utveckla varje områdes unika
kvaliteter. Utvecklingsprogrammet utgår från rapporten Skillnadernas Stockholm, analyser av
lokala förhållanden samt dialoger med invånare, lokala aktörer, förtroendevalda och
medarbetare.
Det lokala utvecklingsprogrammet fokuserar på de områden som bedöms ha störst
utvecklingsmöjligheter för att bidra till en hållbar och jämlik stad. I Hässelby-Vällingby
stadsdelsområde är fokus på tre övergripande områden:
•
•
•
Trygghet och tillgänglighet
Barn och unga
Arbete och försörjning
Arbetet ska utföras i hela stadsdelsområdet med särskilt fokus på Hässelby gård, Grimsta och
Smedshagen.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 6 (81)
Utvecklingsprogrammet har ett långsiktigt perspektiv med mål på tre till fem år. En
förutsättning för att nå resultat är samverkan med offentlig, privat och ideell sektor.
Enligt stadsledningskontorets anvisningar har förvaltningen integrerat de prioriteringar och
aktiviteter som finns i det lokala utvecklingsprogrammet i verksamhetsplanen.
Sammanfattning av förvaltningens planerade verksamhet för året
I allt arbete ska förvaltningen bemöta enskilda med respekt och motverka diskriminering.
Verksamheten ska erbjuda service och insatser som är tillgängliga för alla oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Ett Stockholm som håller samman
För att bidra till ett Stockholm som håller samman arbetar förvaltningen för att invånare ska få
det stöd, de insatser och den service de har rätt till samt för att invånarna ska vara nöjda med
stöd, insatser och service.
Förskola, skola, fritid och individ- och familjeomsorg samverkar för att öka andelen inskrivna
barn i förskolan. Riktade insatser genomförs i hela stadsdelsområdet men med särskilt fokus
på de utvecklingsområden som identifierats i det lokala utvecklingsprogrammet (LUP),
Hässelby gård, Grimsta och Smedshagen. I förskolan är barnens språkutveckling och
utveckling inom naturvetenskap, matematik och digitalisering prioriterat. Flickors och pojkars
utveckling och lärande främjas genom en väl genomtänkt pedagogisk ute- och innemiljö.
För att alla flickor och pojkar, oavsett funktionsvariation, ska mötas utifrån deras individuella
förutsättningar och behov erbjuds specialpedagogisk handledning till förskolans pedagoger. I
samverkan med Folktandvården erbjuds vårdnadshavare information om förebyggande
tandhälsovård. Förutsättningarna för en familjecentral undersöks i samverkan med
landstinget.
Samverkan ska utvecklas mellan individ- och familjeomsorg, förskola, skola och fritiden för
att förebygga och tidigt upptäcka och ge stöd till barn i riskzon. För att barn och unga inte ska
behöva placeras utanför hemmet skapas ett team som ska arbeta med lösningsfokuserad
intensiv hemmabaserad familjebehandling, LIHF. Under året ska ett nytt arbetssätt provas där
en socialsekreterare arbetar övergripande inom förskolan för att ge stöd och råd till personal
och föräldrar.
Det förebyggande arbetet bedrivs i dag inom förskoleavdelningen, individ- och
familjeomsorgen samt avdelningen för medborgarservice och fritid. I syfte att stärka de
förebyggande insatserna för barn och unga ska en översyn av det förebyggande arbetet göras
och ett förslag till ny struktur för arbetet tas fram.
Förvaltningen erbjuder ett varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter, som är tillgängliga
för alla oavsett kön, ålder eller funktionsvariation, med särskild fokus på barn och unga i
stadsdelens prioriterade områden. I samverkan med civilsamhället utvecklas idrotts- och
lovaktiviter bland annat genom nattfotboll och summer camp.
För att öka tryggheten inom stadsdelsområdet genomförs olika former av aktiviteter, bland
annat på Hässelby torg som är ett av de prioriterade områdena i LUP. I samverkan med
trafikkontoret tas ett program fram för upprustning av Hässelby torg inklusive stråket till och
med Ormängstorget.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 7 (81)
Barn, unga, vuxna och äldre erbjuds ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande
aktiviteter i förvaltningens verksamhet. Professionella kulturupplevelser erbjuds i samtliga
verksamhetsområden och programblad med information om aktiviteterna tas fram.
För att äldre kvinnor och män ska känna sig trygga kommer bland annat sociala mötesplatser
att utvecklas. Mötesplatserna syftar bland annat till att motverka ensamhet men också att ge
möjlighet till fysisk träning, erbjuda föreläsningar och inspirationsträffar.
För att kvinnor och män ska ha en äldreomsorg av god kvalitet kommer förvaltningen bland
annat att integrera ett folkhälsoperspektiv i biståndsbedömningen när äldreförvaltningen har
tagit fram nya riktlinjer. Dessutom kommer stort fokus ligga på utveckling av
måltidsupplevelsen och en trygg och säker hälso- och sjukvård.
Ett klimatsmart Stockholm
För att bidra till ett klimatsmart Stockholm arbetar förvaltningen för att minska de
klimatförändrande utsläppen, till exempel vid inköp av varor och tjänster samt vid val av
transporter.
Vid inköp väljer verksamheten varor och tjänster som är miljömässigt hållbara. Genom en
ökad andel inköp av ekologiska livsmedel bidrar verksamheten till en minskad
kemikalieanvändning. Förvaltningen bevakar i samarbete med fastighetsbolagen, att
riskfaktorer i verksamhetslokalernas inomhusmiljö undanröjs. Inom förskola och parklekar är
Kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola vägledande.
Park- och naturmarksområden bidrar till biologisk mångfald samt ger möjlighet till rekreation.
Förvaltningen ansvarar för skötseln av det planerade naturreservatet i Kyrkhamn och ansöker
om extra medel med syfte att bedriva skötsel i enlighet med planerad skötselplan.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
För att bidra till ett ekonomiskt hållbart Stockholm arbetar förvaltningen för att fler invånare
ska bli självförsörjande och att verksamheten bedrivs inom budgetram.
Enskilda får stöd till att bli självförsörjande utifrån de egna förutsättningarna. I nära
samarbete med arbetsförmedlingen, Jobbtorg, försäkringskassan, landstinget och
utbildningsförvaltningen matchar förvaltningen insatser för att den enskilde ska bli
självförsörjande. Genom de så kallade Stockholmsjobben har förvaltningen erhållit resurser
motsvarande 20 helårsplatser för att erbjuda anställning upp till ett år. Förvaltningen erbjuder
feriearbete under samtliga lov.
Ett demokratiskt hållbart Stockholm
För att bidra till ett demokratiskt hållbart Stockholm arbetar förvaltningen för att invånarna
ska få möjlighet att vara delaktiga i och ha inflytande på verksamheten samt områdets
utveckling.
Arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten fortsätter för att säkerställa att kvinnor och
män samt flickor och pojkar bemöts likvärdigt och får lika möjligheter. En organisation och
en plan för jämställdhetsintegreringen tas fram och jämställdhetsanalyser genomförs.
Förvaltningen arbetar systematiskt för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö där medarbetarna
får möjlighet att vara delaktiga. Goda arbetsvillkor ska vara en självklarhet och en
handlingsplan tas fram för hur deltidsanställdas önskemål om utökad sysselsättningsgrad ska
tillgodoses. För att alla medarbetare och chefer ska ha rätt kompetens planeras för
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 8 (81)
kompetensutvecklingsinsatser utifrån enheternas kompetensförsörjningsplaner. Arbetet med
att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare är prioriterat och
utgår från förvaltningens lokala handlingsplan.
Kunskapen om barnkonventionen ska vara väl förankrad i verksamheten för att säkerställa
barns och ungas bästa. Arbetet för att barn och unga ska få möjlighet att uttrycka sin mening i
frågor som rör de själva är prioriterat.
Verksamheten ska vara fri från diskriminering. För att alla ska bemötas med respekt och
engagemang samt få en rättssäker handläggning prioriteras fördjupad kunskap om mänskliga
rättigheter och diskriminering. Jämställdhet, barns rättigheter, tillgänglighet, hbtq-rättigheter,
antirasism och främjande av mänskliga rättigheter ska vara utgångspunkten i all verksamhet.
För att kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska få insatser av god
kvalitet arbetar förvaltningen med att individer ska få ett bra bemötande och insatser utifrån
individuella behov.
Det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer fortsätter att utvecklas med information
till invånare, medarbetare och myndigheter. Våldsutsatta och våldsutövare får stöd och
insatser. I arbetet ska barnens situation särskilt uppmärksammas.
Förvaltningen implementerar det lokala utvecklingsprogrammet. Nya forum för samtal och
dialoger ska skapas i syfte att öka invånarens delaktighet och tillit till förvaltningen. Stärkt
samverkan med civilsamhället och fortsatt arbete med ungas organisering prioriteras.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 9 (81)
KF:s inriktningsmål:
1. Ett Stockholm som håller samman
Förvaltningen bidrar till inriktningsmålet genom att arbeta främjande inom olika
verksamheter. Förvaltningen arbetar med att ge alla barn och unga goda och jämlika
uppväxtvillkor, stötta enskilda i social utsatthet, erbjuda äldre en omsorg där de är trygga och
delaktiga samt att skapa ett tryggare stadsdelsområde. De viktigaste prioriteringarna i arbetet
beskrivs nedan.
Förskoleverksamheten samverkar med skolan, fritiden och individ- och familjeomsorgen för
att öka andelen inskrivna barn i förskolan. Genom uppsökande arbete ska vårdnadshavare
motiveras att ta kontakt med öppen förskola och förskola. Arbetet riktas till alla barn i hela
stadsdelsområdet men med särskilt fokus på de utvecklingsområden som identifierats i det
lokala utvecklingsprogrammet (LUP), Hässelby gård, Grimsta och Smedshagen. Etablering av
en introduktionsförskola ska utredas. Introduktionsförskola innebär att vårdnadshavare och
barn får prova på hur förskolan fungerar.
I förskolan är barnens språkutveckling och utveckling inom naturvetenskap, matematik och
digitalisering prioriterat. Förskolorna ingår i vetenskapsakademins nätverk "natur och teknik
för alla" (NTA). I de prioriterade områdena kommer förskolor och skolor i projektform stärka
NTA-arbetet från förskola till skola.
För att bidra till att fler ungdomar i stadsdelsområdet fullföljer sin skolgång med
gymnasiebehörighet initierar förvaltningen ett antal åtgärder i samverkan med
utbildningsförvaltningen och civilsamhället. Aktiviteter som syftar till utveckling av
läskunnighet genomförs tillsammans med bland annat kulturförvaltningen. I samverkan med
idrotts- och utbildningsförvaltningen ska barn och unga erbjudas simundervisning under loven
och i de prioriterade områdena ska flickor och pojkar genom särskilda aktiviteter få
vattenvana. Samverkansprojektet PPSS mellan förvaltningens individ- och familjeomsorg och
utbildningsförvaltningen fortsätter att utveckla metoder för att ungdomar som har hög
frånvaro ska uppnå behörighet till gymnasiet. Arbetet har gett goda resultat och förvaltningen
kommer att se över möjligheten att införa modellen på flera skolor. Mentorskapsverksamhet
för nyanlända barn och ungdomar ska utredas.
Det förebyggande arbetet riktar sig främst till familjer och unga, där insatser bedrivs på
individ- och gruppnivå. Familjer och unga i behov av stöd erbjuds detta i form av samtal och
föräldrautbildningar. Ett nytt arbetssätt provas genom att en socialsekreterare från individoch familjeomsorgen ska arbeta övergripande inom förskolan med fokus på att stödja personal
och föräldrar.
I samverkan med polis, kriminal- och frivård, Jobbtorg och arbetsförmedlingen fortsätter
arbetet med att ge stöd till unga vuxna i kriminalitet i åldern 20-29 år med stöd av
projektmedel. Arbetet implementeras i det ordinarie arbetet under året.
I syfte att stärka de förebyggande insatserna för barn och unga ska förvaltningen göra en
översyn av det förebyggande arbetet och ta fram ett förslag till ny struktur för det arbetet.
Barn och unga i behov av insatser ska uppmärksammas tidigt och öppenvårdinsatser ska
utvecklas. För att barn och unga inte ska behöva placeras utanför hemmet kommer samverkan
mellan individ- och familjeomsorg, förskola, skola och fritiden att utvecklas. Dessutom
kommer ett team som arbetar med lösningsfokuserad intensiv hemmabaserad
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 10 (81)
familjebehandling, LIHF, att startas.
Allt fler flickor och pojkar med psykisk ohälsa söker stöd hos Ungdomsmottagningen. Därför
kommer förvaltningen att kartlägga orsakerna till psykisk ohälsa bland pojkar och flickor för
att se vilka insatser som behövs. Det drogpreventiva arbetet ska intensifieras för att tidigt
upptäcka begynnande missbruk hos unga samt nå unga som missbrukar och erbjuda stöd. En
lokal handlingsplan för det drogförebyggande arbetet tas fram.
Öppenvårdsinsatser i förvaltningens regi för vuxna med missbruksproblem prioriteras. För att
kunna erbjuda ett varierat utbud av öppenvårdsinsatser samverkar stadsdelarna i Västerort.
Personer med missbruksproblematik får i ökad utsträckning diagnosen neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Samverkan mellan individ- och familjeomsorg, landstingets
beroendevård och psykiatri är därför prioriterat. Arbetet med samordnad individuell plan
(SIP) utvecklas för att på så sätt samordna insatser på ett bra sätt för den enskilde. Arbetet
med budget- och skuldrådgivning till denna målgrupp är prioriterat och förvaltningen
förstärker arbetet med en medarbetare genom projektmedel. Samverkan och arbetssätt mellan
äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen ska tydliggöras så att äldre som är hemlösa
eller riskerar att bli hemlösa får stöd i sin boendesituation.
Projekt inom stadsdelsområdets parker och grönområden genomförs utifrån parkplanen.
Under året sker upprustning av parklekarna Guldet och Gulsippan samt lekparken Oxtungan.
Under 2016 togs ett program för utveckling av Solursparken fram. Trafikkontoret har fått
extra medel för upprustning i ytterstaden och ett möjligt projekt kan vara Solursparken.
För att öka tryggheten inom stadsdelsområdet genomförs olika aktiviteter, bland annat på
Hässelby torg som är ett av de prioriterade områdena. I samverkan med trafikkontoret tas ett
program fram för att utveckla stråket från Hässelby torg till och med Ormängstorget tas.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att identifiera upplevda otrygga platser genom
trygghetsvandringar i samverkan med polisen, trafikkontoret samt representanter från
fastighetsägare och andra berörda aktörer.
Idrotts- och lovaktiviter utvecklas i samverkan med civilsamhället bland annat genom
nattfotboll och dag- och familjekollo. Under året ska även en översyn av
fritidsgårdsverksamheten göras. Syftet är att öka förvaltningens kunskap om hur förvaltningen
kan arbeta med fritidsgårdsverksamheten. Förvaltningen kommer även att genomföra dialog
med barn och unga för att skapa delaktighet.
Barn, unga, vuxna och äldre ska möta ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och
skapande i förvaltningens verksamhet. Alla enheter har kulturombud med uppdrag att planera
och arrangera olika kulturaktiviteter i den egna verksamheten.
Tandhälsa är en indikator på det allmänna hälsotillståndet då tandhälsan ofta är relaterad till
hälsovanor. I stadsdelsområdet har 6,4 % av alla 3-åringar karies. Förvaltningen förstärker
samverkan med folktandvården och medvetandegöra föräldrar och barn om vikten av god
tandhälsa.
För att äldre kvinnor och män ska känna sig trygga kommer bland annat sociala mötesplatser
att utvecklas. Mötesplatserna syftar bland annat till att motverka ensamhet men också att ge
möjlighet till fysisk träning, erbjuda föreläsningar och inspirationsträffar. Dessutom kommer
stort fokus att ligga på utveckling av måltidsupplevelsen och en trygg och säker hälso- och
sjukvård.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 11 (81)
Förvaltningen genomför insatser för att nå äldre med stora behov, till exempel de som lider av
psykisk ohälsa, missbruksproblematik, funktionsnedsättning, inte talar svenska eller är
socioekonomiskt svaga. Hemtjänsten utvecklas med införandet av ramtid. Ramtid innebär att
hemtjänsten får befogenheter, ansvar och handlingsfrihet att självständigt fatta beslut om
utformning av beslutade insatser utifrån de äldres dagsaktuella situation.
En trygg och säker hälso- och sjukvård är viktig för att kunna ge en äldreomsorg av god
kvalitet. Bland boende i vård- och omsorgsboende och servicehus finns ett ökat
omvårdnadsbehov. För att möta behoven stärks medarbetarnas kompetens.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
•
•
•
Flickor och pojkar går i förskolan.
Flickor och pojkar har stöd att uppnå behörighet till gymnasiet.
Flickor och pojkar utvecklas genom lek och lärande.
Samverkan mellan förskola och hem är välfungerande.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd
3,5 %
3,1 %
Tertial
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete
100 %
tas fram av
nämnden
År
Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)
41 %
41 %
Tertial
Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom
genuspedagogik/normkritik
1%
Öka
År
Andel nöjda föräldrar
87 %
87 %
År
Antal barn per grupp
16
16
Tertial
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)
4,9
4,9
Tertial
Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten
90 %
90 %
År
Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget
3,8
3,8
År
Svarsfrekvens på förskoleundersökningen
80 %
80 %
År
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för
förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden.
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå kommunstyrelsen
i detta arbete.
2017-01-01
2017-12-31
Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden
utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt utsatta
områden att gå i förskolan
2017-01-01
2017-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen,
arbetsmarknadsnämnden, samt de stadsdelsnämnder som lyfts fram i
riktlinjerna för det lokala utvecklingsarbetet, utveckla samverkansformer
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 12 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram
centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet
2017-01-01
2017-12-31
Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur
konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och spridas till fler
områden.
2017-01-01
2017-12-31
med föräldrar och civilsamhälle runt grund- och gymnasieskolor med högt
socioekonomiskt index
Nämndmål:
Flickor och pojkar går i förskolan
Beskrivning
I förvaltningens LUP beskrivs att förskola och pedagogisk omsorg har en positiv inverkan på
barns utveckling, lärande och välbefinnande. Barn som går i förskola får bra förutsättningar
att klara skolans krav eftersom de får tidiga kunskaper i matematik, språk och läs- och
skrivkunnighet. Förskolan, fritiden och individ- och familjeomsorgen samarbetar för att öka
andelen inskrivna barn i förskolan. Förvaltningen ska arbeta uppsökande genom att motivera
barnfamiljer att ta kontakt med öppen förskola och förskola. De uppsökande åtgärderna riktas
till alla barn i hela stadsdelsområdet med särskilt fokus på de utvecklingsområden som LUP
har identifierat, Hässelby gård, Grimsta och Smedshagen.
För de barn som inte går i förskola finns allmän förskola. Där erbjuds barn att vistas i en
förskolemiljö under tre timmar per dag. Idag organiseras allmän förskola på en förskola.
Förvaltningen kommer att se över möjligheten att erbjuda allmän förskola på fler förskolor i
stadsdelsområdet. Syftet är att göra verksamheten mer tillgänglig. För att vårdnadshavare ska
kunna arbeta på olika tider fortsätter förskoleverksamheten komplettera med barnomsorg på
obekväm arbetstid. En av förvaltningens förskolor har öppet på kvällar och helger.
Efterfrågan av barnomsorg på obekväm arbetstid följs noga så att behovet tillgodoses.
Förväntat resultat
Flickor och pojkar som går i förskola ökar till 90 % (87 % 2015).
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Ramöppettiderna på förskolan följs upp varje tertial.
2017-01-01
2017-12-31
Vårdnadshavare som vistas på förvaltningens parklekar, öppna förskolor
och mötesplatser informeras om förskoleverksamhetens betydelse.
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Flickor och pojkar har stöd att uppnå behörighet till gymnasiet
Beskrivning
I stadens rapport "Skillnadernas Stockholm" framkommer det att elever med lågutbildade
föräldrar och sent immigrerade barn och elever boende i socioekonomiskt ogynnsamma
områden har sämre förutsättningar att klara sin skolgång. I LUP beskrivs att det finns stora
skillnader vad gäller gymnasiebehörighet inom stadsdelsområdet. Andelen med
gymnasiebehörighet är lägst i Hässelby gård och Smedshagen i Hässelby villastad. I Nälsta
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 13 (81)
och Kälvesta var över 90 % behöriga till gymnasiet jämfört med 79,3 % i Hässelby gård och
69,7 % i Smedshagen (SWECO 2013). Till "Skillnaderna Stockholm" har staden tagit fram ett
antal delrapporter. I en av dessa, "En skola där alla skall lyckas", beskrivs samverkan med
civilsamhället, näringsliv och föräldrar som en viktig åtgärd för att stödja goda studieresultat.
