Lyfco Airboard HB65 Bruksanvisning

Bruksanvisning
Airboard
• Tack för att du valt en Airboard.
• Din Airboard är en högteknologisk, lätt och självbalanserande åkbräda på två hjul.
• Innan du börjar använda detta eldrivna fordon, läs hela bruksanvisningen för en säker montering och
användning.
• Bruksanvisningen guidar dig genom funktionerna och hur du använder din Airboard.
• Innan du börjar köra, bekanta dig med hur din Airboard fungerar och håll den i ett bra skick, annars
finns det risk för kollision, att den faller ned eller att du tappar kontrollen över den m.m.
• Bruksanvisningen visar dig hur du lär dig att köra din Airboard på ett säkert sätt.
• Bruksanvisningen innehåller alla de instruktioner och noteringar som användaren måste läsa igenom
noggrant och följa. Om användaren inte följer instruktionerna eller bryter mot varningsreglerna, kan
tillverkaren inte hållas ansvarig för eventuella följder av detta.
• Om du behöver service eller teknisk support, kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.
Avsnitt I Allmän information
1.1 Om bruksanvisningen
Innan du börjar använda detta eldrivna fordon, läs hela bruksanvisningen för en säker montering och användning. Bruksanvisningen guidar dig
igenom funktionerna och användningen av din Airboard. Bruksanvisningen följer med alla smarta produkter från tillverkaren.
Om du har några frågor som du inte hittar svaren på i bruksanvisningen, kontakta genast din lokala återförsäljare eller tillverkaren.
1.2 Risker vid körning
Din Airboard är ett smart transportsätt och fritidsnöje. Tekniken och tillverkningsprocessen genomgår omfattande tester, men om du inte följer
anvisningarna i bruksanvisningen, kan du skada dig.
Oavsett när eller var det händer, så kan ett fall, tappad kontroll, kollisioner m.m., inklusive att bryta mot reglerna i bruksanvisningen, leda till
personskador eller till och med dödsfall. För att undvika skador, läs igenom bruksanvisningen noggrant.
1.3 Förberedelser före användning
Innan du börjar använda din Airboard, kontrollera att batteriet är fulladdat. Mer detaljer om detta finns i avsnitt VII.
Följer du inte reglerna som anges i bruksanvisningen, är risken stor att du skadas.
1.4 Relaterad anvisning
Observera alla anvisningar markerade med "WARNING" och "NOTE" med stora bokstäver.
VARNING - Felaktigt beteende som kan leda till att du hamnar i farliga situationer.
OBS - Relaterade användningssätt eller sådant som kräver din uppmärksamhet.
Avsnitt II Presentation av produkten
2.1 Beskrivning av din Airboard
Din Airboard går att köra framåt, bakåt samt går att styra och stanna med hjälp av dynamisk jämvikt.
Den har en modern design, är lätt att använda, enkel att styra samt har låga koldioxidutsläpp och därmed
stora miljöfördelar.
Din Airboard är ett bra umgänge.
2.2 Funktioner
Skärm
Hjul
Tryckplatta
Dekorativ belysning
Indikator
Skyddskåpa för chassi
2.3 Funktioner
Din Airboard anpassar sig efter den dynamiska jämvikten med hjälp av ett inbyggt gyro samt accelerationssensorer. Statusen på din Airboard
styrs av tyngdpunkten. Den justeras via motorn som i sin tur styrs av ett servostyrsystem. När du lutar dig framåt, känner den av din rörelse och
accelererar. Om du behöver svänga, sakta ner farten och flytta din fot framåt eller bakåt, så att kroppens tyngdpunkt flyttar sig åt vänster eller
höger och din Airboard kan känna av vänster och höger sida.
Din Airboard har ett internt dynamiskt stabiliseringssystem, så att den kan hålla balansen framåt-bakåt, men utan garantier för vänster och
höger. När du svänger, måste därför din Airboard få arbeta långsamt för att du inte ska skadas på grund av den stora centrifugalkraften.
