nodon 5 - Region Halland

NODON 5
Ludvig Sundberg
Oscar Kylmä
En busshållplats är där man väntar på bussen. Många
spenderar mycket tid här utan starka intryck och
akitivitet. Busshållplatser idag är ofta inte mer än ett
väntrum med gatan och trafiken i fokus. När resenärer
riktas ut mot gatan och biltrafiken känner man sig
isolerad och stressad. Det kan vara svårt att se bussen
anlända och samtidigt sitta bekvämt när sikten ofta
skyms och störs av reklamposters och trafik. Många
resenärer väljer att stå utanför busskuren för att både
se bussen och bli sedda av den - busskuren fyller inte
längre sin funktion.
Vi vill utveckla busshållplatsens koncept och vad en
busshållplats kan vara. För att realisera det måste
vi förändra hållplatsens formspråk och bjuda in till
aktivitet och utbyten människor emellan. Vi vill vända
hållplatsen mot de som använder den, inte bara mot
den förbipasserande trafiken, utan att kompromissa
med funktion.
NODON 5 är vår vision om ett nytt resende.
Foton av modell
Processen började med ett skulpturalt skissande av den fundamentala formen. Vi utgick från en tekniskt enkel och byggnadsmässigt realistisk modul i form av en
kvadratisk ram. Modulen duplicerades till fem identiska objekt som skapade en upprepning och ringade in en siktlinje i bussens färdriktning. Genom att skissa i
fysisk modell kunde vi enkelt dekonstruera modulerna till individuella former som skapar praktiska funktioner och estetisk dynamik.
Ramarna skapar nu sittplatser utan att bryta ramens formspråk. Eftersom sittplatserna är ställda vinkelrätt mot vägens riktning isoleras resenären från bilvägens
stress och fart samtidigt som ankommnade trafik blir enkel att se enbart genom att lyfta blicken. Resenären sitter nu bekvämt, riktad för att i god tid möta bussen
med blicken. I de fyskiska modellerna skapades även en ram med förlängd bas som markerar var påstigning av bussen sker. Detta skapar tydlighet för såväl resenär
som busspersonal och förhindrar eventuella missförstånd. En femte ram skapades med syftet informera om hållplatsens position och bussens ankomst.
Med vertikalitet och ljus går kuren inte att missa.
Väderskydd
Cykelskydd
Grundmoduler
Sprängd axionometri
Ljuspunkt
Rendering illustrande ljuskommunikation
Formrendering
Kuren har en tydlig koppling mellan form och funktion, där estetiska aspekter
grundas i olika behov vid bussresande. Som dagliga bussresenärer vill vi att en
bra busshållplats tydligt visar när bussen närmar sig. Det kan ofta vara stressigt
att inte ha någon tydlig indikation på att det är dags att göra sig redo. Vi har en
idé om att skapa ett universellt system som gör att alla resenärer, oavsett språk
och kulturell bakgrund lätt kan förstå att en buss närmar sig. Med högt placerat
grönt ljus som aktiveras i god tid innan bussens ankomst försvinner mycket
av stressen att hinna med bussen. Samtidigt indikerar det tydligt och lekfullt
hållplatsens position.
Kanske viktigast av allt med en busshållplats är att resenärer skyddas från
västkustens hårda väder och vind, och att kollektivt resande är njutbart. Det är
därför viktigt att resenärer förblir varma och torra samtidigt som man vistas i
en inspirerande miljö. Med skivkonstruktioner som följer originalmodulernas
formspråk bildas enkla men funktionella väggar och tak över hållplatsen.
Att inkludera ett cykelställ var oss en självklarhet, då vi vill göra det enkelt för
de resenärer som tar sig till bussen på cykel att parkera nära och regnskyddat
vid hållplatsen - ett grönt resande ska vara enkelt och bekvämt.
Formrendering - cykelskydd
Axionometrisk visionsillustration
Kollektivtrafiksnodens enkla utformning och element skapar möjligheter för
varje tätort att själva ge noden, och området kring den, en identitet med ett
samanhållande formspråk för hela Halland. En busshållplats behöver inte
bara vara en busshållplats, utan kan uppmuntra till fysisk aktivitet, möten och
upptäckande. Vi vill att våra kollektivtrafiksnoder ska möjliggöra för uttbyggnader som skapar attraktion till noden men även orten den befinner sig i.
Exempelvis kan en trafiknod byggas ut med en skateboard-ramp, något som får
utövare att färdas till nya platser och nya möten.
Men noden skulle även kunna främja de som bor i närheten med möjligheter
för community gardens, lekplatser och parker.
Kollektivtrafiksnoden har nu fått en identitet som skiljer den från resterande
noder. Varje ort har kunnat uttrycka sin identitet och ökat sin attraktivitet. Fler
reser nu utan syftet att bara ta sig från punkt A till punkt B utan söker sig till
nya orter genom viljan att utforska. Hallandstrafiken har nu genom ett tydligare,
lekfullare och mer inbjudande formspråk fått ett kollektivtrafiksnät med rikare
utbud.
Att resa kollektivt kan vara mycket mer än att bara pendla. Att ta bussen ska
vara att träffa människor.