Budgetförslag2017

SB&K Distrikt Väst Budgetförslag 2017
Intäkter
Medlems- och årsavgifter
Kursverksamhet
Regionsbidrag SDF
Föreningskostnader
Kursverksamhet
Verksamhetsbidrag
Verksamhetskostnader
Lokalhyra, kansliet
Öv lokalkostnader, t.ex. mattförvaring
Förbrukningsinventarier
Resekostnader
Uppvisningar, utställningar, mässor, tävlingar
Kostnader för klubbturne
Marknadsföring
Administrationskostnader
Kontorsmaterial
Kostnader Gruppinstruktörskurser
Telefoni
Webb/IT
Porto
Kostnader för styrelsen
Kostnader för SB&K väst:s årsmöte
Uppvaktning/gåvor
Bankkostnader
Representation
Personalkostnader
Löner
Reseersättningar
Arbetsgivaravgifter
Administrationskostnader
Gruppförsäkring
Ber. resultat före avskr. & finans. kostnader
Eget kapital
Avskrivningar inventarier (mattor, övr. utrustning)
Räntekostnader
Justerat resultat
200 000
20 000
250 000
470 000
Budget
185 000
20 000
210 000
415 000
2016
Utfall
205 210
0
265 101
470 311
% skillnad
11%
-100%
26%
13%
10 000
40 000
50 000
10 000
40 000
50 000
5 120
31 686
36 806
-49%
-21%
-26%
35 000
4 000
5 000
1 000
15 000
4 000
5 000
10 000
4 500
5 000
6 100
6 000
1 500
4 000
10 000
7 000
2 000
3 000
128 100
38 000
4 000
5 000
1 000
15 000
2 500
5 000
10 000
4 500
-24%
-62%
-100%
-91%
-71%
-87%
-100%
-35%
-94%
1 500
4 000
10 000
7 000
2 000
3 000
118 600
28 835
1 519
0
92
4 329
315
0
6 544
285
2 789
5 264
4 557
401
3 402
7 838
0
1 521
158
67 849
211 000
2 000
66 200
1 700
11 000
291 900
186 000
3 800
59 000
7 000
12 000
267 800
203 580
999
63 961
9%
-74%
8%
-100%
-22%
4%
0
-21 400
21 400
87 786
6 100
Not
Vi räknar med ungefär samma medelmsantal som 2016
Hoppas på fler kurser under 2017
Vi räknar med ungefär samma medelmsantal som 2016
Hoppas på fler kurser under 2017
Tidigare kallat "Event-/Deltagandebidrag"
Höjd för högre hyra 2017
Höjd för högre kostnader 2017
I år redovisat separat
-14%
I år redovisat separat
-73%
-15%
-22%
-100%
-24%
-95%
-43%
Höjd för löneavtal under 2017
0
0
9 330
277 870
-18 894
-640
68 252