väljarbarometer februari 2017 (2)

V
S
MP
KD
C
L
M
SD
Fi
Övriga
M+L+C+KD
S+V+MP
Blockskillnad
Andel osäkra
Antal intervjuer
Riksdagsvalet
5,7%
31,0%
6,9%
4,6%
6,1%
5,4%
23,3%
12,9%
3,1%
1,0%
39,4%
43,6%
-4,2%
12 sep 22 sep
8,2%
25,2%
3,7%
3,9%
8,6%
4,3%
24,2%
18,9%
1,9%
1,2%
41,0%
37,1%
3,9%
7,9%
2 308
13 okt 19 okt
7,5%
24,5%
4,2%
3,9%
8,1%
4,9%
23,4%
20,0%
2,0%
1,6%
40,3%
36,2%
4,1%
9,1%
2 359
7 nov 15 nov
8,0%
25,6%
4,2%
3,5%
8,6%
4,1%
22,0%
21,5%
1,8%
0,7%
38,2%
37,8%
0,3%
8,0%
2 051
05 dec 14 dec
7,7%
26,2%
3,5%
4,0%
8,8%
5,3%
21,6%
20,6%
1,3%
0,9%
39,7%
37,4%
2,3%
7,0%
2 287
9 jan 17 jan
6,9%
25,8%
4,3%
3,7%
9,7%
4,7%
21,3%
21,5%
1,0%
1,0%
39,4%
37,0%
2,4%
8,6%
2 048
5 feb 14 feb
7,3%
25,0%
3,7%
4,2%
10,9%
5,4%
19,8%
21,5%
1,2%
1,1%
40,3%
36,0%
4,3%
8,8%
2 385
Förändring
0,4%
-0,8%
-0,6%
0,5%
1,2%
0,7%
-1,5%
0,0%
0,2%
0,1%
0,9%
-1,0%
1,9%
0,2%
Unders ök ni ngen är gjor d av Inizi o på uppdr ag av Aftonbladet inom ram en för Sc hi bsted/Inizi os opi ni ons panel s om s pegl ar
svensk a fol ket. M ål gruppen är allmänheten 18 år oc h äldr e. Unders ök ningen om fattar 2 385 intervj uer under perioden 5
februari - 14 februari, 2017 och är genomförd som en webbundersökni ng. Frågan som ställdes var:
“Vilket parti sk ulle du rösta på om det v ar riks dagsv al i dag?” Om res pondenten i nte uppger parti får de följdfr ågan: ” Vilket parti
lutar det m ot?” oc h de som i nte sv ar ar på denna hell er får följdfr ågan ” Vilket parti tyck er du är mi nst dåligt?”. I redovis ningen
slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.
Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.