I samverkan med utbildningsförvaltningen, civilsamhället och näringsliv ska
mentorskapsverksamhet för nyanlända barn och unga utredas. Mentorskapsverksamheten
bygger på att nyanlända barn får kontakt med förebilder för att ge bättre förutsättningar för
integration. Studie- och läsfrämjande insatser ska förstärkas, särskilt i de tre prioriterade
geografiska områdena. Förvaltningen ska i samarbete med utbildnings- och
kulturförvaltningen ta fram en modell för att uppmuntra positiva läsupplevelser. Under året
utreds möjligheten att i samverkan med biblioteket ge de äldre förskolebarnen i de
prioriterade områdena en bok i syfte att stimulera läsning. Sagoläsning för barn och
samhällsinformation för vårdnadshavare ska introduceras i Hässelby gård och Hässelby
villastad. Medborgarkontoret i Smedshagen ska flyttas och samlokaliseras med Hässelby
villastads bibliotek för att möjliggöra närmare samverkan och för att lättare nå ut till föräldrar
och barn. Läxläsning och andra studiefrämjande insatser ska få ett tydligt utrymme på de
öppna fritidsverksamheterna.
Elever i årskurs sex ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge för att få godkänt
betyg i ämnet idrott och hälsa. I de prioriterade områdena ska flickor och pojkar genom
särskilda aktiviteter få vattenvana. I samverkan med idrotts- och utbildningsförvaltningen ska
barn och unga erbjudas simundervisning under loven. Därutöver ska femåringar i de tre
prioriterade geografiska områdena erbjudas vattenvana genom besök på badhuset minst 2
gånger innan de börjar förskoleklass.
Samverkansprojektet PPSS mellan förvaltningens individ- och familjeomsorg och
utbildningsförvaltningen fortsätter att utveckla metoder för att ungdomar som har hög
frånvaro ska uppnå behörighet till gymnasiet. Arbetet har gett goda resultat och förvaltningen
kommer att se över möjligheten att införa modellen på flera skolor. Ytterligare medel söks för
fortsatt arbete under 2017.
Förväntat resultat
Pilotprojektet mellan skola och individ- och familjeomsorgen fortsätter och utvecklar metoder
för att flickor och pojkar ska uppnå behörighet till gymnasiet.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Femåringar erbjuds att träna vattenvana genom besök på badhuset minst 2
gånger innan de börjar förskoleklass i de prioriterade områdena.
2017-01-01
2017-06-30
Flickor och pojkar erbjuds organiserad läxhjälp i de prioriterade områdena.
2017-01-01
2017-12-31
I samverkan med idrottsförvaltningen erbjuds flickor och pojkar vattenvana
och simundervisning.
2017-01-01
2017-12-31
I samverkan med kulturförvaltningen ges de äldre förskolebarnen i de
prioriterande områden en bok i syfte att stimulera läsning.
2017-01-01
2017-12-31
I samverkan med utbildningsförvaltningen fortsätter samverkansprojektet
för ungdomar med hög frånvaro och låg måluppfyllelse i Hässelby
Gårdsskolan och Grimstaskolan.
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 14 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
I samverkan med utbildningsförvaltningen utreds mentorskapsverksamhet
för nyanlända.
2017-01-01
2017-12-31
Medborgarkontoret i Smedshagen samlokaliseras med Hässelby villastads
bibliotek.
2017-01-01
2017-08-31
Nämndmål:
Flickor och pojkar utvecklas genom lek och lärande
Beskrivning
I förskolan är barnens språkutveckling och utveckling inom naturvetenskap, matematik och
digitalisering prioriterat. Flickor och pojkar möter ett utbud av litteratur och
språkstimulerande material som exempelvis lärplattor, spel och rekvisita till egna rollspel.
Läsombuden, som finns på varje förskola, har i uppdrag att på olika sätt utveckla och
uppmuntra språkutveckling och flerspråkighet, bland annat genom skapandet av läsmiljöer.
Läsmiljöer är en särskild plats som inreds för högläsning och för att stimulera barns lust att
läsa. Flickor och pojkar har tillgång till litteratur utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv
för att motverka stereotypa föreställningar. Genom sammarbete med bibliotek och medioteket
har förskolorna tillgång till böcker på flera språk. Förvaltningen kommer under våren 2017
utvärdera resultatet av satsningen på läsombud.
Förskolorna ingår i vetenskapsakademins nätverk "natur och teknik för alla" (NTA). Alla
förskolor utbildar kontinuerligt medarbetare i NTA. NTA- handledarna skapar miljöer för
flickor och pojkar att experimentera och utforska naturvetenskapliga och matematiska
processer. För att sprida goda exempel om NTA mellan förskolorna har ett särskilt NTAnätverk för förvaltningens NTA-handledare skapats. Genom kunskapsspridningen i nätverket
kan barn erbjudas nya och lärorika experiment. Som ett led i att nå målet i LUP om ökad
andel behöriga till gymnasiet utvecklas samverkan med parklekarna och skolan om NTA.
Förskolorna och skolorna i de prioriterade områdena kommer att i projektform stärka NTAarbetet från förskola till skola. Syftet med projektet är att öka kunskapen för pedagoger och
barn inom naturvetenskap, teknik och matematik. Projektet syftar också till att stärka den
språkutvecklande undervisningen och öka kunskaper om ”Hållbar utveckling”. Förskolans
dag på parklekarna kommer att ha temat NTA.
Genom förskolans arbete med informations- och kommunikationsteknik (IKT) får alla flickor
och pojkar en grundläggande digital kompetens. All användning av digitala verktyg utgår från
ett pedagogiskt syfte och säkerställer att barnen får tillgång till digitaliseringens möjligheter
oavsett resurser i hemmet.
Två av förvaltningens förskolor medverkar i forskningsprojektet "Små barns lärande" i
samverkan med Linnéuniversitetet. Genom att utveckla modeller för dokumentation av barns
lärande synliggörs hur väl förskolorna når målen i läroplanen gällande barns lärande och
delaktighet i förskolan. Resultatet av projektet sprids till alla förskolor och är därför ett viktigt
verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.
Flickor och pojkars utveckling och lärande främjas genom en väl genomtänkt pedagogisk uteHässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 15 (81)
och innemiljö på så väl förskola som parklek. Utemiljön ska ses som ett av verksamhetens
pedagogiska rum. Förskolan och parklekarna utvecklar barn och ungas intresse och förmåga
till lek, utevistelse och rörelse. Miljöerna ska därför vara anpassade för alla barn oavsett
behov och uppmuntra till lek och lärande. Barnen ska vara delaktiga i utformning av miljöer
och rum samt kring val av material. Arbetet med likabehandlingsplanerna och arbetet enligt
barnkonventionen stärks genom ökad delaktighet och dialog med flickor och pojkar som
besöker verksamheten.
Förväntat resultat
Totala andelen nöjda föräldrar avseende utveckling och lärande ökar till 81 % (80 % 2016)
(Resultatet är inte uppdelat på flickor och pojkar i förskoleundersökningen).
Totala andelen nöjda föräldrar avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla
sitt språk ökar till 82 % (81 % 2016).
Andel nöjda föräldrar till flickor avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sitt språk ökar till 82 % (81 % 2016).
Andel nöjda föräldrar till pojkar avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sitt språk ökar till 82 % (81 % 2016).
Totala andelen nöjda föräldrar avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla
sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen ökar till 83 % (82 % 2016).
Andel nöjda föräldrar till flickor avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen ökar till 83 % (82 % 2016).
Andel nöjda föräldrar till pojkar avseende Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen ökar eller uppgår minst till 83 % (83 %
2016).
Indikator
Årsmål
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns
lärande och utveckling” ökar till 3.8
3,8
KF:s årsmål
Periodicitet
Tertial
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Arbetet med naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar fördjupas
och används aktivt i ett utforskande och temainriktat arbetssätt.
2017-01-01
2017-12-31
Arbetslagen fördjupar arbetet med olika matematiska aktiviteter och olika
svårighetsgrader utifrån barnen intressen och erfarenheter.
2017-01-01
2017-12-31
En avdelningsövergripande IKT policy upprättas.
2017-01-01
2017-04-30
Förskolornas pedagogiska miljö ses över och material används aktivt för att
nå verksamhetens mål.
2017-01-01
2017-12-31
Parklekarnas utemiljöer upprustas.
2017-01-01
2017-12-31
Samverkan med skolan och parklekar utvecklas med fokus på NTA.
2017-01-01
2017-12-31
Skapande verksamhet och olika uttrycksformer används aktivt i ett
utforskande och temainriktat arbetssätt.
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 16 (81)
Nämndmål:
Samverkan mellan förskola och hem är välfungerade
Beskrivning
Dialog mellan förskola och hem är grunden för en välfungerande samverkan. Genom att
använda olika former för dialog med vårdnadshavare kan vårdnadshavares delaktighet i
utvecklingen av förskolans verksamhet öka. Förskolor kombinerar traditionella föräldramöten
med vernissager och workshops för vårdnadshavare. Där får de ökad kännedom om vad
förskolan gör för att stödja flickor och pojkars utveckling och har möjlighet att lyfta egna
förslag på prioriteringar. Förskolorna följer upp resultatet i förskoleundersökningen
tillsammans med vårdnadshavarna för att säkerställa en god samverkan.
Förväntat resultat
Totala andelen nöjda föräldrar avseende samverkan med hemmet ökar till 82 % (81 % 2016)
(Resultatet är inte uppdelat på flickor och pojkar i förskoleundersökningen).
Totala andelen nöjda föräldrar avseende Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten ökar till 78 % (77 % 2016).
Andel nöjda föräldrar till flickor Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten ökar till 78 % (75 % 2016).
Andel nöjda föräldrar till pojkar avseende Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i
verksamheten ökar eller uppnår minst till 78 % (78 % 2016).
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Vårdnadshavare erbjuds att delta på föräldrasammankomster minst två
gånger per år.
2017-01-01
2017-12-31
Vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal en gång per år.
2017-01-01
2017-12-31
Vårdnadshavarna informeras om och förstår syftet med förskolans uppdrag
och arbete.
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
•
•
•
Flickor och pojkar har god psykisk hälsa.
Kvinnor och män i utsatthet stärks i sin förmåga att leva ett självständigt liv.
Samverkan mellan individ- och familjeomsorg, förskola, skola och fritid stärks för
barn och ungdomars bästa.
Tidiga sociala insatser ger flickor och pojkar jämlika uppväxtförhållanden.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ
och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte
är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och
Vuxna, 0-19 år)
82 %
84 %
Tertial
Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom
50 %
tas fram av
År
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 17 (81)
Indikator
Årsmål
socialpsykiatrin
KF:s årsmål
Periodicitet
nämnden
Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatrin
60 %
Fastställs av
nämnden
År
Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk
37 %
35 %
Tertial
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda
med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes
80 %
80 %
År
Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte
använder alkohol
70 %
tas fram av
nämnden
År
Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte
använder narkotika
95 %
tas fram av
nämnden
År
Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte
använder tobak
93 %
tas fram av
nämnden
År
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till
totala antalet försökslägenheter i nämnden
20 %
25 %
År
Antal hemlösa
100 st
tas fram av
nämnden
År
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och
utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på skyddat
boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att yngre barn
snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola eller annan
pedagogisk verksamhet.
2017-01-01
2017-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med hembesöksprogram
tillsammans med barn- och mödravården och förskolan.
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Flickor och pojkar har god psykisk hälsa
Beskrivning
I Stockholmsenkäten 2016 uppgav 43 % av flickorna och 17 % av pojkarna i årskurs 2 på
gymnasiet, boende i stadsdelsområdet, att de mår dåligt. Sedan år 2010 har flickornas
psykiska hälsa försämrats. Ensamkommande barn befinner sig i en utsatt situation. De har
kommit till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare. Med tanke på situationen finns det en
förhöjd risk att de ska drabbas av psykisk ohälsa. Därför behöver denna grupp särskilt
uppmärksammas för att de ska kunna må bra och integreras väl i samhället.
Ungdomsmottagningen, som drivs tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning och
landstinget utgör en viktig plats för ungdomar när det gäller råd och stöd kring sex och
samlevnad samt psykisk ohälsa och stressrelaterade problem.
Ungdomsmottagningen träffar allt fler flickor och pojkar med psykisk ohälsa som söker stöd
hos dem. Den psykiska ohälsan ökar enligt ungdomsmottagningen. Därför kommer
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 18 (81)
förvaltningen att kartlägga orsakerna till psykisk ohälsa bland pojkar och flickor för att se
vilka insatser som behövs.
Förväntat resultat
Flickors psykiska hälsa försämras inte jämfört med tidigare år (Stockholmsenkäten).
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Föräldrastödsutbildningen ABC (Alla Barn i centrum) erbjuds i förskolans
lokal med fokus på vårdnadshavare i Hässelby gård, Grimsta och
Smedshagen.
2017-01-01
2017-12-31
Informera vårdnadshavare och utbilda personal om psykisk ohälsa.
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Kvinnor och män i utsatthet stärks i sin förmåga att leva ett självständigt liv
Beskrivning
Öppenvårdsinsatser, såväl individuellt stöd som gruppbehandling, fortsätter att utvecklas för
att tillgodose behovet av öppenvård på hemmaplan. Samverkan med förvaltningar i Västerort
pågår för att tillsammans kunna erbjuda ett varierat utbud av öppenvårdsinsatser. För personer
som genomgått missbruksbehandling är det av stor betydelse att kunna få en arbetslivsinriktad
rehabilitering. Förvaltningen ska därför utveckla den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för
målgruppen.
Personer med missbruksproblematik får i ökad utsträckning diagnosen neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Samverkan mellan individ- och familjeomsorg, landstingets
beroendevård och psykiatri är därför prioriterat och arbetet med samordnad individuell plan
(SIP) utvecklas för att på så sätt samordna insatser på ett bra sätt för den enskilde.
I de fall då vuxna missbrukare har barn ska barnperspektivet beaktas och information ska
överföras till utredningsenheten barn och unga för att utreda barnens behov av skydd och stöd
vid föräldrars missbruk.
I stadens program för arbete mot hemlöshet under 2016-2018 framgår att det uppsökande
arbetet ska förstärkas och särskilt fokus riktas mot hemlösa personer med
missbruksproblematik, psykisk ohälsa och de som är utsatta för våld i nära relationer samt
barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden. Förvaltningen har idag cirka 190
försöks- och träningslägenheter och många som bor i dessa lägenheter har skulder och
problem med ekonomin, vilket försvårar möjligheten att få ett förstahandskontrakt.
Förvaltningen förstärker arbetet med budget och skuldsanering med en medarbetare genom
projektmedel. Arbetet med budget- och skuldrådgivning till denna målgrupp innebär att ge
stöd och konkret hjälp i ekonomiska frågor. För att förhindra vräkningar bedrivs ett aktivt och
nära samarbete mellan individ- och familjeomsorg, bostadsbolag och
kronofogdemyndigheten.
I samverkan med polis, kriminal- och frivård, Jobbtorg och arbetsförmedlingen fortsätter
arbetet med att ge stöd till unga vuxna i åldern 20-29 år i att lämna en kriminell livsstil.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 19 (81)
Arbetet drivs i projektform och förvaltningen erhåller ekonomiska medel från socialnämnden.
Arbetet ska följas upp och implementeras i det ordinarie arbetet under året.
Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har tagit fram rapporten ”Äldre personer med eller
utan missbruk som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa”. Rapporten innehåller
förslag som ska ligga till grund för att förbättra arbetet med personer som är 65 år eller äldre
som lever i hemlöshet. Samverkan och arbetssätt mellan äldreomsorgen och individ- och
familjeomsorgen ska tydliggöras så att äldre som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa får
stöd i sin boendesituation.
Inom socialpsykiatrin inriktas arbetet på sysselsättning utifrån individuella behov för att
kvinnor och män ska stärkas i sin förmåga att leva ett självständigt liv. Tillgången till
stödinsatsen personligt ombud ska säkerställas och utvecklas. Personligt ombud är en resurs
för att stärka och hjälpa personer i kontakt med myndigheter. Stadsdelsförvaltningen har två
personliga ombud tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning.
Det tidigare PRIO-projektet som fokuserade på psykisk ohälsa bland unga vuxna (20-29 år)
integreras nu in i den ordinarie verksamheten. Detta görs genom att ett team med
biståndshandläggare med särskild kompetens har bildats. Teamet har färre ärenden än övriga
handläggare och är en samordnande funktion för insatser kring målgruppen.
I början av 2017 återgår Ekeby, Paradsängen och Säteritakets grupp- och serviceboenden i
kommunal regi efter att ha drivits på entreprenad. Verksamheterna riktar sig till personer med
långvarig psykisk funktionsnedsättning, huvudsakligen psykossjukdomar. Övertagandet av de
tre verksamheterna innebär bland annat ett ökat medarbetarantal med omkring 35 personer.
Förväntat resultat
Fler kvinnor och män inom socialpsykiatri har fått stöd i enlighet med sitt beslut i jämförelse
med föregående år. Kvinnor och män inom socialpsykiatri är mer nöjda med hur utredning av
deras behov av stöd genomfördes i jämförelse med föregående år.
Kvinnor och män med missbruksproblematik upplever att de har fått stöd och insatser som
varit till hjälp i deras livssituation.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Behovet av boende för personer med samsjuklighet kartläggs.
2017-01-01
2017-12-31
Handlingsplanen för det vräkningsförebyggande arbetet revideras.
2017-01-01
2017-12-31
Samverkan med landstinget för att uppmärksamma och nå kvinnor med
missbruksproblem.
2017-01-01
2017-12-31
Samverkan och ansvar tydliggörs mellan individ- och familjeomsorgen och
äldreomsorgen när det gäller personer 65 år och äldre som lever i
hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa.
2017-01-01
2017-12-31
Stadens program för anhörigstöd implementeras i verksamheten.
2017-01-01
2017-12-31
Sysselsättning för personer med psykisk och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning utvecklas.
2017-01-01
2017-12-31
Öppenvårdsinsatser utvecklas för att tillgodose behovet av vård och
behandling på hemmaplan.
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 20 (81)
Nämndmål:
Samverkan mellan individ- och familjeomsorg, förskola, skola och fritid stärks
för barn och ungdomars bästa
Beskrivning
En strukturerad samverkan mellan individ- och familjeomsorg, förskola, skola och fritid är
grundläggande för att tidigt uppmärksamma och identifiera barn och unga som är i behov av
stöd och insatser. Medarbetare inom förskola, skola, individ- och familjeomsorg och fritid ska
informeras om stadens stödmaterial som tydliggör ansvarsfördelning för barn och unga som
riskerar att fara illa. Information om stödmaterialet kommer också att erbjudas till fristående
förskolor och skolor.
Förväntat resultat
Samverkansöverenskommelsen följs och medarbetare inom individ- och familjeomsorg,
förskola, skola och fritid anser att samverkan fungerar bra.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Samverkansöverenskommelsen mellan individ- och familjeomsorg,
förskola, skola och fritid uppdateras årligen.
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Tidiga och förebyggande insatser ger flickor och pojkar jämlika
uppväxtförhållanden
Beskrivning
Det förebyggande arbetet riktas främst mot familjer och unga, där insatser bedrivs på individoch gruppnivå. Familjer och unga i behov av stöd erbjuds detta i form av samtal och
föräldrautbildningar. Stödsamtalen ges i hemmet och på ungdomsmottagningen.
Föräldrautbildningar ges på bland annat de öppna förskolorna.
För att alla flickor och pojkar, oavsett funktionsvariation, ska mötas utifrån deras individuella
förutsättningar och behov erbjuds specialpedagogisk handledning till förskolans pedagoger. I
handledningen får pedagoger verktyg att hjälpa barn med funktionsnedsättning, barn som har
svårigheter i det sociala samspelet samt barn med språkutvecklingsproblematik. Genom
anställning av en psykolog samt samverkan med Barn-och ungdomspsykiatrin,
Habiliteringscenter, Autismcenter och skola kan arbetet för alla barns lika rättigheter stärkas. I
samverkan med Folktandvården erbjuds vårdnadshavare information om förebyggande
tandhälsovård.
I syfte att utveckla arbetet med tidiga insatser ska parklek och öppna förskolan samlokaliseras
och etablering av introduktionsförskola utredas. Introduktionsförskola innebär att
vårdnadshavare och barn får prova på hur förskolan fungerar. I samverkan med landstinget
fortskrider arbetet med etablering av en familjecentral och hembesöksprogram ska utredas.
Under året ska en satsning göras för att prova ett nytt arbetssätt genom att en socialsekreterare
från individ- och familjeomsorgen ska arbeta övergripande inom förskolan med fokus på att
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 21 (81)
stödja personal och föräldrar.
Barn och unga som är placerade i hem för vård eller boende lever många gånger i otrygga
miljöer under sin uppväxt med risk för högre dödlighet i vuxen ålder, fler psykosociala
problem och högre användning av psykofarmaka än barn och unga i den övriga befolkningen.
För att barn och unga inte ska behöva placeras skapas ett team som har i uppdrag att arbeta
med lösningsfokuserad intensiv hemmabaserad familjebehandling, LIHF. Det innebär att
förvaltningen arbetar med intensivt behandlingsarbete med barn och ungdomar under 18 år
och deras föräldrar i deras hemmiljö. Målsättningen är att detta ska leda till minskade
beteendestörningar och förbättrad familjesituation så att barn och unga kan bo kvar i hemmet.
