Protokoll - Kviteseid kommune

Kviteseid kommune
Møteprotokoll
Utval:
Møtestad:
Dato:
Tidspunkt:
Formannskapet
Brunkeberg, Kommunehuset
17.02.2016
09:00- 14:00
Fylgjande faste medlemmer møtte:
Namn
Funksjon
Solveig Nekstad Grave
Medlem
Tore Åsland
Medlem
Bjørn Nordskog
Medlem
Tarjei Andreas Draugedal
Varaordførar
Tarjei Gjelstad
Ordførar
Elsa Ann Grave Hauglid
Medlem
Representerar
AP
AP
SP
KRF
AP
H
Fylgjande medlemmer møtte ikkje:
Namn
Funksjon
Anne Birgit Sollid
MEDL
Representerar
SP
Fylgjande varamedlemmer møtte:
Namn
Møtte for
Halvor Nyland
Anne Birgit Sollid
Representerar
H
Fylgjande frå administrasjonen møtte:
Namn
Stilling
Øystein Tveit
Rådmann
Berit Lundeberg
Sekretær
Formannskapet starta dagen med synfaring i samband med sak 19.
Kommunalsjef Ellen Marie Prag orienterte om Ungdatarapport.
Økonomisjef Lothar Edel orienterte om førebels resultat for rekneskapen for 2015.
Formannskapet vedtok samrøystes å handsame sak 28 – Høgvoll/Kyrkjebø tomt 29 – takform
bustadhus – dispensasjon. Saka vart handsama etter sak 20.
Formannskapet diskuterte generelt TV-aksjonen i tillegg til organisering av 17. mai-feiring.
Saksliste
Utvalssaksnr.
Innhald
PS 12/16
Godkjenning av protokoll
PS 13/16
Referatsaker
RS 8/16
Svar på søknad om skjenkeløyve 23.03.16 - Vråliosen
Grendelag
RS 9/16
Delegerte vedtak 4. kvartal 2015 - Interkommunalt plankontor for
Nissedal kommune og Kviteseid kommune
RS 10/16 Nytt opprop om vardebrenning 26.02.16, i forbindelse med
evaluering av rovdyrforliket i Stortinget
PS 14/16
K - 17/1 - Findreng - frådeling av det gamle gardstunet dispensasjon - klage
PS 15/16
K - 19/17 - Telnesmoen - frådeling av to hyttetomter dispensasjon
PS 16/16
K - 7/1 - Vråliosen - frådeling av tilleggsareal - dispensasjon
PS 17/16
K - 14/7, 14/63 - Flytting av uthus - frådeling av tillegsareal dispensasjon
PS 18/16
K - 39/110 - Midtsundvegen 23 - byggesøknad - dispensasjon
PS 19/16
K - 29/7 - Tveitgrendvegen 187 B - byggeløyve heilårsbustad plasseringsvilkår - klage
PS 20/16
K - 28/27 - Tveitgrendvegen 404 - Tilbygg til fritidsbustad dispensasjon
PS 21/16
Omgjering av stilling - Teknisk drift
PS 22/16
Vurdering av stilling fellestenestene
PS 23/16
Vurdering av stillingsutlysing - kulturskulen
PS 24/16
Søknad om tilskot - Kviteseidmarken 2016
PS 25/16
Søknad om tilskott - Tour of Norway 2016
PS 26/16
Søknad om tilskott - Mini Maker Faire Telemark 2016
PS 27/16
Framlegg til ny reiselivsorganisering i Telemark - høyringsuttale
PS 28/16
K - 40/150 - Høgvoll/Kyrkjebø tomt 29 - takform bustadhus dispensasjon
PS 12/16 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Vedtak:
Protokollen vart samrøystes vedteken.
Lukka
PS 13/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Vedtak:
Referatsakene 8 – 10 vart tekne til orientering
I møtet blei det referera brev frå Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm om frafall av klage over
vedtak – detaljregulering G/S-veg anmodning om berostillelse.
