Ledelse i pasient- og brukersikkerhet 2017

Fylkesmannen i Oppland
Invitasjon til interkommunale læringsnettverk
Læringsnettverk 1
Innsatsområde:
Ledelse i pasient- og brukersikkerhet 2017
Pasientsikkerhetsprogrammet.
Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014 - 2018) skal redusere pasientskader ved
hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet er på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet.
Kommunene er lovpålagt å jobbe med kvalitet. Det er et mål at alle relevante innsatsområder for den
kommunale helse- og omsorgstjenesten skal implementeres, videreføres og spres til flest mulig
kommuner. Minst 75 prosent av kommunene skal jobbe med minst ett innsatsområde innen utløpet
av 2018.
På bakgrunn av dette har Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid
med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet, tidligere gjennomført læringsnettverk for
innsatsområdene Riktig legemiddelbruk, Forebygging av fall og Forebygging av trykksår for
kommunene i fylket. Nasjonale og internasjonale læringsnettverk viser til ytterligere
forbedringspotensial der ledere er aktive tilretteleggere.
For mer informasjon om pasientsikkerhetsprogrammet se HER
Læringsnettverk 1
Innsatsområde:
Ledelse i pasient- og brukersikkerhet 2017
Læringsnettverket vil organiseres i tre samlinger i perioden mars – november 2017.



7. og 8.mars 2017
1.juni 2017
1. november 2017
Ledelse av pasient- og brukersikkerhet er et av innsatsområdene pasientsikkerhetsprogrammet, hvor
formålet er å fremme metoder for hvordan ledere kan redusere pasientskader og forbedre pasientog brukersikkerheten i Norge. Krav til forsvarlig behandling og kontinuerlig forbedring inngår i
sentrale lover og forskrifter som regulerer norsk helse- og omsorgstjeneste.
Pasientsikkerhetsarbeidet er et ordinært linjeansvar, hvor ledere på alle nivåer har ansvar for at
relevante tiltakspakker blir implementert, samtidig som de skal sørge for at helsepersonell har
tilstrekkelig kompetanse i forbedringsarbeidet. Ledere har i tillegg ansvar for å følge opp resultatene.
Det innebærer at ledere må tilrettelegge virksomheten, slik at helsepersonell kan tilegne seg
nødvendig kunnskap og realisere forbedringstiltakene i praksis. Dette læringsnettverket vil ha fokus
1
Fylkesmannen i Oppland
på ledelsesperspektiv i pasient- og brukersikkerheten, presentere pasientsikkerhetsprogrammet
med tilhørende innsatsområde og metodikk for ledelse og forbedringsarbeid.
Vi vil i tillegg til tiltakspakkene blant annet presentere metoder som:




Pasient – og brukersikkerhetsvisitter
I pasientens/brukerens fotspor
Tavlemøter
Livsgledesykehjem
Organisering og målgruppe
 Målgruppen for læringsnettverket: øverste ledere og deres lederteam i sykehjem,
hjemmesykepleien, rus/psykiatri og boliger for funksjonshemmede.
 Optimalt bør det være et fast team bestående av tre til fem personer. Teamet bør bestå av
øverste leder i virksomheten, ulike avdelingsledere og fagledere.
Kostnader:
Deltakelse på læringsnettverket er gratis.
Eventuell overnatting må den enkelte organisere og betale selv.
Påmelding innen 1.mars:
(Hver enkelt deltaker i teamet melder seg på enkeltvis.)
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=355116X75651251X45983
2
Fylkesmannen i Oppland
Program samling 1 (med forbehold om endringer)
Dato: 7-8.mars
Sted: Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer
DAG 1
09.3010.00
10.0010.05
10.0510.15
10.1510.45
10.4511.00
11.0011.20
11.2012.00
12.0012.45
12.4513.45
13.4514.45
Registrering med kaffe
14.4515.00
Oppsummering av dagen
Åpning ved Fylkesmannen
Innledning til læringsnettverk
Presentasjon av det nasjonale pasient- og
brukersikkerhetsprogrammet
Pause
Presentasjon av innsatsområde ledelse og
læringsnettverk som metode
Presentasjon av aktuelle lederverktøy i
læringsnettverket
Lunsj
Gruppearbeid
Hvordan relatere tiltakene til egen praksis?
Presentasjon av en modell for
kvalitetsforbedring
Repr fra Fylkesmannen i
Oppland
Målfrid Schiager
Leder USHT Oppland
Målfrid Schiager
Anne Marit Åslund
Prosjektleder USHT Oppland
Målfrid Schiager/Anne Marit
Toril Bakke
Seniorrådgiver,
Folkehelseinstituttet
DAG 2
09.0009.30
Nasjonale føringer


09.3009.50
9.5010.10
Målfrid Schiager
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
i helse- og omsorgstjenesten
Melding til Stortinget 13- Kvalitet og
pasientsikkerhet 2015 m.fl
Hvordan måle forbedringsarbeid?
Anne Marit Åslund
Hvordan komme i gang med
forbedringsarbeid?
Målfrid Schiager
3
Fylkesmannen i Oppland
10.1010.25
11.0012.00
Pause
12.0013.00
13.0014.30
Lunsj
14.3015.20
"Livsgledesykehjem som et systemverktøy"
Ledelse av pasientsikkerhet- hva kan andre
kommuner lære av Tønsberg
Tove Hovland
Kommunaldirektør, Tønsberg –
pilot som pasientsikker
kommune
Gruppearbeid
Hvordan relatere forbedringsledelse til
pasient- og brukersikkerhetsarbeidet i egen
praksis?
Fremdriftsplan leveres til arrangør
Christine Sandø Lundemo,
Livsglede for eldre
Samling 2 og 3 (Nærmere program vil komme)
Det gis her muligheter for å delta via videokonferanse
Dato: 1.juni og 1.nov
Sted: Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer
Temaer:
 Tavlemøter v/Stephan Ore, Spesialist i allmennmedisin, sykehjemslege
Oppsalhjemmet Norlandia
 Hvordan leder vi pasientsikkerhetsarbeidet i vår organisasjon - Monica Berg,
Elverum kommune, vinner av pasientsikkerhetsprisen 2016
 Systematisk forbedringsarbeid v/Wenche Hansen, Prosjektleder. ledelse i pasientog brukersikkerhet, USHT Østfold
For mer informasjon kontakt:
Målfrid Schiager
Virksomhetsleder
Helse- og omsorg , Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland
E-post: [email protected]
Telefon: 61 14 69 42 /918 48 348
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik
www.gjovik.kommune.no
4