Stockholmsenkätens resultat ska ligga till grund för beslut och planering av riktade
förebyggande insatser. Förvaltningen ska utveckla och stärka samverkan mellan individ- och
familjeomsorg, förskola, skola och fritidsverksamhet för att i nära kontakt med unga
förebygga riskbeteenden och motverka droganvändning, våld och kriminalitet. Det
drogpreventiva arbetet ska intensifieras för att tidigt upptäcka begynnande missbruk hos unga
samt nå unga som missbrukar och erbjuda stöd. En lokal handlingsplan för det
drogförebyggande arbetet tas fram i enlighet med stadens reviderade tobaks-, alkohol- och
narkotikapolitiska program. I syfte att förstärka fritidsverksamhetens förebyggande roll, ska
en utvärdering och kvalitetssäkring av fritidsgårdsverksamheten genomföras.
Det förebyggande arbetet bedrivs idag av bland annat familjebehandlare, sociala
insatsgrupper, fältassistenter, öppen förskola och PPSS (pilotprojekt samverkan skola och
individ- och familjeomsorg). Arbetet bedrivs av cirka 35 medarbetare på avdelningen för
medborgarservice och fritid, förskoleavdelningen och avdelningen för individ och familj.
Fältassistenterna kommer organisatoriskt att övergå från enheten för fritid och fält till enheten
för medborgarservice. I syfte att förstärka förebyggande insatser för barn och unga i de
prioriterade områdena ska en översyn göras. Översynen ska resultera i en ny struktur för
förvaltningens förebyggande arbete och tillsättning av vakanta tjänster avvaktas tills
översynen är klar.
Förväntat resultat
Flickor och pojkar erbjuds samordnade och generella insatser för att säkerställa goda
uppväxtvillkor.
Flickor och pojkar i behov av stöd uppmärksammas tidigt och erbjuds samordnade och
individuella insatser för att säkerställa goda uppväxtvillkor.
Förskolan håller barnkonferenser två gånger per år.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
En lokal handlingsplan för stadsdelens drogförebyggande arbete tas fram.
2017-01-01
2017-12-31
Förskolan följer den lokala handlingsplanen för övergångar mellan förskola
och skola.
2017-01-01
2017-12-31
Förskolan har handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd.
2017-01-01
2017-12-31
Förskolan håller barnkonferenser två gånger per år.
2017-01-01
2017-12-31
Förskolan och individ- och familjeomsorgen samverkar genom att en
socialsekreterare deltar i förskoleteamet och arbetar med stöd till personal
2016-12-31
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 22 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Informationsfoldrar om föräldrautbildning ska målgruppsanpassas.
2017-01-01
2017-12-31
Medarbetare i förskolan erbjuds internutbildning inom området
funktionsvariationer.
2017-01-01
2017-12-31
Preventionsprofilen implementeras i den öppna fritidsverksamheten.
2017-01-01
2017-12-31
Riktade stödinsatser till ensamkommande tas fram.
2017-01-01
2017-12-31
Skapa ett team som arbetar med lösningsfokuserad intensiv
hemmabaserad familjebehandling, LIHF, med målsättning att barn och
unga inte behöver placeras utan kan bo kvar i hemmet.
2017-12-31
2017-12-31
Stadens preventionssamordnare och chefer samverkar för att nå ökad
samsyn.
2017-01-01
2017-12-31
Ungdomsmottagningen har kompetens i frågor som rör HBTQ-personer
och deras hälsa.
2017-01-01
2017-12-31
Vårdnadshavare är delaktiga i handlingsplaner för barn i behov av särskilt
stöd.
2017-12-31
2017-12-31
Öppna förskolan och parklek ska samlokaliseras.
2017-01-01
2017-12-31
Översyn av förvaltningens förebyggande arbete och tidiga insatser
genomförs.
2017-01-01
2017-04-30
och föräldrar.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
•
•
•
Boende och besökare har tillgång till parker med rekreations- och naturvärden.
Förvaltningen har ett organiserat arbete mot våldsbejakande extremism.
Hässelby torg är tryggt och attraktivt.
Kvinnor och män, flickor och pojkar är trygga på allmänna platser.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och
sårbarhetsanalys (RSA)
100 %
100 %
År
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor
75 %
75 %
År
Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat
65 %
69 %
År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden
73 %
69 %
År
Nämndmål:
Boende och besökare har tillgång till parker med rekreation- och naturvärden
Beskrivning
Projekt inom stadsdelsområdets parker och grönområden genomförs utifrån parkplanen.
Tillgängligheten inom lekparker, strandbad, parker och grönområden ses löpande över och
åtgärder genomförs vid behov. Buskar och sly tas bort för att öka tryggheten och
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 23 (81)
framkomligheten i området.
Under 2016 påbörjades en upprustning av parkleken Guldet. Arbetet kommer att pågå under
2017 och fortsätta under delar av 2018. I upprustningen av parkleken ingår ny lekutrustning
samt en mindre och enkel skate-anläggning. Dessutom ses planteringar och träd över och nya
gröna ytor skapas.
Parkleken Gulsippan kommer att rustas upp under året. Projektet genomförs gemensamt av
exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen. Fokus kommer att ligga på området kring
parklekshuset där lekytan för de allra minsta barnen blir helt upprustad. Övriga lekytor får
delvis ny lekutrustning samt tillgänglighetsanpassade fallunderlag.
Det som tidigare var parkleken Oxtungan rustas upp för att bli en attraktiv lekpark. Arbetet
påbörjades senhösten 2016 och fortsätter 2017. Slitna lekstugor tas bort och ny lekutrustning
sätts upp.
Under 2016 togs ett program fram för utveckling av Solursparken. Trafikkontoret har fått
extra medel för upprustning i ytterstaden och ett möjligt projekt kan vara Solursparken. Om
nödvändiga beslut fattas av trafikkontoret kommer en dialog att föras med boende kring
programmet i början av året. Trafikkontoret och förvaltningen kommer att samverka kring
dialogen.
Mellan Friherregatan och Melongatan i Hässelby finns ett naturstråk, parkstråket Fyrklövern.
Enligt parkplanen kan området utvecklas till en finpark. Som ett första steg tas under året ett
program fram för att definiera parkens karaktär och innehåll. Programmet ligger sedan till
grund för kommande arbete.
I enlighet med de reinvesteringsbehov som finns och de medel som förvaltningen blivit
tilldelade kommer fokus att ligga på asfaltering av parkvägar i Hässelby och Kälvesta,
fogning och justering av trappsteg på prioriterade trappor i Hässelby strand och Råcksta.
Vidare kommer murar i Hässelby strand att fogas och lagas och ledstänger och räcken bytas ut
på vissa prioriterade platser inom stadsdelsområdet.
Möjligheten att bygga ett utegym speciellt anpassat för äldre mäns och kvinnors behov av
träning undersöks. För att öka tillgängligheten vid strandbaden ser förvaltningen över
möjligheterna att bygga en ramp ut i vattnet vid ytterligare ett strandbad.
Förväntat resultat
Andelen invånare som är nöjda med skötsel av parker och grönområden uppgår till minst
73 % (70 %).
Planerade tillgänglighetsanpassningar är genomförda.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
I samverkan med trafikkontoret arrangera medborgardialog om upprustning
av Solursparken.
2017-01-01
2017-03-31
Se över möjligheten att bygga en ramp ut i vattnet vid ett av strandbaden.
2017-01-01
2017-02-28
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 24 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Se över möjligheten att skapa ett utegym speciellt anpassat för äldre män
och kvinnor.
2017-01-01
2017-02-28
Upprustning av parkleken Gulsippan.
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Förvaltningens har ett organiserat arbete mot våldsbejakande extremism
Beskrivning
Under 2017 påbörjas arbetet med att i samverkan med stadens centrala samordnare ta fram en
lokal handlingsplan för arbetet mot extremism. Den lokala handlingsplanen ska utarbetas efter
en av staden fastställd gemensam struktur.
På lokal nivå kommer arbetet att inriktas på analys och åtgärder inom ramen för de lokala
samverkansavtalen med polisen. Förvaltningen ska utarbeta lokala handlingsplaner med
verksamhetsspecifika analyser av nuläget och med riktade insatser i arbetet mot
våldsbejakande extremism.
Förväntat resultat
En lokal handlingsplan är framtagen.
Förvaltningen har kunskap om läget avseende våldsbejakande extremistiska rörelser inom det
egna stadsdelsområdet.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Göra handlingsplanen känd i organisationen.
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Hässelby torg är tryggt och attraktivt
Beskrivning
I stadsdelens lokala utvecklingsprogram är Hässelby torg identifierat som ett
utvecklingsområde. Hösten 2016 påbörjades en dialog med trafikkontoret, Stockholmshem,
SISAB och Hässelbygårdsskolan om fysiska förändringar i miljön som ska göra torget till en
trygg och attraktiv plats. Trafikkontoret ska i samverkan med övriga aktörer ta fram ett
program för hur torget kan utvecklas. I programmet kommer stråket från Hässelby torg till
och med Ormängstorget tas med. I det fortsatta arbetet kring Hässelby torg kommer
centrumägaren FastPartner och SL att bjudas in.
Förvaltningen ska i samverkan med kulturförvaltningen och civilsamhället fortsätta med
”Sommar på torget” där torgytan ska erbjuda aktiviteter för alla. Övriga tider på året kommer
förvaltningen att i samverkan med bland annat FastPartner arrangera spontana aktiviter.
Ett systematiskt drogförebyggande arbete ska genomföras i stadsdelsområdet med fokus på
Hässelby gård. I det drogförebyggande arbetet ingår bland annat tillsyn av tobak- och
folkölsförsäljning samt informationsinsatser. Vårdnadshavare ska göras delaktiga i arbetet
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 25 (81)
mot tobak, alkohol och droger genom informationsinsatser på skolor och på Hässelby torg.
Invånarnas delaktighet i arbetet med att skapa ett tryggt och attraktivt torg ska möjliggöras
genom dialoger och målgruppsanpassad information.
Förväntat resultat
Flickor och pojkar, kvinnor och män upplever Hässelby torg som ett tryggt område.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
"Sommar på torget” utvecklas och genomförs.
2017-01-01
2017-12-31
Dialoger avseende upprustningen av Hässelby torg genomförs.
2017-01-01
2017-12-31
Årshjulet för extern kommunikation i preventivt syfte implementeras.
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Kvinnor och män, flickor och pojkar är trygga på allmänna platser
Beskrivning
Förvaltningen fortsätter arbetet med att identifiera upplevda otrygga platser genom
trygghetsvandringar med jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv och äldreperspektiv. Syftet
är att få kunskap om hur det offentliga rummet används och om eventuella fysiska och sociala
trygghetsinsatser behövs på specifika platser. I trygghetsvandringarna ingår förutom boende i
stadsdelsområdet polis, trafikkontoret samt representanter från fastighetsägare och andra
berörda aktörer.
Förväntat resultat
Ökat resultat vad gäller trygghet på allmänna platser i stadens mätningar.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Civilsamhället organiserar helg- och kvällsvandring med vuxna och
vårdnadshavare.
2017-01-01
2017-12-31
Genomföra och följa upp trygghetsvandringar i hela stadsdelsområdet.
2017-01-01
2017-12-31
Upprustning av områden i nära anslutning till tunnelbana och torg.
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Kvinnor och män, flickor och pojkar har tillgång till särskilda boendeformer utifrån
beslut.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till
personer med funktionsnedsättning)
6
tas fram av
nämnden
År
Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till
personer med funktionsnedsättning)
0
tas fram av
nämnden
År
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 26 (81)
Nämndmål:
Kvinnor och män, flickor och pojkar har tillgång till särskilda boendeformer
utifrån beslut
Beskrivning
Beställarenheten funktionsnedsättning följer upp att personer som fått beslut om bostad får
erbjudande om bostad. I de fall beslut inte kan verkställas informerar förvaltningen om andra
insatser i avvaktan på att beslutet kan verkställas.
Förvaltningen samverkar med Micasa, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret vid
nyproduktioner för att bevaka att planering för service- och gruppbostäder finns.
Förväntat resultat
Alla med beslut om bostad med särskild service får erbjudande om bostad med särskild
service.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Beställarenheten funktionsnedsättning följer att personer som fått beslut
om bostad får erbjudande om bostad så att besluten kan verkställas.
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för
alla
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
•
Flickor och pojkar deltar i organiserade fritids- och idrottsaktiviteter.
Kvinnor och män deltar i aktiviteter som främjar god hälsa.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till
meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter
78 %
78 %
År
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fördela
demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt demokratiarbete
(1.5)
2017-01-01
2017-12-31
Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och
fastighetsnämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden,
idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda anläggandet av tre
leder för stigcykling i Nackareservatet, Flatens naturreserverat samt
Kyrkhamns naturreservat (1.5)
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 27 (81)
Nämndmål:
Flickor och pojkar deltar i organiserade fritids- och idrottsaktiviteter
Beskrivning
I LUP beskrivs att strukturerade fritids- och idrottsaktiviteter är hälsofrämjande och har stor
betydelse för barns och ungas inlärning och utveckling. I stadsdelsområdet finns öppen
fritidsverksamhet på sju parklekar, tre mötesplatser och fyra fritidsgårdar. Fritidsgårdarna
drivs av fritidsentreprenören Fritid Stockholm AB.
Barn och unga som deltar i fritidsverksamheten ska uppleva att de får möjlighet till
delaktighet och inflytande. Under hösten 2016 påbörjade förvaltningen en dialog med unga i
gymnasieåldern. I dialogen framkomatt det finns behov av fritidsverksamheter för
målgruppen. I samverkan med Fritid Stockholm kommer förvaltningen tillsammans med
ungdomarna att utforma särskilda fritidsaktiviteter för åldersgruppen. Enkätundersökningar
och fokusgrupper riktat till barn och unga ska genomföras i syfte att utveckla
fritidsverksamheten ytterligare, exempelvis kring öppettider och verksamhetsinnehåll.
Fritidsgården Backstage, som drivs på entreprenad, kommer att fortsätta utveckla sin
verksamhet riktad till ungdomar med funktionsnedsättning. Ledsagarservice beviljas utifrån
individens behov och rådande lagar och riktlinjer för att barn och unga vuxna med
funktionsnedsättning regelbundet ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Flickor och pojkar med
funktionsnedsättning och deras närstående ska informeras om förvaltningens fritidsutbud.
Barn och unga ska erbjudas möjligheter att ta del av fritidsverksamhet under skollov. Förutom
att erbjuda dagkollo ser förvaltningen över möjligheten att erbjuda familjekollo under
sommaren. Dialog med barn och unga kommer att genomföras för att skapa delaktighet och
öka målgruppsanpassningen av lovverksamheten. Riktade informationssatsningar ska ske mot
vårdnadshavare avseende sommarkollo, särskilt vårdnadshavare i de prioriterade områdena. I
dialog med barn och unga har det framkommit önskemål om fler öppna idrottsaktiviteter. I
samverkan med Idrottsförvaltningen ska dagkollot ”Summer camp” lanseras. Summer camp
ska ha som mål att introducera barn och unga till motion, idrott och rörelse. Genom
samverkan med civilsamhället ska ett varierat utbud av aktiviteter erbjudas såsom dans,
friidrott, fotboll och brottning. Summer camp ska involvera ferieungdomar som
ungdomsledare.
I stadens rapport ”En skola där alla ska lyckas” lyfts ungdomsutbyte mellan olika delar av
staden upp som ett åtgärdsförslag. Samverkan med andra stadsdelsförvaltningar,
fackförvaltningar, fastighetsbolag och Brommapojkarna ses över för att möjliggöra
”Mötesplats Västerort”. Mötesplats Västerort ska ha sitt säte på Grimsta IP och erbjuda nattoch flickfotboll i de prioriterade områdena.
Förväntat resultat
Fritids- och idrottsverksamheten anpassas efter flickors och pojkars behov.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
En översyn av fritidsverksamheten genomförs.
2017-01-01
2017-10-31
Genomföra dialoger med unga för att kartlägga behov av dag- och
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 28 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Genomföra drogpreventivit arbete på fritidsgårdarna
2017-01-01
2017-12-31
I samverkan med idrottsförvaltningen och civilsamhället genomförs
dagkollot "Summer Camp"
2017-01-01
2017-08-31
Kartlägga behov av riktade fritidsaktiviteteter för hbtq-ungdomar
2017-01-01
2017-12-31
familjekolloverksamhet
Nämndmål:
Kvinnor och män deltar i aktiviteter som främjar god hälsa
Beskrivning
I LUP beskrivs att skillnaderna i medellivslängd och hälsa inom stadsdelsområdet är stora
utifrån kön, befolkningsgrupper och geografiska områden. Kvinnors och mäns möjligheter till
stödjande nätverk, aktiv fritid och fysisk aktivitet är avgörande faktorer för god hälsa. Dåliga
matvanor och fysisk inaktivitet bidrar till övervikt, ökad dödlighet och flera vanligt
förekommande sjukdomar.
Tandhälsa är en indikator för det allmänna hälsotillståndet då tandhälsan ofta är relaterad till
hälsovanor. Förekomsten av barnkaries är ojämnt fördelad och har tydlig koppling till social
utsatthet. I stadsdelsområdet har 6,4 % av alla 3-åringar karies, att jämföra med Stockholms
län där 4 % av 3-åringarna har karies. Förvaltningen ska förstärka samverkan med
folktandvården och medvetandegöra föräldrar och barn om vikten av god tandhälsa genom
informationsinsatser på förskolan och öppna förskolan.
Förvaltningen ska i samverkan med Hässelby vårdcentral och Karolinska institutet främja ett
gott förhållande till kost, välbefinnande och motionsvanor. Personer som är i riskzon för att få
diabetes eller har utvecklat typ 2 diabetes ska identifieras och erbjudas ingå i samtalsgrupper
med hälsofrämjande insatser.
Kvinnor och män i alla åldrar ska informeras om tillgängliga promenadstråk, öppna sociala
aktiviteter och idrotts- och fritidsutbud.
Förväntat resultat
Kvinnor och män har deltagit i hälsofrämjande aktiviteter.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Föräldrar och barn informeras om vikten av god tandhälsa
2017-01-01
2017-12-31
I samarbete med Karolinska institutet och Hässelby vårdcentral deltar
förvaltningen med att identifiera personer med risk för diabetes och arbeta
med att främja förhållande till välbefinnande och motion.
2017-01-01
2017-12-31
Kvinnor och män erbjuds seminarier och inspirationsdagar om hälsa och
kost på den öppna mötesplatsen Växthuset.
2017-01-01
2017-12-31
Kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar motiveras och får
hjälp att delta i aktiviteter som främjar god hälsa.
2017-01-01
2017-12-31
Kvinnor och män som bor på gruppbostad eller går på daglig verksamhet
ges förutsättningar och motiveras till att leva ett mer hälsosamt liv
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 29 (81)
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Verksamheten har ett tillgängligt och mångsidigt kulturutbud.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till
meningsfulla kulturaktiviteter
73 %
73 %
År
Nämndmål:
Verksamheten har ett tillgängligt och mångsidigt kulturutbud
Beskrivning
Kultur och eget skapande är utvecklande och främjar fysisk och mental aktivitet, kreativitet
och social samvaro. Barn, unga, vuxna och äldre ska möta ett varierat och tillgängligt utbud
av kultur och skapande aktiviteter i förvaltningens verksamhet.
Alla enheter har kulturombud med uppdrag att planera och arrangera olika kulturaktiviteter i
den egna verksamheten. Stödet till och samverkan mellan kulturombuden ska utvecklas bland
annat genom en inspirationsdag med föreläsare. Kulturombuden inom äldreomsorg och
omsorgen om funktionsnedsatta är prioriterade i utvecklingsarbetet. Programblad över
kulturutbudet ska tas fram i samverkan med kulturombuden för att synliggöra vad som görs
inom olika verksamheter.
För att säkerställa att barn i förskolor och parklekar får ta del av kultur arbetar förvaltningen
enligt stadens strategiska kulturplan "Kultur i ögonhöjd". Programmet syftar till att alla,
oavsett förutsättningar och uppväxtvillkor, ska kunna ta del av ett kulturliv och själva få
uttrycka sig, på egen hand och tillsammans med professionella kulturutövare. Aktiviteter som
kommer genomföras är bland andra att på Förskolans dag och Parkernas dag arrangera
utställningar med barnens verk med fokus på NTA.
Förväntat resultat
Andelen föräldrar till flickor i förskolan som är nöjda med barnets kulturupplevelser ökar till
minst 68 %.
Andelen föräldrar till pojkar i förskolan som är nöjda med barnets kulturupplevelser ökar till
minst 68 %.
Förskolorna erbjuder minst två professionella kulturupplevelser.
Parklekarna erbjuder minst en professionell kulturupplevelse.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Ett programbladmed ett utbud av professionella kulturupplevelser riktat till
förskola och parklek med ett utbud av professionella kulturupplevelser tas
fram.
2017-01-01
2017-02-28
Ett programbladmed ett utbud av professionella kulturupplevelser riktat till
äldreomsorgen respektive omsorgen om personer med
2017-01-01
2017-03-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 30 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Förskolan erbjuder flickor och pojkar en professionell kulturupplevelse
under hösten.
