bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 januari 2016 - 31 december 2016 (12 månader)
QuickCool har utvecklat en unik kylmetod som utnyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att
reducera skadeverkningar vid akuta sjukdomstillstånd såsom hjärtstopp och ischemisk stroke (hjärninfarkt).
Framtidens kylsystem, The QuickCool® System, är intranasalt, portabelt och patientnära och är anpassat till de senaste riktlinjerna för Targeted Temperature Management från 2015.
FJÄRDE KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2016
Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0). Resultatet efter skatt uppgick till -2 009 KSEK (-769).
Resultatet per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,16).
JANUARI - DECEMBER 2016
Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0). Resultatet efter skatt uppgick till -3 776 KSEK (-943).
Resultatet per aktie uppgick till -0,47 SEK (-0,20). Soliditeten uppgick till 81% (97).
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier under perioden. Antal aktier* per den 30 december
2016 uppgick till 7 970 000 stycken.
(*Antalet aktier är uppräknat efter företrädes-, spridningsemissionen i december 2016.) Soliditet: Eget kapital dividerat
med totalt kapital. Belopp inom parentes: jämförande period föregående år.
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 januari 2016 - 31 december 2016 (12 månader)
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2016

Företrädes/spridningsemission Bolaget har inlett en företrädes/spridningsemission vilket tillför bolaget ca 10,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen innebär att antalet aktier utökades
från 4 782 000 till 7 970 000 per den 30 december 2016

Certifiering Bolaget har på nytt certifierats mot ISO 13485 som sammantaget ger bolaget fortsatt rätt
att CE- märka sina produkter för distribution på den europeiska marknaden

Scientific Advisory Board Bolaget har etablerat Scientific Advisory Board där Hans Friberg, adjungerad
professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus har utsetts till ordförande och där Tadeusz Wieloch, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och en av grundarna till QuickCool ingår

User Advisory Board Bolaget har etablerat ett User Advisory Board bestående av intensivvårdspersonal med mångårig erfarenhet av Targeted Temperature Management (TTM) i Skåne för att säkerställa
användaraspekter i utvecklingsprojektet av The QuickCool System

EU-forskningsbidrag QuickCool har under andra kvartalet mottagit ytterligare €50 000 från EU-kommissionens sjunde ramprogram för att täcka kostnader associerade med europeiska multicenterstudien EuroHYP-1

Nytt patent Bolaget har ansökt om ett nytt patent

Samarbetet med utvecklingspartner Utvecklingssamarbete för elektronik och mjukvara har etablerats
med Knightec som ersätter tidigare samarbetspartner

Försäljningsorganisation Planering för uppbyggnad av försäljningsorganisation har inletts

