Kommittéförfaranden: Kommissionen föreslår mer insyn

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
Kommittéförfaranden: Kommissionen föreslår mer insyn och tydligare ansvar
för genomförandet av EU-lagstiftningen
Strasbourg den 14 februari 2017
Idag föreslog kommissionen att kommittéförfarandeförordningen ändras så att
genomförandet av EU-lagstiftningen präglas av mer insyn och tydligare ansvar.
Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt tal om tillståndet i unionen i september
2016 att det inte är rätt att EU-länderna, när de inte kan komma överens om att förbjuda eller inte
förbjuda användningen av herbicider som innehåller glyfosat, i stället tillsammans med
Europaparlamentet tvingar kommissionen att fatta detta beslut. Han lovade då att kommissionen skulle
ändra på reglerna och nu infriar kommissionen löftet.
Paketet med fyra fokuserade ändringar ökar öppenheten kring EU-ländernas ståndpunkter, ger
möjlighet till mer politisk styrning och ökar ansvarsutkrävandet i beslutsprocessen. Det handlar om
följande åtgärder:
- Omröstningsreglerna i det sista skedet av kommittéförfarandet (omprövningskommittén) ändras
så att bara ja- och nejröster räknas. Då kommer medlemsstaterna mindre ofta att avstå från att
rösta och det kommer att förekomma mer sällan att kommissionen blir tvungen att agera utan
något tydligt mandat från medlemsstaterna på grund av att kommittén inte kunnat fatta beslut.
- Nationella ministrar involveras genom att kommissionen kan hänskjuta ärenden till
omprövningskommittén en andra gång, om de nationella experterna inte fattar beslut. På så sätt
kommer känsliga beslut att diskuteras på rätt nivå.
- Ökad insyn i omröstningarna i omprövningskommittén genom att informationen om hur
medlemsstaternas företrädare har röstat blir offentlig.
- Politiskt inflytande säkras genom att kommissionen kan överlämna ärendet till ministerrådet för
ett yttrande, om omprövningskommittén inte kan ta ställning.
Kommittéförfarandet fungerar väl för de flesta beslut. I en rad framträdande och känsliga ärenden
under de senaste åren har dock flera medlemsstater inte röstat vare sig för eller emot vissa utkast till
rättsakter, och kommittén har då inte kunnat fatta majoritetsbeslut och inta en ståndpunkt. I sådana
fall är det kommissionens ansvar att fatta det slutliga beslutet vilket innebär att beslutet fattas utan
politiskt stöd från medlemsstaterna. Under 2015 och 2016 var kommissionen tvungen att anta 17
rättsakter som rörde godkännandet av känsliga produkter och ämnen, t.ex. glyfosat och
genmodifierade organismer, trots att medlemsstaterna inte kunde ta ställning vare sig för eller emot
besluten.
Det här förslaget var ett av de viktiga nya initiativen i kommissionens arbetsprogram för 2017. Nu
kommer det att lämnas till Europaparlamentet och rådet.
Läs mer:
Frågor och svar: Reformer av kommittéförfarandet
Tillståndet i unionen 2016
Kommissionens arbetsprogram 2017
Utkast till förordning
Register över kommittéhandlingar
IP/17/264
Presskontakter:
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Aikaterini APOSTOLA (+32 2 298 76 24)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post