I tillegg blei det referera brev frå fylkesmannen om ikkje medhold i klage – reguleringsplan for
G/S-veg – Vrådal sentrum – Straumsnes – Kviteseid kommune
Begge breva vart tekne til orientering.
PS 14/16 K - 17/1 - Findreng - frådeling av det gamle gardstunet dispensasjon - klage
Rådmannen si tilråding:
Formannskapet tek ikkje klaga på dispensasjonsavslaget for frådeling av båthus i sak 109/15 til
fylgje. Avslaget blir tilrådd oppretthalde.
Klaga blir sendt til Fylkesmannen i Telemark for endeleg avgjerd.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
AP og Krf v Tore Åsland kom med fylgjande endringsframlegg:
«Formannskapet tek klaga til fylgje. Formannskapet gjev dispensasjon for frådeling av
båthuset, men at grensa ikkje gjeng ut i vatnet.»
Endringsframlegget vart sett opp mot rådmannen si tilråding. Endringsframlegget vart vedteke
med 5 mot 2 røyster.
Vedtak:
Formannskapet tek klaga til fylgje. Formannskapet gjev dispensasjon for frådeling av båthuset,
men at grensa ikkje gjeng ut i vatnet.
PS 15/16 K - 19/17 - Telnesmoen - frådeling av to hyttetomter dispensasjon
Rådmannen si tilråding:
Formannskapet gjev med heimel i pbl §19-2, dispensasjon for frådeling av to tomter kvar på
inntil 2000 m2 frå g/bnr 19/17, slik det er søkt om.
Det er sett desse vilkåra for frådelingane:
-
Sameiget i g/bnr 19/17 blir oppløyst, og to av sameigepartane får kvar si av dei frådelte
tomtene.
Kvar tomt kan byggast ut med ein fritidsbustad med maks BRA 90 m2 og eitt uthus med
maks BTA 15 m2, høgst 10,0 m frå fritidsbustaden.
-
Dei frådelte tomtene skal ha tinglyst rett til parkeringsplassar på g/bnr 19/17 ved
fylkesvegen, og tinglyst vegrett frå desse til tomta, over g/bnr 19/17.
Før det kan skrivast ut ferdigattest for ny eller ombygd fritidsbustad, skal det vere
opparbeidd minimum 2 parkeringsplassar pr. fritidsbustad. (Ved full utbygging blir det
minimum 6 parkeringsplassar ved fylkesvegen.)
Formannskapet gjev med heimel i pbl §20-1 m) delingsløyve for desse to tomtene.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Formannskapet gjev med heimel i pbl §19-2, dispensasjon for frådeling av to tomter kvar på
inntil 2000 m2 frå g/bnr 19/17, slik det er søkt om.
Det er sett desse vilkåra for frådelingane:
-
Sameiget i g/bnr 19/17 blir oppløyst, og to av sameigepartane får kvar si av dei frådelte
tomtene.
Kvar tomt kan byggast ut med ein fritidsbustad med maks BRA 90 m2 og eitt uthus med
maks BTA 15 m2, høgst 10,0 m frå fritidsbustaden.
Dei frådelte tomtene skal ha tinglyst rett til parkeringsplassar på g/bnr 19/17 ved
fylkesvegen, og tinglyst vegrett frå desse til tomta, over g/bnr 19/17.
Før det kan skrivast ut ferdigattest for ny eller ombygd fritidsbustad, skal det vere
opparbeidd minimum 2 parkeringsplassar pr. fritidsbustad. (Ved full utbygging blir det
minimum 6 parkeringsplassar ved fylkesvegen.)
Formannskapet gjev med heimel i pbl §20-1 m) delingsløyve for desse to tomtene.
PS 16/16 K - 7/1 - Vråliosen - frådeling av tilleggsareal - dispensasjon
Rådmannen si tilråding:
Formannskapet gir i medhald av pbl §19-2 dispensasjon for frådeling av ca 500 m2 frå g/bnr
7/1 slik det er søkt om. Det er eit vilkår at arealet går som tilleggsareal til g/bnr 7/21, og blir
samanføydd med det.
