handledningen

BarnetsRättiTobaksfrågan–BRiT
Förslagpåinnehållförolikamålgrupper
Målgrupper
1. Politiker/Chefer:Bild1-8,samt14,15,16samtexempelpåartikel(texartikel8i
Tobakskonventionenmedtillhörandebilderdvsbilderna17-21)
2. Skola/Fritidspersonal/Idrottsledare:Bild1-12samtartiklarna8,12,14och16i
Tobakskonventionenmedtillhörandebildersamtbild35förenöversikt
3. Tandvård:Bild1-12samtartiklarna8,12och14iTobakskonventionenmed
tillhörandebildersamtbild35
4. Barn-ochMödrahälsovårdsamtBarnrättsansvariga:Bild1-12samtartiklarna8och
12iTobakskonventionensamtbild35
5. Tobaksavvänjare:Bild1-12samtartiklarna8,12och14iTobakskonventionenmed
tillhörandebildersamtbild35
6. Tillsynspersonal/tjänstemänmedstrategisktansvar(Rökfriaområden/Tillsyn):Bild112samtartiklarna8,13och16iTobakskonventionenmedtillhörandebilder
7. Introduktion:Bild1-6samtexempelpålämpligartikeliTobakskonventionen
Ansvarsnivåer
Politiker/Chefer/Tjänstemänmedstrategisktansvar:seovanpunkt1!
Praktikersommöterbarn,föräldrarochpersonal:seovanpunkt2-5!
Praktikermedansvarförtillsynochmiljö:seovanpunkt6!
Blandadegrupper:Balanserautifrånolikaintresseområdenochansvarsnivåerhosdeltagarna
Villkoratttahänsyntillvidenpresentation
Tidtillförfogande/Ansvarsnivå/Fokuspåhälsaoch/ellermiljö
Anteckningssidor
Anteckningssidornaskasessombakgrundochvägledningvidanvändningavpresentationen
Versioner
Samtligabilderkräverc:a2-4timmarsutbildning
MargaretaPantzar,januari2017