KALLELSE

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Datum
2017-02-09
KALLELSE
Nämnd/Organ:
Plan- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 16 februari 2017, klockan 15:00
Sammanträdeslokal:
Aspen, Stationsgatan 12
Ordförande:
Erik Pelling (S)
Sekreterare:
Sara Östberg, [email protected] 018-727 46 95
Mötet är inte öppet för allmänheten.
Närvarande vid arbetsutskottet 9 februari 2017: Erik Pelling (S), Trond Svendsen (MP), Therez
Olsson (M) och Florian Burmeister (V).
Föredragningslista
Nr
Ärenderubrik
Övriga uppgifter
Tuva Andersen, tillsynshandläggare
tillbaka från föräldraledighet, hälsas
välkommen och medges närvarorätt
Val av justerare och tidpunkt för justering
(förslag 17 februari 2017)
Fastställande av föredragningslista
Information
Fördjupad vattenutredning Ulleråker,
föredragande Kristina Mårtensson,
projektchef
Dom från förvaltningsdomstolen om
bostadsanpassningsbidrag, föredragande
Jenny Björnström, enhetschef
Muntlig redovisning av två valda
delegationsbeslut, föredragande Christian
Blomberg, bygglovchef
10 min + 5 min
frågor
Diarienummer
2 (6)
Sävja 1:76
Bygglov för nybyggnad av tre
flerbostadshus med parkeringsgarage
(dnr 2016-002698)
Fyrislund 6:2
Bygglov för tillbyggnad och väsentligt
ändrad användning av affärshus samt
anmälan för väsentlig ändring i
brandskydd (dnr 2016-002078)
Frågor från nämndens ledamöter
Kommande samrådsmöten (skriftlig
information)
Beslutsärenden
1
PBN-2017-0026
Årsredovisning 2016
Handläggare: Elisabet Jonsson
Muntlig föredragning 15 min
2
PBN-2017-0028
Fördjupad översiktsplan Södra staden yttrande över utställningshandling
Handläggare: Pernilla Hessling
Muntlig föredragning 10 min
3
Detaljplan för del av Kåbo 1:1
Handläggare: Johan Nilsson
Avbryta planarbete
2012-020241
Muntlig föredragning 10 min
4
Bildande av naturreservatet
Örnsätraskogen
Handläggare: Mia Agvald-Jägborn
Muntlig föredragning 5 min
PBN-2016-0074
3 (6)
5
Planbesked för Sala Backe 15:1 och del
av Sala Backe 1:1
Handläggare: Fredrik Berggren och Sofie
Rosell Güler
Påbörja detaljplaneläggning
2017-000043
Muntlig föredragning 5 min
6
Strukturprogram för främre
Boländerna
Handläggare: Anneli Sundin
2015-000620
Muntlig föredragning 5 min
7
Planbesked för Fjärdingen 9:2
Handläggare: Brita Christiansen
Påbörja detaljplaneläggning
2016-003010
8
Detaljplan för Norra Kapellgärdet
Handläggare: Elin Eriksson
Antagande
2014-000155
9
Skäggesta 16:2
Förhandsbesked, lokaliseringsprövning
för tre enbostadshus
Handläggare: Maya Katsumata Ling
2016-000887
10
Vreten 1:6
Förhandsbesked, lokaliseringsprövning
för ett enbostadshus
Handläggare: Jessica Helander
2016-001590
11
Uggeln 4:10
Förhandsbesked, lokaliseringsprövning
för ett tvåbostadshus
Handläggare: Jessica Helander
2016-002816
12
Hallkved 16:20
Förhandsbesked, lokaliseringsprövning
för ett enbostadshus
Handläggare: Jessica Helander
2015-003848
4 (6)
13
Tensta-Brunna 5:1
Förhandsbesked, lokaliseringsprövning
för ett enbostadshus
Handläggare: Lillemor Forslund
2016-002490
14
Tillsynsplan 2017
Handläggare: Eva Adriansson
PBN-2017-0029
15
Berthåga 25:1
Bygglov för tillbyggnad, inglasad
uteplats på flerbostadshus
Handläggare: Nina Frodemo
2014-000900
16
Berthåga 25:1
Olaga bygge
Handläggare: Nina Frodemo
2016-003028
17
Valsätra 69:1
Obligatorisk ventilationskontroll
återkommande besiktning
Handläggare: Mari Nordenholm
2015-000715
18. Delegationsbeslut perioden 16 januari - 6 februari 2017
Förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Ärendet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bygglov
Bygglov avslag
Startbesked lovärenden
Startbesked anmälanärenden
Beslut om avvisande av ofullständiga ärenden
Föreläggande att inkomma med kompletterande handlingar
Interimistiskt slutbesked
Installation av eldstäder
Beslutade bostadsanpassningsbidrag med beslutsdatum 16 januari -6 februari 2017
5 (6)
19. Anmälningsärenden perioden 16 januari - 6 februari 2017
Förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.
