Protokoll valnämnden 16 februari 2017

1(5)
uni)(19,12.
VALNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-02-16
Plats och tid:
Storskogen, 18:00-
Beslutande:
Caisa Lycken (MP) ordförande
Jan Öman (M) vice ordförande
Tone Tingsgård (S)
Karolina Larfors (L)
Övriga:
Ersättare: Johan Rendel (M)
Pia-Maria Ivarsson (MP) § 8-9
Au Akiz (V)
Kajsa Lindner (C)
Emilie Sundell, sekreterare
Lena Grapp, stadsjurist
Asa Nilsson Bjerv-ner, stabschef
Utses att justera: Jan Öman (M)
Justeringens
plats och tid:
Paragrafer: 5 - 9
unledningskontoret 16 februari 2017
Underskrifter:
Caisa J cken, ordförande
---- Jan Örnai
's—V—
jusla-afe
Emilie Sunden, sekreterare
ANSLAG/BEVISProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:
Valnämnden
Datum:
2017-02-16
Datum för
anslags uppsättande: 2017-02-17
FörvaringsplatsStationsgatan 12
för protokollet:
Datum för anslags nedtagande: 2017-03-13
Sista dag för överklagande:2017-03-10
Underskrift:
Namn
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2(5)
Lipen»,
VALNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-02-16
§5
Val av justerare
Beslut
Valnämnden beslutar
att utse Jan Öman (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§6
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Valnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan.
Justerandes si
Utdragsbestyrkande
3(5)
fAupe(heloi
VALNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-02-16
§7
Årsbokslut 2016
VLN-2017-0003
Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna årsbokslut 2016 för valnämnden enligt ärendets bilaga 1.
Sammanfattning
Valnämndens resultat uppgår till -6,2 tkr och i jämförelse med prognos per augusti är det en
förbätiting med +6,3 tkr. Resultatet förklaras av en rättning av arvoden från valåret 2014 som
betalats ut 2016. Lokalkostnaden för förråd till valmaterial har ökat på grund av hyreshöjning med
45. tkr som inte var känt när budget fastställdes. Samtidigt har valnämnden inga kostnader för
kommungemensamma IT-system eftersom fördelningen ändrats.
Justerandes s'gn
Utdragsbestyrkande
4(5)
Uppsala
au
VALNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-02-16
§8
Information från kommunledningskontoret
Sammanfattning
Närvarande tjänstemän informerar om arbetet med att inleda upphandling av valförrättarsystem,
omorganisationen på kommunledningskontoret samt översynen av valkretsar och valdistrikt inför
Allmänna valen 2018.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5(5)
uPente,
VALNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2017-02-16
§9
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande