2016/17:871 Skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-17
Besvaras senast
2017-03-01 kl. 12.00
Till finansminister Magdalena Andersson (S)
2016/17:871 Skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion
Centerpartiet har tidigare välkomnat att regeringen genomförde
alliansregeringens förslag om en skattereduktion för mikroproducerad förnybar
elproduktion.
Centerpartiet vill öka den småskaliga elproduktionen genom regelförenklingar
och starkare incitament. Exempelvis vill vi se över hur el får förflyttas mellan
fastigheter och vilka som ska vara berättigade till avdrag för mikroproduktion
av egen el. Fler bör få nyttja avdraget för mikroproducerad el, och avdraget bör
göras direkt på fakturan precis som ROT- och RUT-avdragen.
Vi ställer oss därför positiva till de förslag som en rad intresseorganisationer
har lagt fram om att också andelsägd förnybar elproduktion ska berättiga till en
skattereduktion, på motsvarande sätt som förnybar elproduktion på eget tak
eller gård.
I somras tillsatte Finansdepartementet en utredning för att dels se över skatten
för solcellsanläggningar, dels granska om också andelsägd förnybar
elproduktion ska berättiga till en skattereduktion. Regeringen lade fram ett
förslag om solcellsskatten i november, men det är oklart vad som händer när
det gäller andelsägandet.
Jag vill mot denna bakgrund fråga finansminister Magdalena Andersson:
Hur, och med vilken tidsplan, arbetar ministern och regeringen med att låta
andelsägd förnybar elproduktion få en skattereduktion?
………………………………………
Rickard Nordin (C)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)