2017-08-01
2017-12-31
Förskolan erbjuder flickor och pojkar en professionell kulturupplevelse
under våren.
2017-01-01
2017-06-30
Parkleken erbjuder flickor och pojkar professionell kultur
2017-01-01
2017-12-31
Stödet till kulturombud inom äldreomsorgen och omsorgen om personer
med funktionsnedsättning utvecklas.
2017-01-01
2017-12-31
funktionsnedsättning tas fram.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god
kvalitet
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
•
•
Kvinnor och män har en trygg ålderdom.
Kvinnor och män har en ålderdom av god kvalitet.
Kvinnor och män är delaktiga i hur insatser genomförs.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att
måltiden är en trevlig stund på dagen
66 %
71 %
År
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen
utförs i äldreomsorgen
80 %
84 %
År
Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och
omsorgsboende
51 %
55 %
År
Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen
82 %
83 %
År
Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen
78 %
84 %
År
Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen
möter under en 14-dagarsperiod
10
Max 10
personer
År
Nämndmål:
Kvinnor och män har en trygg ålderdom
Beskrivning
För att äldre kvinnor och män ska känna sig trygga kommer fokus att läggas på uppsökande
verksamhet och utvecklande av mötesplatser. Förvaltningen planerar också att öka
äldreomsorgens medarbetares kunskap om våld i nära relation, missbruk och psykisk ohälsa.
För att äldre kvinnor och män som lever i hemlöshet ska vara trygga utvecklas samverkan
mellan äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen och ansvarsfördelningen tydliggörs.
Förvaltningen genomför insatser för att nå äldre med stora behov, till exempel de som lider av
psykisk ohälsa, missbruksproblematik, funktionsnedsättning, inte talar svenska eller är
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 31 (81)
socioekonomiskt svaga. En insats som genomförs är uppsökande verksamhet riktad mot
personer över 80 år. Förvaltningen kommer även att vända sig till mötesplatser riktade mot
äldre med större behov, exempelvis Vistet i Hässelby gård, för att informera om var äldre kan
vända sig i olika frågor och vilka aktiviteter som finns som är särskilt riktade mot äldre.
I dagsläget finns bland annat mötesplatserna Växthuset, som riktar sig till personer över 65 år,
och Bibblerian i Hässelby gård som har aktiviteter för äldre.
Förvaltningen har inlett ett samarbete med Hässelby församling och arrangerar
inspirationscaféer i församlingens lokaler. Samarbetet fortsätter under 2017. Mötesplatserna
syftar bland annat till att motverka ensamhet men ger också möjlighet till fysisk träning, samt
föreläsningar och inspirationsträffar, allt för att skapa en trygg ålderdom. Samarbete sker i dag
med ett antal ideella organisationer. Samverkan fortsätter, bland annat genom att
förvaltningen tillhandahåller lokaler där ideella organisationer kan arrangera aktiviteter för
äldre. Arbetet med stöd till anhöriga i enlighet med stadens program för anhörigstöd
utvecklas. Detta görs med eller utan biståndsbeslut främst genom anhörigcirklar och
anhörigluncher.
Beställarenheten kommer att utveckla den information som lämnas vid vårdplaneringar och
hembesök. Information ska bland annat ges om vilka förebyggande insatser som finns för att
kunna bo kvar hemma. Det kan exempelvis vara information om avlastning vid vård av
anhöriga, mötesplatser med möjlighet att skapa närverk, information om flera olika sorters
boendeformer som inte kräver biståndsbeslut och information om aktiviteter som anordnas av
ideella organisationer.
Staden har beslutat att en ny boendeform ska införas, trygghetsboende med aktivitetscentra.
Trygghetsboende med aktivitetscentra är ett boende som erbjuds personer över 75 år och
kräver inget biståndsbeslut. Lägenheterna förmedlas av bostadsförmedlingen och hyrs av den
äldre. Förvaltningarna hyr de lokaler i fastigheten som behövs för aktivitetscentra.
Aktivitetscentras primära uppgift är att ordna aktiviteter för de boende och i övrigt arbeta för
att skapa social gemenskap. Staden ser nu över vilka befintliga boenden som kan omvandlas
till trygghetsboende med aktivitetscentra och om det kan skapas nya boenden.
Förväntat resultat
Andel äldre som i brukarenkäten uppger att de är trygga ökar till 82 % (79 % 2016).
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
För att äldre kvinnor och män ska känna sig trygga ökar personalens
kompetens om våld i nära relationer, missbruk och psykisk ohälsa.
2017-01-01
2017-12-31
Mötesplatser för äldre utvecklar samarbetet med ideella organisationer
2017-01-01
2017-12-31
Utveckla samverkan mellan äldreomsorgen och individ- och
familjeomsorgen och tydliggöra ansvarsfördelning
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 32 (81)
Nämndmål:
Kvinnor och män har en äldreomsorg av god kvalitet
Beskrivning
För att kvinnor och män ska ha en äldreomsorg av god kvalitet kommer förvaltningen
integrera ett folkhälsoperspektiv i biståndsbedömningen utifrån de nya riktlinjerna som
äldreförvaltningen kommer att ta fram. Förvaltningen kommer också att utveckla arbetet med
uppföljningar som innebär tätare uppföljningar och fler oanmälda besök i verksamheterna.
För att kvinnor och män ska ha en äldreomsorg av god kvalitet utvecklas hemtjänsten med
införandet av ramtid. Det innebär att beställningen utformas så att utrymme skapas för att öka
den enskildes inflytande över de biståndsbedömda insatsernas utformning. Hemtjänsten får
befogenheter, ansvar och handlingsfrihet att självständigt fatta beslut om utformning av
beslutade insatser utifrån de äldres dagsaktuella situation.
Förvaltningen fortsätter att utveckla måltiderna utifrån resultatet av den kartläggning som
genomförts av äldreförvaltningen. Kartläggningen visar att det finns förbättringsområden till
exempel att den äldre tillfrågas vilken mat och dryck som önskas, att maten serveras från
karotter vid bordet, att det finns större variation gällande maträtter och dryck och att social
samvaro under måltiden ökar. I Västerort har två dietister anställts så att de boende får sitt
energi- och näringsbehov tillgodosett utifrån individuella förutsättningar och behov.
Dietisterna ska även stödja personalen i att uppmärksamma tidiga signaler på ofrivillig
viktnedgång, ätsvårigheter och undervikt som kan resultera i undernäring.
En trygg och säker hälso- och sjukvård är viktig för att kunna ge en äldreomsorg av god
kvalitet. Bland boende i vård- och omsorgsboende och servicehus finns ett ökat
omvårdnadsbehov. För att möta behoven behöver medarbetarnas kompetens stärkas. Detta
kommer bland annat ske genom att medarbetare på vård- och omsorgsboenden fortbildas i
palliativ vård, demens, vårdhygien och avvikelsehantering. Inom hemtjänsten utvecklas
samverkan med vårdcentraler och distriktssköterska ytterligare för att säkerställa
omvårdnaden av den enskilde. Regelbundna samverkansmöten finns redan, men de behöver
intensifieras.
Förväntat resultat
Andel äldre som i brukarenkäten uppger att de är nöjda ökar till 78 % (75 % 2016).
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Beställarenheten äldreomsorg integrerar ett folkhälsoperspektiv i
biståndsbedömningen
2017-01-01
2017-12-31
Utifrån att ramtid införs inom hemtjänsten granskar beställarenheten
äldreomsorg att genomförandeplaner överensstämmer med beställda
insatser.
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 33 (81)
Nämndmål:
Kvinnor och män är delaktiga i hur insatsen genomförs
Beskrivning
Kvinnor och män med beslut om insats ska känna att de har möjlighet att påverka
utformningen. För att uppnå detta deltar den äldre i framtagandet av sin genomförandeplan.
Inom projektet "Utveckling av hemtjänst", där tre stadsdelsförvaltningar deltar, har en av
förvaltningens hemtjänstutförare arbetat fram en modell i att skriva genomförandeplan
tillsammans med den äldre. Arbetssättet kommer att fortsätta då modellen har upplevts ge en
större möjlighet till delaktighet. Samtliga av förvaltningens utförarverksamheter fortsätter
arbetet med att alla äldre ska ha en uppdaterad och kvalitetssäkrad genomförandeplan.
Utbildning i att skriva genomförandeplan ges regelbundet.
Förväntat resultat
Andel äldre som i brukarenkäten uppger att de är delaktiga ökar till 80 % (77 % 2016).
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Utförarenheterna säkerställer att alla brukare har en aktuell
genomförandeplan
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 34 (81)
KF:s inriktningsmål:
2. Ett klimatsmart Stockholm
Förvaltningen bidrar till inriktningsmålet genom att arbeta för att minska de
klimatförändrande utsläppen, tillvarata de reglerande ekosystemtjänsterna och bidra till
hållbara stadsmiljöer. De viktigaste prioriteringarna i arbetet beskrivs nedan.
Det som framför allt påverkar de klimatförändrande utsläppen i nämndens verksamheter är
energianvändningen, inköp av varor och tjänster samt transporter. Förvaltningen fortsätter
arbetet med att energieffektivisera verksamheten och ansöker om investeringsmedel för
klimatåtgärder under 2017. Gång-, cykel-, och kollektivtrafik ska genomgående prioriteras i
verksamheten.
För att tillvarata de reglerande ekosystemtjänsterna i stadslandskapet arbetar förvaltningen i
enlighet med den lokala parkplanen för att skapa och bevara olika slags grönytor, plantera och
bevara fler träd, buskar och blommor samt skapa och bevara fler våtmarker.
Kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola är styrande för verksamheten
vid förskolor och parklekar. Vid inköp väljer verksamheten varor och tjänster som är
miljömässigt hållbara. Genom en ökad andel inköp av ekologiska livsmedel bidrar
verksamheten till en minskad kemikalieanvändning. Förvaltningen bevakar i samarbete med
fastighetsbolagen att riskfaktorer i verksamhetslokalernas inomhusmiljö undanröjs.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.1 Energianvändningen är hållbar
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Verksamheten använder energin på ett hållbart sätt.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Köpt energi (GWh)
1,5 GWh
1835 GWh
År
Nämndmål:
Verksamheten använder energi på ett hållbart sätt
Beskrivning
Hållbar energianvändning bidrar till minskat uttag av naturresurser och minskade utsläpp av
växthusgaser. Förvaltningen fortsätter byta ut gamla armaturer till energisnåla LEDbelysningar och söker klimatinvesteringsmedel till detta. I samarbete med de kommunala
fastighetsbolagen verkar förvaltningen för att energieffektiva lösningar väljs vid ny-, till-, och
ombyggnationer.
Förväntat resultat
Energieffektiviseringar minskar energianvändningen i den egna verksamheten.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 35 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Klimatinvesteringsåtgärder avseende inomhusmiljön. Byte till LEDbelysning vid förskolan Borgen samt nya kontorsarmaturer vid Ekeby
gruppbostad och dagverksamheten Containerråttan.
2017-01-01
2017-12-31
Klimatinvesteringsåtgärder avseende utomhusmiljön. Byte till LEDbelysning vid lekplatsen Labyrinten samt vid bollplanen vid parkleken
Grötfatet.
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Resor och transporter i förvaltningens regi är effektiva och hållbara.
Nämndmål:
Resor och transporter i förvaltningens regi är effektiva och hållbara
Beskrivning
Transporter via gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. När avtal för befintliga tjänstebilar
löper ut, undersöks möjligheten att ersätta dessa med elcyklar/cyklar. Förvaltningens
fordonspark samordnas för att uppnå fullt utnyttjande. Kollektivtrafikens utveckling bevakas
av förvaltningen bland annat i samband med remisser om detaljplaner.
Förväntat resultat
Förvaltningens fordonspark minskar.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Park- och naturmarksområden bidrar till en hållbar livsmiljö.
Nämndmål:
Park- och naturmarksområden bidrar till en hållbar livsmiljö
Beskrivning
Förvaltningen arbetar enligt den lokala parkplanen för att skapa och bevara grönytor, plantera
och bevara fler träd, buskar och blommor samt skapa och bevara fler våtmarker. Skötseln av
grön- och vattenområden främjar ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden. Träd fälls
inte om de inte utgör en risk och död ved får ligga kvar i skogen. Vidare röjs runt ekar och
värdefulla träd inom Grimsta naturreservat och Kyrkhamns naturområde med syfte att ge
träden en bättre livsmiljö. Ängsytor, exempelvis Enebacken i Kyrkhamn, sköts med
traditionell handslåtter i stället för gräsklippning med maskin. I Råcksta träsk utförs
vassröjning för att utveckla en mer varierad biotop och fler arter. Vid plantering av
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 36 (81)
perennrabatter väljs växter som lockar till sig insekter.
Stadsodling i pallkragar fortsätter. Formerna för odlingen behöver dock utvecklas. I årets
utvärdering framkom att en del odlingar skötts dåligt och att det varit problem med
vattentillgång för de som odlat.
Att vara aktsam om närområdet, växter och djur är något som lärs in tidigt i livet. Barnen på
förskolorna kommer därför att plantera lökar på parkmark i närheten av sin förskola.
Förväntat resultat
Stärkt biologisk mångfald och artrikedom i park- och naturområden.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Anlägga minst 2 perennrabatter med insektsfrämjandeväxter i
stadsdelsområdet.
2017-01-01
2017-12-31
Formerna för stadsodling ses över
2017-01-01
2017-03-31
Fortsätta arbetet med vassröjning i Råcksta träsk.
2017-01-01
2017-12-31
Genomföra lökplantering tillsammans med förskolan.
2017-01-01
2017-12-31
Trädplantering genomförs i stadsdelsområdet. Minst 2 träd planteras under
2017.
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Verksamheten bidrar till resurseffektiva kretslopp.
Nämndmål:
Verksamheten bidrar till resurseffektiva kretslopp
Beskrivning
Arbetet med resurseffektiva kretslopp handlar framför allt om att öka återvinningen utan att
det medför risker för miljön och människors hälsa på grund av spridning och exponering av
farliga ämnen. Vid inköp av varor och tjänster undviks engångsmaterial och onödiga
förpackningar. Matsvinnet minskas med genomtänkt planering, tillagning, och servering.
Matavfall sorteras ut för biologisk behandling där det är möjligt. Vid nyproducerade förskolor
används "Stockholmsmodellen" med separation av matavfall och fett i avloppsystemet för
vidare transport till biogasanläggning och utvinning av biogas. Vid strandbaden och andra
populära platser kommer förvaltningen undersöka möjligheten att ersätta papperskorgar med
kärl för källsortering. Under våren anordnar förvaltningen en temadag om klimatsmart
Stockholm. Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur man som invånare kan bidra till en
hållbar utveckling.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 37 (81)
Förväntat resultat
Enheter som i sin verksamhet serverar/tillhandahåller livsmedel sorterar där det är möjligt ut
sitt matavfall för biologisk behandling.
Indikator
Årsmål
Andel enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling
40 %
KF:s årsmål
Periodicitet
År
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
En miljödag om ett klimatsmart Stockholm genomförs för invånare och
besökare.
2017-04-01
2017-10-31
Samtliga förskolor och parklekar ska successivt certifiera verksamheten i
enlighet med skolverkets ”Skola för hållbar utveckling” eller "Grön Flagg"certifiering enligt "Håll Sverige Rent".
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.5 Stockholms miljö är giftfri
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Verksamheten är kemikaliesmart.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå
1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola
100 %
95%
År
Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som
uppfyller stadens krav avseende användning av
Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system
80 %
75%
År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet
av inköpta måltider och livsmedel
40 %
40%
År
Nämndmål:
Verksamheten är kemikaliesmart
Beskrivning
Verksamheten bidrar till en minskad kemikalieanvändning genom en ökad användning av
ekologiska livsmedel. Målet är att andelen inköp av ekologiska livsmedel ska vara 50 % år
2019. Vid upphandling och under löpande avtalsperiod ställs krav på redovisning från
leverantören av andelen ingående ekologiska livsmedel i färdigproducerade måltider.
Kemikaliefria produkter ska om möjligt prioriteras. Tjänster, varor och kemiska produkter
som inkluderar miljö- och hälsofarliga ämnen ersätts med miljömässigt bättre alternativ.
Kemikaliecentrums framtagna "Vägledning för kemikaliesmart förskola" ger kunskap och råd
om hur skadliga kemikalier ska fasas ut från miljöer där barn vistas i förskolor och parklekar.
Vägledningen är indelad i tre olika nivåer baserat på risk, effekt, svårighetsgrad och
kostnader. Under 2017 avser förvaltningen att fortsätta arbetet med att implementera den egna
handlingsplanen med rutiner enligt nivå 1 samt att arbetet med att genomföra nivå 2 påbörjas.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 38 (81)
Åtgärderna är angelägna att genomföra under 2017 men ryms inte inom ordinarie budget
varför förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 1,1 mnkr i budgetjustering. (Se även
budgetjusteringar.)
Förväntat resultat
Andelen inköp av ekologiska livsmedel/kostentreprenader uppgår till minst 40 %.
Implementeringen av nivå 1 enligt egna framtagna handlingsplaner pågår. Genomförandet av
nivå 2 i enlighet med kemikaliecentrums framtagna vägledning är påbörjad.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Inomhusmiljön i förvaltningens lokaler är sund.
Nämndmål:
Inomhusmiljön i förvaltningens lokaler är sund
Beskrivning
Förvaltningen bevakar i samarbete med fastighetsägare att riskfaktorer i
verksamhetslokalernas inomhusmiljö undanröjs. När åtgärder vidtas för att förbättra
inomhusmiljön bevakas att tekniska lösningar som bidrar både till en bättre inomhusmiljö och
lägre eller lika energianvändning används.
En dialog förs löpande med samtliga fastighetsägare i syfte att säkerställa att
verksamhetslokalerna är tillgänglighetsanpassade. Exempel på åtgärder är att se till att ramper
och trösklar är korrekt utförda, dörröppningsautomatik är rätt placerad samt att det finns
kontrasterande färg på första och sista trappsteg i trappor.
Förvaltningen har uppdragit åt Micasa fastigheter att låta bygga ett LSS-boende på fastigheten
Strandviolen 6 i Hässelby. Projektet beräknas bli klart för inflyttning under senare delen av
2017. SISAB har fått i uppdrag av förvaltningen att bygga om köket på förskolan Junibacken,
Älvdalsvägen 42 i Hässelby, till ett tillagningskök. Det innebär att dagens färdigmatsleverans
undviks till förmån för egen matlagning på förskolan. Ombyggnationen medför också bättre
arbetsmiljö och det nya köket motsvarar dagens krav beträffande hygien och miljö.
Ombyggnationen beräknas vara klar under augusti 2017.
Förväntat resultat
Verksamhetens lokaler uppfyller stadens krav på sund inomhusmiljö.
Förvaltningens lokaler är tillgänglighetsanpassade.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 39 (81)
KF:s inriktningsmål:
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Förvaltningen bidrar till inriktningsmålet genom att arbeta för att fler invånare blir
självförsörjande och genom att verksamheten bedrivs inom givna ekonomiska ramar. De
viktigaste prioriteringarna i arbetet beskrivs nedan.
Feriearbete främjar goda och jämlika uppväxtförhållanden. Förvaltningen erbjuder ungdomar
möjlighet att arbeta under samtliga lov.
Förvaltningen prioriterar arbetet för att fler invånare ska bli självförsörjande. Detta görs
genom att individanpassa stödet till den enskilde och utgå ifrån den enskildes egna resurser
för att öka möjligheten till självförsörjning. Förvaltningen samverkar med andra myndigheter
för att bättre stötta enskilda till självförsörjning.
Enligt arbetsförmedlingen fortsätter arbetslösheten att sjunka. Arbetslösa med kort utbildning
och ungdomar med bristfällig utbildning får det fortsatt svårt att hitta arbete. För att gruppen
kortutbildade ska komma ut i arbete kommer förvaltningen att samverka med Jobbtorg och
utbildningsförvaltningen och motivera de kortutbildade till stadens vuxenutbildning.
Stockholmsjobb ska erbjudas till 20 långtidsarbetslösa med målsättningen att stärka deras
möjlighet att bli självförsörjande. Arbetsinriktad rehabilitering ska erbjudas personer med
missbruksproblematik som en del i eftervården för att stärka den enskildes resurser att komma
närmare arbetsmarknaden.
Förvaltningens verksamhet ska rymmas inom givna ekonomiska ramar och resurserna ska
användas effektivt för att nå uppsatta mål. All verksamhet följs upp systematiskt i syfte att
utveckla verksamheten som ska hålla en hög kvalitet. Förvaltningen kommer även att utveckla
processen för arbetet med uppföljning av entreprenörer.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion
KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Förvaltningen deltar i SBRs uppdrag att utveckla företagande i ytterstaden.
Nämndmål:
Förvaltningen deltar i SBRs uppdrag att utveckla företagande i ytterstaden.
Beskrivning
Stockholm Business Region AB (SBR) har till uppgift att samordna och stötta det lokala
näringslivsarbetet i samarbete med förvaltningen. Särskilt fokus ska läggas på arbetet med
företagande och entreprenörskap bland kvinnor och personer med utländsk bakgrund. I
nämndens näringslivsråd behandlas lokala näringslivsfrågor. Näringslivsrådet kommer bjuda
in det lokala näringslivet till två öppna arrangemang där aktuella frågor som berör näringslivet
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 40 (81)
diskuteras.
