Fångenskap och Flykt

Linköping Studies in Arts and Science No. 699
Faculty of Arts and Sciences
Linköping Studies in Arts and Science No. 699
Studies from the Department for Studies of Social Change and Culture
Linköping University
SE-581 83 Linköping, Sweden
www.liu.se
Fångenskap och flykt
Svante Landgraf
Frihet är ett viktigt tema under nittonhundratalet, kanske särskilt
decennierna omkring 1970 med allt vad den tiden innehåller av fri­
görelsekamp, uppror mot gamla traditioner, individualism och kollek­
tivism, självreflektioner och senare även åttiotalets nyliberalism. Den
här avhandlingen spårar det temat genom tre genrer i den svenska
litteraturen: den självbiografiska barndomsskildringen, reseskild­ringen
och science fiction-romanen. De olika genrerna erbjuder olika möjlig­
heter för temat att uppträda och diskuteras, men studien avslöjar ock­
så likheter mellan annars disparata texter. Spänningsfältet mellan
individualism och kollektivism är hela tiden aktuellt.
Fångenskap och flykt
Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring
och science fiction decennierna kring 1970
Svante Landgraf