Styrelsens förslag till Ystadsdistriktets Lokala Handlingsprogram 2017

Styrelsens förslag till
Ystadsdistriktets Lokala Handlingsprogram 2017
Syftet med programmet är att identifiera lokalt viktiga näringspolitiska frågor samt
uppmärksamma dessa och föreningens årliga rapporter vid möten med berörda politiker och
tjänstemän.
En väl fungerande bostadsmarknad
Mål:
Att hyressättningen utgår från bruksväredesfaktorerna läge, standard och
förvaltningskvalitet samt att på sikt lagstiftningen reformeras i riktning mot en
friare hyressättning.
Aktiviteter: Fortsätta referensgruppens arbete så att förhandlingskundernas kunskaper om
den lokala hyresmarknaden tillvaratas i hyresförhandlingsarbetet. Starta med
Ystadsbostäder ett inledande arbete med en ny hyressättningsmodell i Ystad.
Delta i debatten till stöd för behovet av en reformerad hyreslagstiftning.
Ansvariga:
Utses av styrelsen efter årsmötet
Stads – och regionutveckling
Mål:
Att stärka tätortscentras kommersiella, sociala och kulturella funktioner.
Aktivitet:
Genom distriktsstyrelsens representanter i Citygruppen och andra
citysamarbeten fortsätta samverkan med stadens och handelns företrädare för
att utveckla och stärka stadskärnan/ortens centrum. Fortsätt de återkommande
dialogmötena mellan distriktsstyrelsen och chefstjänstemännen i Ystad
kommun.
Ansvariga:
Utses av styrelsen efter årsmötet
Energi och driftskostnader
Mål:
Verka för effektiv resursanvändning, rimliga taxor och avgifter samt belys sambandet
mellan fastighetsföretargarklimatet och ortens utveckling
Aktivitet:
Fortsätt dialogen med Österlens Kraft AB om att i vår starta ett Kundråd i
Simrishamn och på sikt andra medialeverantörer.
Ansvariga:
Utses av styrelsen efter årsmötet
Medlemsmöten
Mål:
Utveckla kvalité och innehåll på medlemsmöten så att deltagarantalet ökar.
Genomför fler evenemang i samarbete med andra distrikt.
Aktivitet:
Upprätta mötesprogram där föreningens tjänste- och serviceutbud marknadsförs
samt med inslag av andra aktuella ämnen.
Ansvariga:
Styrelsen