Klicka här för att ladda hem kursinfo

Drivkraft - rullstolsutbildning
Onsdagen 22 februari 2017
Seminariet Drivkraft utgår från rullstolsanvändare som har intakt eller nedsatt
armdag
ochmed
handfunktion
t exteori
MS, om
muskeldystrofi,
amputerade,
post och
polio,metodik
rygg- i rullstol.
En
praktik och
mekanik, ergonomi,
teknik
märgsskador m fl. Vi vill med seminariet ge inspiration och kunskap, som även
är användbar vid anpassning och träning med andra skadegrupper. Stor vikt
Seminariet
Drivkraftmellan
utgår från
rullstolsanvändare
läggs vid samspelet
människa
och rullstol. som har intakt eller nedsatt arm och
handfunktion t ex MS, muskeldystrofi , amputerade, post polio, ryggmärgsskador m fl.
Vi
vill med seminariet
geteoretiskt,
inspirationmen
ochäven
kunskap,
sommoment
är användbar
Kursinnehållet
är delvis
praktiska
ingår vid
där rullstolsman
ordinationer
samt
vid
anpassning
och
träning.
Stor
vikt
läggs
vid
samspelet
mellan
tränar/provar på manövrering i rullstol. Framför allt fokuseras på grundlägganmänniska
och
rullstol.
de manövreringsteknik och enklare hinderteknik – men även svårare moment
och tekniker behandlas också. Seminariet tillhandahåller rullstolar för de praktiska
inslagen. Kursen
ökad kunskap
om hur
man anpassar
Kursinnehållet
är delvisger
teoretiskt,
men även
praktiska
momentrullstolen
ingår därför
man tränar/provar
att manövrering
kunna sitta och
manövrera
rullstolen
med en på
ergonomiskt
kraftbesparande
på
i rullstol.
Framför
allt fokuseras
grundläggande
manövreringsteknik och
teknik och
hur man metodiskt
lär tillhandahåller
ut rullstolsteknik.
från
boken Drivenklare
hinderteknik.
Seminariet
rull Pedagogik
stolar för de
praktiska
inslagen. Kursen
kraftökad
ligger
som grund
för seminariet
och ingår
somför
kurslitteratur.
ger
kunskap
om hur
man anpassar
rullstolen
att kunna sitta och manövrera
rullstolen med en ergonomiskt kraft besparande teknik och hur man metodiskt lär ut
&ÚR
ETAGSANPAS
SAD UTBILDNING
rullstolsteknik.
Pedagogik
från boken Drivkraft ligger som grund för seminavriet och ingår
somnikurslitteratur.
Är
flera på företaget eller avdelningen som är i behov av denna utbildning
erbjuder vi skräddarsydda program. Utbildningen kan hållas på er arbetsplatså
Rehab Station Stockholm. Kontakta Åke Norsten för mer information.
Fakta
Målgrupp
Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehabinstruktörer,
idrottslärare, hjälpmedelstekniker och yrkesgrupper
som arbetar med förskrivningar, rullstolar och/eller
rullstolsmanövrering.
Kurstillfälle
Onsdag 22 feb 09.00-16.00
Anmälan till
Åke Norsten
tel 070-835 24 11
mail [email protected]
Plats
Rehab Station Stockholm
Frösundaviks allé 13
169 89 Solna
Pris
2 495 kr inkl lunch och kurslitteratur.
(moms tillkommer)
En förebild för framtidens rehabilitering