Elisabet Nadeau Rörsvingel eller timotej till mjölkkor

Rörsvingel eller timotej till mjölkkor
Elisabet Nadeau
SLU Skara och Hushållningssällskapet Sjuhärad
Christina Nyemad och Michael Murphy
Lantmännen Lantbruk
Bakgrund
• Rörsvingel och dess hybrid bidrar med hög avkastning i
vallfröblandningar, är torktåliga och har god återväxtförmåga.
• Tidigare försök på Röbäcksdalen visade inga skillnader i
konsumtion och mjölkavkastning när ensilage av Hykor
jämfördes med ensilage av timotej Grindstad. Gräsen
skördades 40 dagar efter första skörd (Martinsson & Ericson, 2011).
• Pilotstudie på Rådde visade inga skillnader i tillväxt och
slaktresultat hos köttrastjurar utfodrade med balat
Hykor/vitklöverensilage eller timotej/vitklöverensilage.
Syfte
Att utvärdera fodervärdet hos rörsvingel i jämförelse med
timotej och koppla fodervärdet till produktionsresultat hos
mjölkkor.
Försök på Nötcenter Viken
Kontinuerligt försök i 6 veckor på Nötcenter Viken hösten 2015
Tre registreringsveckor
40 kor (110 DIM) blockades efter laktationsnummer.,
laktationsstadium och mjölkavkastning
4 grupper med 10 kor i varje grupp
Behandlingar
Rörsvingel Swaj och Timotej Switch
Mycket tidig första skörd 25 maj
Swaj 1, 84 % blad
Switch 1, 79 % blad
Tidig första skörd 31 maj
Swaj 2, 72 % blad
Switch 2, 62 % blad
Ensilagets näringsinnehåll
Swaj 1
Switch 1 Swaj 2
Switch 2
Ts, %
40
Aska, g/kg ts
7,0
Råprotein, g/kg ts 182
33
5,8
175
39
6,9
176
31
5,7
167
WSC, g/kg ts
aNDFom, g/kg ts
ADFom, g/kg ts
ADL, g/kg ts
108
393
218
14
132
369
213
15
51
421
231
16
47
437
251
18
VOS, %
90,0
94,3
88,5
92,4
Ensilagets NDF kvalitet
Swaj 1
Switch 1 Swaj 2
Switch 2
aNDFom, g/kg ts
393
369
421
437
In situ iNDF, g/kg NDF
99
89
112
82
Ber iNDF, g/kg NDF
enligt NorFor
133
89
143
97
Potentiellt nedbrytbar
NDF, g/kg NDF
901
911
888
918
Nedbrytningshastighet
av PDNDF, %/timme
6,4
8,2
5,4
7,5
EFDLindgren (1991), % av NDF
59
66
56
64
Ensilagets proteinkvalitet
Switch 1
Switch 2 Swaj 1
Swaj 2
Råprotein, g/kg ts
175
167
182
176
Lösligt Rp, g/kg Rp
720
677
718
707
Potentiellt
nedbrytbart Rp,
g/kg Rp
259
293
244
244
Nedbrytningshastig- 11,1
het av pot. nedbr.
Rp, %/timme
9,7
8,9
7,5
EPD, % av Rp
82
81
81
84
Fullfoderblandning
Swaj 1
Switch 1
Swaj 2
Switch 2
12
12
12
12
Komplett Norm 180, 12
kg ts/dag
Salt+kalk+Effekt Mg, 0,37
kg ts/dag
NDF, g/kg ts
300
12
12
12
0,37
0,37
0,37
288
314
322
Råprotein, g/kg ts
173
170
171
166
Stärkelse, g/kg ts
164
164
164
164
Råfett, g/kg ts
40
40
40
40
Ensilage, kg ts/dag
Foderkonsumtion
24,4 kg ts Swaj - 24,5 kg ts Switch
ej signifikant
I genomsnitt över skördetidpunkt
24,7 kg ts av skörd 1 - 24,2 kg ts av skörd 2 ej signifikant
I genomsnitt över gröda
Mjölkavkastning och Fodereffektivitet
I genomsnitt över skördetidpunkt
Mjölk, kg
ECM, kg
Swaj
35,1
34,1
Switch
36,2
35,9
P - värde
ej signifikant
0,06
ECM, kg/Ts-intag, kg
1,40
1,51
0,01
Ingen effekt av skördetidpunkt i genomsnitt över gröda.
Mjölksammansättning
I genomsnitt över skördetidpunkt
Swaj
Switch
P - värde
Fett, %
Fettmängd, kg
Protein, %
Proteinmängd, kg
Urea, mmol/l
3,94
1,36
3,51
1,22
4,18
3,96
1,42
3,62
1,31
3,75
ej signifikant
ej signifikant
ej signifikant
0,02
< 0,001
Ingen effekt av skördetidpunkt i genomsnitt över gröda.
Slutsatser
• Trots tidig första skörd gav timotej Switch högre
fodereffektivitet i kg ECM/kg ts foder än rörsvingel Swaj till
mjölkkor. Skillnaden relateras till den bättre fiberkvaliteten
och högre smältbarheten i timotej än i rörsvingel.
• Mer lösligt protein i rörsvingel kan ha orsakat högre ureahalt
i mjölken hos kor som fick rörsvingel jämfört med timotej
• Ingen effekt av skördetidpunkt på kornas produktion kan
bero på att grödorna skördades i mycket tidiga
utvecklingsstadier med höga näringsvärden.
• Rörsvingel ska utfodras med att kraftfoder som har hög
fibersmältbarhet.
Tack!
Finansiärerna Lantmännen, Agroväst och SLU
Försökspersonal på Nötcenter Viken och SLU i Skara
Börje Ericson och Torsten Eriksson, HUV, SLU Uppsala för foderanalyser
Jan-Eric Englund, BT, SLU Alnarp för statistisk rådgivning
Tack!