En lokal fastighetsägarförening är under bildande och ett konstituerande möte planeras till
februari.
Förväntat resultat
Det lokala näringslivet deltar i lokala aktiviteter och lokala utvecklingsfrågor.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Det lokala näringslivet bjuds av näringslivsrådet till minst 2 arrangemang.
2017-01-01
2017-10-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
•
Flickor och pojkar erbjuds feriearbete.
Kvinnor och Män är självförsörjande.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till
befolkningen
2,3 %
1,7 %
Tertial
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med
samtliga vuxna invånare
1,6 %
1,1 %
Tertial
Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb
20 st
850 st
Tertial
Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av
de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar
50 st
500 st
Tertial
Antal tillhandahållna platser för sommarjobb
1 000 st
8 500 st
År
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb
20 st
900 st
Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi
1 000 st
8 500 st
År
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden
stärka arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka
delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Flickor och pojkar erbjuds feriearbete
Beskrivning
Möjlighet till feriearbete ska främja goda och jämlika uppväxtförhållanden, där särskild
hänsyn tas till unga med sämre socioekonomiska förutsättningar, samt unga med särskilda
fysiska och psykiska funktionsvariationer. Förvaltningen ska erbjuda ungdomar möjlighet att
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 41 (81)
arbeta under samtliga lov.
En jämn könsfördelning bland anställda ferieungdomar eftersträvas. Anpassade insatser för
språkstöd i samband med feriearbete för nyanlända ungdomar ska vidareutvecklas.
Arbetsplatserna som tar emot ferieungdomar ska förberedas genom att stöd och utbildning ges
till handledarna.
Förväntat resultat
Minst 1000 ungdomar får feriearbete (1100).
Minst 80 % av utförarenheterna tar emot ferieungdomar.
Antal ungdomar som feriearbetar för första gången ökar.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Antalet anställda ferieungdomar som ej arbetat tidigare inom Stockholm
Stad uppgår till minst 50 %
2017-01-01
2017-12-31
Enheterna tar emot ferieungdomar
2017-01-01
2017-12-31
Feriearbete erbjuds under samtliga lov
2017-01-01
2017-12-31
Ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds feriearbete
2017-01-01
2017-12-31
Utbildning erbjuds till feriearbetsplatser och handledare
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Kvinnor och män är självförsörjande
Beskrivning
Enligt arbetsförmedlingen fortsätter arbetsmarknaden att utvecklas väl och arbetslösheten
fortsätter att sjunka. Arbetslösa med kort utbildning väntas öka och det stora antal nyanlända
som saknar etablering på arbetsmarknaden medför att antalet arbetslösa förväntas öka under
2017. Ungdomar med bristfällig utbildning får det fortsatt svårt att hitta arbete.
Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd i staden minskar och Hässelby-Vällingby följer
samma utveckling. Förvaltningen fortsätter att arbeta med tydligt fokus på den sökandes egna
resurser samt tillhandhåller insatser som är individanpassade och matchar den enskildes
behov. För att den enskilde ska bli självförsörjande samverkar förvaltningen med
arbetsförmedlingen, försäkringskassa, Jobbtorg och landstinget.
För att gruppen kortutbildade ska komma ut i arbete ska förvaltningen samverka med
Jobbtorg och utbildningsförvaltningen och motivera de kortutbildade till stadens
vuxenutbildning för att på så sätt stärka sina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsförvaltningen har det övergripande samordningsansvaret för satsningen
Stockholmsjobb som ska erbjudas till 20 långtidsarbetslösa med målsättningen att stärka deras
möjligheter att bli självförsörjande. Arbetsplatserna finns främst inom äldreomsorgen och
förskolan. Förhoppningen är också att Stockholmsjobben uppmuntrar till att påbörja
utbildning. Förvaltningen fortsätter att prioritera arbetet med unga arbetslösa som har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Förvaltningen arbetar för att föräldrar som varit arbetslösa en längre tid ska komma ut i egen
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 42 (81)
försörjning för att öka barnens möjligheter att växa upp under ekonomiska jämlika
levnadsvillkor. För att förbättra situationen för barn som växer upp i familjer med ekonomiskt
bistånd har staden infört en särskild sommarlovspeng för barnfamiljer. När föräldrar ansöker
om försörjningsstöd ska barnens behov av fritidsaktiviteter som inte ryms inom riksnormen
särskilt beaktas.
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som inte ingår i Jobbtorgs målgrupp
kartläggs och får arbetslivsinriktad rehabilitering vid arbetsforum, förvaltningens egen
verksamhet för arbetsträning. Förvaltningen har tillgång till 25 platser för Offentligt Skyddat
Arbete (OSA). Målsättningen är att personer går vidare från OSA-anställning till jobb,
utbildning eller insatser från Jobbtorg och arbetsförmedlingen. Arbetsinriktad rehabilitering
ska erbjudas personer med missbruksproblematik som en del i eftervården för att stärka den
enskildes resurser att komma närmare arbetsmarknaden.
Genom studie- och yrkesvägledning och uppsökande arbete stöttar förvaltningen och Jobbtorg
unga vuxna i de prioriterade områdena att komma ut i sysselsättning.
Förväntat resultat
Antalet bidragshushåll minskar och andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande
till befolkningen minskar och uppgår till högst 2,3 %.
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar och uppgår till högst 1,6 % av
samtliga vuxna invånare.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd får information om förskola och
annan pedagogisk verksamhet för barnen.
2017-01-01
2017-12-31
I samverkan med Jobbtorg motivera äldre unga (18-25 år) till arbete eller
studier
2017-01-01
2017-12-31
Kartläggning av långtidsarbetslösa kvinnor som uppbär försörjningsstöd
2017-01-01
2017-12-31
Rutiner för uppföljning av beslutade återkrav uppdateras.
2017-01-01
2017-03-31
Samverkansformer utvecklas mellan vuxenenheten,
försörjningsstödsenheten, mottagning- och serviceenheten och
utredningsenheten barn och unga för att uppnå en helhetssyn i arbetet och
säkerställa att barnperspektivet genomsyrar arbetet.
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet
Förvaltningen har under kommunfullmäktiges mål 4.2 "Stockholm stad är en bra arbetsgivare
med goda arbetsvillkor" formulerat nämndmålet "Medarbetare och chefer har rätt kompetens
utifrån verksamhetens behov och uppdrag". Där beskrivs hur förvaltningen arbetar med
kompetensutveckling och vidareutbildning av medarbetarna. Detta beskrivs vidare under
avsnittet "Medarbetarfrågor" där förvaltningen dessutom redovisar ansökningar till SLK
avseende kompetensutvecklingssatsningar.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 43 (81)
KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Verksamheten är effektiv inom givna ekonomiska ramar.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar
100 %
100 %
Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar
100 %
100 %
Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2
+/-1 %
+/- 1 %
År
Nämndmål:
Verksamheten är effektiv inom givna ekonomiska ramar
Beskrivning
Verksamheten ska rymmas inom givna ekonomiska ramar och resurserna ska användas
effektivt för att nå uppsatta mål. All verksamhet följs upp systematiskt i syfte att säkerställa
att kvalitén håller en hög nivå. Analysen av verksamhetens resultat ska utvärderas för att ta
fram effektiva åtgärder. Arbetet sker i enlighet med stadens program för kvalitetsutveckling.
En viktig grund i verksamhetsutveckling är att ta del av invånares och brukares kunskap och
erfarenheter, bland annat via synpunkter och klagomål. För att säkerställa att synpunkter och
klagomål används fullt ut i det systematiska kvalitetsarbetet ska förvaltningens riktlinjer för
synpunkter och klagomål uppdateras.
Medarbetarnas delaktighet är nödvändig för att identifiera utvecklingsområden, ta fram
åtgärder och uppnå hållbar effekt. Arbetet för att involvera medarbetarna i planering och
uppföljning av verksamheten ska därför fortsätta. Förvaltningen ska tillsammans med
medarbetare och chefer samla och sprida goda exempel på effektiva arbetssätt.
Förvaltningens centrala administration är ett stöd för all verksamhet, framförallt för
enhetschefer. Stödet följdes upp 2016 och en ny uppföljning görs under 2017 i syfte att bättre
möta verksamhetens behov.
Uppföljningen av entreprenörer ska utvecklas, bland annat genom att standardiserade
uppföljningsmallar tas fram. Syftet är att skapa förutsättningar för en kvalitetssäkrad och mer
enhetlig uppföljning som bidrar till verksamhetens utveckling.
Förväntat resultat
Det ekonomiska utfallet är i balans med budget.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
De administrativa funktionernas stöd följs upp.
2017-10-01
2017-10-31
Riktlinjerna för hantering av synpunkter och klagomål revideras.
2017-01-01
2017-05-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 44 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Utveckla processen för arbetet med uppföljning av entreprenörer.
2017-01-01
2017-03-31
KF:s inriktningsmål:
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Förvaltningen bidrar till inriktningsmålet genom att arbeta för att barn, unga, vuxna och äldre
behandlas jämlikt och bemöts med respekt oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Förvaltningen bidrar även till inriktningsmålet genom att skapa förutsättningar för
invånarna att vara delaktiga i verksamhetens och områdets utveckling. De viktigaste
prioriteringarna beskrivs nedan.
För att säkerställa att kvinnor och män samt flickor och pojkar bemöts likvärdigt och ges lika
möjligheter fortsätter arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten. En organisation och en
plan för jämställdhetsintegreringen kommer tas fram och jämställdhetsanalyser kommer
genomföras.
Goda arbetsvillkor ska vara en självklarhet och säkerställs genom ett systematiskt arbete för
en hållbar och hälsosam arbetsmiljö där medarbetarna ges möjlighet att vara delaktiga.
Arbetet med att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndsbedömare är
prioriterat och utgår från förvaltningens lokala handlingsplan. Förvaltningen ska fortsatt
prioritera arbetet med att sänka sjukfrånvaron genom främjande, förebyggande och
rehabiliterande åtgärder. Heltid är norm vid nyanställning.
Verksamheten ska vara fri från diskriminering. För att alla ska bemötas med respekt och
engagemang samt få en rättssäker handläggning prioriteras fördjupad kunskap om mänskliga
rättigheter och diskriminering. Jämställdhet, barns rättigheter, tillgänglighet, hbtq-rättigheter,
antirasism och främjande av mänskliga rättigheter ska vara utgångspunkten i all verksamhet.
Förvaltningen arbetar förebyggande mot våld i nära relationer med information till invånare,
medarbetare och myndigheter samt erbjuder stöd och insatser till våldsutsatta och
våldsutövare. I arbetet uppmärksammas särskilt barnens situation. Medarbetare ska
uppmärksammas på och utbildas i att förebygga genusrelaterat våld och mobbning.
Med rätt bemötande ökar förutsättningarna för delaktighet och bemötande för personer med
funktionsvariationer. Insatser ska utformas i samverkan med den enskilde och dokumenteras i
genomförandeplanen. En tydlig och trovärdig kommunikation bidrar till goda relationer med
invånarna. Under året fortsätter arbetet med att målgruppsanpassa informationen vad gäller
såväl myndighetsbeslut som informationsfoldrar. Dialogen och informationen ska ha ett
invånarperspektiv.
Förvaltningen fortsätter att arbeta för att öka barns delaktighet i frågor som rör dem själva. I
utredning och uppföljning av insatser ska barn ges möjlighet att framföra sin mening. Barns
och ungas delaktighet i stadsdelsområdets utveckling fortsätter. Flickor och pojkar inkluderas
i utveckling av aktiviteter och träffpunkter. Nya forum för samtal och dialoger ska skapas i
syfte att öka invånarens tillit och delaktighet.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 45 (81)
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Verksamheten är jämställdhetsintegrerad.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med
programmet för ett jämställt Stockholm
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Verksamheten jämställdhetsintegreras
Beskrivning
Invånare och brukare som kommer i kontakt med förvaltningen ska känna sig trygga med att
de bemöts likvärdigt och ges likvärdig service oavsett kön. Verksamheten ska bedrivas i linje
med de jämställdhetspolitiska målen där det övergripande målet är att kvinnor och män har
samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.
För att säkerställa att kvinnor och män samt flickor och pojkar bemöts likvärdigt och ges
likvärdiga möjligheter fortsätter arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten. Genom
jämställdhetsintegrering synliggörs kvinnors och mäns villkor, till exempel vilka som får ta
del av service och insatser. Förvaltningen ska upprätta en organisation och en handlingsplan
för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Handlingsplanen ska utgå från stadens
program för ett jämställt Stockholm. En del i handlingsplanen är att utveckla arbetet med
jämställdhetsanalyser i syfte att identifiera jämställdhetsutmaningar i verksamheten och
genomföra förbättringar. Samtliga enheter är berörda av arbetet men prioriterade är
beställarenheterna inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Den centrala
administrationen ska utgöra ett stöd och ta ett särskilt ansvar för att goda exempel sprids.
Förväntat resultat
Förvaltningen har etablerat rutiner för jämställdhetsanalys i enlighet med stadens program för
ett jämställt Stockholm.
Samtliga enheter har identifierat en eller flera jämställdhetsutmaningar i verksamheten och
har en plan för hur dessa ska åtgärdas.
Indikator
Årsmål
Andel enheter där jämställdhetsutmaningar i verksamheten har
identifierats.
100
KF:s årsmål
Periodicitet
Tertial
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
En organisation för jämställdhetsintegrering av verksamheten upprättas.
2017-01-01
2017-02-28
Samtliga enheter påbörjar arbetet med jämställdhetsanalys med stöd av
administrationen.
2017-01-01
2017-11-30
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 46 (81)
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
•
•
Förvaltningen har en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.
Förvaltningen har förbättrad personalkontinuitet bland socialsekreterare och
biståndshandläggare.
Medarbetare och chefer har rätt kompetens utifrån verksamhetens behov och uppdrag.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex
83
83
År
Index Bra arbetsgivare
81
fastställs
2017
År
Index Psykosocial arbetsmiljö
77
fastställs
2017
År
Sjukfrånvaro
7,5 %
tas fram av
nämnden
Tertial
Sjukfrånvaro dag 1-14
2,3 %
tas fram av
nämnden
Tertial
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med
aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas
underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den
framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på
välfärdsyrken.
2017-01-01
2017-12-31
Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna kartlägga aktuella
utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.
2017-01-01
2017-12-31
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med
att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor genom att minimera
användningen av allmänna visstidsanställningar i yrkeskategorier där
denna anställningsform är frekvent.
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Förvaltningen har en hållbar och hälsosam arbetsmiljö
Beskrivning
Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska vara i fokus och arbetsmiljöfrågor en integrerad del
av den löpande verksamheten. Chefer och medarbetare är engagerade i det fysiska och
psykosociala arbetsmiljöarbetet och samverkar i dessa frågor. Enheterna arbetar efter årshjulet
för samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet och gör regelbundna riskinventeringar
på arbetsplatserna.
Förvaltningens chefer ges förutsättningar att utöva ett nära ledarskap. De erbjuds utbildning
och har god kompetens inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. I förvaltningens
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 47 (81)
partsammansatta arbetsmiljögrupp pågår ett arbete med att utveckla och tydliggöra rutiner,
riktlinjer, verktyg samt former för samverkan i arbetsmiljöfrågor. Arbetsplatsträffarna utgör
en viktig del av samverkansprocessen och chefer ska uppmuntra medarbetarna att se dessa
som ett naturligt forum för att lyfta frågor och synpunkter kring verksamheten. Arbetet med
att konkretisera den nya föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö fortsätter i
verksamheterna och på arbetsplatsträffarna. Förvaltningens nya rutiner kring kränkande
särbehandling och hot och våld ska göras väl kända och följas. I början av året genomförs en
särskild samverkansdag med förvaltningsledning och fackliga organisationer.
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är prioriterat och utgår från de framgångsfaktorer som
staden och förvaltningen identifierat. Riktade insatser ska genomföras mot grupper med hög
sjukfrånvaro. En uppföljning av hälso- och friskvårdsarbetet och förmåner planeras för att
säkerställa att de i största möjliga mån är likvärdiga, jämställda och främjar hälsa och
kontinuitet i verksamheterna.
Heltid är norm vid nyanställning och deltidsanställdas önskemål om utökad arbetstid
registreras kontinuerligt. Försök med att erbjuda heltid till alla som önskar heltid genomförs
på Koppargårdens vård- och omsorgsboende. Försöket utvärderas under våren. Alla som
önskar erbjuds heltid inom förskole- och parkleksverksamheten. Under våren upprättas en
handlingsplan för att öka takten i att göra heltid till norm och minska den ofrivilliga deltiden i
förvaltningen. I samband med det ser förvaltningen även över möjligheten att minimera
användningen av allmänna visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform
är frekvent.
Under rubriken särskilda redovisningar finns ytterligare beskrivning av förvaltningens arbete
med arbetsmiljöfrågor.
Förväntat resultat
Sjukfrånvarotalet uppgår till högst 7,5 % (8,3 %). Kvinnors sjukfrånvaro minskar jämfört med
2016 och mäns sjukfrånvaro sjunker eller kvarstår på låg nivå. Index för psykosocial
arbetsmiljö förbättras till lägst 77 (75).
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Alla enheter arbetar utifrån förvaltningens årshjul för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
2017-01-01
2017-12-31
En handlingsplan tas fram för planering av arbetet med ofrivilliga
deltidsanställningar i syfte att erbjuda allt fler heltid.
2017-01-01
2017-06-30
Ett pilotprojekt genomförs på Koppargårdens vård- och omsorgsboenden
för att finna modeller för att minska den ofrivilliga deltiden.
2017-01-01
2017-04-30
Förutsättningarna för att genomföra utvecklingsgrupper för barnskötare i
syfte att förbättra sjukfrånvaron inom dessa grupper undersöks..
2017-01-01
2017-12-31
Personalomsättningen inom olika verksamheter/avdelningar följs upp och
analyseras. .
2017-01-01
2017-12-31
Samtliga ofrivilligt deltidsanställda inom förskolan och
parkleksverksamheten erbjuds heltid.
2017-01-01
2017-03-31
Stadens nya personalpolicy tas upp på APT och förankras ute i
verksamheterna.
2017-01-01
2017-06-30
Systematisk uppföljning varje månad av sjukfrånvaro och
sjukfrånvarokostnader
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 48 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Utbildning för chefer i riskinventering samt risk- och konsekvensanalys
genomförs.
2017-01-01
2017-06-30
Verksamheternas arbete med att konkretisera arbetsmiljöverkets nya
föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö följs upp.
2017-01-01
2017-03-31
Nämndmål:
Förvaltningen har förbättrad personalkontinuitet bland socialsekreterare och
biståndshandläggare
Beskrivning
Förvaltningen arbetar utifrån sin lokala handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för
socialsekreterare och biståndshandläggare. Arbetet planeras, prioriteras och följs upp i den
lokala styrgruppen med förvaltningsdirektör, HR-chef och representanter för olika enheter.
Kopplad till styrgruppen finns en facklig referensgrupp. Prioriterat är arbetet med
introduktion, administrativt stöd till chefer och handläggare samt ökad samsyn och
samordning mellan olika enheter. Existerande mötesformer ska ses över i syfte att minska
arbetsrelaterad stress och skapa ytor för samarbete, samsyn och samordning och tydliggöra
arbetsuppgifter och förväntningar. Ett steg i detta är att se över möjligheten att samordna och
organisera det administrativa stödet inom individ och familjeomsorgen i en gemensam enhet
under en chef. Förutom naturliga samordningsvinster och tydligt ersättarsystem förväntas
detta bidra till ökad avlastning för chefer och socialsekreterare.
Förväntat resultat
Personalomsättningen bland socialsekreterare och biståndshandläggare minskar.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Ett nytt introduktionsprogram för socialsekreterare och
biståndshandläggare implementeras.
2017-01-01
2017-06-30
Möjligheten att renodla det sociala arbetet genom att ta bort vissa
administrativa uppgifter ses över.
2017-01-01
2017-06-30
Rutiner skapas för samarbete mellan enheter och medhandläggarskap
2017-01-01
2017-07-31
Se över möjligheten att samordna administrativa resurser inom individ och
familj i en enhet.
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Medarbetare och chefer har rätt kompetens utifrån verksamhetens behov och
uppdrag.
Beskrivning
Ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete ska genomsyra förvaltningens verksamheter.
Rekrytering och utbildningsinsatser planeras utifrån en treårig personal- och
kompetensförsörjningsplan med aktiviteter som utvärderas och uppdateras årligen.
Utgångspunkten är medarbetarens individuella kompetens- och utvecklingsplan kopplad till
uppdrag och verksamhetens behov. Förvaltningens nya enhetschefer genomgår ett
ledarutvecklingsprogram med fokus på det personliga ledarskapet.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 49 (81)
Nyanställda medarbetare ska erbjudas en god arbetsplatsnära introduktion för att på bästa sätt
kunna omsätta sin kompetens i praktiken. En förvaltningsövergripande introduktionsdag för
nya medarbetare genomförs två till tre gånger per år. Ett nytt introduktionsprogram för
socialsekreterare och biståndshandläggare implementeras.