Avsnitt III Fjärrkontroll samt information om indikeringar
3.1 Fjärrkontrollen
Din Airboard är utrustad med en fjärrkontroll med ett kontrollavstånd på ungefär fem meter. Den kan styras inom det avståndet.
Av-knapp (stängt hänglås): När airboarden är påslagen och utan användare, tryck för att stänga av airboarden.
På-knapp (öppet hänglås): När airboarden är avstängd och utan användare, tryck på denna knapp för att starta airboarden.
Tuta (klocka): Starta airboard på nytt och om det inte finns någon användare, tryck på knappen för att tuta.
Systemväljarknapp (blixt): Starta airboarden med strömbrytaren. Tryck sedan på blixtknappen och maskinen går in i sportmode.
Det maximala kontrollavståndet för fjärrkontrollen minskar vid minskad batterikapacitet. När du startar din Airboard efter tio minuters
inaktivitet, stängs den av automatiskt. Däremot stängs din Airboard inte av automatiskt, om den är låst. Batterikapaciteten kommer istället att
minska. När du inte använder din Airboard, se därför till att den är avstängd.
3.2 Tryckplattans sensor
Din Airboard har fyra sensorer nedanför tryckplattan. När användaren trampar på tryckplattan, justerar din Airboard sig själv via autobalans.
När du kör din Airboard, måste du se till att du står på tryckplattan. Stå inte på delarna utanför tryckplattan.
Placera inte något föremål på tryckplattan. Din Airboard går då inte att stänga av, vilket kan öka risken för en kollision, eller till och med
personskador, samt skador på själva enheten.
3.3 Indikator
Indikatorn är placerad mitt på din Airboard. Den finns där för att ge dig information under användningen.
• Batteriindikator: Grön lampa betyder att batteriet är fulladdat, gul lampa betyder halvt batteri och röd lampa betyder 20 % batterinivå
och att det är dags att ladda din Airboard.
• Funktionsindikering: När tryckplattan utsätts för tryck, tänds indikatorn och systemet går över till funktionsläge: om något systemfel
föreligger, lyser indikatorn rött.
Om säker användning
Vi hoppas att du, och alla andra som använder din Airboard, kör säkert och njuter av det. Om du tänker tillbaka på dina tidigare erfarenheter av
när du lärde dig att cykla, köra bil, åka skidor eller använda något annat sätt att ta dig fram, kan det hjälpa dig att snabbare lära dig hur du ska
köra din Airboard.
•
•
•
•
Följ bruksanvisningen, och du lär dig att köra din Airboard på ett säkert sätt. Vi rekommenderar starkt att du läser bruksanvisningen
noggrant den första gången. Innan du börjar köra, kontrollera att hjulen och de andra delarna är i god kondition. Om något inte ser
normalt ut, kontakta din återförsäljare för ev. reparation omgående.
Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den innehåller mycket viktig information, inklusive hastighetsbegränsningar,
varningsindikeringar och hur man stänger av din Airboard på ett säkert sätt m.m.
Använd aldrig din Airboard för att göra någonting som kan orsaka personskador eller skador på egendom.
Gör inga modifieringar på någon av delarna på din Airboard. Detta kan påverka din Airboards kapacitet på ett mycket negativt sätt och
till och med förstöra den eller få en del farliga sidoeffekter.
4.1 Belastningsgränser för användaren
•
•
•
Anledningen till att belastningsgränser finns:
1. För att garantera användarens säkerhet; 2. För att minska risken för skador p.g.a. överbelastning.
Maximal belastning: 120 kg
Minsta belastning: 30 kg
Överbelastning kan leda till att du faller av.
4.2 Körsträcka per laddning
Körsträckan per laddning beror på flera faktorer, exempelvis:
• Topografi: På jämnt underlag ökar körsträckan per laddning. På ojämnt underlag, minskar den.
• Vikt: Användarens vikt kan påverka körsträckan.
• Underhåll: Om din Airboard har laddats på rätt sätt och batteriet hålls i bra skick, kommer det att öka körsträckan. I annat fall, kommer
det att minska körsträckan.