Rekryteringssvårigheter av patienter Försök att rekrytera patienter till bolagets studie inom EuroHYP1
i Tübingen fortgår, dock kommer studien försenas något på grund av dessa rekryteringssvårigheter
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Ny VD 2017 Fredrik Radencrantz efterträder John Wennborg som VD för QuickCool vilket ligger helt i
linje med att bolaget under 2017 går in i kommersiell fas. Bolaget går från produktutvecklingsorienterat till ett ökat fokus på marknadsintroduktion och försäljning.
QUICKCOOL AB
februari, 2016
2|8
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 januari 2016 - 31 december 2016 (12 månader)
VD JOHN WENNBORG HAR ORDET
Året som gått
2016 har varit ett händelserikt och
spännande år. Utvecklingen av The
QuickCool® System har framskridit
positivt mycket tack vare värdefull
och kreativ återkoppling om vårt system från vår användarpanel och
våra vetenskapliga rådgivare. Det är
samtidigt glädjande att se ett fortsatt stort intresse för bolaget och att
vår företrädes/spridningsemission övertecknades. I och
med emissionen tillförs bolaget ca 10,7 MSEK före emissionskostnader vilket ger oss en bra bas för ytterligare ett
intensivt år där vi bygger upp en produktionsapparat och
inleder försäljning.
The QuickCool® System är andra generationen av
QuickCools kylsystem. Systemet är baserat på bolagets tidigare kliniskt testade första generation. Resultatet av utvecklingsarbetet är en produkt som väl tillgodoser de krav
som finns idag för att nå en patient- och vårdeffektiv temperaturreglering av hjärnan och kroppen hos patienter
som drabbats av akut hjärnischemi. Vi har ett unikt koncept: En produkt som levererar en obruten kylkedja, där
temperaturreglering av patienten tillgodoses även vid förflyttning under behandling. Systemet kan även övergå till
att underhållskyla i upp till 72 timmar och dess smidighet
och design lämnar större delen av kroppen tillgängligt för
övriga vårdinsatser då det bara tar näshålan i anspråk.
Nutid och framtid
The QuickCool® System har utvecklats tillsammans med
industridesigners och användare inom vården och vi är nu
i det skede då alla delsegment i utvecklingens aktiviteter
ska säkerställas. Fastställande av produktionsunderlag för
såväl förbrukningskit som kylenhet pågår. Inom en mycket
snar framtid har vi en färdig produkt som blir möjlig att
demonstrera och exponera vilket är första steget till en
slutlig verifiering och marknadsintroduktion. Vi följer vår
ursprungliga plan att under första halvåret 2017 ha en CEmärkt och tredjepartsverifierad produkt, i vårt fall via
amerikanska välrenommerade UL. Nya innovationer som
vi har identifierat under utvecklingsarbetet kommer efter
hand att skyddas via ytterligare patent-, eller
designskyddsansökningar vilket kontinuerligt kommer
stärka bolagets patentportfölj.
Marknadsintroduktion
Under januari månad 2017 kommunicerade QuickCool ett
planerat VD-byte. Detta för att omdirigera bolagets fokus
från produktutveckling till marknadsintroduktion och försäljning. Jag överlämnar utvecklingen av bolaget till Fredrik Radencrantz från och med bolagsstämman i april med
vetskapen om att hans erfarenheter kommer att tillföra
QUICKCOOL AB
bolaget den kommersiella expertis som nu krävs för att nå
ut på marknaden. Fredrik är en mycket kompetent och driven marknadsförare med ledaregenskaper som kommer
att bidra till en lyckad lansering av The QuickCool® System.
Jag kommer fortsättningsvis att stötta bolaget som ledamot i styrelsen efter överlämnandet vid årsstämman.
Positiv marknadsutveckling
Marknaden utvecklas fortsatt positivt och området terapeutisk temperaturkontroll bedöms växa med 7–10% per
år. För att tillgodogöra oss så stor del av denna tillväxt som
möjligt fokuserar QuickCool sin planerade marknadsintroduktion utifrån olika länders benägenhet att kyla hjärtstoppspatienter och inte efter deras geografiska läge.
Strokestudien EuroHYP-1
Som QuickCool meddelade i ett PM den 27/9 kvarstår svårigheter med patientrekrytering, varför klinikledningen i
Tübingen rekommenderar att studieprotokollet justeras.
Arbetet med att uppdatera studieprotokollet har inletts.
Parallellt pågår försök med att lokalisera ytterligare kliniker inom EuroHYP för att säkerställa framdrift. EuroHYP-1
är en komplex studie på en ny kylindikation, medvetna
strokepatienter, i vilken patientrekrytering generellt är en
utmaning. För QuickCool är strokeindikationen ett långsiktigt mål och att pilotstudien försenas får endast marginell
påverkan på kort sikt och förändrar varken utveckling eller
kommersialiseringsplaner
Scientific Advisory Board & TTM
Vi är mycket nöjda med att ha Hans Friberg, adjungerad
professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus,
som ledare av vårt Scientific Advisory Board. Friberg och
hans team bidrar aktivt med kompetens och erfarenheter
av kylning av patienter i behov av kroppstemperaturreglering (TTM). Samarbetet kommer även framöver att vara
värdefullt i den studie på hjärtstoppspatienter på
SUS/Malmö med QuickCools ny produkt som tidigare annonserats och som är planerad att inledas under året. Vi
vill även passa på att gratulera Hans och alla andra deltagare i projektet TTM 2 som beviljats bidrag från statliga
Vetenskapsrådet om drygt 20 MSEK. Därmed säkras finansieringen och gör det möjligt att starta en ny kylsstudie,
som involverar 1200 patienter i 14 länder, under Q1 2017.
Hos hälften av patienterna i studien skall kroppstemperaturen sänkas till ca 33°C och hos den andra hälften skall