Förvaltningens chefer arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att
kompetensen hos de som rekryteras matchar verksamhetens behov samt för att säkerställa att
ingen diskriminering sker. Grundläggande utbildning erbjuds medarbetare inom
äldreomsorgen och förskoleverksamheten. Vid behov erbjuds utbildningsinsatser inom
språkutveckling med särskilt fokus på dokumentation. Förvaltningen fortsätter sitt
engagemang i stadens traineeprogram och en nyutexaminerad socialsekreterare anställs som
trainee inom Vuxenenheten. Under rubriken särskilda redovisningar finns fördjupad
beskrivning av förvaltningens kompetensförsörjning.
Förväntat resultat
Andelen medarbetare som har grundläggande utbildning inom förskola och äldreomsorg ökar.
Index för bra arbetsgivare förbättras till lägst 81 (79).
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Ett ledarutvecklingsprogram med fokus på det personliga ledarskapet
genomförs för förvaltningens nya enhetschefer.
2017-01-01
2017-06-30
Förvaltningen utbildar och säkerställer kompetens om mänskliga
rättigheter, antirasism, antidiskriminering,
jämställdhet/jämställdhetsintegrering/-analys och normkritiskt
förhållningssätt hos chefer och medarbetare.
2017-01-01
2017-12-31
Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för medarbetare som inte har
grundläggande vård- och omsorgsutbildning.
2017-01-01
2017-12-31
Riktade språkinsatser genomförs vid behov i syfte att säkerställa att alla
medarbetare har tillräckliga kunskaper i svenska.
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Verksamheten är fri från diskriminering.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever
diskriminering
100 %
Öka
År
Andel brukare inom omsorgen för personer med
funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering
100 %
Öka
År
Andel brukare inom social-psykatrin som inte upplever diskriminering
100 %
Öka
År
Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och
familjedaghem
100 %
Öka
År
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 50 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser
av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtqprogrammet i Stockholms stad
2017-01-01
2017-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om rasism
och diskriminering hos chefer och personal som möter invånare.
Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med utgångspunkt i ECCARS
tiopunktsprogram
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Verksamheten är fri från diskriminering
Beskrivning
Arbetet med mänskliga rättigheter stärks i syfte att garantera att alla invånare får samma
rättigheter och möjligheter. För att säkerställa att alla medarbetare tillämpar mänskliga
rättigheter i sitt arbete ska förvaltningen kartlägga kunskap och kompetens bland medarbetare.
Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Förvaltningens
verksamheter ska motverka diskriminering och samtliga invånare ska mötas bemötas med
respekt.
Förvaltningen ska skapa verksamheter för alla genom att motverka att invånare blir
diskriminerade. Staden blev medlem i nätverket European Coalition of Cities Against Racism
(ECCAR) år 2015. ECCAR har utvecklat ett handlingsprogram i 10 punkter som stödjer
städernas arbete mot rasism. 10-punktprogrammet innebär bland annat stöd till personer som
blivit utsatta för diskriminering och rasism, främja lika rättigheter och möjligheter i
samhällslivet, säkerställa icke-diskriminerande arbetsplatser, utbilda för att motverka
diskriminering och bidra till ett interkulturellt synsätt. I arbetet mot en verksamhet fri från
diskriminering ska förvaltningen fortsätta arbetet med att identifiera risker för diskriminering
och inventera förvaltningens arbete utifrån ECCAR:s 10 punktprogram. Ett särskilt arbete ska
påbörjas för att stärka romsk delaktighet och inkludering i enlighet med stadens strategi för
romsk inkludering som blir klar under 2017.
Ett fortsatt arbete med ungas egenmakt och organisering prioriteras genom information om
mänskliga rättigheter, antirasism och feminism samt workshop i att bilda förening och
genomföra projekt. Arbetet med ungas organisering ska ske i dialog och samverkan med
civilsamhället.
Förväntat resultat
Diskrimineringsrisker i verksamheten är identifierade.
Andelen brukare som inte upplever diskriminering ökar.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Erbjuda riktade utbildningsinsatser inom mänskliga rättigheter
2017-01-01
2017-12-31
Genom en ljusmanifestation uppmärksammar förskolor och parklekar
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 51 (81)
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Göra en inventering utifrån ECCAR:s 10-punktsprogram
2017-01-01
2017-12-31
Identifiera risker för diskriminering
2017-01-01
2017-12-31
Kunskap om mänskliga rättigheter, anti-diskriminering och feminism
erbjuds till flickor och pojkar i stadsdelen.
2017-01-01
2017-12-31
Barnkonventionens dag och Internationella Barndagen
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Verksamheten beaktar barnets bästa vid myndighetsbeslut.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser
och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och
inflytande i Stockholms stad (4.4)
2017-01-01
2017-12-31
Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och
inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i
Stockholms stad (4.4)
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Verksamheten beaktar barnets bästa vid myndighetsbeslut
Beskrivning
Barn och unga ska enligt barnkonventionen ges möjlighet att uttrycka sin mening i frågor som
rör dem och deras åsikt ska beaktas i förhållande till mognad och ålder. I verksamheten
innebär det att barn och unga ska komma till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser.
Alla barn och unga ska ges förutsättningar att uttrycka sin mening oavsett kön, könsidentitet,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell
läggning. Kunskapen om barnkonventionen ska vara väl förankrad i verksamheterna.
Förväntat resultat
Barn och unga uttrycker sin mening i utredningar och beslut som rör dem.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
•
Verksamheten arbetar våldsförebyggande utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.
Våldsutsatta kvinnor och män får stöd.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 52 (81)
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som
upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser
sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin
situation
50 %
Tas fram av
nämnden
År
Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka
våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper
50 %
Tas fram av
nämnden
År
Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av
socialtjänsten
250 st
tas fram av
nämnden
År
Nämndmål:
Verksamheten arbetar våldsförebyggande utifrån ett normkritiskt
förhållningssätt
Beskrivning
Förvaltningen ska fokusera på att utveckla det förebyggande arbetet mot våld. Arbetet ska
kompletteras med tidigt våldsförebyggande insatser till exempel genom att arbeta med att
förändra normer kring maskulinitet och våld bland barn och unga. För att driva ett effektivt
våldsförebyggande arbete ska arbetssätt och metoder identifieras och medarbetare utbildas.
Förvaltningen ska starta en pilotverksamhet på fritidsgårdarna eller parklekarna för att påbörja
ett tidigt våldsförebyggande arbete. Pilotverksamheten ska utifrån evidensbaserad praktik
utveckla metoder som kan förhindra att våld bland barn och unga förekommer.
Staden ska under året driva ett våldspreventivt arbete i skolan till exempel utifrån Mentors in
Violence Prevention, MVP. MVP är ett evidensbaserat utbildningsprogram för att förebygga
genusrelaterat våld och mobbning. Förvaltningen ska följa utbildningsförvaltningens
våldspreventionsarbete och undersöka samverkansformer.
Förväntat resultat
Fritidsverksamheten arbetar våldsförebyggande.
Vuxna som arbetar med barn har kunskap om hur de ska agera när de bevittnar kränkningar,
trakasserier och våldsamma situationer.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
En uppmärksamhetsvecka med temat våldsprevention anordnas i
Hässelby-Vällingby
2017-01-01
2017-12-31
Ett våldsförebyggande arbete på fritidsverksamheten startas upp
2017-01-01
2017-12-31
Medarbetare utbildas i normkritik och våldsförebyggande arbetssätt
2017-01-01
2017-12-31
Nämndmål:
Våldsutsatta kvinnor och män får stöd
Beskrivning
Verksamheten ska fokusera på att utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relation
och medarbetare inom förvaltningens alla verksamhetsområden ska få information och
utbildning. Äldre personer och personer med funktionsnedsättning är utsatta grupper som
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 53 (81)
särskilt ska uppmärksammas. Samverkanspartners, till exempel mödravården och
barnhälsovården, får information om relationsvåldsteamets arbete och vart de ska vända sig
när de misstänker våld i en nära relation.
Kvinnor och män som utsatts för våld i en nära relation erbjuds stöd i olika former såsom
samtalsstöd och vid behov skyddat boende vid kvinnojourer eller förvaltningens egna
lägenheter för skyddat boende. När förvaltningen fått kännedom om att en kvinna eller man
utsatts för våld ska kontakt tas med våldsutövaren så snart som möjligt. Våldsutövare ska
erbjudas insatser för att förändra sitt beteende och upphöra med våldet.
Kvinnor som bor på skyddat boende har ofta medföljande barn. Det är viktigt att barnen kan
fortsätta gå i skolan och att förskola eller annan pedagogisk verksamhet ska erbjudas inom en
vecka.
Förväntat resultat
Kvinnor och män som fått stöd upplever att våldet har upphört.
Barn som bor i skyddat boende tillsammans med förälder går i skolan.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck implementeras i verksamheten.
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
•
Kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning har insatser av god
kvalitet som stärker förmågan att leva ett självständigt liv.
Verksamheten har tillgänglig och trovärdig information.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir
väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)
90 %
89 %
År
Kommentar
Målet för året är att mäns nöjdhet ska öka eller ligga kvar på 91 % och att och att kvinnors nöjdhet ska öka från 85 %. På
längre sikt är målet att kvinnor och män ska vara lika nöjda med hur de blir bemötta.
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan
påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)
78 %
77 %
År
Kommentar
Målet för året är att mäns nöjdhet ska öka eller vara oförändrad på 78 % och att kvinnors nöjdhet ska öka från 76 %. På
längre sikt är målet att kvinnor och män är lika nöjda med hur de kan påverka insatserna.
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens
inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till
personer med funktionsnedsättning)
70 %
tas fram av
nämnden
År
Kommentar
Målet för året är att kvinnors nöjdhet ska öka eller ligga kvar på 71 % och att och att mäns nöjdhet ska öka från 69 %. På
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 54 (81)
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Fastställs
2017
År
längre sikt är målet att kvinnor och män ska vara lika nöjda med stadens inne- och utemiljö.
Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av
genomförandeplaner
84 %
Kommentar
Målet för året är att mäns nöjdhet ska öka eller vara oförändrad på 84 % och att kvinnors nöjdhet ska öka från 81 % till minst
84 %. Målet att kvinnor och män är lika nöjda med hur de kan varit delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan.
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har
en fungerande bostad (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)
78 %
tas fram av
nämnden
År
Kommentar
Målet för året är att kvinnors nöjdhet ska öka eller ligga kvar på 88 % och att och att mäns nöjdhet ska öka från 72 %. På
längre sikt är målet att kvinnor och män ska vara lika nöjda med hur de upplever att de har en fungerande bostad.
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn
(stöd och service till personer med funktionsnedsättning)
91 %
91 %
År
Kommentar
Målet för året är att mäns nöjdhet ska öka eller vara oförändrad på 91 % och att kvinnors nöjdhet ska öka från 86 % till minst
91 %. Målet att kvinnor och män är lika nöjda med sin upplevelse av trygghet.
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer
med funktionsnedsättning)
91 %
87%
År
Kommentar
Målet för året är att mäns nöjdhet ska öka eller vara oförändrad på 94 % och att kvinnors nöjdhet ska öka från 86 %. På
längre sikt är målet att kvinnor och män är lika nöjda med sin dagliga verksamhet.
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med
funktionsnedsättning)
94 %
90 %
År
Kommentar
Målet för året är att mäns nöjdhet ska öka eller ligga kvar på 97 % och att och att kvinnors nöjdhet ska öka från 82 %. På
längre sikt är målet att kvinnor och män ska vara lika nöjda med sitt korttidsboende.
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till
personer med funktionsnedsättning)
91 %
87 %
År
Kommentar
Målet för året är att mäns nöjdhet ska öka eller ligga kvar på 91 % och att och att kvinnors nöjdhet ska öka från 86 %. På
längre sikt är målet att kvinnor och män ska vara lika nöjda med sitt LSS-boende.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och
stadsdelsnämnderna göra en översyn av dagliga verksamheters arbete
mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där ingår resursfördelningen samt
samverkan mellan arbetsrehabiliterande insatser.
2017-01-01
2017-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården inom LSS
ska bedrivas i staden efter att projekttiden går ut
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 55 (81)
Nämndmål:
Kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning har insatser av
god kvalitet som stärker förmågan att leva ett självständigt liv
Beskrivning
Kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska ha insatser av god kvalitet,
få ett bra bemötande och insatser utifrån olika individuella behov.
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska få ett bra bemötande. Beställarenheten
funktionsnedsättning och utförarenheterna inom funktionsnedsättning arbetar med stadens
bemötandeguide. Bemötandeguiden är en vägledning för alla som i sitt arbete eller i sin
vardag möter människor med olika funktionsnedsättningar. Med rätt bemötande ökar
delaktigheten och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.
Stadsdelsförvaltningen ska tillsammans med socialförvaltningen och
arbetsmarknadsförvaltningen studera hur drivkraften för att arbeta mot arbetsmarknaden ser ut
för de utförare som bedriver daglig verksamhet. Dagliga verksamheterna Astrakan,
Containerråttan samt Praktikcentrum övergick till kommunal regi den första december 2016.
Under året kommer förvaltningen se över möjligheten att utveckla verksamheten med ökade
möjligheter för deltagarna att komma ut på praktik på arbetsplatser.
Boende på grupp- och servicebostäder har insatser som är utformade med respekt för den
enskildes önskemål. Kvinnor och mäns inflytande över genomförandeplanen kommer att
stärkas. Regelbunden uppföljning av planernas aktualitet kommer att ske, snabb återkoppling
kommer att ges till medarbetarna i de fall planerna behöver uppdateras. Kontinuerlig
utbildning kommer att ges för att säkerställa kunskapen kring betydelsen av
genomförandeplanerna.
Förvaltningen utvecklar också arbetet med exempelvis träningslägenheter för att anpassa
insatser utifrån individens behov.
Förväntat resultat
För resultaten i brukarenkäten är det förväntade resultatet att alla brukare ska vara mer nöjda
än föregående år. Där det finns skillnader mellan kvinnor och mäns svar är målet att kvinnor
och män ska bli lika nöjda på sikt. I kommentarer till indikatorerna finns de förväntade
resultaten redovisade för kvinnor och män.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Stadens bemötandeguide är känd och används på alla enheter som
arbetar med personer med funktionsnedsättning
2017-01-01
2017-12-31
Översyn av de dagliga verksamheterna
2017-01-01
2017-05-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 56 (81)
Nämndmål:
Verksamheten har tillgänglig och trovärdig information
Beskrivning
Invånare i kontakt med förvaltningen ska få korrekt information om det stöd som finns oavsett
hur kontakten tas. Därför fortsätter arbetet med att utveckla den interna kommunikationen
mellan enheter med särskilt fokus på avdelningen för individ- och familjeomsorg. Bland annat
utökas informationen på intranätet för att medarbetare lätt ska kunna hitta aktuell information
och rätt person att hänvisa vidare till.
Arbetet med att kvalitetssäkra informationsmaterial och göra det tillgängligt över
verksamhetsgränser via en intern samverkansyta fortsätter. Den checklista förvaltningen
använder när informationsmaterial tas fram kompletteras ur ett normkritiskt perspektiv.
En tydlig och trovärdig kommunikation bidrar till att skapa förtroendefulla relationer med
invånare. Förvaltningen ser därför tillsammans med enheter över att den skriftliga information
som enskilda får inför, under och efter beslut eller insats är målgruppsanpassad, tydlig och
tillgänglig. Förvaltningen ska också målgruppsanpassa informationsmaterial genom att
översätta materialet till flera språk.
Förvaltningens nystartade Instagramkonto fortsätter att utvecklas i syfte att sprida kunskap om
förvaltningens arbete och ansvarsområden till invånare samtidigt som det bidrar till
verksamhetsöverskridande kunskap internt.
Förväntat resultat
Kvinnor och män uppger i brukarundersökningar och enkäter att de får tillräcklig och tydlig
information.
Förvaltningens information är jämställdhetsintegrerad.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Ett normkritiskt perspektiv inkluderas i förvaltningens checklista för
framtagande av informationsmaterial
2017-01-01
2017-04-30
Förvaltningens intranätssidor ses tillsammans med enheter över ur ett
invånarperspektiv
2017-01-01
2017-12-31
Ta fram målgruppsanpassad skriftliga information som enskilda får inför,
under och efter beslut eller insats.
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
•
Kvinnor och män, flickor och pojkar har hög tillit till det politiska systemet och till
förvaltningen.
Samverkan med civilsamhället är god.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 57 (81)
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i
det område där de bor
Fastställs
2017
År
Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör
deras närmiljö
Fastställs
2017
År
Andel stockholmare som är aktiva inom civilsamhällets
organisationer
Fastställs
2017
År
Nämndmål:
Kvinnor och män, flickor och pojkar har hög tillit till det politiska systemet och
till förvaltningen
Beskrivning
I stadens rapport ”Medborgare med mandat” framkommer det att en mer jämlik
deltagandeprocess främjas av samhällsvägledande och uppsökande funktioner. Förvaltningen
ska därför fortsätta att informera om demokratins uppbyggnad och vilka möjligheter som
finns till påverkan. Arbetet sker främst av medborgarvärdar och på medborgakontoren. Barn
och unga, med särskilt fokus på nyanlända, ska erbjudas samhällsinformation och kunskap om
demokrati till exempel genom att införa demokrativeckor och studiecirklar.
Medborgarkontoren och mötesplatserna ska fortsätta erbjuda service efter behov och
utvecklas i nära dialog med besökare. I delrapporten framkommer även vikten av
målgruppsanalyser för att nå invånare i resurssvaga områden. Därför ska ett
samhällsvägledande och uppsökande arbete förstärkars för att nå invånare vars röster
vanligvis inte hörs.
I LUP beskrivs det att tilliten till myndigheter och politiska system är låg. Tilliten och
delaktigheten ska öka genom målgruppanpassad information och fler forum för samtal och
dialog. Samråd och dialoger med pensionärsrådet, rådet för funktionshindersfrågor,
demokratirådet och tjej- och killforum ska fortsätta.
Förväntat resultat
Delaktigheten ökar i stadsdelen.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
En årskalender för förvaltningens utåtriktade aktiviteter tas fram
2017-01-01
2017-12-31
Information tillgängliggörs och målgruppsanpassas
2017-01-01
2017-12-31
Invånare informeras genom uppsökande arbete
2017-01-01
2017-12-31
Medborgardialoger/pop-up-dialoger genomförs
2017-01-01
2017-12-31
Medborgarförslag följs upp och återkopplas
2017-01-01
2017-12-31
Medborgarkontor och mötesplatser utformas utifrån lokala behov
2017-01-01
2017-12-31
Möjligheten att införa demokrativecka för barn och unga undersöks
2017-01-01
2017-12-31
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 58 (81)
Nämndmål:
Samverkan med civilsamhället är god
Beskrivning
Utifrån stadens "Stad i samverkan - Stockholms stad och civilsamhället" ges övergripande
rekommendationer för samverkan med civilsamhället exempelvis genom att skapa jämlika
förutsättningar för det lokala civilsamhället, kvalitetssäkra föreningsbidrag, etablera
medborgardrivna mötesplatser och fördjupa kunskapen om det civila samhället på lokal nivå.
Med civilsamhället menas ideella föreningar, sociala företag och informella nätverk, som
utgör en arena skild från staten och marknaden.
Förvaltningen ska utveckla samverkan med civilsamhället genom att ta fram en
samverkansmodell som innehåller riktlinjer för föreningsbidrag, tillgång till lokaler samt
förbättrad kommunikation mellan förvaltningen och civilsamhället. Utöver det ska
förvaltningen kartlägga och marknadsföra aktiva föreningar i stadsdelen för att ge invånare
och medarbetare kunskap om och tillgång till civilsamhället.
Förvaltningen ska samverka med civilsamhället för att möjliggöra ideella insatser inom
förvaltningens ansvarsområden. Särskilt prioriterat är generationsöverskridande verksamheter
och drogpreventivt arbete. En etablering av en medborgar- och föreningsdriven mötesplats
och formerna för idéburet offentligt partnerskap ska utredas. Syftet med ett partnerskap är att
ge civilsamhället möjlighet att på ett självständigt och självstyrande sätt vara en viktig aktör
inom samhällsutvecklingen.
Förväntat resultat
I kontakterna med civilsamhället har förvaltningen tydliga bidragskriterier, hög tillgänglighet
och fortlöpande dialog.
Aktivitet
Startdatum
Slutdatum
Genomföra föreningsmässa i dialog med föreningar
2017-01-01
2017-12-31
Kartläggning av föreningar verksamma i stadsdelen.
2017-01-01
2017-12-31
Påbörja en process för etablering av en medborgardriven mötesplats
2017-01-01
2017-12-31
Riktlinjer för föreningsbidrag revideras
2017-01-01
2017-12-31
Ta fram en modell för samverkan med civilsamhället
2017-01-01
2017-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Genom kommunfullmäktiges aktiviteter samt följande nämndmål med tillhörande aktiviteter
bidrar förvaltningen till kommunfullmäktiges mål.
•
Vid upphandling ställs tydliga krav på kvalitet och socialt ansvarstagande.
