Organisasjonsplan for Moss CK 2017

Organisasjonsplan 2017
Moss Cykle Klubb
Februar 2017
1
|
Organisasjonskart Moss CK - 2017
Leder
Nestleder
Regnskap og
økonomi
Sekretær/
informasjon
2
Marked/
sponsing
Arrangement
Sport
Styrets Leder
Oppgaver og ansvar:
 Overordnet ansvar for styret og ledelse av klubben
 Lede styremøter
 Representerer klubben utad
 Kontakt med overordnede organer innen idrett og offentlig myndighet
 Sikre at vedtak fra overordnet organ blir fulgt opp
 Formell inngåelse av kontrakter med de aktive i samarbeid med arbeidsutvalget
 Økonomistyring
 Ansvarlig for årsrapport
 Langsiktig planlegging og strategi
3
Nestleder
Oppgaver og ansvar:
 Fungerende leder under dennes fravær
 Bistå styrets leder og danner et lederteam med denne
 Stedfortreder for Sekretær og informasjonsansvarlig
 Ansvar for medlemsregistrering, lisenser og kontingenter
 Leder av arrangementsutvalget
4
Regnskap- og økonomiansvarlig
Oppgaver og ansvar:
 Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkonti
 Kunnskap om å kjennskap til kontoplan
 Fører regnskap i henhold til Norsk Standards kontoplan for idrettslag
 Anviser utbetalinger sammen med leder
 Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
 Setter opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet
 Sette opp forslag til neste års budsjett
 Samarbeider med medlemsansvarlig vedrørende kontingent
 Budsjettoppfølging i samarbeid med gruppeledere/kontaktpersoner
5
Sekretær og informasjonsansvarlig
Oppgaver og ansvar:
 Skrive møtereferater, føre beslutningslogg og oppdatere aksjonslister
 Redaksjonelt ansvar for klubbens hjemmeside/sosialemedier, herunder utvikling av disse
 Kontaktperson mot media
 Ansvar for politiattester
6
Markeds- og sponsoransvarlig
Oppgaver og ansvar:
 Jobbe med sponsormarkedet for å legge til rette for sponsorkontrakter og
samarbeidsavtaler
 Oppfølging av eksisterende avtaler og leverandører til klubben
 Kontaktansvarlig mot leverandør av drakter og klubbtøy
 Ansvarlig for koordinering og utlevering av drakter
 Sørge for løpende informasjon til medlemmer vedrørende drakter og annet klubbtøy
7
Arrangementsansvarlig
Oppgaver og ansvar:
 Ansvar for søknader i forbindelse med rittarrangement
 Lede gjennomføring av klubbens ritt og arrangement i sesongen
 Leder av ritt- og arrangementskomite, herunder sette opp en komite med oppgaver og
ansvar
 Rittledelse (kan delegeres og gis andre i styre/klubb)
- Sekretariat funksjoner
- Teknisk ansvarlig under arrangementer
- Tidtakeransvarlig
- Utføre andre oppgaver gitt av styret i forbindelse med arrangement og ritt
8
Sportslig leder
Oppgaver og ansvar:
 Styrets kontaktperson mot treningsgrupper
 Delta og arrangere gruppeledermøter, herunder delta på gruppenes møtevirksomhet
 Delta i og ta ansvar for ritt- og treningsplaner sammen med gruppeledere, trenere og
arrangementsansvarlig.
 Kartlegge trenere og gruppeledere i løpet av august og tildele ansvar
9
Valgkomite
Oppgaver og ansvar:
Organisering:
 Valgkomiteen skal legge frem innstilling på
kandidater til alle tillitsverv som skal velges
på årsmøtet
 Unntak er innstilling til Valgkomité som
legges frem av styret
 Medlem av valgkomiteen som selv blir
kandidat til verv plikter å tre ut av
valgkomiteen
 Valgkomiteen blir kontaktet av styrets leder
for igangsetting av arbeidet i oktober
10
Leder
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3
Revisorer
Oppgaver og ansvar:
Organisering:
 Revisors beretning legges frem på årsmøte
11
Revisorer 2017
 Revisorene reviderer klubbens regnskap
med bilag ihht. NIFs Regnskaps- og
revisjonsbestemmelser
Tone Johnsen
Jan Erik Fotland