cirkulär. samling

POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN
POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS
KIERTOKIRJE.
KOKOELM A
CIRKULÄR.
SAMLING
N:o 5 7
1932
S is ä lly s: N:o 57. K ie rto k irje p o stin k u lje tu k se sta
h ö y ry la iv o illa S uom en ja u lk o m aid en v älillä.
I n n e h å ll: K:o 57. C irk u lä r a n g å e n d e p o stb efo rd rin g m ed å n g fa rty g m ellan F in la n d ooh
u tla n d e t.
N:o 57.
N:o 57.
Kiertokirje
postinkuljetuksesta höyrylaivoilla Suomen
ja ulkomaiden välillä.
Cirkulär
angående postbefordring med ångfartyg
mellan Finland och utlandet.
Kuluvan kesäpurjehduksen aikana kulje­
tetaan postia seuraavilla höyrylaivavuoroilla:
Suomi—Ruotsi.
T u ru s ta T u kh o lm a a n joka päivä, paitsi
sunnuntaisin k:lo 19,30.
T u kh o lm a sta T u r k u u n joka päivä, paitsi
sunnuntaisin kilo 19,30.
M aarianham inasta T u kh o lm a a n sunnun­
tain, keskiviikon, torstain1), perjantain ja
lauantain 1) vastaisina öinä.
T u kh o lm a sta M aarianham inaan joka tiis­
tai, torstai ja lauantai k:lo 19,30.
H elsin g istä T u kh o lm a a n joka sunnuntai
k:lo 11,30.
T u kh o lm a sta H e lsin k iin joka sunnuntai
k :lo 19.2)
Suomi—Viro.
H elsin g istä T a llin n a a n joka maanantai,
tiistai, torstai ja perjantai k:lo 1 0 ; joka
keskiviikko kilo 1 2 ja joka, sunnuntai k:lo
17.
T a llin n a sta H e lsin k iin joka maanantai
kilo 3 ja 9,30, joka tiistai, keskiviikko, tors­
tai ja perjantai k:lo 9,30 sekä joka lauantai
k:lo 9,30 ja 16.
Under innevarande sommarseglationstid
befordras post med följande ångbåtslägenheter:
Finland—Sverige.
F rå n Å b o till S to ckh o lm varje dag, för­
utom söndagar kl. 19,30.
F rå n S to ckh o lm till Å bo varje dag, för­
utom söndagar kl. 19,30.
F rå n M arieham n till S to ckh o lm nätterna
till söndag, onsdag, torsdag1), fredag och
lördag1) .
F rå n S to ckh o lm till M arieham n varje tis­
dag, torsdag och lördag kl. 19,30.
F rå n H elsin g fo rs till S to ckh o lm varje
söndag kl. 11,30.
F rå n S to ckh o lm till H elsin g fo rs varje
söndag kl. 19.2)
Finland—Estland.
F rå n H elsin g fo rs till T a llin n varje mån­
dag, tisdag, torsdag, fredag kl. 1 0 ; varje
onsdag kl. 12 och varje söndag kl. 17.
J) K esäkuun alusta.
■) Toukok. 15 p :s tä alkaen.
1 8 3 3 — 32
F rå n T a llin n till H elsin g fo rs varje mån­
dag kl. 3 och 9,30, varje tisdag, onsdag, tors­
dag och fredag kl. 9,30 samt varje lördag
kl. 9,30 och. 16.
0 F rå n början, av juni.
!) F r. o. m. den 15 m aj.
Suomi—Saksa.
Finland—Tyskland.
(Ainoastaan postipaketteja).
(Endast postpaket).
H elsin g istä S te ttin iin joka keskiviikko
k:lo 12 ja joka lauantai kilo 14.
S te ttin is tä H e lsin k iin joka keskiviikko ja
lauantai kilo 16.
H e lsin g istä L y y p e k k iin toukok. 14 p. kilo
10 ja toukok. 25 pistä joka keskiviikko
k:,lo 1 0 .
L y y p e k is tä H e lsin k iin toukok. 21 pistä
joka lauantai kilo 16.
F rå n H elsin g fo rs till S te ttin varje onsdag
kl. 12 och varje lördag kl. 14.
F rå n S te ttin till H elsin g fo rs varje ons­
dag och lördag kl. 16.
F rå n H e lsin g fo rs till L ilb eck den 14 maj
kl. 10 och fr. o. m. den 25 maj varje onsdag
kl. 1 0 .
F rå n L iibeck till H elsin g fo rs fr. o. m.
den 2 1 maj varje lördag kl. 16.
Suomi—Tanska—Englanti.
(Ainoastaan postipaketteja).
Finland—Danmark—England.
Helsingistä joka. tiistai kilo 19.
Kööpenhaminaan joka perjantai kilo 8 .
Hulliin joka sunnuntai a. p.
Hullista joka keskiviikko —
Kööpenhaminasta joka lauantai kilo 12.
Helsinkiin joka maanantai kilo 8 .
Helsingissä toukokuun 9 päivänä 1932.
Från Helsingfors varje tisdag kl. 19.
Till Köpenhamn varje fredag kl. 8 .
Till Hull varje söndag f. m.
Från Hull varje onsdag —Från Köpenhamn varje lördag kl. 12.
Till Helsingfors varje måndag kl. 8 .
Helsingfors, den 9 maj 1932.
Pääjohtajan estettynä ollessa:
Vid förfall för generaldirektören:
Direktör J o h n
(Endast postpaket).
Palm gren.
T. Kouvo.