feber förhindras. Vi ser både denna studie och feberbehandling som ett mycket intressant tillämpningsområde
för QuickCool och the QuickCool® System.
Februari 2017
John Wennborg, VD
februari, 2016
3|8
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 januari 2016 - 31 december 2016 (12 månader)
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Vid hjärtstopp upphör tillförsel av blod och syrgas till kroppens organ, vilket får dramatiska konsekvenser för hjärnan, som redan efter ett par minuter utan syre drabbas av
skador – skador som fortsätter att utvecklas negativt när
hjärtat startar igen. Nedkylning av kroppen och hjärnan
kan bromsa de skadliga processerna, vilket medför att
hjärnskadorna kan minska betydligt och ge hjärtstoppspatienten större chans att överleva. QuickCool utvecklar ett
portabelt och batteridrivet kylsystem med snabb intranasal applicering för kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter. Genom att QuickCools system endast tar näshålan i anspråk har sjukvårdspersonalen full tillgång till patienten för monitorering och behandling. Bolaget har en kliniskt testad, CE-märkt produkt som nu optimeras för att kunna erbjudas som ett av marknadens mest
lättanvända system. Systemet är planerat att lanseras under 2017.
Marknaden generellt
Sverige är en pionjärmarknad inom kylbehandling och så
gott som alla 84 sjukhus i landet kyler idag hjärtstoppspatienter. I flertalet europeiska länder är trenden densamma
vad gäller hjärtstoppspatienter medan det på andra marknader, såsom exempelvis USA, har tagit mycket längre tid
att införa kyla som standardbehandling efter hjärtstopp
trots rekommendationer från American Heart Association
(AHA). Marknaden för kylbehandling av hjärtstoppspatienter bedöms för närvarande uppgå till en dryg miljard
SEK globalt med en årlig tillväxt på 7–10%. Samtidigt bedöms potentialen för den globala marknaden med nya eller utökade indikationer som t ex feber och stroke till flera
miljarder SEK.
UTVECKLING I SIFFROR
Omsättning
Nettoomsättningen för 2017 uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma
under andra halvan 2017. Övriga intäkter består huvudsakligen av EU-bidrag 486 KSEK (366).
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 635 KSEK
(189) samt 199 KSEK (0) avseende utveckling av varumärken. Totalt för året var motsvarande siffror 6 790 KSEK
(189), bestående av balanserade utgifter 6 515 KSEK (189)
och 275 KSEK (0) för patent och varumärken.
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår.
Transaktioner med närstående
Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer
som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.
Aktien
Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie
listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015
under kortnamnet ”QUICK”.
Under hösten 2016 emitterades ytterligare 3 188 000 aktier samt 2 391 000 teckningsoptioner vilket ger att per
den 31 december 2016 uppgick antalet aktier respektive
teckningsoptioner i QuickCool till 7 970 000 aktier och
2 391 000 teckningsoptioner
Största aktieägare i bolaget den 31/12 2016
Namn
Kapital och röster i %
Parkallén Invest AB
44.3%
Tadeusz Wieloch
14.3%
Fredrik Lindblad
13.4%
Avanza Pension
3.1%
John Wennborg
2.2%
*Ovanstående ägarandelar representerar perioden innan
emissionen. Uppdaterad fördelning presenteras på
www.quickcool.se så snart den finns tillgänglig.
Resultat
Bolagets resultat efter skatt under fjärde kvartalet uppgick
till -2 009 KSEK (-769). Resultatet efter skatt för helåret
2016 uppgick till -3 775 KSEK (-943). Underskottet är
större än föregående år på grund av ökad aktivitet i bolaget under 2016.
Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar
Under hösten 2016 genomfördes en företrädes-, spridningsemission som brutto tillförde bolagets egna kapital
ca 10,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Utgående likvida medel uppgick vid årets slut till 11 034
KSEK (6 265). Under fjärde kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 3 834 KSEK (189), bestående av
QUICKCOOL AB
februari, 2016
4|8
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 januari 2016 - 31 december 2016 (12 månader)
Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Rapportkalender
Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det
vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Rapporten är upprättad i svenska kronor.
 Årsredovisning för januari-december 2016 publiceras
den 6 april 2017
 Delårsrapport för januari-mars 2017 publiceras den
27 april 2017
 Delårsrapport för januari-juni 2017 publiceras den 28
augusti 2017
 Delårsrapport för januari-september 2016 publiceras
den 27 oktober 2017
VÄRDERINGSPRINCIPER
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den
del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas
när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med
bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.
Externa utgifter för upparbetade patent och varumärken
har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en
tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt
återvinningsvärde.
Lund den 16 februari 2016
QuickCool AB
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
John Wennborg, VD 070 666 46 48
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60
Risker och osäkerhetsbedömningar
QuickCools verksamhet och marknad påverkas av ett antal
riskfaktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära
