Årsmötesprotokoll finns nu upplagt.

Årsmöte i Svenska
Brevduveförbundet
Protokoll
Årsmöte i Svenska Brevduveförbundet på Backagården i Höör 28/1–2017
1.
Ordförande Manfred Koch hälsade alla välkomna och öppnade detta vårt årsmöte och
100-års jubileum.
2.
PARENTATION
Tyst minut för våra bortgångna vänner
3. PRISUTDELNING
Alla priser delades ut till de som väl förtjänat dessa.
4. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSNING
Bifall. mötet var behörigt utlyst
5. ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
Ordförande Jerry Lindbäck, sekreterare Yvonne Staf. Bifall.
6. VAL AV JUSTERARE
Bo Johannesson och Lasse Löfgren. Bifall.
7. RÖSTRÄKNARE
Bo Johannesson och Lasse Löfgren. Bifall
8. FÖRENINGSREPRESENTANTER
Klubbarna som var representerade räknades upp
2,3,5,7,10,13,14,20,26,28,37,41,55,65,66,68,71,80,87,94
9. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Förra årets motion nr 4 bordlades
Bifall. mötet godkände Verksamhetsberättelsen
Årsmöte i Svenska brevduveförbundet

10. REDOVISNING AV RÄKENSKAPSÅRET
Det finns uthyrda system som ännu inte har lokaliserats
Bifall. mötet godkände resultatrapporten
11. REVISORERNAS BERÄTTELSE
Bifall. mötet godkände revisorernas berättelse
12. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Bifall.
13. VAL AV ORDFÖRANDE
Valet stod mellan Manfred Koch och Adnan Zuberovic
Efter rösträkning blev Adnan Zuberovic ny ordförande för SBF. Bifall.
14. VAL AV STYRESELEDAMOT
Yvonne Staf på 2år. Bifall.
15. VAL AV STYRELSELEDAMOT
Börje Nilsson på 2år. Bifall.
16. VAL AV STYRELSESUPLEANT
Jerry Lindbäck på 2år. Bifall
17. VAL AV STYRELSESUPLEANT
Ravi Dissanayake på 1år. Bifall
18. VAL AV REVISOR
Manfred Koch på 2år. Bifall
19. VAL AV REVISOR
Bo Johannesson på 1år. Bifall.
Årsmöte i Svenska brevduveförbundet

20. VAL AV REVISORSUPLEANT
Peter Nyman på 1år. Bifall
21. VAL AV REDAKTIONSKOMMITTÉ
Nils-Folke Färm, Lasse Löfgren, Bengt Nordstrand
Mohammed Kaseem står för foto. 1år. Bifall
22
VAL AV UPPSLÄPPARE
Kenneth Björk och Adnan Zuberovic. Bifall.
23.
VAL AV VALBEREDNING
Lars-Åke Nilsson, Ulf Mårtensson, Joakim Wahlund
Lars-Åke är sammankallande. Bifall
24.
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN
Bifall. Förbundsstyrelsens förslag godkändes av mötet
25.
MOTIONER.
Motion 1. Styrelsens förslag till Svenskt Mästerskap. Bifall
Motion 2. Styrelsens förslag till Gyllene Vingen. Bifall
Motion 3. *1. 3 ordinarie + 2 suppleanter i styrelsen. Avslag
*2. Arbetsutskott. Avslag
*3. Kontrollkommitté. Bifall
Till denna utsågs Ulf Mårtensson, Lars-Åke Nilsson och Lasse Löfgren
*4. Tävlingskommitté. Avslag
*5. PR kommitté. Bifall, Ravi Dissanayake utsågs från styrelsen
övriga får utses senare
*6. Representantskapsmöte. Bifall, finns redan
Årsmöte i Svenska brevduveförbundet

*7. Stadgar och tävlingsbestämmelser. Bifall
Till detta utsågs, Adnan Zuberovic, Nils-Folke Färm, Lars-Åke Nilsson och
Ulf Mårtensson.
26. NÄSTA ÅRSMÖTE
Styrelsen återkommer med datum senare
27. AVSLUTNING
Jerry Lindbäck tackade för mötet
Sekreterare: Yvonne Staf
Justerare: Lasse Löfgren
Justerare Bo Johannesson