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel elektroniska inköp
60 %
Tas fram av
nämnden
Tertial
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 59 (81)
Indikator
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har
tagits fram
100 %
Fastställs
2017
År
Nämndmål:
Vid upphandling ställs tydliga krav på kvalitet och socialt ansvarstagande
Beskrivning
Merparten av förvaltningens inköp sker genom centralt upphandlade ramavtal där staden
ställer relevanta och hållbara krav. Avtalstrohet till dessa avtal är en förutsättning för att
förvaltningen ska kunna säkerställa att målsättningarna uppfylls och elektronisk handel ska
användas där så är möjligt. En viktig aktivitet under året blir information om och
implementering av stadens nya program för upphandling och inköp.
Förväntat resultat
Andelen elektroniska inköp ökar. Förvaltningen är trogen de avtal som finns och ställer
relevanta sociala och miljömässiga krav i de egna upphandlingar som görs.
Uppföljning av ekonomi
Nämndens ekonomiska förutsättningar
Kommunfullmäktige tilldelar stadsdelsnämnderna budget per verksamhetsområde enligt
beslutat system för resursfördelning. Driftbudgeten fördelas till stadsdelsnämnderna med
hjälp av olika fördelningsnycklar. Finansborgarrådets förslag till driftbudget för
stadsdelsnämnden är 1 832,1 mnkr. Jämfört med ursprunglig budget för 2016 har budgeten
ökat med 81,0 mnkr, varav 9,8 mnkr inom förskoleverksamhet, 17,6 mnkr inom omsorg om
funktionshindrade, 15,6 mnkr inom äldreomsorg, 15,5 mnkr inom individ- och familjeomsorg
och resterande inom övriga verksamheter.
Det ekonomiska läget i budget 2017 är mycket ansträngt med omfattande behov av
budgethållningsåtgärder inom flertalet verksamhetsområden för att uppnå målet om
budgetföljsamhet (att det ekonomiska utfallet är i balans med budget). Samtliga avdelningar
inom förvaltningen har arbetat med att identifiera möjliga effektiviseringar och det är av
största vikt att presenterade budgethållningsåtgärder genomförs samt att följa utvecklingen
mycket noga och vid behov identifiera och genomföra ytterligare åtgärder. Enligt stadens
regelverk kan nämnden inte begära tilläggsanslag för den löpande verksamheten.
Kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget.
Stadsdelsnämnden ska omfördela budgetmedel mellan verksamhetsområden för att justera för
lokala behov och flytta resurser till prioriterade områden. I denna budget har främst stöd och
service till personer med funktionsnedsättning samt verksamhet riktad till barn och ungdom
inom individ- och familjeomsorg prioriterats.
I nämndens budget har endast kostnader för den egna verksamheten budgeterats.
Omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster ska beräknas och
redovisas för kommunstyrelsen. För stadsdelsnämnderna gäller att budgeten ska redovisas per
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 60 (81)
verksamhetsområde enligt stadens centrala krav på redovisning. I budgeten beslutar
kommunfullmäktige om medel per verksamhetsområde. Dessa medel fördelas i sin tur på
respektive stadsdelsnämnd via av kommunfullmäktige beslutat system för resursfördelning.
Budgeten inom respektive verksamhetsområde går till myndighets-/beställarsidan som vid
beslut om insatser köper beslutad insats av utförarna som kan vara antingen förvaltningens
egna (interna) utförare alternativt privata/externa.
Tilldelad budget innehåller inte några särskilda resurser för att täcka kostnader för nämnd,
ledning och administrativt stöd. Det innebär att medel tas från respektive verksamhetsområde
för att finansiera dessa verksamheter. I budget 2017 har 54,3 mnkr omfördelats från övriga
verksamhetsområden vilket motsvarar 2,96 % av den totala budgetramen.
Investeringsbudgeten för 2017 är 19,2 mnkr varav 2,8 mnkr är till maskiner och inventarier
och 16,4 mnkr till stadsmiljöverksamhet.
Nedan följer en sammanställning av budgeten och därefter en budgetredovisning per
verksamhetsområde. Varje område inleds med en budgettabell för hela verksamhetsområdet.
Därefter redovisas kort olika delverksamheter samt relevanta nyckeltal.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 61 (81)
Nämnd- och förvaltningsadministration
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 62 (81)
Budgeten för nämnd- och förvaltningsadministration (exklusive demokratiutveckling) uppgår
till 54,3 mnkr vilket är en ökning med 1,3 mnkr (2,45 %) jämfört med föregående år.
Budgeten motsvarar 2,96 % av den totala budgetramen. Motsvarande andel 2015 var 3,02 %.
Det prognostiserade överskottet 2016 beror på restriktivitet avseende inköp, en del ickebudgeterade intäkter samt lägre kostnader än beräknat gällande lokalunderhåll mm.
Demokratiutveckling
Under nämnd- och förvaltningsadministration redovisas även budgeten för
demokratiutvecklingsarbete. Budgeten för demokratiutveckling uppgår till 8,5 mnkr varav 3,1
mnkr kommer att tilldelas i samband med avstämningsärendet. I demokratiutvecklingsarbetet
ingår medborgarkontor Bibblerian i Hässelby gård, Grimstahörnan, Vita Villan och
medborgarvärdar. Dessutom finansieras demokratiråd, arbetet med lokal utvecklingsplan samt
andra demokratifrämjande åtgärder.
Individ- och familjeomsorg
Socialpsykiatri
Budgeten för socialpsykiatri uppgår till 51,7 mnkr. Ersättningssystemet för boendestöd och
sysselsättning ändras under året från nuvarande system som är nivåindelat till timersättning
from 1 juli 2017. Förändringen förväntas innebära en ökad kostnad för
myndighetsutövning/beställare.
Inom förvaltningen drivs i egen regi boendestöd, sysselsättning samt träfflokalen Kompassen.
Grupp- och stödboende som idag drivs på entreprenad övergår till förvaltningen 1 feb 2017.
Barn och ungdom
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 63 (81)
Budgeten för barn och ungdomsinsatser uppgår till 125,5 mnkr. Budgeten har ökat med 14,7
mnkr jämfört med 2016. Orosanmälningarna som inkommer där det finns risk för att barn far
illa har inte minskat och är fortsatt till antalet på mycket hög nivå. Efter utredning av barnets
situation kan behov finnas av placering i annat boende än det egna hemmet. De placeringarna
kan vara jourhem, HVB eller stödboende.
Utifrån nuvarande omfattning/volymer av insatser beräknas helårskostnaden överstiga
budgetramen med sammanlagt 15,9 mnkr varför budgethållningsåtgärder om motsvarande
belopp är inräknade i ovanstående budget. Åtgärderna består av:
I budgetsiffrorna ovan är budgethållningsåtgärder om totalt 15,9 mnkr inräknade.
Följande åtgärder vidtas:
•
•
•
•
För barn och ungdomar som behöver akut stöd ska ett intensivteam skapas för att
hjälpa familjen i hemmet i syfte att undvika placering.
Ett internt forum etableras för samverkan kring de familjer som är i behov av stöd från
flera olika myndigheter för att tydliggöra ansvarsfördelning.
Fortsatt arbete med alla barn- och ungdomsplaceringar som kan övergå till egen
öppenvård eller kan flyttas hem.
Minska kostnader för långa jourhemsplaceringar genom snabbare placering i
familjehem.
Ensamkommande flyktingbarn
From 1 juli 2017 sänks ersättningen från Migrationsverket till kommunerna avseende
boendekostnad för ensamkommande flyktingbarn. Den nya ersättningen innebär att det är
åldern som styr ersättningsnivån och inte typ av boende. Ersättning för ensamkommande barn
under 18 år är 1350 kr/dag och över 18 år 750 kr/dag, medan LVU placeringar ersätts med
faktiska kostnader. Vidare kommer kommunerna att få en enhetlig schablon 52 000 kr/barn
som ska täcka transportkostnader, utredningskostnader, tolkkostad och kostnad för god man,
om den unga beviljas uppehållstillstånd ges schablonbelopp 30 000 kr som avser särskilt
förordnad vårdnadshavare.
Enheten kommer att arbeta med att förhandla ner dygnpriset för de placeringar som är högre
än ovanstående dygnspriser alternativt byta boende för barnet. Då Migrationsverket ersätter
kostnaden för handläggning av ensamkommande flyktingbarn med engångsbelopp som
betalas ut då barnet placeras i kommunen och inflödet av ensamkommande barn kraftigt har
minskat efter införandet av gränskontroller saknas finansiering av en betydande del av
handläggningskostnaden. Detta får till följd att generalschablonen till stor del måste täcka
handläggningskostnaden.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 64 (81)
Vuxenenheten
Budgeten för vuxenenheten uppgår till 32,7 mnkr. Inom verksamheten finns Vistet, en öppen
verksamhet för vuxna missbrukare. Utifrån nuvarande omfattning/volymer av insatser
beräknas helårskostnaden överstiga budgetramen med sammanlagt 2,0 mnkr varför
budgethållningsåtgärder om motsvarande belopp är inräknade i ovanstående budget.
Åtgärderna består av:
Följande åtgärder vidtas:
•
•
•
Öka intäkter för hyror i träningslägenheter genom utökad uppföljning.
Minska kostnader för placering i dygnetruntvård genom att tillgodose behovet av
stödinsatser i öppenvård.
Att erbjuda de ungdomar som bor i stödboende till eget boende.
Stadsmiljö inklusive avskrivningar och räntor
Budgeten för stadsmiljöverksamhet inklusive avskrivningar och internränta uppgår till 24,0
mnkr. Budgeten ska finansiera kostnader för skötsel och underhåll, vinterväghållning samt
renhållning av parker, naturområden, strandbad, koloniområden, parkvägar och naturreservat.
Budgeten har ökat med 1,0 mnkr jämfört med ursprunglig budget 2016. En stor del av
budgeten går till att betala fasta kostnader enligt avtal med entreprenören vilket innebär att
extra kostnadsmedvetenhet och restriktivitet avseende beställningar av tilläggsarbeten är
nödvändigt för att upprätthålla budgetbalans.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 65 (81)
Till följd av sänkt internränta förväntas räntekostnaden för parkinvesteringar bli 0,5 mnkr.
Medel för naturreservat
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 2,0 mnkr från centrala medelsreserven för
upprustning och skötsel av Grimsta och Kyrkhamns naturreservat enligt följande:
•
•
•
•
•
Slyröjning och slåtter av ängsytor
Vassröjning för att skapa mer varierad biotop
Förstärkningar av entréerna till naturreservatet
Friställa värdefulla ädellövträd
Slyröjning/gallring för att förhindra igenväxning
Förskoleverksamhet
Budgeten för förskoleverksamheten uppgår till 397,9 mnkr och är baserad på antalet inskrivna
barn avläsningen 31 mars 2016. Antalet barn i åldern 1-3 år uppgick till 997 barn och antalet
barn i åldern 4-5 år uppgick till 1601 barn. Slutlig justering av budget 2017 kommer att göras
utifrån månadsvisa prestationsavläsningar och regleras i december 2017.
Förskoleschablonen har höjts med 1,46 % jämfört med 2016. Pengen per barn i förskola utgår
med 81,2 % av schablonen vilket är en ökning jämfört med tidigare år då 80,0 % av
schablonen utgick som peng. Ökningen görs för att kompensera enheterna för att de från och
med 2017 bär sina egna kostnader vad gäller vatten, el, sophämtning med mera vilket skapar
incitament för förskolenheterna att sänka sina kostnader och minska sin miljöpåverkan.
Förskolepengen ska som tidigare finansiera alla kostnader förutom lokalkostnader samt
förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration samt medel för barn i behov av
särskilt stöd och socioekonomiskt tilläggsbelopp.
Utbildningsförvaltningen tar över handläggningen av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Förvaltningen kommer att söka ersättning för kostnader rörande detta.
Medelsfördelningen för barn i behov av särskilt stöd avser resurssamordnare, specialpedagog
och psykolog riktat verksamhetsstöd, köp av specialplatser samt handledning av
specialpedagog eller annan specialkompetens. Totalt 45,0 mnkr. I medelsfördelningen ingår
också ett belopp som fördelas till förskolorna utifrån socioekonomisk viktning. Beloppet är
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 66 (81)
27,0 mnkr för 2017 vilket fördelas enligt nedanstående tabell.
Äldreomsorg
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 67 (81)
Budgeten för äldreomsorg uppgår till 591,8 mnkr. Verksamhetsområdets budgetram har
minskat med 2,4 mnkr (0,4 %) jämfört med 2016. Priserna/ersättningarna till egna och externa
utförare av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt för dagverksamheterna inom
valfriheten fastställs av kommunfullmäktige. En förändring i ersättningssystemet gör att
avböjda hemtjänstbesök inte längre kommer att ersättas från 2017 och som kompensation har
ersättningsnivån för utförd hemtjänst räknats upp med 4,7 %. Den reella effekten, allt annat
lika, har för förvaltningen beräknats till en kostnadsökning om 1,5 % 2017 jämfört med 2016.
Priserna för vård- och omsorgsboenden har räknats upp med 2,6% och är oförändrade jämfört
med 2016 för dagverksamheterna. Den sammanlagda höjningen av ersättningen för
hemtjänstinsatser samt vård- och omsorgsboendeplatser till utförare medför ökade kostnader
om ca 13,0 mnkr för myndighetsutövning/beställare utifrån nuvarande omfattning av dessa
insatser. En viktig extern faktor för budgethållning är att behov och efterfrågan minskar i
enlighet med Swecos prognos.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 68 (81)
I ovanstående diagram visas utvecklingen av det framtida förväntade behovet per insats.
Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet personer över 65 år öka med 0,8 % (88
personer) jämfört med år 2016. Dock förväntas antalet personer över 80 år att minska med
3,3% (100 personer). I budget 2016 budgeterades utifrån befolkningsprognosen behovet av
vård- och omsorgsboendeplatser (VoB-platser) till 478. Utfallet i oktober 2016 var 489 VoBplatser, det vill säga 11 platser över budget. Budgeterade VoB-platser 2017 är 458. Enligt
befolkningsprognosen bedöms behovet av VoB-platser endast minska med 10 platser. För att
nå en budget i balans gällande VoB-platser är det viktigt att rätt beslut om VoB och hemtjänst
fattas.
Utifrån nuvarande omfattning/volymer av äldreomsorgsinsatser beräknas helårskostnaden
överstiga budgetramen med sammanlagt 27,5 mnkr varför budgethållningsåtgärder om
motsvarande belopp är inräknade i ovanstående budget. Åtgärderna består av:
•
•
•
•
•
Fortsatta ärendedragningar med enhetschef/biträdande enhetschef vid beslut om
hemtjänstinsatser och ansökningar om avlastning för anhöriga. Viktigt att informera
närstående om vilka möjligheter till avlastning som finns utöver en permanent VoBplats.
Fortsatt systematisk granskning av utförd tid i hemtjänst där det skiljer mycket mellan
beviljad och utförd tid.
Fortsatta ärendedragningar med enhetschef/biträdande enhetschef vid ansökan om
VoB. Vid behov följer biträdande enhetschef med biståndshandläggaren som stöd på
hembesök eller vårdplanering på sjukhus när det finns en ansökan om VoB.
Utökad uppföljning av servicehusinsatser av särskilda biståndshandläggare där
samtliga ärenden följs upp två månader efter att den äldre har flyttat in.
Översyn av dyra placeringar på enheter som inte upphandlats enligt LOV (lagen om
valfrihet) för att om möjligt erbjuda den äldre ett boende inom LOV, med samma
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 69 (81)
kvalitet och ett lägre pris.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Budgeten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 360,3 mnkr.
Verksamhetsområdets budgetram har ökat med 14,6 mnkr (4,2 %) jämfört med 2016.
Budgetramen består av en preliminär tilldelning som består av schablonersättningar för
nivåbestämda LSS-beslut i form av korttidsvistelse, boende, boendestöd och daglig
verksamhet. Den preliminära LSS-tilldelningen grundar sig på höstmätningen 2016. Slutlig
budget kommer att fastställas i samband med tertialrapport 2 2017. Den andra delen av
budgetramen är ett fast anslag som ska täcka resterande kostnader för verksamhetsområdet
bland annat kostnader för insatser enligt SoL samt de delar av LSS-insatserna som inte
omfattas av schablonersättningen samt transporter. Under 2016 ökade kostnaderna och antal
personer med insatser som belastar det fasta anslaget. För att nå en budget i balans kommer
åtgärder att vidtas för att säkerställa att rätt insatser beviljas gällande hemtjänst och boende
enligt SoL.
Schablonersättningarna till nämnderna samt LSS-ersättningen till utförare (peng) fastställs av
kommunfullmäktige. Schablon och peng för barn- och vuxenboende, korttidsboende och
daglig verksamhet samt boendestöd höjs samtliga med 1,3 %. Kostnaderna för boende enligt
LSS täcks inte alltid av schablonersättningen vid köp av platser utanför ramavtal. En av de
redovisade åtgärderna nedan är fortsatt uppföljning av dessa placeringar för att minska
kostnaderna.
Ersättningssystemet för boendestöd ändras under året från nuvarande system som är
nivåindelat till timersättning from 1 juli 2017. Förändringen förväntas innebära en ökad
kostnad för myndighets-/beställarsidan. Även ersättningssystemet för hemtjänst förändras
2017. Effekten för myndighets-/beställarsidan är densamma som beskrivits under rubriken
äldreomsorg.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 70 (81)
Astrakan daglig verksamhet, Containerråttan daglig verksamhet, Praktikcentrum daglig
verksamhet, Nälsta gruppbostad, Svärdsliljans gruppbostad och Råcksta serviceboende som
bedrivits på entreprenad övergick till kommunal regi den 1 december 2016 vilket innebär
ökade kostnader för myndighets-/beställarsidan då de varit upphandlade enligt lägsta pris och
när de bedrivs i egen regi automatiskt får ersättning enligt schablonersättningen.
Enheten för biståndshandläggning kommer att fortsätta arbeta med systematisk uppföljning av
insatsernas genomförande och kvalitet för att säkra att målet med insatsen når väntad effekt.
Denna åtgärd har gett effekt under 2016 varför detta arbetssätt fortsätter.
I budgetsiffrorna ovan är budgethållningsåtgärder om 21,9 mnkr inräknade. Åtgärderna består
av:
•
•
•
•
•
•
Fortsatt systematisk genomgång av insatser i ordinärt boende för att säkerställa rätt
insats och omfattning på individnivå med särskilt fokus på överskriden tid.
Fortsatt systematisk genomgång av samtliga insatser med personlig assistans enligt
LSS och daglig verksamhet enligt LSS.
Fortsatt systematisk genomgång av placeringar på boende enligt SoL för att säkerställa
att insatsen är den rätta.
Fortsatt systematisk genomgång av insatsen boendestöd.
Fortsatta prisförhandlingar med utförare gällande barnboende och vuxenboende. Samt
att erbjuda de som bor på enheter utanför stadens valfrihetssystem plats inom stadens
egna och upphandlade verksamheter.
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som idag bor i gruppbostad
kommer i ökad grad erbjudas träningslägenheter och boendestöd. Detta för att
personerna inte har ett behov av tillsyn dygnet runt.
Verksamhet för barn, kultur och fritid
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 71 (81)
Verksamhetsområdets budget uppgår till 33,3 mnkr vilket är 3,5 mnkr mer än 2016. 1,0 mnkr
har avsatts till kultur- och föreningsbidrag varav 0,6 mnkr avser förenings- och
aktivitetsbidrag. Verksamhetsområdet består av fritidsverksamhet, fältverksamhet, parklekar,
kulturverksamhet, kultur- och föreningsbidrag, konsumentvägledning samt kollo. Under 2016
tilldelades extra medel till kollo i samband med tertialrapport 1 tack vare en donation.
Förvaltningen genomför särskilda satsningar inom fritid och idrott för målgruppen ungdomar i
gymnasieålder samt inom öppen förskola och parklek för målgruppen barn och dess
vårdnadshavare. Vidare avser förvaltningen att utveckla samverkan med civilsamhället och
utforma strukturerade former för föreningsbidrag.
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
Försörjningsstöd
Totalt för staden bedöms utbetalt försörjningsstöd bli lägre. Arbetslösheten förväntas fortsätta
minska. Utbetalningen av försörjningsstödet kan påverkas av det ökande antalet nyanlända för
att de saknar bostad. Budgeten för 2017 uppgår till 122,6 mnkr inklusive kostnader för
handläggning. Budgeten har minskat med 3,8 mnkr jämfört med 2016.
En satsning på sommarlovspeng till barnfamiljer ingår i biståndet med 0,3 mnkr.
Förvaltningens budgetnivå baseras på i genomsnitt 835 bidragshushåll per månad. Detta kan
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 72 (81)
jämföras med oktober 2016 då antalet bidragshushåll var 817 (prel) respektive genomsnittet
januari-oktober 2016 som var 878.
I budgetsiffrorna ovan är budgethållningsåtgärder om totalt 2,7 mnkr inräknade. Följande
åtgärder vidtas:
•
•
•
•
•
Minska försörjningsstödskostnader genom att erbjuda personer "Stockholmsjobb"
(20st) inom arbetsmarknadsförvaltningen.
