FemoStop efter arteriell ljumskkateter

NU-sjukvården
Barium.ID: 14505
Publicerat för enhet: Intensivvårdsavdelning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Avdelning 25 Intermediärvård Norra
Älvsborgs Länssjukhus
Innehållsansvarig: Birgitta Lindqvist, Överläkare, Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare (birli4)
Version: 9
Godkänt av: Mikael Rådström, Verksamhetschef, Område II gemensamt (micra)
Giltig till: 2019-02-13
Rutin
Giltig från: 2017-02-14
FemoStop efter arteriell ljumskkateter
Syfte
Skapa en säker borttagning av arteriell ljumskkateter, för att minska risken för blödning
och utveckling av pseudoaneurysm i samband med borttagning av kärlkateter. Det är
därför viktigt att man komprimerar kärlet i anslutning till punktionsstället.
Vilka berörs
Alla läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på IVA och IMA.
Metod
OBS! Beakta att punktionsstället i kärlet inte alltid ligger under insticksstället i huden.
Innan artärkateter dras görs en ultraljudskontroll av läkare för att säkerställa var
artärkatetern går in i kärlet för att FemoStop skall appliceras på optimalt ställe.
Kärlkirurg eller Claes-Göran Stanke på röntgen kontaktas när artärkateter skall dras på
patient som har koagulopati p g a sjukdom eller läkemedel. Artärkatetern dras då på
röntgen i genomlysning alternativt med ultraljud samtidigt som Star-Close eller annan
device appliceras.
Ordination
Läkaren ordinerar hur länge man behöver använda FemoStop, utifrån grovlek på
kateter, lättblödande osv.
Innehåll
FemoStop kompressionssystem består av:
 Återanvändbar kompressionsbåge
 Pump med manometer
 Engångsset innehållande tryckblåsa, band samt avstängningskran (byt till
trevägskran)
Obs! Den arteriella ljumskkatetern (artärnål, PiCCO), avlägsnas inte förrän vid
punkt 8!
1. Kontrollera om det redan finns några hematom kring insticksstället
2. Kontrollera pulsationer i foten innan FemoStop anbringas
3. Placera bandet under och runt patientens höfter så att det ligger rakt i linje med
insticksstället
4. Tag ur blåsan ur förpackningen men ta inte bort skyddslocket från blåsans sterila
yta. Passa in blåsan i kompressionsbågen och fixera genom att vrida blåsan.
1 (3)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!
Barium.ID: 14505
NU-sjukvården
Rutin
FemoStop efter arteriell ljumskkateter
5. Tag bort skyddslocket och placera den sterila delen mot insticksstället, trä
bandet genom låsen i bågens båda ändar, justera tills bågen ligger plant och
vinkelrätt över ljumskpartiet.
6. Anslut trevägsskranen och sedan pumpslangen till blåsan.
7. Pumpa upp blåsan till 20-30 mm Hg.
8. Avlägsna ljumskkatetern och öka omedelbart trycket till patientens systoliska
blodtryck + 20 mmHg! Behåll detta tryck i 2 minuter
9. När patienten har lågt bltr fråga narkosläkaren om vilket schema som skall
användas.
Fortsätt sedan sänka trycket på pumpen enligt schemat nedan samtidigt som du utför
kontrollerna i schemat.
Kontroller
Efter 3 timmar kontrolleras blodtryck, puls, fotpuls och insticksstället angående tecken
till blödning/hematom samt smärta. Efter 24 tim upprepas kontrollerna enligt ovan, var
uppmärksam på pulserande svullnad i ljumsken som tecken på pseudoaneurysm.
Om v femoralis komprimeras samtidigt finns ökad risk för djup ventrombos
Därför viktigt att behovet av trombosprofylax beaktas.
Om patienten flyttas till vårdavdelning är det viktigt att informera om kontroller och
vilka symtom man skall vara uppmärksam på.
Dokumentation sker i Clinisoft.
2 (3)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!
Barium.ID: 14505
NU-sjukvården
Rutin
FemoStop efter arteriell ljumskkateter
Systoliskt
blodtryck
start
FemoStopptryck
Beräknad Klockan
tid
+ 20 mmHg
2 min
- 10 mmHg
15 min
-20 mmHg
2 min
Fotpuls
Fottemp
Ljumske
Övrigt
2 min
-40 mmHg
1 tim =
2
kontroller
30 mmHg


Rengöring: Kompressionsbågen är flergångs (3 år) och pump med manometer
rengöres först med tvållösning för att avlägsna blod, sedan desinficeras den med
70% ytdesinfektion.
Engångsset innehållande tryckblåsa, band samt trevägskran kasseras efter
användning.
3 (3)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!