Brännskada Omvårdnad

Doknr. i Barium
12035
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-02-14
RUTIN
Brännskada Omvårdnad
Version
6
Innehållsansvarig: Johanna Räntfors, Överläkare, Läkare akutsjukvård (johra)
Godkänd av: Kate Abrahamsson, Överläk/Professor, Läkare barnkirurgi (katab2)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Akutsjukvård och Barnkirurgi
Denna rutin gäller för
Verksamhetsområde Akutsjukvård och Barnkirurgi på Drottning Silvas barn- och ungdomssjukhus.
Syfte
Se separat PM brännskador bakgrund.
Arbetsbeskrivning
Förberedelse av rum
Kontroller
Öppen ren behandling

Barnet skall ha enkelrum och i första hand ett rum med sluss

Rensa rummet från så mycket som möjligt, ta ut extrasäng och
annat som inte används

Torka av alla ytor inklusive sängen med ytdesinfektion

Leksaker som barnet vill ha skall innan användandet
desinficeras med ytdesinfektion

Bädda med papperslakan om såren vätskar mycket annars med
vanliga rena lakan. Vanliga sänkläder i föräldrasängen.

Föräldrarna skall ha ren skyddsrock/plastförkläde om de har
barnet i famnen

Barriärvård skall praktiseras vid hantering av barnet

Fläkt ställs in och sätts på 30 grader. Rumstermostaten ställs på
max

Blåskylta rummet

Städa rummet som vanligt.
Cirkulation
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 4)
Doknr. i Barium
12035
Giltigt fr.o.m
2017-02-14
Version
6
RUTIN
Brännskada Omvårdnad
Vid cirkulära brännskador skall distalstatus kontrolleras x 24/dygn
de två till tre första dygnen. Ödembildningen är störst efter 24-48
tim på halsen eller i munnen samt om det finns misstanke om
rökinhallation skall barnet kopplas till pulsoximeter och
andningsfrekvens räknas x 24/dygn de första dygnen.
Temp mäts x 2-3 per dygn efter skadetillfället om barnet har bränt
sig så länge barnet är inneliggande.
Nutrition
Vätskelista förs från inläggningen till dess att barnet försörjt sig
per os i två dygn.
Det är viktigt att även se till att barnet får i sig tillräckligt med
näring, speciellt vid större brännskador.
Vikt skall tas vid ankomst (eller dagen efter) samt 2ggr/veckan om
brännskadan är >10%
Elimination
Urinmätning första dygnet eller så länge barnet har dropp.
Om barnet har bränt sig i eller omkring genitalia och vid stora
brännskador 15>% skall kateter sättas.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 4)
Doknr. i Barium
12035
Giltigt fr.o.m
2017-02-14
Version
6
RUTIN
Brännskada Omvårdnad
Smärta
Smärtlindring ges kontinuerligt första dygnen enligt
läkarordination.
Smärtskattning görs x 24-8/dygn (beroende på skadans
omfattning och djup) de första dygnen. Sedan i samband med
omläggning. Det finns en speciell smärtskattningslista att
använda. Denna skall sitta i kardex.
Foto
Brännskadan fotodokumenteras när barnet kommer in samt dag
14 om möjligt (beroende på omläggningens material) + vid tecken
på infektion eller förändringar i brännskadan. Foton sparas i
Picsara.
Information
Broschyren Brännskadevård på avdelning 327 föräldrainformation
delas ut.
Prover/odlingar
Tas enligt läkarordination, se separat PM.
Samordning
Kontakt med lekterapi tas om barnet skall stanna mer än två
dygn.
Kontakt med arbetsterapin tas om barnet har problem med
svullnad, om ortoser behövs eller vid slutet av vårdtiden för
eventuell ärrbehandling.
Kurator kontaktas alltid och psykolog skall erbjudas och kontaktas
efter föräldrarnas önskemål.
När får barnet gå på
permission?

Beslut om permission tas av ansvarig läkare.

Barnet skall ha ett gott allmäntillstånd och försörja sig bra
med mat och dryck.

Inga tecken på infektion i brännskadan, eller annan
infektion från luftvägarna, tarmen, urinvägarna,
slemhinnor eller infekterade sår på huden som inte är
behandlade.

Om barnet inte behöver läggas om dagligen och kan gå
hem mer än 2-3 dagar skall det skrivas ut.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 4)
Doknr. i Barium
12035
Giltigt fr.o.m
2017-02-14
Version
6
RUTIN
Brännskada Omvårdnad
Ansvar
Gäller för all häso- och sjukvårdspersonal inom verksamhetsområde Akutsjukvård och Barnkirurgi,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU/Östra. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner
och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS
2011:9.
Uppföljning, utvärdering och revision
Verksamhetschefen ansvarar ytterst för revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg
från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från
rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Granskare/Arbetsgrupp
Johanna Räntfors, Läkare Barnkirugi
Maria Hermansson, Barnsjuksköterska avdelning 326/327 Barnkirurgi
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 4)