Kommundelsråd Lekeryd

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-02-10
1 (1)
Kommundelsråd
Lekeryd
Tid:
Måndagen den 20 februari 2017 kl. 19.00
Plats:
Lekerydsskolan
Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av kallelse
4. Godkännande av dagordning
5. Föregående mötes protokoll från 16-11-23
6. Information gällande gång och cykelväg Huskvarna-Lekeryd
7. Rapporter
8. Meddelanden
9. Avslutning
Vid förhinder meddela Göran Enell, telefon/sms 0705568287
Kvittera mottagen kallelse med ett ok på sms till Göran
Göran Enell
Ordförande
STADSKONTORET
Besöksadress Rådhuset
Kyrkogatan, Jönköping
[email protected]
Fax diariet 036-10 57 04
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 (vxl) | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se