Föredragningslista - Närkes Friidrottsförbund

Föredragningslista för Närkes Friidrottsförbunds årsmöte 15 februari 2017
§ 1 Årsmötets öppnade
§ 2 Presentation av årets utmärkelser – utdelas till de aktiva på Mars-spelen
§ 3 Upprop av ombud, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 5 Val av två protokolljusterare
§ 6 Val av tre rösträknare
§ 7 Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen
§ 9 Revisionsberättelsen
§ 10 Fastställande av resultat-och balansräkning
§ 11 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 12 Val av ordförande till nästa ordinarie årsmöte
§ 13 Val av tre styrelseledamöter för två år
§ 14 Val av 2 styrelsesupplanter för ett år
§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 16 Tillsättande av valberedning
§ 17 Utseende av ombud till Svenska Friidrottsförbundets samt ÖLIF/ SISU:s årsmöten
§ 18 Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag
§ 19 Verksamhetsplan för 2017
§ 20 Styrelsens förslag till budget för 2017
& 21 Övriga frågor
§ 22 Årsmötets avslutande