Ansökan om båtplats

Prioriterad:
A B C
Ansökan skickas till
Orust kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsutveckling
473 80 HENÅN
D
Ansökan om båtplats
Sökande
Förnamn*
Efternamn*
Folkbokföringsadress*
Telefon bostad*
Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)*
Mobiltelefon
e-post
Personnummer*
Eventuell sommaradress på Orust, samt fastighetsbeteckning
Båtuppgifter
Båttyp:
Fabrikat:
Segelbåt
Båtstorlek
Motorbåt
Längd
Bredd
Djup
Hamnar:
100 Edshultshall
300 Gullholmen
500 Hälleviksstrand
700 Mollösund
200 Ellös
400 Henån
600 Käringön
900 Stocken
För att registreras krävs att sökanden samtidigt med ansökan betalar in en första årsavgift på 100
kronor. Önskar sökanden registrering i fler hamnar betalas ytterligare 100 kronor per hamn in i
årsavgift, dock i högst 3 hamnar. Sökanden registreras den dag både avgift och ansökan
inkommit till Orust kommun. Bankgiro 645-8368.
Kökategori*
Fördelning av båtplatser sker enligt inplacering i kön. Vid placering skall dock 75 % av
båtplatserna tilldelas sökanden som är prioriterad. Prioriterad sökanden är:
A. den som har yrkesfiskelicens och är folkbokförd i Orust kommun,
B. övriga som är folkbordförda i Orust kommun,
C. den som är fastighetsägare i Orust kommun men inte folkbokförd där,
D. den som är folkbokförd inom STO-regionen (Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner)
Underskrift* Undertecknad har tagit del av giltiga bestämmelser och försäkrar att
lämnade uppgifter är korrekta
Underskrift
Datum
*Obligatoriska uppgifter
Behandling av person-/organisationsuppgifter: Behandling sker med stöd av PUL, Personuppgiftslagen. De uppgifter du
lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning eller om det är
nödvändigt för ärendets handläggning. Du har rätt att begära information om de uppgifter som finns registrerade om dig.
Anteckningar
Kontroll av kategori
Inlagd i båtplatssystem
Kommentar:
Uppdaterad: 2017-02-13
Godkänns
Inlagd i Economa
Godkänns ej