P 8896-16 - Mark- och miljööverdomstolen

1
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
Rotel 060103
PROTOKOLL
2017-01-13 och
2017-02-07
Föredragning i
Stockholm
Aktbilaga 20
Mål nr P 8896-16
RÄTTEN
Hovrättsråden Per Sundberg, Johan Svensson, referent, Åsa Marklund Andersson och
Ulf Wickström
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE
Hovrättsfiskalen Hannah Grahn
SÖKANDE
1. EC
2. HCM
3. Dödsboet efter MHS
Ombud för 1–3: Jur.kand. MH
MOTPART
Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
SAKEN
Återställande av försutten tid
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Värmdö kommuns beslut 2016-06-22 i ärende
Dnr 11KS/11 § 136
_____________
Värmdö kommun beslutade den 22 juni 2016 att anta en detaljplan för PFO-område
T3, X m.fl. i Värmdö kommun. EC och HCM äger 1/6 vardera av fastigheterna Y
och Z i Värmdö kommun. Dödsboet efter MHS äger 1/3 av fastigheterna. Dessa
fastigheter omfattas av detaljplanen.
EC, HCM och flertalet dödsbodelägare i dödsboet efter MHS har överklagat
kommunens beslut om att anta detaljplanen. Kommunen har avvisat detta
överklagande som för sent inkommet. Detta
Dok.Id 1324135
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 16
Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: [email protected]
www.svea.se
Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00
2
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
P 8896-16
beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen, som avslagit överklagandet.
Mark- och miljödomstolens dom har vunnit laga kraft.
EC, HCM och dödsboet efter MHS (sökandena) har nu ansökt om att få en ny tid
för att överklaga beslutet (återställande av försutten tid). De har som skäl för
ansökan uppgett huvudsakligen
följande: De har inte fått något meddelande från kommunen om att beslut har fattats i
ärendet och har inte haft kännedom om beslutet. De har alltså inte kunnat överklaga
beslutet innan överklagandetiden gått ut.
Värmdö kommun har uppgett huvudsakligen följande: Kommunen har skickat ett
meddelande den 30 juni 2016 till de som under planprocessen haft synpunkter som inte
har tillgodosetts.
Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande
BESLUT (att meddelas 2017-02-16)
Mark- och miljööverdomstolen återställer den försuttna tiden för överklagande av
Värmdö kommuns beslut den 22 juni 2016 (Dnr 11KS/11 § 136) att anta detaljplan
för PFO-område T3, X m.fl. Detta innebär att EC, HCM och dödsboet efter MHS får
en ny tid för att överklaga beslutet.
Ett överklagande ska ha kommit in till Värmdö kommun inom tre veckor från
meddelandet av detta beslut, det vill säga senast den 9 mars 2017.
Skäl för beslutet
Sökandena har lämnat synpunkter under planprocessen som inte har blivit
tillgodosedda. De ska alltså underrättas om kommunens beslut om antagande av
detaljplan när detta inte har kungjorts (se 5 kap. 30 § i den upphävda plan- och
bygglagen (1987:10), ÄPBL). I kommunens handlingar finns ett meddelande om
antagande av detaljplan och en sändlista över dem som meddelandet ska ha skickats
3
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
P 8896-16
till. Det finns i och för sig inte anledning att ifrågasätta att kommunen har översänt
beslutet enligt sändlistan. Det finns däremot inte heller några omständigheter som talar
mot sökandenas påstående att de inte har fått underrättelsen (jfr NJA 2012 s. 435).
Sökandena har alltså haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att inte överklaga beslutet i
tid. Deras ansökan om återställande av försutten tid ska därför bifallas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A
Överklagande senast 2017-03-16
Hannah Grahn
Protokollet uppvisat/