Tillämpningsövning IP-rätt VT 2017 (Christoffer Monell)

2017-02-13
Lagvalsfrågor i praktisk tillämpning, VT 2017
(Christoffer Monell, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg)
Anvisningar:
Seminariet hålls ur en praktiskt verksam jurists perspektiv. Det är tänkt att ge en bild av
olika sammanhang där lagvals- och domsrättsfrågor aktualiseras samt olika metoder för
att hantera dessa frågeställningar. Med utgångspunkt i verkliga fall kommer även
skillnaderna mellan olika discipliner inom civil- respektive processrätten att redovisas
översiktligt. Vidare kommer de komplikationer som dessa skillnader kan ge upphov till
att diskuteras. På samma sätt kommer den stora potential för rättsförlust som ligger i en
ogenomtänkt hantering av de aktuella frågorna att beröras.
Alla deltagare uppmuntras att under föreläsningen ställa frågor och inleda diskussion.
Vidare ska ni vara förberedda på att på ett initierat sätt diskutera övningsexemplen
nedan. Ni ska således kunna redogöra för de rättsliga problem som aktualiseras i
uppgifterna samt kunna resonera kring och motivera olika förslag till lösningar på dessa
problem.
Väl mött!
Christoffer Monell
1.
Den ”lilla” globala entreprenören
Du arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå och har blivit kontaktad av 1vironment AB, med säte i Borås. Bolaget har på kort tid ställts inför flera juridiska
frågeställningar.
1.1
Domstolstvisten
1-vironment AB ingick för en tid sedan ett avtal med ett norskt bolag om leverans av
viss avancerad solcellsutrustning. På grund av att utrustningen inte verkade fungera som
avsett anmälde 1-vironment AB tämligen omgående missnöje med leveransen. Fram
tills nu har kontakterna med den norska motparten skötts av 1-vironment AB:s VD Kim,
som nyligen har studerat handelsrätt. I korrespondensen har 1-vironment AB med
2017-02-13
uttrycklig hänvisning till bestämmelsen i 17 § köplagen (1990:931) begärt prisavdrag/
skadestånd och påstått att den aktuella utrustningen saknar vissa s.k. kärnegenskaper.
Leveransavtalet innehåller inga detaljerade tekniska specifikationer avseende utrustningens egenskaper. Enligt avtalet ska avlämnande ske ”fritt levererat” till 1-vironment
AB:s anläggning i Borås. Vidare saknar avtalet bestämmelser om tillämplig lag och
tvistlösning.
Eftersom en tvist verkar oundviklig har Kim kontaktat dig och bett om assistans med att
stämma det norska bolaget vid Borås tingsrätt. Vidare har Kim, som är kostnadskänslig,
framfört särskilt önskemål om att så mycket som möjligt av tidigare argumentation ska
återanvändas. Vad lämnar du för råd?
1.2
Skiljeförfarandet
1-vironment AB:s CFO Jenny har också hört av sig till dig och bett om brådskande råd
beträffande ännu en tvist som verkar vara under uppsegling.
1-vironment AB har ingått ett avtal om miljökonsulttjänster med ett engelskt bolag.
Parterna anlitade inte juridiskt ombud vid avtalets ingående eftersom det var fråga om
ett förhållandevis standardiserat upplägg. Jenny var löst inblandad i avtalsförhandlingarna och lämnade internt synpunkten att det vore lämpligt att eventuella tvister
skulle lösas genom skiljeförfarande i Borås i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. 1 Kim, som ansvarade för avtalsförhandlingarna,
tyckte att det lät som en bra idé, men Jenny fick aldrig någon formell återkoppling om
vad som hände med hennes förslag.
Samtliga 1-vironment AB:s fakturor är förfallna till betalning, men motparten vägrar
trots upprepade påminnelser att betala i enlighet med avtalsvillkoren. Grunden för
vägran tycks vara ett påstående om att avtalet inte är ingånget i enlighet med de
associationsrättsliga regler som gäller för det engelska bolaget. Vidare finns tecken på
att motparten förbereder att inom kort väcka talan vid engelsk domstol. 1-vironment AB
är därför angeläget om att så snart som möjligt inleda rättsligt förfarande i enlighet med
tvistlösningsbestämmelserna i avtalet.
I avtalet (som innehåller totalt nio punkter) stadgas bl.a. följande:
6. ARBITRATION
All disputes and differences which may arise out of the present Contract or in connection
thereto are to be settled by the Parties in an amicable way to the maximum possible extent.
