Årsmöte - Välkommen till Svensk

Kallelse till årsmöte i Svensk-Nederländska Föreningen 2017
Datum:
Söndagen den 26 februari 2017
Tid:
14.30-17.00
Plats:
Vi börjar kl. 14.30 med trevlig samvaro med något att dricka och lättare förtäring.
Därefter håller vi årsmöte fram till kl. 17.00.
Agenda:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av protokollförare
Val av två justeringsmän
Verksamhetsberättelse och bokslut 2016
Revisionsberättelse 2016
Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse för 2017:
ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
övriga styrelseledamöter
Val av två revisorer
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift för 2017
Teckningsrätt i föreningens namn
Behandling av motioner (insändes till styrelsen en vecka före årsmötet)
Övriga frågor
Mötets avslutning
Anmälan senast torsdagen den 22 februari till:
Mona Arfs, telefon: 070-6727099, e-mail: [email protected]
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
www.svenedfor.se