Överburen graviditet

Rubrik
Överburen graviditet
Dokumenttyp
Riktlinje
Gäller from
2016-12-14
Författare
Herbst Andreas
Faktaägare
Teleman Pia, Teleman Pia
Gäller för (enhet)
VE kvinnosjukvård, SUS
Utskrivet dokument gäller inte som original!
Giltigt t o m
2018-12-14
Sida:
1 (1)
Version:
2
Överburen graviditet
Överburenhet föreligger från graviditetsvecka 42+0 (294 dagar).
Vid överburenhet löper barnet en något ökad risk, särskilt hos förstföderskor.
Vid okomplicerad graviditet hos en frisk kvinna rekommenderas induktion i v 42+0
oavsett veckodag.
Om patienten insisterar på att gå vidare i graviditeten bör hon avrådas från att gå längre än till
graviditetsvecka 42+3. I dessa fall görs följande kontroller (som upprepas efter 2 dagar):
 CTG-registrering
 yttre palpation för bedömning av läge och storlek
 abdominellt ultraljud för att bedöma fostervattenmängden
 cervixstatus – inkl. hinnsvepning
Följande kriterier ska vara uppfyllda för att patienten ska kunna skickas hem:
Invändningsfritt CTG
AFI> 5 cm och djupaste vertikala ficka > 20 mm.
Den gravida kvinnan ska själv ha en önskan att vänta
Det föreligger en ökad risk för IUFD hos förstföderskor > 40 år, samt hos kvinnor som
genomgått äggdonation. Dessa bör bedömas på Specialistmödravården i graviditetsvecka
39+, och erbjudas induktion vid beräknad partus (vecka 39+6).
Det föreligger en ökad risk för IUFD även hos kvinnor med BMI över 35. Dessa kvinnor
rekommenderas bedömning i graviditetsvecka 41+0, och bör erbjudas induktion i
graviditetsvecka 41+3.
Graviditeter efter IVF handläggs som övriga graviditeter, om inte andra riskfaktorer
föreligger.
Överburen graviditet
1