en risk för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
resultat. Nedanstående riskfaktorer beskrivs utan inbördes ordning.
 QuickCool är ett utvecklingsbolag vilket kan innebära
att det kan dröja innan bolaget kan redovisa försäljningsintäkter.
 Utvecklingskostnaderna är svåra att på förhand uppskatta. Kostnaderna kan bli högre än planerat.
 Valideringsstudierna kan resultera i oförutsedda
eller negativa forskningsresultat.
 Det finns risk att QuickCool inte erhåller
nödvändiga registreringar för att sälja och
marknadsföra sina produkter.
 QuickCool är föremål för flera statliga regleringar
vilka kan komma att ändras.
Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämman kommer att hållas i Lund 27 april 2017. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning i PDF format på Bolagets hemsida
(www.quickcool.se) från och med 2017-04-06.
Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.
QUICKCOOL AB
februari, 2016
5|8
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 januari 2016 - 31 december 2016 (12 månader)
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
2016-10-01
2016-12-31
3 mån
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
2015-10-01
2015-12-31
3 mån
2016-01-01
2016-12-31
12 mån
2015-01-01
2015-12-31
12 mån
0
3 634 781
18
3 634 799
0
188 742
40
188 782
0
6 514 424
485 802
7 000 226
0
188 742
365 964
554 706
-5 333 805
-309 856
0
-5 643 661
-2 008 861
-835 062
-117 965
0
-953 027
-764 245
-9 495 046
-1 280 723
0
-10 775 769
-3 775 543
-1 285 435
-192 658
0
-1 478 093
-923 387
27
-201
8
11
-19 146
-19 135
-174
-5 070
-5 062
132
-201
-69
Resultat efter finansiella poster
-2 009 035
-769 307
-3 775 612
-942 522
Resultat före skatt
-2 009 035
-769 307
-3 775 612
-942 522
Årets resultat
-2 009 035
-769 307
-3 775 612
-942 522
QUICKCOOL AB
februari, 2016
6|8
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 januari 2016 - 31 december 2016 (12 månader)
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
2016-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
2015-12-31
15 569 874
908 600
16 478 474
16 478 474
9 055 450
633 292
9 688 742
9 688 742
545 222
107 678
652 900
438 578
58 982
497 560
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
11 033 714
11 033 714
6 264 792
6 264 792
Summa omsättningstillgångar
11 686 614
6 762 352
Summa tillgångar
28 165 088
16 451 094
Omsättningstillgångar & Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
2016-12-31
2015-12-31
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 7 970 000* aktier, kvotvärde 0,8 kr
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital
6 376 000
5 597 197
6 514 424
18 487 621
3 825 600
5 597 197
0
9 422 797
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Överkursfond
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital
-39 995
8 129 400
-3 775 612
4 313 793
784 008
6 632 943
-942 522
6 474 429
Summa eget kapital
22 801 414
15 897 226
3 956 649
82 012
1 325 013
5 363 674
261 967
56 456
235 445
553 868
28 165 088
16 451 094
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
*7 970 000 aktier gäller för 2016. Aktieantalet för 2015 var 4 782 000 aktier, båda till kvotvärde om 0,8 kr.
QUICKCOOL AB
februari, 2016
7|8
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 januari 2016 - 31 december 2016 (12 månader)
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
2016-10-01
2016-12-31
3 mån
2015-10-01
2015-12-31
3 mån
2016-01-01
2016-12-31
12 mån
2015-01-01
2015-12-31
12 mån
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar/nedskrivningar
Förändring i rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Förändring i lager
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-2 009 035
0
0
96 633
3 988 333
0
2 075 930
-769 307
0
0
-373 895
-77 506
0
-1 220 708
-3 775 612
0
0
271 983
4 382 484
0
878 854
-942 522
0
0
-467 791
253 540
0
-1 156 773
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-3 834 269
0
-3 834 269
-188 742
0
-188 742
-6 789 732
0
-6 789 732
-188 742
0
-188 742
Finansieringsverksamheten
Långfristiga skulder
Nyemission/optionslikvider/aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
0
10 679 800
10 679 800
0
7 608 943
7 608 943
0
10 679 800
10 679 800
0
7 608 943
7 608 943
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
8 921 461
2 112 253
11 033 714
6 199 493
65 299
6 264 792
4 768 922
6 264 792
11 033 714
6 263 428
1 364
6 264 792
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Aktiekapital
Fond för
Reservfond Överkurs- Balanserat
utv. utgifter
fond
resultat
2015
Belopp vid årets ingång 2 849 600
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
Balanseras i ny räkning
Nyemission
976 000
Årets resultat
Belopp vid årets slut
3 825 600
0
5 597 197
0
1 047 259
-263 251
-263 251
263 251
2016
Belopp vid årets ingång 3 825 600
0
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
Balanseras i ny räkning
Nyemission
2 550 400
Förändring av fond för
6 514 424
utv. utgifter
Årets resultat
Belopp vid årets slut
6 376 000
6 514 424
Totalt
9 230 805
5 597 197 6 632 943
784 008
0
7 608 943
-942 522
-942 522
-942 522 15 897 226
5 597 197 6 632 943
784 008
-942 522 15 897 226
-6 632 943
8 129 400
5 690 421
6 632 943
0
Årets
resultat
942 522
-6 514 424
5 597 197 8 129 400
0
10 679 800
0
-3 775 612 -3 775 612
-39 995 -3 775 612 22 801 414
*7 970 000 aktier gäller för 2016. Aktieantalet för 2015 var 4 782 000 aktier, båda till kvotvärde om 0,8 kr.
QUICKCOOL AB
februari, 2016
8|8