Formannskapet gir i medhald av pbl §20-1 m) delingsløyve for tilleggsarealet.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Formannskapet gir i medhald av pbl §19-2 dispensasjon for frådeling av ca 500 m2 frå g/bnr
7/1 slik det er søkt om. Det er eit vilkår at arealet går som tilleggsareal til g/bnr 7/21, og blir
samanføydd med det.
Formannskapet gir i medhald av pbl §20-1 m) delingsløyve for tilleggsarealet.
PS 17/16 K - 14/7, 14/63 - Flytting av uthus - frådeling av tillegsareal dispensasjon
Rådmannen si tilråding:
Formannskapet gjev med heimel i jordlova §12 samtykke til frådeling av eit areal på ca 350 m2
frå g/bnr 14/7.
Formannskapet gjev med heimel i pbl §19-2 dispensasjon frå dele- og byggeforbodet i LNF og
vassdragsnær sone, for frådeling av eit areal på ca 350 m2 frå g/bnr 14/7, slik det er søkt om.
Det er eit vilkår at arealet blir tilleggsareal til-, og blir samanføyd med g/bnr 14/63.
Formannskapet gjev med heimel i pbl §20-1 m) delingsløyve for tilleggsarealet.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Formannskapet gjev med heimel i jordlova §12 samtykke til frådeling av eit areal på ca 350 m2
frå g/bnr 14/7.
Formannskapet gjev med heimel i pbl §19-2 dispensasjon frå dele- og byggeforbodet i LNF og
vassdragsnær sone, for frådeling av eit areal på ca 350 m2 frå g/bnr 14/7, slik det er søkt om.
Det er eit vilkår at arealet blir tilleggsareal til-, og blir samanføyd med g/bnr 14/63.
Formannskapet gjev med heimel i pbl §20-1 m) delingsløyve for tilleggsarealet.
PS 18/16 K - 39/110 - Midtsundvegen 23 - byggesøknad dispensasjon
Rådmannen si tilråding:
Formannskapet gir i medhald av pbl §19-2 dispensasjon frå føresegna om takvinkelintervall 2740 grader, for ein takvinkel på 12 grader på bustadhuset på tomt 1 i BF-2-feltet i Midtsundåsen,
slik det er søkt om.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Formannskapet gir i medhald av pbl §19-2 dispensasjon frå føresegna om takvinkelintervall 2740 grader, for ein takvinkel på 12 grader på bustadhuset på tomt 1 i BF-2-feltet i Midtsundåsen,
slik det er søkt om.
PS 19/16 K - 29/7 - Tveitgrendvegen 187 B - byggeløyve heilårsbustad
- plasseringsvilkår - klage
Rådmannen si tilråding:
Formannskapet endrar vilkåret for byggeløyvet gitt i delegert sak 35/16 slik at alternativ
plassering av heilårsbustaden kan skje på opparbeidd tomteareal, men minimum 21,0 m frå
tomtegrensa mot nabo, g/bnr 29/6. Framtidig garasjebygg må plasserast på annan stad enn
påtenkt og ikkje nærare same nabogrense enn 5,0 m. Masseutfyllinga for planlagt garasjetomt
må fjernast.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Tore Åsland bad formannskapet vurdere habiliten så han er syskenborn av ein av partane, i
tillegg til at han har vore i ein tvist med ein av partane. Formannskapet vart samde om at han
ikkje var inhabil på grunn av slektskapen, men på grunn av tvisten.
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke med 6 røyster.
Vedtak:
Formannskapet endrar vilkåret for byggeløyvet gitt i delegert sak 35/16 slik at alternativ
plassering av heilårsbustaden kan skje på opparbeidd tomteareal, men minimum 21,0 m frå
tomtegrensa mot nabo, g/bnr 29/6. Framtidig garasjebygg må plasserast på annan stad enn
påtenkt og ikkje nærare same nabogrense enn 5,0 m. Masseutfyllinga for planlagt garasjetomt
må fjernast.
