FoU i Statens vegvesen

Foto Knut Opeide
Foto Knut Opeide
FoU i Statens vegvesen
Forskning og utvikling skal bidra
til å utvikle og ta vare på et sikkert,
miljøriktig og effektivt transportsystem for alle i dag og i fremtiden.
Forskningen foregår i tett samspill med
forskningsinstitutt eller universitet.
Vegvesenet har samarbeidsavtaler med universitetene Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Chalmers tekniska högskola.
Vi har også støttet Ph.d.-arbeid ved flere andre
universiteter.
Statens vegvesen bruker årlig mer enn 100 millioner
kroner på å finansiere forsknings- og utviklingsvirksomhet.
Våre hovedsatsinger frem til 2019
Mye av forskningen utføres gjennom våre egne
FoU-program. Temaene svarer på utfordringer i
Nasjonal Transportplan (NTP) og resultatene brukes
inn i regelverk eller til kunnskapsheving internt og
eksternt.
Pågående FoU-program
e Bedre by: bedre kunnskapsgrunnlag for endret
transportmiddelfordeling i byer
e Bylogistikk: effektiv og miljøvennlig bylogistikk.
e BEST: Bedre sikkerhet i trafikken
e SMITS: Smartere vegtrafikk med ITS
(bruk av intelligente trafikksystemer)
e EMIROAD: Utslipp fra kjøretøy i vegtrafikken
e Vegutforming
e Vinterdrift: ny kunnskap om salting, alternative Foto Knut Opeide
kjemikalier og tiltak som kan bedre friksjonen på vintervegene
e Trafikkteknikk
e Bedre plan
Trondheim
Kristiansand
Gjennomføringsmodeller for
bygg- og anleggsbransjen
Modellene for gjennomføring av prosjekter i byggog anleggsbransjen er lite effektive og kostbare.
Et nytt professorat for gjennomføringsmodeller
opprettes ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU) i februar 2017. Vegvesenet er
en av byggherrene som skal bidra til økt forskning
om hvilke modeller som kan gi best gevinst for
samfunnet på sikt.
Resultater av FoU-virksomheten skal være åpne og
tilgjengelige slik at de kommer hele transportsektoren
til gode.
[email protected] Illustrasjoner: Jon Opseth
Den største samferdselssatsingen i Europa er det
Riksvegneet
omfattende
prosjektet Ferjefri E39 som allerede
fungerer som en innovasjonsarena. E39 går fra
Kristiansand til Trondheim og er cirka 1100 km lang.
Reisetid i dag er 21 timer, og man må benytte syv
ferjer. Målet med Ferjefri E39 vil redusere reisetiden
med 11 timer, og strekningen blir nesten 50 kilometer
kortere. Vegvesenet bidrar med forskning om ulike
teknologiske løsninger for fjordkrysninger og hvordan
man kan utvinne kraft fra bølger, strøm og vind.
E 39
Foto Knut Opeide
Ferjefri E39