Riska FK Klubbhåndboka Økonomistyring 2017 HER KOMMER

Riska FK
Klubbhåndboka
Økonomistyring
2017
HER KOMMER VISJON
HER KOMMER VERDIENE
Dette dokumentet beskriver klubbens økonomistyring og er en del av klubbhåndboken.
Økonomistyring holdes oppdatert og levende av styret i klubben, og gjøres tilgjengelig
på www.riskafk.no
Merk: Klubbhånbokens hoveddel, og som tar for seg det meste rundt lagene i klubben er
«Klubbhåndboken – Laglederboka». Ønsker man mer informasjon rundt styring av
organisasjonens drift benytter man «Klubbhåndboken – Klubbdrift»
Alle deler av klubbhåndboken finnes på nettsidene, www.riskafk.no under «Verktøy» og
«Klubbhåndbok»
KLUBBHÅNDBOK 1
Contents
1 Økonomistyring ............................................................................................................................................ 3
1.1 BUDSJETT ............................................................................................................................................... 3
1.2 REGNSKAPET ........................................................................................................................................ 3
1.3 KONTANTHÅNDTERING .................................................................................................................. 3
1.4 SIGNATURMATRISE ........................................................................................................................... 3
1.5 TILSKUDD ............................................................................................................................................... 3
1.6 SPONSORMIDLER ................................................................................................................................ 3
1.7 UTGIFTER SOM DEKKES AV KLUBBEN ...................................................................................... 4
1.71 Reiseutgifter ................................................................................................................................... 4
1.8 LAGKONTO ............................................................................................................................................. 4
1.9 LOTTERI .................................................................................................................................................. 5
2 Bankkonto....................................................................................................................................................... 5
KLUBBHÅNDBOK 2
1 Økonomistyring
For å kunne sikre klubben sun drift er det også viktig med god økonomistyring i
klubben. I Riska FK har vi derfor utnevnt et eget økonomisk utvalg (ØU) som skal ta
hånd om denne oppgaven.
Per idag så har vi driftskonto og lagkontoer i Sandnes Sparebank, men merk at når
klubben fakturerer ut kontigenter, fotballskoler og liknende vil disse bli merket mot KX
sin konto. Dette fordi denne faktureringen skjer direkte via klubbens totale IT system
123Klubb.
Økonomisk utvalg leverer inn økonomisk status ved hvert styremøte.
1.1 BUDSJETT
Klubben skal hvert år utarbeide et budsjett for det kommende året. Budsjettet skal
settes opp på kontonivå tilsvarende regnskapet. Kontonivået må tilsvare det nivået som
er nødvendig for god oppfølging av kostnader og inntekter som lett identifiserer
tiltaksområder.
Budsjettet fremlegges og godkjennes på årsmøtet.
1.2 REGNSKAPET
Klubben har engasjert en egen regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Han vil
levere rapporter som klubben som skal sendes ved status fra ØU inn til styret. Det er
anbefalt at klubben leverer inn alle bilag til ham for oppdatering av regnskap annen hver
måned. Regnskapsåret følger kalenderåret.
1.3 KONTANTHÅNDTERING
Kontant håndtering av i klubben via arrangement, kiosk og liknende skal alltid signerest
av to (2) personer på klubbens kontant skjema.
1.4 SIGNATURMATRISE
Styret setter den til enhver tid gjeldende signaturmatrisen
1.5 TILSKUDD
Det er mange tilskuddsmuligheter som er tilgjengelige og dette er en viktig ekstra
inntekt for klubben. Klubben har derfor utnevnt en egen rolle som skal sørge for å holde
oversikt over alle disse mulighetene.
Typiske formål man kan søke om støtte til er prosjekter som klubben setter igang.
Som en del av Sandnes kommune så kan man bruke tilskuddsportalen for å finne slike
tilskudd! Innlogging av til denne portalen vil ansvarlig person kunne få av Styreleder.
Ref: Tilskuddsportalen
1.6 SPONSORMIDLER
Forruten kontigenten så er dette den viktigste inntektsskilden for klubben. Det er viktig
at det er en dedikert person i klubben som har denne oppgaven. Dersom rett person
ikke er tilgjengelig for denne oppgaven i klubben kan styret velge å engasjere en ekstern
person til dette mot et honorar.