PS 20/16 K - 28/27 - Tveitgrendvegen 404 - Tilbygg til fritidsbustad dispensasjon
Rådmannen si tilråding:
Formannskapet gir med heimel i §19-2 dispensasjon frå tiltaksforbodet i LNF på g/bnr 28/27 for
tilbygg til eksisterande fritidsbustad, på vilkår av at tilbygget ikkje blir over 17 m2 BRA.
Før tiltaket eventuelt kan gjennomførast skal kommunen ha fått tilsendt omarbeidd snittteikning i samsvar med vilkåret. Tiltaket kan gjennomførast av tiltakshavar, jf. pbl §20-4.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Formannskapet gir med heimel i §19-2 dispensasjon frå tiltaksforbodet i LNF på g/bnr 28/27 for
tilbygg til eksisterande fritidsbustad, på vilkår av at tilbygget ikkje blir over 17 m2 BRA.
Før tiltaket eventuelt kan gjennomførast skal kommunen ha fått tilsendt omarbeidd snittteikning i samsvar med vilkåret. Tiltaket kan gjennomførast av tiltakshavar, jf. pbl §20-4.
PS 21/16 Omgjering av stilling - Teknisk drift
Rådmannen si tilråding:
Stillinga som driftsoperatør vert gjort om til fast stilling som arbeidsleiar.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Administrasjonsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Stillinga som driftsoperatør vert gjort om til fast stilling som arbeidsleiar.
PS 22/16 Vurdering av stilling fellestenestene
Rådmannen si tilråding:
Det vert lyst ut eit vikariat for sekretær fellestenesta i 100% frå mai 2016.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Administrasjonsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Det vert lyst ut eit vikariat for sekretær fellestenesta i 100% frå mai 2016.
PS 23/16 Vurdering av stillingsutlysing - kulturskulen
Rådmannen si tilråding:
14,55% stilling som musikk- og kulturskulelærar vert vidareførd mellombels, og teken
opp til ny vurdering i formannskapsmøte 22.06.2016
Rådmannen får fullmakt til å lage avtale mellom kommunen og Kviteseid Hornmusikk.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Administrasjonsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
14,55% stilling som musikk- og kulturskulelærar vert vidareførd mellombels, og teken
opp til ny vurdering i formannskapsmøte 22.06.2016
Rådmannen får fullmakt til å lage avtale mellom kommunen og Kviteseid Hornmusikk.
PS 24/16 Søknad om tilskot - Kviteseidmarken 2016
Rådmannen si tilråding:
Kviteseid kommune løyver kr 10 000,- til Kviteseid Næringslag v/ Gunnar Ruud.
Pengane skal brukast til dei skisserte tiltaka i søknaden.
a) Jfr pkt 3 i utfyllande retningslinjer for bruk av næringsfondet, kan Kviteseid
kommune gjennomføre kontroll av bruken av tilskotet. Dersom det seinare syner
seg at føresetnadene for tilskotet ikkje er fylgd opp, eller at dei faktiske
opplysningane som søknaden bygde på ikkje stemte med dei faktiske tilhøva,
kan kommunen krevje attendebetalt heile eller delar av tilskotet.
b) Pengane vert å take frå det fylkeskommunale næringsfondet; konto 147026, ansvar
4317, teneste 3250
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er før tilrådd løyving
kr 75 714,-. *)
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er etter tilrådd løyving
kr 65 714,-.
(*) Beløpet er korrigert pga. ein feil i sak 2015/1758)
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Kviteseid kommune løyver kr 10 000,- til Kviteseid Næringslag v/ Gunnar Ruud.
Pengane skal brukast til dei skisserte tiltaka i søknaden.
a) Jfr pkt 3 i utfyllande retningslinjer for bruk av næringsfondet, kan Kviteseid
kommune gjennomføre kontroll av bruken av tilskotet. Dersom det seinare syner
seg at føresetnadene for tilskotet ikkje er fylgd opp, eller at dei faktiske
opplysningane som søknaden bygde på ikkje stemte med dei faktiske tilhøva,
kan kommunen krevje attendebetalt heile eller delar av tilskotet.
b) Pengane vert å take frå det fylkeskommunale næringsfondet; konto 147026, ansvar
4317, teneste 3250
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er før tilrådd løyving
kr 75 714,-. *)
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er etter tilrådd løyving
kr 65 714,-.
