Årsmöte 2017

JAGUAR ENTHUSIASTS´ CLUB REGION SWEDEN
1-2 APRIL 2017
Kallelse till Årsmöte.
Lördag 1 APRIL (inget skämt)
Årsmötet blir inom 5 mil från Skara.
Fortfarande är slutdestinationen hemlig.
Vår tanke är att bygga på förra årets mycket omtyckta helg.
Samling lördag, hemresa söndag
Antalet preliminäranmälda bestämmer vad och var.
Som vanligt - självkostnadspris.
Klubbkassan kommer att sponsra något.
Preliminäranmälan till: [email protected]
OM övernattning fredag -lördag önskas meddela detta i anmälan!
Se även på vår hemsida, där kommer mer information !
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om kallelse skett enligt stadgorna.
3. Justering av röstlängd.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
5. Val av 2 justeringsmän, som också är rösträknare.
6. Godkännande av föregående årsmötes protokoll.
7. Genomgång av årsredovisning och föregående års revisionsberättelse,
samt föredragning av verksamhetsberättelsen.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
9. Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för föregående verksamhetsår.
10. Behandling av styrelsens förslag samt eventuellt inkomna motioner.
11. Vid behov val av styrelseledamöter.
12. Val av revisorer / alternativt auktoriserad revisor.
13. Fastställande av medlemsavgift.
14. Genomgång och fastställande av budget för pågående verksamhetsår.
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 24 Mars.
Styrelsen JEC-Region Sweden / Christer Olsson
Bilder från årsmöte 2016.
Jaguar Enthusiasts’ Club – Region Sweden
Torekullevägen 18 – SE-439 36 Onsala
Hemsida: www.jec-sweden.se
Email: [email protected]