KLUBBHÅNDBOK 3
Klubben har primært satt opp noen hovedprodukter som er mulige for sponsing





Skiltsponsor
Nettside
Samarbeidspartner
Gaver
Drakter
Det er viktig å poengtere at det gis skattefradrag for privatpersoner og organisasjoner
som gir gaver. Satsen for refusjon på skatten er 10% av gavene opp til maksimalt
16.800,Klubben er nødt til å dokumentere/registrere gaver på skjema lagt ut av NIF innen 15.
Desember året gaven er mottatt.
1.7 UTGIFTER SOM DEKKES AV KLUBBEN
1.71 Reiseutgifter
Klubben dekker hovedsakelig ferje og parkering i sammenheng med kurs, men det er
mulig med avtaler som også inneholder kjøregodtgjørelse.
1.8 LAGKONTO
For å holde oversikt og dokumentere inntekter og utgifter inn i det enkelte lag skal alle
lagkontoer opprettes av klubben. Utvalgt person i laget vil bli disponent på denne
kontoen. Laget må levere inn alle bilag til kasserer også fra lagkonto.
Lagkonto
Når lagene ønsker å opprette lagkonto sendes det så en mail til Økonomiansvarlig i
klubben hvor en spesifiserer dette. Han vil da opprette denne kontoen og det vil bli
sendt ut et skjema som må signerest av den personen i laget som skal disponere
kontoen.
Disponenten vil da kunne logge inn på kontoen og styre denne via BankID. Merk at man
er underlagt klubbens regnskapsrutiner og alle bilag skal derfor inn til klubbens
kasserer.
Sponsing / Gaver
Sponsorer og gaver som lagene selv henter inn går i sin helhet til laget. Lagene står fritt
til å velge sponsorobjekter all den tid det ikke er en del av klubbens sponsorprogram.
Økonomisk dugnad
Dugnadsinntekter er penger/goder man tjener inn på arbeid som er anskaffet av
klubben/laget, for å redusere kostnader knyttet til arrangement i klubbens/lagenes regi.
Dette er ikke personlige inntekter, men en kostnadsreduksjon - som, selv i tilfeller hvor
den enkelte spillers innsats legges til grunn i beregningen, er å anse som klubben/lagets
penger/goder. Dersom en spiller slutter skal overskuddet fra denne spillerens
dugnadsinntekter fordeles på resten av laget, eller til klubben i tilfeller hvor denne står
som arrangør.
KLUBBHÅNDBOK 4
All inntjening som laget gjør via egne dugnader vil bli satt inn på lagkonto i sin helhet.
Dersom det er nødvendig med fakturering for å få inn dugnadsbeløpet vil klubben være
behjelpelig med dette.
Økonomisk støtte fra klubben
Det er mulig å kunne søke økonomisk støtte fra klubben til ulike formål. Dette er noe
som da vil bli behandlet av styret i det enkelte tilfellet.
1.9 KLUBBENS ØKONOMISKE DUGNADER
Klubben er med på to økonomiske dugnader årlig som bidrar sterkt til driften av
klubben. Klubben har bestemt at medlemmer under 15 år (definert av årskull) skal være
deltakende på lotteriene.
Merk: All dugnad blir sendt v/Foresatt og dersom ungene skal selge på gaten så
forplikter foreldrene seg til å være med når de selger. Dette fordi det er lovpålagt at
foresatte er med når mindreårige skal selge på vegne av klubben.
Våre økonomiske dugnader:
Fotball-lotteriet
Blir sendt ut i løpet av april med et skriv fra klubben
Enjoykortet
Blir sendt ut i løpet av oktober med et skriv fra klubben
2 Bankkonto
Klubbens bankkontoer har styreleder og økonomi ansvarlig/kasserer som disponenter. I
tillegg vil også økonomiansvarlig i lagene ha tilgang til eget lag sin lagkonto.
KLUBBHÅNDBOK 5