Ärendet
1. Kommunala lantmäterimyndigheten, underrättelser
Överklaganden
2. Beslut från länsstyrelsen 1 februari 2017 om överklagat beslut om att meddela bygglov för
om- och tillbyggnad och fasadändring av matsalsbyggnad till skola samt anmälan för
installation av ventilation och VA-anläggning på fastigheten Luthagen 39:5. Länsstyrelsen
avslår överklagandet. (dnr 2016-001950)
3. Beslut från länsstyrelsen 30 januari 2017 om överklagat beslut om att meddela bygglov för
bensinstation samt fasadändring av skärmtak och id-skylt på fastigheten Storvreta 3:45.
Länsstyrelsen avslår överklagandet (dnr: 2016-001901)
4. Beslut från länsstyrelsen 30 januari 2017 om överklagat beslut om att meddela bygglov för
nybyggnad av LSS-byggnad, komplementbyggnad, plank och parkeringsplatser samt anmälan
om rivning av fritidshus på fastigheten Läby-Österby 6:6. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
(dnr:2016-001812)
5. Beslut från länsstyrelsen 24 januari 2017 om överklagat beslut om att påföra tidigare ägare till
fastigheten Nåntuna 9:4 byggsanktionsavgift för att på fastigheten ha påbörjat en fasadändring
utan att ha erhållit startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Länsstyrelsen avslår överklagandena. (dnr: 2015-002951)
6. Beslut från länsstyrelsen 20 januari 2017 om överklagat beslut om att förelägga ägarna till
fastigheten Bergsbrunna 14:84 klippa ner häcken i vägkorsningen så att god sikt uppnås.
Länsstyrelsen avslår överklagandet. (dnr 2012-015283).
7. Beslut från länsstyrelsen 19 januari 2017 om överklagat beslut om att lämna anmälan utan
ytterligare åtgärd samt avsluta ärendet. Länsstyrelsen avslår överklagandet. (dnr: 2016003536)
8. Beslut från länsstyrelsen 12 januari 2017 om överklagat beslut om avvisning av ansökan om
förhandsbesked på fastigheten Helgeby 1:3. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet
och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. (dnr 2012-052810)
9. Beslut från länsstyrelsen 12 januari 2017 om överklagat beslut om avvisning av ansökan om
förhandsbesked på fastigheten Orrbol 1:1. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet
och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. (dnr 2012-052818)
10. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 24 januari 2017 om överklagat beslut om
bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m,
Förvaltningsrätten avslår överklagandet (B15-1088)
11. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 24 januari 2017 om överklagat beslut om
bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m,
Förvaltningsrätten avslår överklagandet (B16-0534)
12. Protokoll från Högsta Domstolen 31 januari 2017 om återställande av försutten tid. Högsta
domstolen avslår ansökan om återställande av försutten tid. (dnr 2014-001147)
6 (6)
Laga kraft
13. Detaljplan för Norra Bäcklösa, Ultuna 2:23 med flera har, efter överklagande, vunnit laga
kraft 13 januari 2017.