Skelett, höft - konventionell röntgen

Rutin
Skelett, höft - konventionell röntgen
Dokument-id i Barium
25167
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-02-15
Version
3
Innehållsansvarig: Anneli Gustafsson, Röntgensjuksköterska, Radiologi SkaS Skövde (annkl7)
Granskad av: Els-Marie Raupach, Överläkare, Läkare Radiologi (elsra1)
Godkänd av: Gunilla Nilsson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K1 (gunni8)
verksamhetschef
Publicerad för: K1
Revideringar i denna version
Ersätter: Metod Skelett - höft
Syfte
Radiologisk konventionell metod för undersökning av höft, beroende på frågeställning/anamnes.
Förutsättningar
Ansvar
Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att röntga
på kan avgöras. Standardprojektioner för frågeställningen används i de fall det inte framgår annat i
remiss.
Röntgensjuksköterskan ansvarar för att följa aktuell rutin och i tillämpliga fall använda gonadskydd
respektive kompression samt använda sig av inbländning för ökad bildkvalitet och minskad stråldos.
Avgränsningar
Dokumentet gäller för röntgensjuksköterskor och läkare inom Bild- och Funktionsmedicin, Radiologi,
SkaS vid prioritering, berättigandebedömning, utförande och bedömning.
Dokumentet kan frångås om det finns specifika och tydliga önskemål kring projektioner väl angivet
på remiss från exempelvis ortoped.
Utrustning
Röntgenutrustning lämplig för undersökningen. Gonadskydd, positioneringsmaterial samt
sidomarkering.
Arbetsbeskrivning
Projektioner
1. Frontal:
Ryggläge med höftleden inåtroterad 15-20 grader. Vid fraktur måste en viss
försiktighet ske vid inåtrotationen. I dessa fall kan man behöva ta bilden med
höften uppvriden.
Cstr: 2-4 cm distalt om mitten mellan trochanter major och symfysens övre
kant.
Kriterier: Fovea capitis skall synas och trochanter minor är dold. Preoperativt
är det viktigt att åtminstone 1 dm av femur nedom trochanter minor kan
bedömas.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 3)
Rutin
Skelett, höft - konventionell röntgen
Dokument-id i Barium
25167
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-02-15
Version
3
2. Sidobild (Lorenz Ryggläge och höften inåtroterad. Den andra höften böjs 90 grader och ett stöd
läge):
ställs under underbenet.
Cstr: 45 grader distalt ifrån mot det aktuella lårets insida och ut genom
trochanter major. Detektorn ovan crista iliaca och vinkelrät mot cstr.
Kriterier: Hela collum ses.
3. Stående frontal: Benen belastas lika. Positionering i övrigt som bild 1 med inåtrotation. Se till
(tas liggande på SiL) att använda kompressionsbinda, så att en nerhängande mage ej stör!
Alternativt be patienten lyfta magen med händerna.
Cstr: 2-4 cm distalt om mitten mellan trochanter major och symfysens övre
kant.
Kriterier: Fovea capitis skall synas och trochanter minor är dold.
4. Stående sida:
Benen belastas lika. Aktuell sida mot detektorn och patienten vrids, så att den
(tas liggande på SiL) aktuella höften kommer något framför, och friprojiceras från den andra.
Cstr: 3 cm framför och caudalt om trochanter major.
Kriterier: Så rak sida som möjligt med friprojicerade höfter.
5. Lauenstein
(Cleaves läge):
Rakt ryggläge där knälederna böjs 90 grader och kraftigt förs isär. Fotsulorna
mot varandra.
På vuxna och större barn tas varje höft på separat bild. Gonadskydd på pojkar.
Cstr: Genom symfysen.
Kriterier: Trochanter minor väl avbildad och hela acetabulum med.
6. Frontalbild (båda Används endast på barn. Ryggläge med benen adducerade och inåtroterade.
höfterna):
Använd gonadskydd på pojkar (går vanligtvis ej vid kongenital höftledluxation)!
Cstr: 2-4 cm nedom symfysen.
Kriterier: Bilden absolut rak och symmetrisk. Bilden benämns i RIS/PACS
som bäcken.
Bildtagning
Titta också på bäckenprotokollet .
A. Fraktur. Bild 1 (frontal) och 2 (sida) samt bäckenfrontal (Bild 1 enligt
bäcken!).
Fraktur barn. Bäckenfrontal och bild 2 (sida).
B. Frakturkontroll, proteskontroll, osteit eller metastas. Bild 1 (frontal) och
2 (sida).
C. Preoperativt protesoperation och första postoperativa kontrollen.
Bildtagning enligt B men med tillägg av protesbäcken. Bild 2 enligt bäcken,
kod 643.
D. Enbart artrosfrågeställning.
Skövde: Bild 3 (stående frontal) och 4 (stående sida).
Lidköping: Liggande frontal + sida
E. Mb Perthes (Calvé-Legg-Perthes) och höftledsluxation. Bild 6 (frontal
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 2 (av 3)
Rutin
Skelett, höft - konventionell röntgen
Dokument-id i Barium
25167
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-02-15
Version
3
båda höfter) och bild 5 (Lauenstein) så att båda höfterna kommer med.
F. Epifyseolys. Bild 6 (frontal båda höfterna) och bild 2 (sida).
Barn
Använd gonadskydd på pojkar!
Jämförande frontal tas och därför tas lämpligen bild 6 även vid
frakturfrågeställning. I övrigt se bildtagning enligt ovan.
Bildpresentation
Först frontal och därefter sida. Sedan övrigt tagna bilder. Bäckenbilder dock
alltid i separat mapp.
Kodning
639. Om bäcken tagits även kod 626 eller protesbäcken 643.
Bedömningstips
1. Artrosgrader enligt Ahlbäck:
Grad 0: Subcondral skleros i ledpanna eller ledhuvud.
Grad 1: Ledbrosksänkning på högst 50%
Grad 2: Ledbrosksänkning mellan 50 och 100%.
Grad 3: Total broskförlust samt benattrition < 5 mm.
Grad 4: Total broskförlust samt benattrition > 5 mm.
Grad 5: Grav destruktion och subluxation.
2. På barn kan den normala synchondrosen mellan os ischii och os pubis i
ramus inferior vara mycket frakturlik. Det är inte heller ovanligt med betydande
sidoassymmetri.
Standardsvar
Höger och vänster höft: Inga skelett eller ledförändringar.
Förberedelser
Inga.
Relaterad information
Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar
Arbetsgrupp
Medicinska processen för konventionell radiologi
Käll- och litteraturförteckning
Se i riktlinje konventionella undersökningar
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 3 (av 3)