Årsmøte 2. mars 2017 kl. 18.00 på Hasselbakken DAGSORDEN 1

Årsmøte 2. mars 2017 kl. 18.00 på Hasselbakken
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Opptelling av stemmeberettigede
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av tellekorps
Valg av to personer til å undertegne protokollen
Årsberetning 2016
Regnskap 2016
Budsjett 2017
Handlingsplan 2017
Valg
Innkomne saker
Årsmøtet heves