• Hastighet och körstil: om du håller en jämn och måttlig hastighet kommer körsträckan att öka. Om du istället kör blandat och startar,
stannar, accelererar samt drar ner på farten, kommer körsträckan att minska.
4.3 Maximal hastighet
•
•
•
Den maximala hastigheten för din Airboard är 12 km/h.
Om den maximala hastigheten överskrids, hörs en alarmsignal från din Airboard.
I tillåten hastighet, är din Airboard självbalanserande. Om hastigheten överstiger den tillåtna, kommer larmnivån att öka för att varna
användaren om att sakta ner.
Avsnitt V Lär dig hur du ska använda din Airboard
Bruksanvisningen innehåller alla de instruktioner och noteringar som användaren måste läsa igenom noggrant och följa. Det är väldigt viktigt
att du känner till dessa noteringar.
5.1 Lär dig hur du ska använda din Airboard
Steg 1:
Steg2:
Steg 3:
Tryck på strömbrytaren för att sätta på din Airboard.
Förberedelser innan du kör. Placera först din ena fot på tryckplattan för att aktivera din Airboard, vilket gör att systemets
självbalansering startar. Placera därefter din andra fot på tryckplattan för att styra din Airboard.
Du kan köra din Airboard framåt eller bakåt genom att använda balansen. Kom ihåg att inte använda några plötsliga rörelser.
Om självbalanseringssystemet inte startar när du aktiverar din Airboard genom att placera din ena fot på tryckplattan, startar ett alarm och en
varningslampa tänds för att varna dig om att din Airboard inte kunde aktivera självbalanseringen. Inträffar detta, ska du inte köra din Airboard.
Steg 4:
Steg 5:
Styr åt vänster och åt höger på din Airboard.
Stig av. Innan du stiger av, säkerställ att din Airboard står helt stilla. Stig därefter av med din ena fot först, och därefter med din
andra.
Bilder över hur du manövrerar din Airboard
Det är förbjudet att göra plötsliga svängar i hög hastighet, då det är farligt.
Det är förbjudet att åka på sidan av din Airboard eller att svänga i lutning, då detta leder till att
balansvinkeln förskjuts och påverkar din säkerhet.
5.2 Skyddsfunktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Under användning, om systemet hamnar i felläge eller otillåtna åtgärder utförs, kommer din Airboard att uppmärksamma dig på detta
på olika sätt. Det kan vara genom att förhindra dig från att kunna köra din Airboard, varningslampor som tänds, upprepade
alarmsignaler och att systemet inte går in i självbalanserande läge.
När du ställer dig på din Airboard, och plattformen lutar sig mer än tio grader bakåt eller framåt.
När batteriets spänning är för låg.
Under laddning.
Om plattformen vrids upp under användning, förhindras du att köra.
Om hastigheten överskrids.
Om batterinivån är för låg.
Om din Airboard skakar fram och tillbaka i mer än 30 sekunder.
Om systemets skyddsfunktion är aktiverad, så tänds alarmindikeringen och alarmet hörs med hög frekvens.
Om plattformen lutar mer än 35 grader framåt eller bakåt, så aktiveras din Airboards stoppfunktion omedelbart.
Vid hjulstopp. Efter två sekunder går din Airboard över till avstängt läge.
Om batterispänningen är lägre än skyddsnivåvärdet. Efter 15 sekunder går din Airboard över till avstängt läge.
Vid kontinuerligt stor urladdningsström (som t.ex. vid körning uppför en väldigt brant sluttning under längre tid). Efter 15 sekunder går
din Airboard över till avstängt läge.
När din Airboard går över till avstängt läge, kommer systemet automatiskt att låsa den. Du låser upp
den igen genom att trycka på låsknappen. Om batteriet nästan är urladdat, eller om systemet skickat
information om att det gått in i säkert avstängningsläge, fortsätt inte att köra med din Airboard. En
alltför låg batterinivå kan göra att din Airboard inte har kraft över till självbalanseringen. Under dessa
förhållanden, finns det risk för att användaren skadas. Om batteriet når minimumnivån, kommer
fortsatt körning att påverka batteriets livslängd.
