konceptskiss: nod

Den nya gröna vågen
Lovisa Parke
den nya gröna vågen.
det kollektiva resandet.
Under 1970-talets
grönavågenrörelse flyttade människor samman i
kollektiv.
I det här förslaget föreslås ”den nya gröna
vågen” som ska öka och förbättra det kollektiva
resandet. Förslaget illustrerar en av flera noder
på mindre orter i Halland som kopplas samman av
busstrafiken. Det ska bli attraktivt och bekvämt
att välja bussen!
vad önskas?
Att fler väljer bussen
Skapa en entré till orten
Trygghet
Nytänkande
.
hur?
En trivsam plats att vänta på bussen.
Hållplatserna utvecklas till
bussstationer. Goda möjligheter för
parkering av cykel och bil.
Entrétorg och bussstation för
bussresenärer. Ortsnamn på bussstationen.
Belysning och skydd i ryggen,
låg skir växlighet.
Solceller på sedumtak. Belysning och
uppvärmda sittplatser, möjlighet att
ladda dator och mobiltelefon. Ledning av
dagvatten. Gunga på busstationen, är några
exempel.
konceptskiss: nod
HUS
PARKERING
mötesplats
TORG
cykelparkering
bussstation
ENTRÉ
ENTRÉ - Entrén sker genom hållplatsen eller längs gcvägen över torget.
TORG - Torget skapar en ”centrumkärna” för orten, med en grön inramning,
Inhyser bussstation, mötesplats för större sällskap och cykelparkering.
HUS - Omkringliggande hus, gärna med tex. matvaruhandel, skapar
rumslighet.
PARKERING - Parkering nära busshållplatsen, kan ev. kombineras med
parkering till matvaruhandel. Bryts upp av gångstråket, där gående har
företräde. Möjlighet till laddning av elbil.
den nya gröna vågen.
det kollektiva resandet.
idégenerering
skydd i ryggen.
dagvattenhantering.
cykelpump.
parkeringsplatser. tydliga skyltar för resenärer.
”hela resan-koncept”.
det ska bli attraktivt att välja bussen. tillgänglighet.
design möter funktion.
laddningsmöjlighet för mobil och dator.
laddningsmöjlighet för elbil. solceller för belysnin
g.
omringat torg av hus skapar
entré till orten.
et.
tryggh
centrumkänsla.
skapa nod.
skydd mot väder och vind.
varma sittplatser.
cykelparkering.
knytpunkt mellan gående, cyklister,
bussresenärer och bilister.
gunga medan du väntar på bussen.
Halland = stränder, vass & vågor.
utveckla hållplatserna till bussstationer.
Tvååker
.
förslag: den nya gröna vågen
den nya gröna vågen.
det kollektiva resandet.
inspiration:
Hallands stränder
förslag: illustrationsplan skala: 1:200
hus, eventuellt med matvaruhandel
parkering
P
vågor
P
P
P
P
P
P
laddning för elbil
gc-väg
uppvärmda
sitplatser
plantering
cykeltak med sedum
och solceller
vass och gräs
cykelpump
infart
parkering
bussstation med
glasväggar,
sedumtak med solceller
bussstopp
strand och stenar
.
Formspråket inspireras av Hallands stränder. Natursten formar vågor på torget. Vass och gräs vajar i planteringarna.
Dagvatten från de hårdgjorda ytorna leds in och infiltreras i planteringarna genom mindre öppningar i kortenstålskantstödet.
En grön våg reser sig över resenärer och cykelparkering och bildar ett tak av sedumväxter. Träden skapar en rumslighet
på det lilla torget. Stenblock är uppkastade av vågorna och bildar en mötesplats för större grupper att samlas på
och är uppvärmda vintertid för varma sittplatser. När torget är tomt bildar stenarna en upplyst konstinstallation.
Torget bildar en en entré för bussresenärer, gående, cyklister och bilister och ger en centrumkänsla och en nod till
orten. Dimensionerna på torget, parkering osv. kan förändras efter invånare på orten. Det är viktigt att torget
upplevs litet och intimt och inte stort och öde. Specifika växtval sker efter platsens förutsättningar.
den nya gröna vågen.
det kollektiva resandet.
förslag: detaljskisser
Uppvärmda sittplatser i form av stenblock.
Tvååker
Busstation inspirerad av en våg som sträcker sig över resenärerna som
ett tak av sedumväxter. Glasväggar skapar vindskydd och ger skydd i
ryggen. Här finns belysning driven med solceller och här kan du plugga in
din mobil eller dator för laddning. Du kan även gunga när du väntar på
bussen. Varje station har en tydlig skylt med ortens namn.
.
Gång-och cykelväg över torget. Plantering med
gräs och vass i olika former med ett kanststöd
i kortenstål. Träden kring torget skapar en
rumslighet.
Cyklelparkering med tak täckt med sedumväxter.