Årsmötesdagordning

STF VÄREND
Årsmöte söndagen den 19 februari 2017
DAGORDNING
1.
Mötets öppnande
ordf.
2.
Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
ordf.
3.
Val av ordförande för mötet
valb.
4.
Styrelsens anmälan av sekreterare för mötet
ordf.
5.
Fastställande av dagordning
6.
Val av två justerare/rösträknare att jämte mötesordföranden
valb.
justera protokollet
7.
Styrelsens verksamhetsberättelse
ordf.
8.
Styrelsens ekonomiska berättelse
kassör
9.
Revisorns berättelse
revisor
10.
Fastställande av resultat och balansräkning
11.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12.
Fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen
13.
Målsättningar och verksamhetsplan för 2017
14.
Budget för 2017
15.
Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar
16.
Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt mandatperiod
17.
Val på ett år av ordförande
valb.
18.
Val på två år av styrelseledamöter
valb.
19.
Val på ett år av suppleanter med angiven turordning
valb.
20.
Val på ett år av revisorer
valb.
21.
Val av valberedning på ett år och sammankallande i denna
22.
Övriga frågor
23.
Värendskretsen/STF Värend 40 år
24.
Gästerna har ordet
25.
Utdelande av förtjänstmärken
26.
Avtackningar
27.
Mötets avslutande
ordf.
kassör
ordf.