5.3 Övningskörning
Innan du börjar köra med din Airboard utomhus, se till att ha bekantat dig med hur man kör den:
•
•
•
•
•
•
Bär helst bekväma kläder och platta skor för att kunna vara flexibel i dina rörelser.
Öva på att köra din Airboard på någon öppen plats tills du klarar att enkelt ta dig upp på den, köra bakåt och framåt, svänga, stanna
och stiga av den.
Se till att trottoaren du kör på är någorlunda jämn.
Du kan köra i olika typer av terräng. Om du kör i terräng som du inte känner till sedan tidigare, sakta ner för att förhindra att du
ramlar.
Din Airboard är gjord för att framföras på slätt underlag. Om du kör med den på en ojämn trottoar, bör du sakta ner.
Om du inte bekantat dig helt med din Airboard än, undvik att köra på platser där det finns fotgängare, hinder eller andra potentiella
faror. Var försiktig när du kör igenom dörröppningar, och säkerställ att din Airboard kommer igenom.
Avsnitt VI Säker körning
Detta avsnitt fokuserar på kunskap om säkerhet och varningar. Innan du börjar använda detta eldrivna fordon, läs hela bruksanvisningen för
en säker montering och användning. Bruksanvisningen guidar dig genom funktionerna och hur du använder din Airboard. För att du ska
kunna garanteras den bästa körupplevelsen med vår produkt, rekommenderar vi att läsa bruksanvisningen noggrant före användning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du börjar köra, bekanta dig med hur din Airboard fungerar och håll den i bra skick, annars finns det risk för kollision, att den
faller ned eller att du tappar kontrollen över den m.m.
När du lär känna din Airboard, se till att vidta alla säkerhetsåtgärder, som t.ex. att bära hjälm, knäskydd, armbågsskydd och annan
skyddsutrustning.
Din Airboard är bara till för ditt personliga nöje. Du får inte köra med den när du färdas i kollektivtrafiken.
Din Airboard får inte användas på allmän väg avsedd för motorfordon.
Barn, äldre eller gravida ska inte köra Airboard.
Kör inte under påverkan av alkohol, medicin eller droger.
Bär inte på något föremål under körning.
När du kör din Airboard ska du följa lokala trafikbestämmelser och lämna företräde för fotgängare.
Var uppmärksam på föremål framför dig. Om du håller ordentlig uppsikt, är det lättare att köra säkert.
Slappna av i benen när du kör. Med knäna lätt böjda är det lättare att hålla balansen om du skulle hamna på ojämnt underlag.
Under körning, se till att alltid hålla båda fötterna på mattan.
Bär lämpliga kläder, så att du bättre kan hantera eventuella nödsituationer.
Din Airboard kan bara bära en person, inte två eller flera personer.
Starta eller stanna inte plötsligt.
Undvik att köra i branta sluttningar.
Kör inte på svagt upplysta eller mörka platser.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Användarens vikt och ägodelar får inte tillsammans överstiga den maximala belastning som anges i bruksanvisningen. I annat fall
finns det risk för att användaren kan falla eller skada sig, eller att skador uppstår på din Airboard. Användarens vikt får inte heller
understiga den minsta belastning som anges i bruksanvisningen. I annat fall kan detta orsaka att din Airboard inte går att
manövrera, särskilt i nedförsbacke, då den inte kan minska hastigheten eller stoppas på ett säkert sätt.
Försäkra dig om att fordonets hastighet är säker både för dig själv och för andra, och att du alltid är beredd på att kunna stanna.
Om du skulle råka ut för en trafikolycka, var vänlig stanna kvar på platsen och invänta räddningspersonal.
Om du kör din Airboard tillsammans med andra Airboard-användare, håll ett säkert avstånd till varandra för att undvika kollision.
Tänk alltid på att du är 10 cm längre än normalt när du står på din Airboard. Akta huvudet när du kör igenom en dörröppning.