(*) Beløpet er korrigert pga. ein feil i sak 2015/1758)
PS 25/16 Søknad om tilskott - Tour of Norway 2016
Rådmannen si tilråding:
Kviteseid kommune løyver kr 25 000,- til Interspons v Anders Eia Linnestad. Pengane
skal brukast til dei skisserte tiltaka i søknaden.
a) Jfr pkt 3 i utfyllande retningslinjer for bruk av næringsfondet, kan Kviteseid
kommune gjennomføre kontroll av bruken av tilskotet. Dersom det seinare syner
seg at føresetnadene for tilskotet ikkje er fylgd opp, eller at dei faktiske
opplysningane som søknaden bygde på ikkje stemte med dei faktiske tilhøva,
kan kommunen krevje attendebetalt heile eller delar av tilskotet.
b) Pengane vert å take frå det fylkeskommunale næringsfondet; konto 147026, ansvar
4317, teneste 3250
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er før tilrådd løyving
kr 65 714,-.
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er etter tilrådd løyving
kr 40 714,-.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Kviteseid kommune løyver kr 25 000,- til Interspons v Anders Eia Linnestad. Pengane
skal brukast til dei skisserte tiltaka i søknaden.
a) Jfr pkt 3 i utfyllande retningslinjer for bruk av næringsfondet, kan Kviteseid
kommune gjennomføre kontroll av bruken av tilskotet. Dersom det seinare syner
seg at føresetnadene for tilskotet ikkje er fylgd opp, eller at dei faktiske
opplysningane som søknaden bygde på ikkje stemte med dei faktiske tilhøva,
kan kommunen krevje attendebetalt heile eller delar av tilskotet.
b) Pengane vert å take frå det fylkeskommunale næringsfondet; konto 147026, ansvar
4317, teneste 3250
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er før tilrådd løyving
kr 65 714,-.
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er etter tilrådd løyving
kr 40 714,-.
PS 26/16 Søknad om tilskott - Mini Maker Faire Telemark 2016
Rådmannen si tilråding:
Kviteseid kommune løyver kr 30 000,- til Kviteseid Næringslag v Gunnar Ruud.
Pengane skal brukast til dei skisserte tiltaka i søknaden.
a) Jfr pkt 3 i utfyllande retningslinjer for bruk av næringsfondet, kan Kviteseid
kommune gjennomføre kontroll av bruken av tilskotet. Dersom det seinare syner
seg at føresetnadene for tilskotet ikkje er fylgd opp, eller at dei faktiske
opplysningane som søknaden bygde på ikkje stemte med dei faktiske tilhøva,
kan kommunen krevje attendebetalt heile eller delar av tilskotet.
b) Pengane vert å take frå det fylkeskommunale næringsfondet; konto 147026, ansvar
4317, teneste 3250
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er før tilrådd løyving
kr 40 714,-.
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er etter tilrådd løyving
kr 10 714,-.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Kviteseid kommune løyver kr 30 000,- til Kviteseid Næringslag v Gunnar Ruud.
Pengane skal brukast til dei skisserte tiltaka i søknaden.
a) Jfr pkt 3 i utfyllande retningslinjer for bruk av næringsfondet, kan Kviteseid
kommune gjennomføre kontroll av bruken av tilskotet. Dersom det seinare syner
seg at føresetnadene for tilskotet ikkje er fylgd opp, eller at dei faktiske
opplysningane som søknaden bygde på ikkje stemte med dei faktiske tilhøva,
kan kommunen krevje attendebetalt heile eller delar av tilskotet.
b) Pengane vert å take frå det fylkeskommunale næringsfondet; konto 147026, ansvar
4317, teneste 3250
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er før tilrådd løyving
kr 40 714,-.