Ökad samverkan med försäkringskassan när det gäller personer som har behov av
samordnad rehabilitering och insatser för att bli självförsörjande.
Ökat samarbete med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen och individuella insatser för
personer som är långtidsarbetslösa.
Strukturerad uppföljning av studieplaner för personer som läser vid SFI med
målsättning att de blir självförsörjande och bidragstiden minskar.
Kartläggning av kortutbildade för att de ska erbjudas utbildning för att bli
självförsörjande.
Arbetsmarknadsåtgärder
Budgeten uppgår totalt till 23,6 mnkr, varav 2,6 mnkr kommer att tilldelas i samband med
avstämningsärendet. Budgeten finansierar arbetsforum, OSA, feriearbetare och
"Stockholmsjobb". Inom arbetsmarknadsåtgärder ingår en ny insats för kvinnor långt ifrån
arbetsmarknaden med 0,7 mnkr. Förvaltningen ska i samverkan med
arbetsmarknadsförvaltningen erbjuda kvinnorna utbildning och Stockholmsjobb. Det för att
bryta social isolering och öka delaktigheten samt kunskap om närområdet.
Investeringar
Parkinvesteringar
Under 2017 utförs investerings- och reinvesteringsarbeten i parkmark för 16,4 mnkr.
Specifikation av investeringar framgår av blankett i bilaga. En nyhet i budget 2017 är att
tillgänglighetsinvesteringsmedel och reinvesteringsmedel redan har fördelats i samband med
budgeten varför det ej längre ska ansökas om i samband med verksamhetsplanen.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 73 (81)
I central medelsreserv finns möjligheten att ansöka om klimatinvesteringsmedel.
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 1,8 mnkr i klimatinvesteringsmedel för
följande klimatförbättrande åtgärder:
-Installation av LED-armaturer i förvaltningens lokaler. 0,9 mnkr.
-Byte av utomhusbelysning till LED-belysning vid lekplatsen labyrinten samt bollplanen vid
parkleken Grötfatet, 0,9 mnkr
Om ansökningarna inte beviljas blir effekten att ovanstående åtgärder ej blir utförda under
2017 då ordinarie investeringsbudget inte har utrymme för detta.
Maskiner och inventarier
Förvaltningen har tilldelats en budget för investeringar av maskiner och inventarier om 2,8
mnkr. En investering är, enligt stadens anvisningar, en anskaffning av en anläggningstillgång
med ett värde över ett basbelopp och ett bestående värde i tre år eller mera. Driftbudgeten
belastas sedan, i sedvanlig ordning som vid alla investeringar, med kapitalkostnader under
anläggningstillgångens beräknade livslängd.
Försäljningar av anläggningstillgångar
Inte aktuellt.
Resultatenheter
I samband med verksamhetsplanen ska nämnden ange vilka enheter som ska vara
resultatenheter. Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till
följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 % av
enhetens bruttobudget för året. Resultatenheterna får ha ett överskott om maximalt 10 % av
enhetens bruttobudget. En förutsättning är att resultatenheten uppfyllt sina åtaganden.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd anmäler följande resultatenheter 2017:
Förskoleverksamhet
301 Grimsta förskolor
302 Vällingby förskolor
303 Råcksta förskolor
304 Nälsta-Vinsta förskolor
306 Björnboda-sörgården förskolor
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor
310 Loviselund förskolor
311 Hässelby Gård förskolor
312 Trollboda-Smedshagen förskolor
314 Backlura förskolor
Äldreomsorg
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 74 (81)
558 Skolörtens servicehus
Betydande projekt som inte är investeringar
Inte aktuellt.
Budgetjusteringar
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om följande budgetjusteringar:
Drift
-Projekt för att motverka hemslöshet och utveckla en mötesplats i Vällingby 1,2 mnkr (se
bilaga)
-Projekt "Boskola" mm för att motverka hemlöshet, 2,1 mnkr (se bilaga)
-Medel för skötsel av naturreservat 2,0 mnkr (se kommentar under nämndens ekonomiska
förutsättningar)
-Medel för kemikaliesmart förskola/målet om en giftfri miljö 1,1 mnkr (se kommentar i
avsnitt 2.5)
Investeringar
-Klimatinvesteringsmedel 1,8 mnkr (se investeringar samt bilaga)
Inga av ovanstående budgetjusteringar är inkluderade i redovisad nämndbudget. Alla är av
den beskaffenheten att om de inte beviljas blir effekten att aktiviteterna inte blir utförda då de
inte ryms inom ordinarie budget.
Omslutningsförändringar
Nämndens budgetomslutning förändras genom försäljning av verksamhet till staten, andra
stadsdelsnämnder och kommuner samt genom tilldelning av externa projektmedel. Detta är
inte beaktat i kommunfullmäktiges budgetram utan tas upp i verksamhetsplanen och redovisas
till kommunstyrelsen. Nämndens kostnader och intäkter beräknas öka med 109,8 mnkr enligt
tabell nedan.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 75 (81)
Medel för lokaländamål
Övrigt
Social investeringsfond
Staden har beslutat att avsätta medel för en social investeringsfond. I de av
kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för sociala investeringsfonden framgår det att
projekten ska:
•
•
•
•
•
bidra till genomförandet av kommunfullmäktiges mål,
ge samhällsekonomiska vinster och minskade kostnader för Stockholms stad,
främja utveckling och implementering av kunskapsbaserade arbetsätt,
stärka helhetsperspektiv i samverkan inom staden och om möjligt med andra aktörer
samt
ge möjlighet till systematisk uppföljning och utvärdering.
Medlen från fonden ska användas för att utveckla, införa, följa upp och utvärdera den aktuella
insatsen. Den sociala investeringsfonden ska komplettera och stötta stadens ordinarie arbete
med att förebygga social utsatthet.
I riktlinjerna framgår även att medel som beviljats ur fonden återförs till fonden motsvarande
den utgiftsminskning som uppstått till följd av insatsen. Återföringsperioden begränsas till sex
år, därefter görs en slutlig justering av ordinarie budget för de verksamheter som berörs.
En viktig utgångspunkt för den sociala investeringsfonden är att vidtagna insatser ska ge
mätbara effekter varför krav ställs på en organisation och beredningsprocess som skapar
förutsättningar för detta. Mot denna bakgrund behöver funktioner för samordning, beredning,
vetenskaplig granskning, beslut och utvärdering/uppföljning inrättas för arbetet med fonden.
Förvaltningen föreslår i särskild beslutssats att nämnden delegerar till förvaltningschefen
rätten att ansöka om medel från stadens sociala investeringsfond.
Ansökningarna kommer att redovisas för nämnden löpande under året.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 76 (81)
Särskilda redovisningar
Medarbetarfrågor
Personalpolicy
Stadens nya personalpolicy ska implementeras under året. Policyn ska vägleda
verksamheterna i att vara en god arbetsgivare. Förankringsarbetet kommer ske med
utgångspunkt från det stödmaterial som stadsledningskontoret tar fram. Policyn ska behandlas
på samtliga arbetsplatsträffar och vara känd av alla. Uppföljning görs enligt tidplanen i
årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Långt och hållbart arbetsliv
Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete ska följas upp på arbetsplatsträffar och
samverkansgrupper enligt tidplanen i det årshjul som är framtaget i samverkan med de
fackliga organisationerna. Årshjulet behandlar bl a uppföljning av sjukfrånvaro, hälsa och
friskvård, arbetsskador, organisatorisk och social arbetsmiljö, handlingsplaner
medarbetarenkät, riskinventering, risk- och konsekvensanalyser, fysisk och psykosocial
skyddsrond och företagshälsovård.
Förvaltningen har en partsammansatt arbetsgrupp vars uppgift är att utveckla och uppdatera
förvaltningens stöd vad gäller arbetsmiljöarbetet samt att säkerställa att samsyn råder i
arbetsmiljöfrågor. Under 2016 togs en förvaltningsgemensam psykosocial enkät fram vilken
genomfördes i hela förvaltningen i september 2016. Utvärdering och vidareutveckling av
enkäten har påbörjats och fortsätter under 2017. Stadens medarbetarenkät är tillsammans med
den psykosociala enkäten viktigta verktyg för att följa upp och vidta åtgärder inom de
områden som behöver förbättras. Varje chef ska i dialog med medarbetarna gå igenom
resultaten och utarbeta handlingsplaner.
I samband med den nya förordningen om organisatorisk och social arbetsmiljö uppdaterades
förvaltningens riktlinjer för kränkande särbehandling. Nolltolerans mot kränkande
särbehandling ska råda och stort fokus kommer under 2017 att läggas på fortsatt utbildning /
implementering/uppföljning av riktlinjerna samt den nya förordningen om organisatorisk och
social arbetsmiljö.
Förvaltningens arbete med att sänka sjukfrånvaron och att kunna erbjuda hälsosamma
arbetsplatser är fortsatt prioriterat. Arbetet innefattar främjande, förebyggande och
rehabiliterande åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå.
Inom ramen för det främjande arbetet fortsätter olika typer av chefsstöd och chefsutveckling,
handledning och workshops för medarbetare liksom nätverksträffar för förvaltningens
hälsocoacher. I det förebyggande arbetet ingår bland annat kontinuerliga
arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud och grupputvecklingsinsatser. Fokus
läggs på arbete i arbetsgrupper på enheter med hög sjukfrånvaro där bland annat särskilda
insatser för grupper med hög sjukfrånvaro inom förskolan ska provas. Alla enheter ska ta
fram hälsoplaner och friskvårds- och gympapass fortsätter i förvaltningens gym. För att
underlätta och effektivisera det rehabiliterande arbetet har förvaltningen under flera års tid
haft regelbundna schemalagda rehabiliteringsmöten på plats i förvaltningen. Planeringen är att
detta arbetssätt fortsätter med den nya leverantören av företagshälsovård.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 77 (81)
Kompetensförsörjning
Under perioden november 2015 till oktober 2016 har förvaltningen i genomsnitt haft 1461
tillsvidareanställda. Personalomsättningen definierat som andelen anställda som har slutat
arbeta i förvaltningen har under den senaste 12-månadersperioden varit 15 %. Högst är
personalomsättningen inom avdelningen för individ- och familjeomsorg och avdelningen för
beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Antal anställda i
genomsnitt
under perioden
Intern avgång
Extern avgång
Varav pension
Externa
avgångar i
procent
Administration
39
5
6
1
15.55%
Individ- och
familjeomsorg
212
23
73
2
34,43%
Förskola
619
35
78
10
12,60%
Beställare, äldre,
funktionsnedsättning
och socialpsykiatri
70
3
13
0
18,57%
Utförare äldre,
funktionsnedsättning
och socialpsykiatri
487
41
45
5
9,24%
Medborgarservice
och fritid
32
2
4
1
12,50%
Förvaltningen
1461
109
220
19
15,06%
Förvaltningens medarbetare fördelar sig förhållandevis jämnt mellan olika åldersgrupper men
med viss överrepresentation av medarbetare i ålderna 50-59. Av förvaltningens 1551
månadsanställda är 189 över 60 år. Det innebär att kommande pensionsavgångar under den
närmaste 5 års i relation till den totala personalomsättningen, inte utgör den främsta
utmaningen i förvaltningens arbete med kompetensförsörjning.
Månadsavlönade medarbetare fördelad efter ålder
Alla
20-29
30-39
40-49
50-59
60-65
65-
Alla
1551
188
330
412
432
177
12
0 Politisk verksamhet
och gemensam
administration
50
7
8
9
13
12
1
1 Individ- och
familjeomsorg
277
64
73
55
47
35
3
2 Infrastruktur,
stadsmiljö, skydd
1
3
Förskoleverksamhet
och fritidshem
671
79
156
191
180
64
1
5 Äldreomsorg
449
22
72
138
160
51
6
6 Stöd o service till
personer m
funktionsnedsättning.
79
7
13
18
28
12
1
7 Fritid och
kultur/allmän
fritidsverksamhet
24
9
8
4
3
1
Individ- och familjeomsorg samt biståndshandläggning
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 78 (81)
Inom yrkeskategorierna socialsekreterare och biståndshandläggare är personalomsättningen
hög och bedömningen är att förvaltningen fortsatt under 2017 kommer att stå inför betydande
utmaningar att klara kompetensförsörjningen. Stockholms stads gemensamma handlingsplan
för socialsekreterare och biståndshandläggare utgör grunden för förvaltningens arbete med
vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare
inom dessa kategorier. Förvaltningen har tagit fram en egen handlingsplan och tillsatt en
projektledare för att arbeta med implementeringen av denna. Som en del i en långsiktig
kompetensutveckling för socialsekreterare med syfte att utveckla gemensamma synsätt mellan
enheterna söker förvaltningen medel för systemteoretisk utbildning. För att uppnå ökad
framgång i kontakten med klienter, brukare och medborgare söker förvaltningen medel för
utbildning i motiverande samtal.
Förskola
Inom förskolan bedömer förvaltningen att årsmålet om 40 % förskollärare inte kommer att nås
under 2016. För att lyckas öka andelen förskollärare under 2017 krävs insatser avseende
marknadsföring, rekrytering och ett fortsatt arbete med att skapa än mer attraktiva
arbetsplatser. Trots att personalomsättningen inom förskolan som helhet inte är
anmärkningsvärt hög bör det noteras att 40 förskollärare har slutat i förvaltningen under den
senaste 12 månadersperioden, vilket innebär utmaningar för kompetensförsörjningen inom
förskolan. Till följd av den hårda konkurrens om förskollärare som råder i
Stockholmsregionen har lönerna pressats upp. Eftersom skillnaden i lönekostnad mellan
förskollärare respektive barnskötare under senare år har ökat får det också ekonomiska
konsekvenser för förskolorna när andelen förskollärare ökar. de kompetensförsörjningsplaner
som enheterna arbetade fram inför tertialrapport 2 identifierades 36 barnskötare som saknar
utbildning för yrket. Förvaltningen söker i verksamhetsplanen medel ur
kompetensutvecklingssatsning för att dessa medarbetare ska kunna genomgå utbildning till
barnskötare.
Medborgarservice och fritid
Majoriteten av medarbetarna inom parkleksverksamheten saknar fritidsledarutbildning och
förvaltningen ser ett behov av att medarbetargruppen utbildas till fritidsledare.
Äldreomsorg/Funktionsnedsättning
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning deltog tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning i
projektet kompetenskartläggning inom äldreomsorgen. Projektet drevs av personalstrategiska
avdelningen på stadsledningskontoret och äldreförvaltningen. Genom kartläggningen kommer
verksamheten få bättre överblick avseende hur många medarbetare som har utbildning på
undersköterskenivå respektive grundläggande nivå samt vilka kompetensutvecklingsbehov
som finns. Förvaltningen kan utifrån vad som hittills framkommit se att det finns ett
betydande behov av att höja kompetensnivån inom äldreomsorgen. Förvaltningen söker i
verksamhetsplanen medel ur kompetensutvecklingssatsningen för grundläggande vård- och
omsorgsutbildning, utbildning i demens (Silviasystrar) samt kost- och måltidsutbildning. I
december tog förvaltningen tillbaka gruppbostäder och daglig verksamhet vilket innebar att
58 medarbetare kom över till stadsdelsförvaltningen. I februari 2017 tar förvaltningen över
stöd- och gruppboenden inom socialpsykiatrin och då kommer ytterligare ett fyrtital
medarbetare.
Ledarskap
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 79 (81)
Under 2015 genomförde förvaltningen ledarutveckling för enhets- och biträdande
enhetschefer. Satsningen fortsätter nu med ett ledarutvecklingsprogram för de enhetschefer
som tillkommit sedan dess. Målet med utbildningen är att utveckla det kommunikativa och
coachande ledarskapet i syfte att skapa goda arbetsplatser och inspirera till lärande och
utveckling. Förvaltningen söker i verksamhetsplanen medel för ledarskapsutbildning i tre
block för nyanställda enhetschefer.
Ansökningar kompetensutvecklingssatsning (se bilaga)
1. Utbildning till barnskötare.
2. Grundläggande vård- och omsorgsutbildning inom äldreomsorgen.
3. Systemteroretisk utbildning för socialsekreterare.
4. Ledarutvecklingsprogram för enhetschefer.
5. Utbildning till Silvia syster - sjuksköterskor.
6. Utbildning till Silvia syster - undersköterskor.
7. Motiverande samtal - biståndsbedömare, socialsekreterare, fältassistenter
8. Komprimerad utbildning till fritidsledare
9. Kost och måltid inom äldreomsorgen.
Kvalitetsarbete
Målet med förvaltningens kvalitetsarbete är att erbjuda enskilda en verksamhet av god kvalitet
som uppfyller ställda krav. Utveckling av verksamheten ska ske med målgruppen i fokus.
Kvalitetsutveckling genomförs dels utifrån systematisk uppföljning av resultat och arbetssätt,
dels utifrån uppföljning av förslag och synpunkter från målgruppen.
Strategisk ledning och styrning
I syfte att integrera och förankra kvalitetsarbete och styrning genom hela organisationen
arbetar förvaltningen strukturerat för att öka medvetenheten, kunskapen och delaktigheten hos
alla medarbetare. Förvaltningens ekonomichef har utbildning för enheter om stadens
styrsystem och budget. Enhetschefer informerar och diskuterar aktuell budget och prognos
med medarbetarna på arbetsplatsträffar. Förvaltningen arbetar även strukturerat för att stötta
enheterna i arbetet med verksamhetplanen. Ett exempel är att enheterna får återkoppling på
sina verksamhetsplaner utifrån en matris och att enhetscheferna ges möjlighet att dela med sig
och lära av varandra.
I kvalitetsarbetet har förvaltningen olika system, verktyg och metoder till hjälp. Dessa går på
olika sätt in i varandra och uppfyller olika funktioner i kvalitetsarbetet. De mer centrala är:
•
•
•
•
•
ILS-webb (stadens webbaserade verktyg för Integrerad Ledning och Styrning)
System för internkontroll
Verksamhetsuppföljning
Individuppföljning
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 80 (81)
•
•
•
•
•
Kvalitetsutmärkelsen
Goda exempel
Brukarundersökningar
Synpunkter och klagomål
Medborgarförslag
Nedan redovisas förvaltningens kvalitetsarbete med fokus på de system, verktyg och metoder
som verksamheten planerar lägga extra fokus på eller ska utveckla under året.
Planering och uppföljning i ILS-webb
Förvaltningens kvalitetsarbete grundar sig i Stadens program för kvalitetsutveckling och är
integrerat med stadens styrsystem ILS. I styrsystemet planerar och följer förvaltningen upp
verksamheten i enlighet med stadens anvisningar. I systemet upprättar enheterna även
kvalitetsgarantier som innehåller de enhetsmål som är väsentliga för målgruppen och enhetens
rutiner för synpunkt- och klagomålshantering. Väsentlighets- och riskanalys,
internkontrollplan samt jämställdhets- och mångfaldsplan upprättas också i ILS.
•
Under 2017 fortsätter förvaltningen arbetet med uppföljning av mål, resultat och
arbetssätt. Syftet är att förbättra uppföljningen och i högre grad säkra att uppföljning
leder till verksamhetsutveckling och att verksamhetens arbete ger effekt för enskilda.
System för internkontroll
Förvaltningens system för interkontroll inkluderar alla beslutsnivåer i förvaltningen, från
förvaltningsledning till medarbetare. Tidigare hade stadens väsentlighets- och riskanalys samt
internkontrollplan sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål i stället för i väsentliga
processer och indikatorer. Under 2016 började implementeringen av det nya
internkontrollsystemet på alla nivåer i förvaltningen och nyckelpersoner inom samtliga
verksamhetsområden har utbildats i interkontrollarbetet.
•
Under 2017 fortsätter implementeringen av internkontrollsystemet med fokus på
enhetsnivå.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Förvaltningen har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Systemet gäller
förvaltningens verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg och
funktionshinder. Förvaltningen har ett lokalt anpassat material för att underlätta för enheterna
att upprätta ledningssystem.
•
Under 2017 fortsätter arbetet med att hålla systemet aktuellt på förvaltnings- och
enhetsnivå.
Goda exempel och kvalitetsutmärkelsen
Förvaltningen arbetar för att verksamheten ska dela med sig och ta del av andras goda
exempel och att delta i god exempelmässan. I uppföljning av verksamheten beskriver alla
enheter goda exempel från sin verksamhet. Förvaltningen uppmuntrar verksamheten att delta i
kvalitetsutmärkelsen.
•
Under 2017 fortsätter förvaltningen sprida goda exempel i organisationen bland annat
genom medarbetarinformation, på chefsforum och via förvaltningens instagramkonto.
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sid 81 (81)
Verksamhetsuppföljning och individuppföljning
Förvaltningen följer upp all verksamhet på entreprenad utifrån ingångna avtal.
Individuppföljning inom socialtjänsten, äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning genomförs enligt gällande lagar och riktlinjer.
•
Under 2017 ska förvaltningen fortsätta med systematisk uppföljning av entreprenörer
och den egna verksamheten.
Övriga frågor
Hässelby torg 20-22
165 23
08 508 04 245
stockholm.se
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning
Hässelby torg 20-22
Box 3424, 165 23 Hässelby
Telefon: 08-508 04 000