När du styr, håll kontroll över kroppens tyngdpunkt, då en plötslig förändring i tyngdpunkten kan utsätta dig för fara.
Använd inte din Airboard när det regnar. Kör inte heller längre sträckor bakåt, i hög fart bakåt, sväng inte i hög fart bakåt, runt hörn i
snabb fart och kör inte för fort.
Den är inte gjord för att användas som ett transportmedel för funktionsnedsatta. Därför är det obligatoriskt att det är användaren
själv som kör sin Airboard.
Undvik att köra på slätt underlag som är täckt av snö eller is, eller på halt golv.
Undvik att köra på filtunderlag och på underlag med smågrenar och stenar.
Undvik att köra i trånga utrymmen eller där det finns hinder.
Kör din Airboard i dess rätta miljö. Om någon form av tillstånd från andra skulle krävas där du vill köra, se till att skaffa ett sådant i
förväg.
Förhindra att din Airboard används i en osäker miljö. Med en osäker miljö menas en miljö som innehåller element som är
brandfarliga, innehåller brandfarliga ångor, vätskor, damm, fibrer eller liknande som kan orsaka brand.
Avsnitt VII Laddning
Detta avsnitt tar huvudsakligen upp laddningsmetoder, underhåll av batteriet, säkerhetsfrågor som du måste vara uppmärksam på och
batterispecifikationer. För din egen och andras säkerhet, för att förlänga batteriets livslängd maximalt och för att förbättra dess prestanda,
var noga med att följa nedanstående åtgärder vid användning av batteriet.
7.1 Låg batterinivå
När batteriindikatorn blinkar rött, är batterinivån låg. Vi rekommenderar att du då stannar. När strömnivån är låg, finns det inte tillräckligt
med energi för att kunna köra normalt. Därefter kommer systemet automatiskt att luta plattformens bas för att förhindra användaren att
fortsatt använda sin Airboard. Det är väldigt lätt att falla, om du ändå fortsätter att köra med din Airboard vid dessa tillfällen. Det påverkar
också batteriet negativt.
• Använd inte batteriet i följande fall.
1. Om det utsöndrar konstig lukt eller hög värme.
2. Vid läckage av någon substans.
• Endast personal från återförsäljaren får plocka isär och underhålla batteriet.
• Rör inte vid någon substans som läcker ut ur batteriet.
• Tillåt inte barn eller djur att få röra vid batteriet. Innan batteriet monteras, måste användaren ta loss batteriet eller dra ut laddarens
kontakt. Under laddning, kan du inte använda någon funktion på din Airboard.
• Batteriet innehåller farliga substanser. Öppna inte batteriet.
• Använd endast laddare som tillverkaren tillhandahåller.
• Låt inte litiumbatterier laddas ur för mycket. Överdriven urladdning av batteriet är en säkerhetsrisk, och kan leda till att batteriet
kan bli obrukbart och måste bytas ut.
7.2 Laddningssteg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Säkerställ att laddningsingången är torr.
Öppna locket till laddaren på baksidan av din Airboard.
Anslut först laddaren till nätkontakten (100 V–240 V; 50, 60 Hz), kontrollera att den gröna lampan tänds och anslut därefter laddarens
andra ände i din Airboard.
När den röda lampan tänds på laddaren, sker laddningen som den ska. I annat fall, kontrollera om sladden är ordentligt ansluten.
När lampan på laddaren ändras från rött till grönt, är din Airboard fulladdad. Avbryt laddningen när detta sker. Laddningstiden kommer
att påverka batteriets livslängd.
Var noga med att använda rätt stickkontakt enligt vad som gäller i det land du befinner dig.
Ladda och förvara din Airboard enligt bruksanvisningen, annars kan batteriet skadas, vilket påverkar batteriet negativt.
Laddningstiden är ungefär två timmar, överladdning kommer att påverka batteriet negativt.
Ladda aldrig din Airboard utan övervakning.
Ladda aldrig din Airboard mer än 3.5 timmar.
Håll området där du laddar din Airboard ren och torr.
