Miljøterapeut

Barnas Stasjon er et tilbud til barnefamilier med minst ett barn under 8 år, og hvor en eller begge
foreldrene har utfordringer i forhold til rus og/eller psykisk helse. Tilbudet gis også til gravide.
Barnas Stasjon har fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Vi tar utgangspunkt i barnets
perspektiv, men jobber med foreldrene får å nå målsettingene. Målet er å sikre barn god
utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i
et langsiktig perspektiv. Tilbudet gis individuelt og i grupper, og har i tillegg et miljøterapeutisk tilbud
med fokus på samhandling, mestring og ferdighetstrening. Blå Kors Norge, som er landets største
ideelle organisasjon på rusfeltet, har etablert Barnas Stasjon i seks byer i Norge.
For mer info se: www.barnasstasjon.no og www.blakors.no
Du finner oss også på Facebook: Barnas Stasjon Hamar
Vil du være med å sette ditt preg på et unikt tilbud til barnefamilier i sårbare
livssituasjoner på Hamar og omegn?
Vi søker fagperson i 7 måneders vikariat i 50 % stilling som
Miljøterapeut
Sentrale arbeidsoppgaver
Gjennom aktiv miljøterapi, grupper og individuell veiledning skal vi:
 bedre samspill mellom foreldre og barn
 bidra til å gjøre foreldre tryggere i foreldrerollen
 bidra til trygge oppvekstsvilkår og positiv utvikling hos det enkelte barn
 motvirke sosial og kulturell fattigdom
 ha kontakt med ulike samarbeidspartnere og samarbeide med
barnevernstjenesten om endringsarbeid i familier
 etablere og videreutvikle Barnas Stasjon som en sentral aktør i
kommunene i Hedmark.
Kvalifikasjoner
Alle søkere må ha minimum treårig helse- og/eller sosialfaglig utdanning,
pedagogisk utdanning eller psykologi. Personalgruppen skal være tverrfaglig
sammensatt. Vi søker en kollega med:
 kjennskap til brukergruppen, forebyggende arbeid og tidlig
intervensjon i barnefamilier
 erfaring fra arbeid i selvhjelpsgrupper og kjennskap til KOR (klient- og
resultatstyrt praksis)
 videreutdanning i familieterapi med minimum ett års praksis
 dokumentert erfaring med miljøterapi og/eller gruppetilbud og
individuelle samtaler
Det er en fordel med kunnskap og erfaring med COS eller andre
foreldreveiledningsmetoder.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Egenskaper
Vi ser etter deg som har et sterkt engasjement for prosessarbeid med barn og
deres familier. Du må være offensiv og samarbeidsorientert, ha evne til å se
muligheter i stedet for begrensninger. Det er viktig at du er fleksibel og har vilje
og evne til å ta ansvar, initiativ og arbeide selvstendig.
Vi tilbyr
 en unik mulighet til å være med på å videreutvikle et annerledes
tilbud til Hamar og nærkommunene sin befolkning
 spennende og varierte arbeidsoppgaver
 engasjerte kollegaer med fokus på faglig høy kompetanse.
Vi forutsetter at den som tilsettes kan identifisere seg med Blå Kors’ ideologi og
verdisyn.
Lønn etter avtale. Kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Kjærsti Bakke, tlf 990 93 993 eller mail [email protected]
Søknad med CV sendes på e-post innen 27. februar 2017.
Tiltredelse fra 1. april eller så raskt som mulig.