Status på det fylkeskommunale næringsfondet pr. februar 2016 er etter tilrådd løyving
kr 10 714,-.
PS 27/16 Framlegg til ny reiselivsorganisering i Telemark høyringsuttale
Rådmannen si tilråding:
Med bakgrunn i saksutgreiinga ovanfor vil Kviteseid kommune gje følgjande
tilbakemelding til høyringsutkastet om ny reiselivsorganisering i Telemark:
1. Kviteseid kommune ynskjer ein meir detaljert oversikt over tenestene i
«grunnpakka» til kr 106 000,-..
2. Kviteseid kommune ynskjer å drøfte vidare rammene innanfor modell 2
«Samarbeidsmodellen». Føresetnaden for deltaking er at midlane til
reiselivsarbeidet lokalt i Kviteseid og regionalt i Telemark kjem heile
reiselivsnæringa til gode.
3. Med eit nytt Visit Telemark bør det etablerast ein stillingsressurs i Vest-Telemark
for å sikre lokal tilknytting og som kan ivareta dei lokale aktørane sine interesser
- både dei små og dei store.
4. Visit Telemark har tatt ei vellykka marknadsføringsgrep dei siste åra med fokus
på «fyrtårn». Kviteseid kommune har mange små aktørar og ynskjer at og dei
skal ha nytte av og moglegheit til å vere med i den nye organiseringa.
5. Kviteseid kommune ynskjer informasjon om planane for bookingtenester i
framtida.
6. Kviteseid kommune ynskjer at midlane vi nå overfører til TIN blir bruka direkte til
Visit Telemark.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Med bakgrunn i saksutgreiinga ovanfor vil Kviteseid kommune gje følgjande
tilbakemelding til høyringsutkastet om ny reiselivsorganisering i Telemark:
1. Kviteseid kommune ynskjer ein meir detaljert oversikt over tenestene i
«grunnpakka» til kr 106 000,-..
2. Kviteseid kommune ynskjer å drøfte vidare rammene innanfor modell 2
«Samarbeidsmodellen». Føresetnaden for deltaking er at midlane til
reiselivsarbeidet lokalt i Kviteseid og regionalt i Telemark kjem heile
reiselivsnæringa til gode.
3. Med eit nytt Visit Telemark bør det etablerast ein stillingsressurs i Vest-Telemark
for å sikre lokal tilknytting og som kan ivareta dei lokale aktørane sine interesser
- både dei små og dei store.
4. Visit Telemark har tatt ei vellykka marknadsføringsgrep dei siste åra med fokus
på «fyrtårn». Kviteseid kommune har mange små aktørar og ynskjer at og dei
skal ha nytte av og moglegheit til å vere med i den nye organiseringa.
5. Kviteseid kommune ynskjer informasjon om planane for bookingtenester i
framtida.
6. Kviteseid kommune ynskjer at midlane vi nå overfører til TIN blir bruka direkte til
Visit Telemark.
PS 28/16 K - 40/150 - Høgvoll/Kyrkjebø tomt 29 - takform bustadhus dispensasjon
Rådmannen si tilråding:
Formannskapet gir i medhald av pbl §19-2 dispensasjon frå kravet om saltak på planlagt
bustadhus på tomt 29 i feltet Høgvoll/Kyrkjebø, slik det er søkt om.
Bustadbygging er søknadspliktig etter pbl §20-3 (med ansvarserklæringar). Også
byggesøknaden må nabovarslast då dispensasjonssøknaden her ikkje har lagt fram
tilstrekkeleg detaljopplysningar om tiltaket.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling i møtet:
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Formannskapet gir i medhald av pbl §19-2 dispensasjon frå kravet om saltak på planlagt
bustadhus på tomt 29 i feltet Høgvoll/Kyrkjebø, slik det er søkt om.
Bustadbygging er søknadspliktig etter pbl §20-3 (med ansvarserklæringar). Også
byggesøknaden må nabovarslast då dispensasjonssøknaden her ikkje har lagt fram
tilstrekkeleg detaljopplysningar om tiltaket.