Anvisning för ansökan om produktionsincitament för den

Anvisning för ansökan om produktionsincitament för den audiovisuella
branschen
Vem kan ansöka?
Betalningsgottgörelsen kan ansökas av och beviljas till finländska och utländska
produktionsbolag, produktionsservicebolag eller andra bolag inom den audiovisuella
branschen som valts till produktionerna och som utför en viss del av produktionen. Om
finansieringssökanden av är ett utländskt företag, som inte är registrerat i Finland, ska
företaget använda ett finländskt företag som produktionskoordinator. Vi internationella
samproduktioner kan den finländska parten vara finansieringssökande eller -mottagare.
Hur ansöker man?
Ansökan fylls i på Tekes elektroniska ärendetjänst. Ansökan ska skrivas på finska, svenska
eller engelska. Den som fyller i ansökan ska vara ett företag som är registrerat med ett FOnummer i Finland.
I den utländska finansieringssökandens ställe ska ansökan fyllas i av
produktionskoordinatorn i den elektroniska ärendetjänsten. En utländsk sökande ska
teckna ett skriftligt tjänsteavtal med produktionskoordinatorn, som har ett finskt FOnummer. I avtalet måste produktionskoordinatorn befullmäktigas att fylla i ansökningen i
Tekes elektroniska ärendetjänst.
Tekes
förutsätter
att
kostnadsspecifikationer
alla
finansieringssökanden
använder
standardiserade
Vad är en produktionskoordinator?
Produktionskoordinatorn anställer arbetstagare, anskaffar tjänster till
finansieringsmottagaren samt betalar löner och fakturor från tjänsteleverantörer.
Koordinatorn fakturerar finansieringsmottagaren alla utbetalda löner och fakturor samt sitt
eget arvode. Koordinatorn upprättar och uppdaterar standardiserade
kostnadsspecifikationer enligt Tekes anvisningar. Finansieringsmottagaren och
produktionskoordinatorn avtalar sinsemellan om betalningsvillkor och betalningstidtabeller.
Företagets nuvarande status
I ansökan frågas efter företagets allmänna bakgrundsuppgifter. Med företagets kärngrupp
avses de personer i sökandeföretaget som deltar i projektet.
De minimis-stöd
Den här punkten besvaras ej.
Grunduppgifter
Planerad tidtabell
För projektets tidtabell anges tidtabellen för produktionen som genomförs i Finland. Om
produktionen som genomförs i Finland innefattar flera tidtabeller, ska de specificeras vid
frågan om projektets genomförande.
Kommun där projektet i huvudsak genomförs
Till projektets huvudsakliga genomförandekommun väljs den kommun eller stad som enligt
Patent- och registreringsstyrelsen (PRH) och skatteverket fastställts som det finländska
samproduktions- eller produktionskoordinatorföretagets hemort.
Projektets genomförande
Den del av den audiovisuella branschens produktion som genomförs i Finland
I ansökan frågas:
-
Hur stor del av produktionen genomförs i Finland, med vilken tidtabell och var i Finland
förbrukningen i huvudsak koncentreras?
Hur uppfyller produktionen Tekes kriterier för en kulturprodukt?
Betalningsgottgörelsen kan periodiseras efter preliminär avräkning, här kan du uppskatta
avräkningstidpunkter och -belopp.
Med förbrukning avses kostnaderna för produktionens förberedelser, under produktionen
eller efterproduktionen i Finland, varav betalningsgottgörelsen beräknas till max 25 %.
Budget och finansiering
Kostnadsberäkning av projektet
Löner
För arbete i Finland till arbetstagare som är skattskyldiga i Finland. Kostnader som godtas
är förskottsinnehållning underkastade penninglöner till personer som deltagit i genomförande
av produktion.
Personalbikostnader
Personalbikostnader inbegriper bland annat sociala avgifter och övriga arbetskostnader, till
exempel sedvanlig personalutbildning och naturaförmåner. Som personalbikostnader kan
godtas högst 30 procent av betalda löner, vilka har godkänts för projektet.
Inköp
Tjänster som köps av företag som är skattskyldiga i Finland. Kostnader som godtas kan vara
varor och tjänster som köpts i Finland, kostnader för transport, resor och inkvartering samt
hyreskostnader för utrustning som hyrts för produktionen.
Övriga kostnader (Flatrate)
Av övriga kostnader godtas högst 20 procent av det sammanlagda beloppet av
penninglöner och köptjänster. I övriga kostnader ingår bl.a. res- och allmänna omkostnader
samt producentens arvode. Reskostnader är till exempel färdbiljetter, bränslekostnader och
dagpenning.
Övriga kostnader behöver inte rapporteras till Tekes och de behöver inte ingå i
finansieringsmottagarens projektbokföring.
Läs mer om villkoren för finansiering (på engelska)
Finansiering av projektet
Finansiering som söks från Tekes
Finansieringen som söks från Tekes kan vara max 25 % av kostnaderna för produktionen
som genomförts i Finland.
Övrig finansiering
Specificera övriga finansiärer för projektet.
Följebrev I fritext
Skriv här synopsis eller en beskrivning av verkets innehåll.
Övriga bilagor
I tabellen ”Ansökningshandlingar” anges nödvändiga bilagor. Observera att handlingarna i
lista A och B är obligatoriska. Kryssa i bilagan de handlingar som är färdiga vid
ansökningstillfället och skicka tabellen till Tekes tillsammans med ansökan.
Övriga produktionshandlingar lämnas endast in vid begäran. Du kan lämna max 10 st bilagor
tillsammans med din ansökan. Fler bilagor kan skickas in via ärendetjänsten när
ansökningen har tagits emot.