icon_pdf Presentasjon regnskap 2016 og utvidet

REGNSKAP 2016 – FORELØPIGE TALL
KOMPETENT
|
ÅPEN
|
PÅLITELIG
|
SAMFUNNSENGASJERT
Netto driftsresultat 2014-2016
Tall i mill
Regnskap
Regnskap
Regnskap
2014
2015
2016
Sum driftsinntekter
17 905
19 249
20 550
Sum driftsutgifter
18 198
18 793
19 558
-293
456
992
Eksterne finansinntekter (utbytte mm)
354
191
330
Renter og avdrag inkl renteinntekter
705
790
997
-351
-600
-667
669
718
773
24
574
1 097
0,1 %
3,0 %
5,3 %
Brutto driftsresultat
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter
*Regnskap 2016 er ikke revidert
Årsaker til det gode driftsresultatet
• God budsjettstyring i hele kommunen
• Ekstraordinære skatteinntekter
• Forskyvninger i allerede budsjetterte prosjekter (drift og investering)
Budsjettavviket
JUSTERT BUDSJETT 2016
Netto
utgifter
Utgifter
Inntekter
REGNSKAP
2016 netto
utgifter
Årsavvik
Skatt på formue og inntekt
-
-8 582,9
-8 582,9
-8 707,7
124,8
Statlig rammetilskudd generelt inkl inntektsutjevning
-
-5 207,0
-5 207,0
-5 173,9
-33,1
-13 789,9
-13 789,9
-13 881,5
91,7
-
-765,0
-765,0
-768,3
3,3
1,5
-64,7
-63,3
-63,1
-0,2
Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger
-
-368,7
-368,7
-339,2
-29,5
Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger
-
-33,8
-33,8
-31,1
-2,7
-107,2
898,0
881,3
16,6
-215,1
-215,1
-215,0
-0,1
602,8
-69,1
533,7
533,7
0,0
1 609,5
-15 413,5
-13 804,1
-13 883,1
79,1
-858,3
-525,1
-1 383,5
-1 509,5
126,1
751,1
-15 938,6
-15 187,5
-15 392,6
205,1
Sum byrådsavdelingene
20 408,5
-5 221,0
15 187,5
15 133,7
53,8
Totalt
21 159,6
-21 159,6
-0,0
-258,9
258,9
Frie intekter - skatt og rammetilskudd
Eiendomsskatt
Øvrige generelle statstilskudd (rentekompensasjon)
Renter og avdrag
Utbytte og overføringer
Interne sentrale finansieringsposter
Sentrale poster
Fellesposter- tjenesteområdene
Sum sentrale poster og fellesposter
1 005,1
-
Byrådsavdelingene
JUSTERT BUDSJETT 2016
Netto
utgifter
Utgifter
Inntekter
Byrådsleders avdeling
377,5
-75,6
Byrådsavd. for finans, innovasjon og eiendom
1 840,1
-1 148,5
Byrådsavd. for helse og omsorg
6 791,5
Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett
Byrådsavd. for byutvikling
Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering
Byrådsavd. for klima, kultur og næring
Bystyrets organer
Sum byrådsavdelingene
REGNSKAP
2016 netto
utgifter
Årsavvik
Avvik i % av
brutto
budsjett
301,9
298,8
3,1
0,82 %
691,5
674,3
17,3
0,94 %
-1 261,1
5 530,4
5 526,7
3,7
0,05 %
6 902,3
-820,2
6 082,1
6 034,9
47,2
0,68 %
1 921,5
-1 583,1
338,4
338,3
0,0
0,00 %
1 722,2
-265,7
1 456,5
1 479,3
-22,8
-1,33 %
778,3
-66,7
711,5
709,4
2,1
0,28 %
75,2
71,9
3,3
4,36 %
15 187,5
15 133,7
53,8
0,26 %
75,2
20 408,5
-5 221,0
Om skatteinngangen nasjonalt:
Statusrapport om kommunene og norsk økonomi 1/2017
(KS)
• Skatteinntekter til kommunene for 2016 ble over 6 mrd. kroner høyere enn
anslått i Nasjonalbudsjettet for 2016.
• Bakgrunnen for merskatteveksten er ekstraordinært store uttak av
utbytter til personlige skatteytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes
tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016 og økt skattesats på
aksjeutbytte og aksjegevinster fra 1.1.2016.
• Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2016 bare ga ekstra inntekt
for året 2016.
Fra skattenotat til KFKN for november og desember:
Engangsinntekter i 2016 som følge av uttak av store utbytter i 2015
Ser en isolert på forskuddstrekket fra arbeidsgivere for inntektsåret 2016 opp
mot 2015, er den faktiske endringen kun en økning på 0,35 % (fra 1 446
millioner til 1 451 millioner).
Denne svake veksten forventes å fortsette inn i 2017.
Skatteinngangen gjennom året
Investeringsregnskapet
Avvik byrådsavdelingene 2016
Avdeling(T)
Byrådsleders avdeling
Sum Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom
Byrådsavd. for helse og omsorg
Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett
Byrådsavd. for byutvikling
Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering
Byrådsavd. for klima, kultur og næring
Fellesposter - bykassen
Totalt
Regnskap pr
31.12.2016
11,0
1 112,3
3,5
48,3
589,0
0,4
71,8
134,7
1 971,0
Justert
Budsjettbudsjett
avvik
10,3
-0,7
1 311,7
199,4
3,4
-0,1
143,1
94,8
1 070,6
481,6
1,0
0,6
73,9
2,1
162,4
27,7
2 776,4
805,4
Budsjettavvik i % av
just. Budsjett
-6 %
15 %
-2 %
66 %
45 %
58 %
3%
17 %
29 %
12
På rett vei – men ikke friskmeldt
2 500
Mill. kr
2 000
1 500
1 000
500
0
2014
2015
2016
2017
2018
Øvrige disposisjonsfond, inkl. regnskap 2016
Øvrige disposisjonsfond, vedtatt økonomiplan 2017-2020
Bufferfond premieavvik pensjon
Premieavvik
2019
2020
Utvidelse av vrakpantordningen
v/Julie Andersland
Byråd klima, kultur og næring
Rådhuset 15. februar 2017
50 000 000
Bakgrunnsdata
• Kartlegging viser:
• Pipebranner og type ildsted
Hvorfor ny vedovn
• Reduserer utslippene med inntil 90%
• Gir mer varme tilbake per vedkubbe, utnytter inntil 85% av energien i
kubben
• Gir renere luft, bedre fyringsøkonomi og redusert behov for strøm
• Mer brannsikker enn gamle fyringsanlegg
• Vedovnen er det eneste som alltid virker. Går strømmen varmer fortsatt
ovnen
• Vedfyring er 100% klimanøytralt, fordi det er en fornybar ressurs
• Ingen støy
• Høy toppeffekt - gir nok varmeeffekt også i de kaldeste periodene
Ildstedene er ofte i bruk
Vrakpant gir vinn - vinn
1. Luftkvalitet
2. Brannsikkerhet
3. Bystyrets vedtak om oppfølging av
brannsikkerhetsplanen for den tette
trehusbebyggelsen
Utvidelse av vrakpantordning
•
Vurdere forbud mot ikke-rentbrennende ovner fra 2020
•
Krav til særskilt oppfølging av ildsteder i den tette trehusbebyggelsen