Should the parties fail to reach an agreement after six (6) months of negotiation, a case shall
be submitted, without recourse to courts of law, to the International Arbitration Court in
Stockholm in accordance with the rules for procedure of said Court. The award of the
Arbitration Court shall be final and binding upon both Parties.
1
se http://www.sccinstitute.com/media/40120/arbitrationrules_eng_webbversion.pdf.
2(4)
2017-02-13
[…]
9. GOVERNING LAW
This Contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the United
Kingdom and the parties hereby agree that all actions or proceedings arising hereunder, or in
connection with this Contract, shall be brought in first instance before the competent court
where the claimant has its registered seat.
Jenny – som tycker att motpartens invändning verkar helt ogrundad – har bett dig om
råd beträffande klientbolagets utsikter att – helst omgående – få till stånd ett
skiljeförfarande i Sverige så att skulden kan drivas in. Vad svarar du?
Vidare vill Jenny – som lite oväntat har blivit väldigt fascinerad av processrätt – få
besked om vilket lands lag som reglerar tvistlösningsklausulen som sådan respektive
tvistlösningsförfarandet som sådant. Finns det någon annan domsrätts- eller lagvalsfråga
som bör beaktas innan rättsligt förfarande inleds?
2.
Äganderättsförbehållet
Du arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå.
Din kontaktperson på en av byråns återkommande klienter – ett franskt aktiebolag som
tillverkar hemelektronik – hör av sig till dig och ber om brådskande råd beträffande ett
distributionsavtal som klientbolaget har ingått med en svensk distributör. En stor mängd
varor har levererats från leverantörens fabrik i Frankrike direkt till den svenska
distributören, men varorna är ännu inte slutbetalda. Den svenska distributören har på
kort tid hamnat i allvarliga finansiella problem. Det pågår nu utmätningsförsök mot
distributören och det kan inte heller uteslutas att denne inom kort går i konkurs. Vidare
verkar det som att några av de övriga borgenärerna har anvisat varorna från den franska
klienten som lämplig egendom att utmäta till täckande av distributörens skulder.
Din kontaktperson har försett dig med leveransavtalet som innehåller bl.a. följande
bestämmelser:
LEGAL STATUS OF THE PARTIES
3.1 The Distributor shall buy the Products as an independent contractor and shall sell the
Products in its own name, for its own account and on its own risk.
3.2 Nothing in this Contract will constitute or be deemed to constitute a partnership, an
employment relationship or an agency.
3.3 For the avoidance of any doubt, neither Party shall have any authority to act on behalf of
the other Party in any matter whatsoever, or to bind the other Party in any other way without
the other Party’s prior written consent.
[…]
RETENTION OF TITLE CLAUSE
3(4)
2017-02-13
11.1 Delivered Products remain the property of the Supplier until the Distributor has made
payment in full for such Products (Products subject to retention of title clause).
11.2 Before satisfaction of such claims the goods may not be pledged or transferred by way
of security.
11.3 In the event of resale the Distributor hereby assigns to the Supplier by way of security
his future claim against his customer arising from resale, together with all ancillary rights,
and no special declarations shall be required at later date.
[…]
11.6 Goods subject to this retention of title clause and the claims assigned shall pass to the
Distributor after payment of the Products in question has been made in full.
11.7 Even if individual points of these conditions are legally invalid, the remaining parts
shall still be binding.
11.8 GERMAN LAW SHALL APPLY TO THIS CLAUSE 11.
[…]
LAW AND JURISDICTION
28.1 This Contract, with the exception of Clause 11 above, shall be exclusively governed by
and construed in accordance with the laws of the France.
28.2 The International Sale of Goods Act (CISG) shall not apply to this Contract.
28.3 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Contract
shall be finally settled by the competent court in Paris, France.
Klienten betonar med viss belåtenhet att tysk rätt är väldigt förmånlig för leverantörer
vad gäller förutsättningarna för att äganderättsförbehåll ska vara giltiga. Med hänsyn till
den svenska distributörens prekära situation vill klienten nu få bekräftat att avtalets
bestämmelser är tillämpliga och till fullo reglerar frågan om tillämplig lag och tvistlösning även i händelse av utmätning hos den svenska distributören eller om denne
rentav skulle försättas i konkurs. Vad svarar du?
4(4)