C(2017)

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 10 februari 2017
(OR. en)
6186/17
CH 24
AELE 24
AGRI 69
MI 118
UD 27
FL 4
WTO 31
IND 33
GAF 8
FÖLJENOT
från:
inkom den:
till:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
16 januari 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
C(2017) 74 final
Ärende:
KOMMISSIONENS BESLUT av den 16 januari 2017 om godkännande på
Europeiska unionens vägnar av ändringen av tabellerna II, III och IV b i
protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 vad gäller bestämmelserna
om bearbetade jordbruksprodukter
För delegationerna bifogas dokument – C(2017) 74 final.
Bilaga: C(2017) 74 final
6186/17
/ab
DGC 2A
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 16.1.2017
C(2017) 74 final
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16.1.2017
om godkännande på Europeiska unionens vägnar av ändringen av tabellerna II, III och
IV b i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 vad gäller bestämmelserna om bearbetade
jordbruksprodukter
SV
SV
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16.1.2017
om godkännande på Europeiska unionens vägnar av ändringen av tabellerna II, III och
IV b i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 vad gäller bestämmelserna om bearbetade
jordbruksprodukter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och
provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska
edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade
jordbruksprodukter 1, särskilt artikel 2, och
av följande skäl:
(1)
Avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Schweiziska edsförbundet 2 (nedan kallat avtalet) ändrades 2004 genom avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den
22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska
edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter 3. Det
senare avtalet trädde i kraft den 1 februari 2005.
(2)
Den gemensamma kommitté som inrättats genom artikel 29.1 i avtalet är ansvarig för
administrationen av avtalet och ska garantera dess korrekta tillämpning.
(3)
I enlighet med artikel 7 i protokoll nr 2 till avtalet får den gemensamma kommittén
besluta att ändra tabellerna, tilläggen till tabellerna och det tillägg som bifogats
protokollet till avtalet.
(4)
I tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet förtecknas de produkter som protokollet
gäller. Alla produkter enligt HS-nummer 2202.90 omfattas av protokoll nr 2 utom
frukt- och bärsaft samt grönsakssaft utspädda med vatten eller tillsatta med koldioxid
som är undantagna enligt bestämmelserna i tabell II. Skiljaktiga tolkningar av hur
frukt- och bärsaft samt grönsakssaft utspädda med vatten eller tillsatta med koldioxid
ska definieras har lett till inkonsekvent klassificeringspraxis. Den gemensamma
kommittén föreslår därför att beskrivningen av de produkterna klargörs i tabell II.
1
EUT L 23, 26.1.2005, s. 17.
EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.
EUT L 23, 26.1.2005, s. 19.
2
3
SV
2
SV
(5)
De faktiska priserna på råvaror för vilka prisutjämningsåtgärder tillämpas har ändrats
på de avtalsslutande parternas hemmamarknader. Den gemensamma kommittén
föreslår därför att tabell III och del b i tabell IV i protokoll nr 2 till avtalet ersätts.
(6)
Europeiska unionens ståndpunkt i den gemensamma kommittén när det gäller förslaget
bör antas av kommissionen i enlighet med artikel 2 i rådets beslut 2005/45/EG.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Ändringen av tabellerna II, III och IV b i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 vad gäller vissa
bearbetade jordbruksprodukter godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.
Texten till ändringen av protokoll nr 2 till avtalet ska baseras på bilagan till detta beslut.
Artikel 2
Gemensamma kommitténs beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning
när det antagits.
Utfärdat i Bryssel den 16.1.2017
På kommissionens vägnar
Ordförande
Jean-Claude JUNCKER
SV
3
SV