Om laddningsingången är fuktig, ladda inte.
7.3 Temperaturen är för hög eller för låg
•
•
Om du vill hålla din Airboard i ett bra användbart skick, måste batteritemperaturen hållas inom det intervall som anges i
specifikationen.
Temperaturen före laddning och under laddning måste vara inom det angivna intervallets värden. Ju närmare den rekommenderade
temperaturen, desto högre laddningseffektivitet. Om det är för kallt eller för varmt, kommer laddningstiden att bli längre, eller kommer
din Airboard inte att bli fulladdad.
7.4 Batterispecifikationer
NAMN
Batteri
Laddningstid
Spänning
Ursprunglig volym
Arbetstemperatur
Laddningstemperatur
Relativ luftfuktighet vid förvaring
SPECIFIKATION
Litium-jon batteri (Samsung celler)
2-3 timmar
36 V
4,4 Ah
-15 oC–50 oC
0 oC–40 oC
5 % ~ 95 %
Avsnitt VIII Underhåll av din Airboard
Din Airboard måste underhållas. Detta avsnitt beskriver relevanta åtgärder och viktiga påminnelser om hur du ska underhålla din Airboard.
Säkerställ att strömmen och laddningsspolen inte är ansluten innan du utför följande åtgärder. Det är förbjudet att utföra åtgärderna när
strömmen är ansluten eller batteriet är under laddning. Viktigt före rengöring:
8.1 Kalibrering
Ibland kan din airboard behöva kalibreras. För att kalibrera din hoverboard, gör följande:
• Ställ airboarden på en plan yta, så som ett bord eller bänk. Ett golv går också bra att använda.
• Rakställ båda sidor så att skalen möts upp mot varandra.
• Håll airboarden så att den är helt vågrät, den skall alltså inte lutas fram eller bakåt.
• Håll i airboarden. Med brädan avstängd så trycker du in och håller in på/av-knappen. Brädan kommer att pipa till en gång, därefter
kommer de främre lysena att blinka till 4-5 gånger. Fortsätt hålla in på/av-knappen.
• När brädans lampor blinkar sakta så kan du släppa knappen.
• Stäng av och slå sedan på hoverboarden. Sensorerna är nu kalibrerade.
8.2 Rengöring
Säkerställ att strömmen eller laddningsspolen inte är anslutna.
• Torka av höljet på din Airboard med en mjuk trasa.
• Skyddsklassen för dammtäthet och vattentålighet är IP54, vilket betyder att din Airboard klarar att utsättas för damm och vattenstänk.
• Undvik att vatten och andra vätskor tränger in i din Airboard, för att förhindra permanenta skador på elektroniken inuti.
8.3 Förvaring
•
•
•
•
•
Före förvaring, ladda din Airboard helt för att förhindra en fullständig urladdning av batteriet på grund av lång tids inaktivitet.
Om den förvaras längre tid än några månader, ladda upp batteriet minst var tredje månad.
Om lagringstemperaturen är lägre än 0 grader Celsius, ladda inte din Airboard. Placera den i en varm miljö (varmare än 10 grader
Celsius) vid laddning.
Täck gärna över din Airboard för att skydda den mot damm som kan påverka prestandan.
Förvaringen av din Airboard ska ske inomhus på en plats som är torr och håller rätt temperatur.
Det är förbjudet att öppna sin Airboard själv. Garantin upphör också att gälla om du öppnat den.
SPECIFIKATION
Namn
Nettovikt
Min. belastning
Max. belastning
Max. hastighet
Körsträcka per laddning
Klättringskapacitet
Svängradie
Ström
Laddningsspänning
Mått
Chassits höjd
Tryckplattans höjd
Hjulens däck
Specifikation
10 kg
30 kg
120 kg
12 km/h
15–20 km
15
0o
Laddningsbart litium-jon
batteri (Samsung)
100–240 V 50–60 Hz
548 x 186 x 178 mm
30 mm
110 mm
Solida däck
Not.
Maxfart varierar beroende på terräng, körstil och last.
Beroende på belastning etc.