Kallelse med dagordning

333
Kommunfullmäktige
2017-02-23
Kungörelse
Kommunfullmäktige sammanträder den 23 februari 2017, kl. 18:30,
Kommunhuset, Stora Tjörnsalen
Inledning
1
Mötets öppnande
2
Val av justerare (protokollet föreslås justeras
27 februari kl. 16:30)
3
Upprop
4
Information
5
Fastställande av dagordning
Beslutsärenden
6
Val av ombud vid bolagsstämma i Renova
AB och Renova Miljö AB – omedelbar
justering
2017/32
7
Val av revisor till Samordningsförbundet
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
2017/33
8
Entledigande av Gert Kjellberg (TP) från
uppdraget som suppleant i Tjörns Hamnar
AB
2017/95
9
Val av suppleant i Tjörns Hamnar AB
2017/4
10 Entledigande av Alma Sibrian (V) från sitt
uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden
2017/141
11 Entledigande av Linnea Tallvik (S) från
uppdraget som ersättare i valnämnden
2017/127
12 Val av ersättare i valnämnden (S)
2017/4
333
13 Val av ledamot tillika ordförande i
valnämnden (L)
2017/4
14 Enkel fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd
till socialnämndens ordförande om ökade
kostnader rörande enskilda som är över 18
år
2017/96
15 Enkel fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd
till Martin Johansen (L) gällande
kommunens båtplatskö
2017/26
16 Enkel fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd
till Martin Johansen (L) gällande
ekonomiska ersättningar för kommunala lån
hos Kommuninvest
2017/27
17 Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården
avseende räkenskapsåret 2015
2016/636
18 Korrigering av bolagsordning för Tjörns
Måltids AB
2016/638
19 Justering av arvode för revisorer
2017/39
20 Återremitterat ärende,
Medfinansieringsavtal Vallhamnskorset
2010/319
Anmälningsärenden
21 Anmälan av motion från Benny Andersson
(S) angående förbättrade prognosverktyg för
budgetarbetet
2017/75
22 Anmälan av motion från Hans Strandberg
(S) angående reflexvästar till samtliga
förskolor inom Tjörns kommun
2017/94
23 Anmälan av motion från Benny Andersson
(S) angående anstiftan av pris för "En
hållbar kommun"
2017/111
24 Anmälan av motion från Martin Johansson
(SD), Thord Jansson (SD) och Rikard
Simensen (SD) om att kvalitetssäkra
demensvården - utreda möjligheten att
Silviacertifiera inom Tjörns kommun
2017/117
333
25 Anmälan av interpellation från Martin
Johansson (SD) ställd till kommunstyrelsens
ordförande angående förtur på Tjörns
Bostads AB's lägenheter
2017/142
Välkomna!
Gun Alexandersson Malm
1:e vice ordförande
Johan Nilsson
kommunsekreterare